0113-KDIPT1-1.4012.573.2021.2.WL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.573.2021.2.WL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 lipca 2021 r. (data wpływu 3 sierpnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z 22 września 2021 r. (data wpływu 27 września 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki nr 1 będącej we współwłasności małżeńskiej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

3 sierpnia 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki nr 1 będącej we współwłasności małżeńskiej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 22 września 2021 r. (data wpływu 27 września 2021 r.), o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W... r. małżonka Wnioskodawcy... nabyła w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od rodziców, A. i B.... m.in. działkę nr 1 leżącą w obrębie... (Nr..), należąca do jednostki ewidencyjnej... - obszar wiejski (...), stanowiąca jednostkę rejestrową..., oznaczoną jako rodzaj użytków i klasa ziemi symbolami: "RIVa", RIVb i "RV", o obszarze... ha (dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze...). Ww. nieruchomość nabyła w czasie trwania związku małżeńskiego z Wnioskodawcą (nieprzerwanie od... r.), umów majątkowych Wnioskodawca wraz z małżonką nie zawierali, wobec powyższego nieruchomość ta stanowi majątek wspólny Wnioskodawcy i jego małżonki.

Działka nr 1 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Od dnia nabycia ww. działki, aż po dzień dzisiejszy ww. działka użytkowana jest przez Wnioskodawcę wraz z małżonką rolniczo (zbierane z niej plony Wnioskodawca wraz z małżonką wykorzystują w hodowli wcześniej bydła mlecznego, obecnie bydła opasowego).

... r. nieruchomość ta została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr. Rady Miejskiej w... z przeznaczeniem pod tereny zabudowy przemysłowej, bazy, składy, magazyny oraz usługi. Wnioskodawca wraz z małżonką nie czynili żadnych działań mających na celu zmianę przeznaczenia ww. działki (ww. zmiana zadziała się bez ingerencji, starań, czy tez zabiegania o to przez Wnioskodawcę oraz jego małżonkę).

W... r. zgłosiła się do Wnioskodawcy oraz jego małżonki firma A Sp. z o.o. z siedzibą w... (KRS..., NIP...), która zobowiązała się do wyszukania kupującego oraz do przeprowadzenia działań mających na celu podpisanie umowy sprzedaży właściwych praw do działki nr 1 z wskazanym przez A Sp. z o.o. podmiotem. Umowę pośrednictwa z ww. Firmą małżonka Wnioskodawcy podpisała w dniu... r. Następnie firma A Sp. z o.o. przedstawiła Wnioskodawcy oraz jego małżonce Firmę B Spółka z o.o.

W dniu... r. pomiędzy Wnioskodawcą, jego małżonką... oraz Firmą B Spółka z o.o. z siedzibą w... ul....,... (KRS..., NIP...) - zwanymi dalej Stronami, w Kancelarii Notarialnej przy ul.... w... doszło do podpisania "Przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem" (Repertorium A Nr..) na mocy której Wnioskodawca oraz jego małżonka zobowiązali się sprzedać Spółce pod firmą B Sp. z o.o. wolne od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich prawo własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 o obszarze... ha, a ww. Spółka zobowiązała się ww. nieruchomość kupić, po spełnieniu się Warunków Zawarcia Umowy Sprzedaży, o których mowa w § 4 ust. 2 ww. aktu notarialnego, nie później niż do dnia... r.

Dnia... r. ww. Strony podpisały "Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem za rep. A nr..." (Repertorium A...), na mocy którego zmieniona została m.in. data ostateczna zawarcia umowy sprzedaży na dzień... r. Następnie w dniu... r. Strony po raz kolejny podpisały "Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem za rep. A nr..." (Repertorium A Nr..). Ww. aneksem Strony poza zmianą ceny sprzedaży, zmieniły również termin, do którego ma zostać zawarta umowa przyrzeczona, tj. do... r.

Z uwagi na fakt iż ww. termin nie został zachowany, w dniu... r. Strony podpisały po raz kolejny "Przedwstępną umowę sprzedaży" (Repertorium A Nr..), wg. której przyrzeczona umowa sprzedaży miała zostać zawarta nie później niż do... r.

Strony ponownie spotkały się u Notariusza w dniu... r. i podpisały "Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem za rep. A nr..." (Repertorium A...). Ww. aneksem Strony poza zmianą ceny sprzedaży, zmieniły również termin, do którego ma zostać zawarta umowa przyrzeczona, tj. do... r. Niestety i ta umowa nie doszła do skutku, w związku z czym Strony w dniu... r. podpisały "Aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży rep. A nr..." (Repertorium A Nr..). Ww. aneksem Strony zmieniły cenę sprzedaży, jak również termin, do którego ma zostać zawarta umowa przyrzeczona, tj. do... r.

W dniu... r. pomiędzy Wnioskodawcą, jego małżonką oraz Firmą B Spółka z o.o. z siedzibą w... ul....,... (KRS..., NIP...) - zwanymi dalej Stronami, w Kancelarii Notarialnej przy ul.... w... doszło do podpisania "Przedwstępnej umowy sprzedaży (Repertorium A Nr..), na mocy której Wnioskodawca oraz jego małżonka zobowiązali się sprzedać spółce pod firmą B Spółka z o.o. z siedzibą w... działkę nr 1 o obszarze... ha, po spełnieniu się Warunków Zawarcia Umowy Sprzedaży tj.:

a)

uzyskania zaświadczeń, wydanych przez urząd skarbowy w trybie art. 306g ustawy - Ordynacja podatkowa, urząd gminy oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie art. 306g lub 306e ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zaświadczeń, wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że Sprzedający nie zalegają z płatnością należnych podatków i innych należności publicznoprawnych;

b)

przeprowadzeniu przez Kupującego procesu analizy stanu prawnego Przedmiotu Sprzedaży i uznaniu przez Kupującego, według jego oceny, wyników tej analizy za satysfakcjonujące;

c)

uzyskaniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem - ustaleń, z których wynikałoby, iż warunki glebowo-środowiskowe Przedmiotu Sprzedaży umożliwiają realizację zamierzonej przez Kupującego inwestycji;

d)

potwierdzeniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem, że warunki techniczne (zaopatrzenie w media: wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych) umożliwiają realizację zamierzonej inwestycji na Przedmiocie Sprzedaży;

e)

potwierdzeniu, że Przedmiot Sprzedaży posiada dostęp do drogi publicznej;

f)

zawarciu przez Kupującego umowy najmu dotyczącej budynku, który ma zostać wybudowany między innymi na Przedmiocie Sprzedaży;

g)

uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji potwierdzającej, że Przedmiot Sprzedaży został wyłączony z produkcji rolniczej albo zaświadczenia, potwierdzającego, że może on zostać wyłączony z produkcji rolniczej bez konieczności wydawania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie;

h)

uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dotyczącej Przedmiotu Sprzedaży i zezwalającej na realizację między innymi na nim inwestycji, polegającej na wybudowaniu zespołu budynków magazynowo-logistycznych, najpóźniej do daty zawarcia umowy Sprzedaży;

i)

przedłożeniu przez Sprzedających na wezwanie Kupującego poświadczonych notarialnie kopii dokumentów potwierdzających tożsamość Sprzedających, to jest dowodów osobistych lub paszportów;

j)

co najmniej dwukrotnym podpisaniu lub przekazaniu Kupującemu przez Sprzedających - na wezwanie Kupującego - oświadczenia dotyczącego zgodności działań Sprzedających z wymogami oraz procedurami w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, którego wzór stanowi załącznik na 1 do aktu notarialnego oraz uzyskaniu przez Sprzedającego na wezwanie Kupującego wszelkich informacji oraz dokumentów, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz przeprowadzeniu na ich podstawie przez Kupującego bądź wskazany przez Kupującego podmiot weryfikacji Sprzedających w ramach procedury zwanej "Know your customer" lub "KYC";

k)

uzyskaniu przez Kupującego zgody Wspólników Kupującego na nabycie Przedmiotu Sprzedaży.

Strony postanowiły, że przyrzeczona umowa sprzedaży, po spełnieniu się ww. warunków, zostanie zawarta nie później niż do... r.

Na mocy ww. aktu Wnioskodawca oraz jego małżonka upoważnili Kupującego do:

1)

uzyskania warunków technicznych przyłączenia Przedmiotu Sprzedaży do infrastruktury technicznej, w szczególności przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, teleinformatycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub innej infrastruktury technicznej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych, oraz włączenia do dróg,

2)

uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zmiany klasyfikacji gruntów oraz uzyskania decyzji dotyczącej gospodarowania masami ziemi podlegającymi ochronie,

3)

uzyskania decyzji o wycince drzew i krzewów oraz uzyskania decyzji o nasadzeniach zastępczych,

4)

uzyskania decyzji na lokalizację zjazdu z Nieruchomości oraz zgody wydanej przez zarządcę drogi na włączenie się do ruchu aut obsługujących zamierzoną przez Kupującego inwestycję,

5)

uzyskania, wyłącznie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, we właściwych dla Sprzedających oraz ze względu na miejsce położenia Nieruchomości: urzędzie gminy, urzędach skarbowych, oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaświadczeń, wydanych również w trybie 306g lub 306e ustawy - Ordynacja podatkowa, potwierdzających, że Sprzedający nie zalegają z należnymi podatkami i innymi świadczeniami publicznoprawnymi,

6)

zawarcia w imieniu Sprzedających umów przyłączenia do sieci oraz umów drogowych określających warunki włączenia do dróg,

7)

uzyskania decyzji - pozwolenia wodno prawnego oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych.

W uzupełnieniu wniosku, na następujące pytania organu:

1) "Czy jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT?

2) Jeśli jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, to proszę wskazać w ramach jakiej działalności, tj.

a)

czy w związku z działalnością rolniczą?

b)

czy w związku z inną działalnością gospodarczą (proszę wskazać jaką)?

3) Czy działkę nr 1 nabył Pan w ramach czynności:

a)

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,

b)

zwolnionych od podatku od towarów i usług,

c)

niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

i czy transakcja ta była udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku?

4) Czy z tytułu nabycia działki nr 1 przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego.

5) Czy przedmiotowa działka była/jest wykorzystywana przez Pana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywana była/jest działka, Pan wykonywał - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

6) Czy jest/był Pan rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług?

7) Czy z działki nr 1 dokonywane były/będą przez Pana zbiory i dostawy (sprzedaż) produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy dostawa była/będzie opodatkowana czy zwolniona?

8) Czy udostępniał/udostępnia/będzie Pan udostępniał do dnia sprzedaży przedmiotową działkę innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze? Jeśli tak, to należy wskazać:

a)

datę zawarcia ww. umowy?

b)

na jaki okres była/jest/będzie zawarta ww. umowa?

c)

czy umowa miała/ma/będzie miała charakter odpłatny, czy nieodpłatny? Jeśli umowa miała charakter odpłatny to jaka była/jest/będzie kwota czynszu z tytułu ww. umowy?

d)

kto odprowadzał/odprowadza/będzie odprowadzał należne podatki z tytułu ww. umowy? Jeśli Pan, to jakie to były/są/będą podatki?

9) Czy dokonywał Pan już wcześniej sprzedaży nieruchomości, jeśli tak to należy podać odrębnie do każdej sprzedanej nieruchomości:

a)

jakie to nieruchomości?

b)

kiedy i w jaki sposób wszedł Pan w posiadanie tych nieruchomości?

c)

w jakim celu nieruchomości te zostały nabyte przez Pana?

d)

w jaki sposób nieruchomości były wykorzystywane przez Pana od momentu wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży?

e)

kiedy dokonał Pan ich sprzedaży i co było przyczyną ich sprzedaży?

f)

ile działek zostało sprzedanych i jakich (niezabudowanych czy zabudowanych, jeśli zabudowanych to czy były to nieruchomości mieszkalne czy użytkowe)?

g)

czy z tytułu ich sprzedaży odprowadzał Pan podatek VAT, składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

h)

na co zostały przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości?

10) Czy posiada Pan jeszcze inne nieruchomości przeznaczone w przyszłości do sprzedaży (oprócz opisanej we wniosku), jeśli tak to ile i jakie?

11) Na co zostaną przeznaczone środki, które otrzyma Pan ze sprzedaży działki nr 1?"

Wnioskodawca wskazał, że:

Ad. 1

"Nie, nie jestem. Nigdy też nie byłem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Od... r. jestem na emeryturze, (decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr... z dnia... r.). W treści "Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej" na stronie 6 (punkt 76. akapit pięty) napisałem, iż "Zarówno ja, jak i żona, nigdy nie prowadziliśmy, ani też nie prowadzimy działalności gospodarczej i nie byliśmy/nie jesteśmy podatnikami podatku VAT."

Ad. 2

"Nie jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT."

Ad. 3

"W treści "Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej" na stronie 3 napisałem, iż "W... r. moja żona... nabyła w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od Rodziców, A. i B.... m.in. działkę nr 1 leżącą w obrębie... (Nr..), należąca do jednostki ewidencyjnej... - obszar wiejski (...), stanowiąca jednostkę rejestrową..., oznaczoną jako rodzaj użytków i klasa ziemi symbolami: "RIVa, RIVb i "RV", o obszarze... ha (dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze...). Ww. nieruchomość nabyła w czasie trwania związku małżeńskiego ze mną (nieprzerwanie od... r.), umów majątkowych nie zawieraliśmy, wobec powyższego nieruchomość ta stanowi nasz majątek wspólny."

Innymi słowy, Rodzice Żony, A. i B.... przekazali jej w drodze aktu notarialnego w formie darowizny m.in. działkę nr 1. Słowo działka jest tu użyte w przenośni, bowiem ten grunt ma powierzchnię... ha i od zawsze był użytkowany rolniczo (jest to najzwyczajniej rzecz ujmując pole uprawiane rolniczo, niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone i nigdy nie predestynowało do miana swoistej działki budowlanej).

Podatek od towarów i usług został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r., która weszła w życie dnia 5 lipca 1993 r., tak więc... lata po tym jak Żona... otrzymała od Rodziców ww. grunt, w związku z czym przedmiotowa transakcja - umowa darowizny w formie aktu notarialnego - nie była i nie mogła być udokumentowana fakturą z wykazaną kwota podatku."

Ad. 4

"W treści "Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej" na stronie 3 (punkt 61. akapit drugi i trzeci) napisałem, iż: "Działka nr 1 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Od dnia nabycia ww. działki, aż po dzień dzisiejszy ww. działka użytkowana jest przez nas rolniczo (zbierane z niej plony wykorzystujemy w hodowli wcześniej bydła mlecznego, obecnie bydła opasowego).... r. nieruchomość ta została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr. Rady Miejskiej w... z przeznaczeniem pod tereny zabudowy przemysłowej, bazy, składy, magazyny oraz usługi. Nie czyniliśmy żadnych działań mających na celu zmianę przeznaczenia ww. działki (ww. zmiana zadziała się bez Naszej ingerencji, starań, czy tez zabiegania o to)."

Dalej, w ramach tego samego wniosku, w punkcie 76 na stronie 6 zawarłem następującą informację: "W ewidencji gruntów działka nr 1 oznaczona jest jako grunty orne, w związku z czym płacimy z tego tytułu podatek rolny. Ww. działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Od dnia nabycia ww. działki, aż po dzień dzisiejszy ww. działka użytkowana jest przez nas rolniczo (zbierane z niej plony wykorzystujemy w hodowli wcześniej bydła mlecznego, obecnie bydła opasowego)."

Pomimo objęcia ww. nieruchomości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość nadal była i jest uprawiana przez nas rolniczo, nadal siejemy na niej zboże i zbieramy produkty rolne. Ani wygląd działki, ani tez sposób jej użytkowania nie uległ zmianie.

Gospodarstwo rolne prowadziliśmy z Żoną jako rolnicy ryczałtowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez rolnika ryczałtowego - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonego przez Nas gospodarstwa nie prowadziliśmy z Żoną ksiąg rachunkowych.

W art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, czytamy, że "zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego". Rolnik korzystający z tego zwolnienia określany jest jako rolnik ryczałtowy. Podkreślenia wymaga, że taki podmiot korzysta ze zwolnienia wyłącznie w zakresie dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych."

Ad. 5

"Jak już wskazałem w treści "Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej", działkę nr 1 Żona nabyła w roku... w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od Rodziców, A. i B... Nigdy w życiu nie prowadziłam działalności gospodarczej, i nie wiem, czy przysługiwało mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego."

Ad. 6

"Gospodarstwo rolne prowadziliśmy z Żoną jako rolnicy ryczałtowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez rolnika ryczałtowego - rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonego przez Nas gospodarstwa nie prowadziliśmy z mężem ksiąg rachunkowych.

W art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy VAT, czytamy, że "zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego". Rolnik korzystający z tego zwolnienia określany jest jako rolnik ryczałtowy. Podkreślenia wymaga, że taki podmiot korzysta ze zwolnienia wyłącznie w zakresie dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych."

Ad. 7

"Tak, z działki nr 1 dokonywane były zbiory produktów rolnych. Na działce nr 1 uprawialiśmy głównie zboża, wykorzystywane w Naszym gospodarstwie do produkcji zwierzęcej (ziarno i słomę). Nadmiar zboża był sprzedawany, i była to sprzedaż zwolniona z opodatkowania, gdyż gospodarstwo prowadziliśmy jako rolnicy ryczałtowi."

Ad. 8

"W dniu... r. pomiędzy... i... (zwanymi Wydzierżawiającymi), a... i... (zwanymi Dzierżawcami) doszło do podpisania "Umowy dzierżawy gruntu", w której na mocy § 2 "Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy grunt położony w Kiełminie o powierzchni... ha, oznaczony w ewidencji gruntów Nr 1 (...) do użytkowania i pobierania pożytków".

§ 6 ww. Umowy stanowi, iż "Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi dzierżawca", tak więc podatek rolny od ww. nieruchomości płaci Dzierżawca.

W § 8 Umowy czytamy: "Wydzierżawiający zawiera niniejszą umowę w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w myśl ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i zobowiązuje się jednocześnie do niezwłocznego zawiadomienia placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS o każdym przypadku ustania dzierżawy z jakichkolwiek powodów przed zakończeniem okresu, na który umowa została zawarta, a także o każdym przypadku zmiany warunków dzierżawy."

Umowa dzierżawy ma charakter nieodpłatny, tzn. nie pobieramy z jej tytułu żadnych korzyści (majątkowych i niemajątkowych).

Zgodnie z § 4 umowa została zawarta na okres 10 lat. § 5 stanowi, iż każdej ze strony przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie natychmiastowym. Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie natychmiastowym w przypadku sprzedaży nieruchomości."

Ad. 9

"Poniżej przedstawiam tabelę obrazującą odpowiedzi na przedstawione pytania.

Ad. 10

"Nie posiadam już żadnych nieruchomości, które mógłbym w przyszłości sprze

Jakie to nieruchomości?

Kiedy i w jaki sposób wszedł Pan w posiadanie tych nieruchomości?

W jakim celu nieruchomości te zostały nabyte przez Pana?

W jaki sposób nieruchomości były wykorzystywane przez Pana od momentu wejścia w Ich posiadanie do chwili sprzedaży?

Kiedy dokonał Pan ich sprzedaży i co było przyczyną ich sprzedaży?

Ile działek zostało sprzedanych i jakich (niezabudowanych czy zabudowanych)?

Czy z tytułu sprzedaży odprowadził Pan podatek VAT?

Na co zostały przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży ww. nieruchomości?

Działka nr... obręb..., o powierzchni... ha

... r. na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia...

W celu prowadzenia gospodarstwa rolnego po Rodzicach

Nieruchomość była wykorzystywana na cele produkcji roślinnej na potrzeby hodowli bydła mlecznego i opasowego

Sprzedaż nastąpiła dnia... r. Akt notarialny Repertorium A nr. Sprzedana na rzecz Firmy "C" Sp. z o.o. Nabywca sam zainteresował się przedmiotową działką i przedstawił ofertę zakupu, którą zaakceptowaliśmy.

1 działka niezabudowana

nie odprowadzono VAT

* remont budynków gospodarczych i domu mieszkalnego

* zakup maszyn rolniczych

* darowizna na rzecz dzieci

* zakup gruntów rolnych celem dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Działka nr... obręb... o powierzchni... ha

... r. na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z dnia...

W celu prowadzenia gospodarstwa rolnego Rodzicach

Nieruchomość była wykorzystywana na cele produkcji roślinnej na potrzeby hodowli bydła mlecznego i opasowego

Sprzedaż nastąpiła dnia... r. Akt notarialny Repertorium A nr. Sprzedana na rzecz Firmy... I" Sp. z o.o. Nabywca sam zainteresował się przedmiotową działką i przedstawił ofertę zakupu, którą zaakceptowaliśmy.

1 działka niezabudowana

nie odprowadzono VAT

Działka nr... obręb... o powierzchni... ha

... r. na podstawie aktu notarialnego z dnia...

Nabyta nieruchomość weszła w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego

Nieruchomość była wykorzystywana na cele produkcji roślinnej na potrzeby hodowli bydła mlecznego i opasowego

Sprzedaż nastąpiła dnia... r. Akt notarialny Repertorium A nr. Sprzedana na rzecz Firmy "C" Sp. z o.o. Nabywca sam zainteresował się przedmiotową działką i przedstawił ofertę zakupu, którą zaakceptowaliśmy.

1 działka niezabudowana

nie odprowadzono VAT

* remont budynków gospodarczych i domu mieszkalnego

* zakup maszyn rolniczych

* darowizna na rzecz dzieci

* zakup gruntów rolnych celem dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Działka nr... obręb... o powierzchni 0,3039 ha

... r. na podstawie aktu notarialnego z...

Nabyta nieruchomość weszła w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego

Nieruchomość była wykorzystywana na cele produkcji roślinnej na potrzeby hodowli bydła mlecznego i opasowego

Sprzedaż nastąpiła dnia... r. Akt notarialny Repertorium A nr. Sprzedana na rzecz Firmy "C" Sp. z o.o. Nabywca sam zainteresował się przedmiotową działką i przedstawił ofertę zakupu, którą zaakceptowaliśmy.

1 działka niezabudowana

nie odprowadzono VAT

Działka nr...,... i. Obręb... o powierzchni... ha

... r. na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z...

Nabyta nieruchomość weszła w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego

Nieruchomość była wykorzystywana na cele produkcji roślinnej na potrzeby hodowli bydła mlecznego i opasowego

Sprzedaż nastąpiła dnia... r. Akt notarialny Repertorium A nr. Sprzedana w ramach zarządzania majątkiem własnym celem zakupu działki nr... w obrębie...

3 działki niezabudowane

nie odprowadzono VAT

zakup gruntów rolnych (działki nr...; obręb...)

Działka... nr

obręb... o powierzchni... ha

... r. Na podstawie aktu notarialnego z dnia...

w celu powiększenia gospodarstwa (działka sąsiadująca)

nieruchomość była wykorzystywana na cele produkcji roślinnej na potrzeby hodowli bydła mlecznego i opasowego oraz trzody chlewnej

Sprzedaż nastąpiła dnia... r Akt notarialny Repertorium A nr. Działka została sprzedana w ramach zarządzania majątkiem własnym

1 działka niezabudowana

nie odprowadzono VAT

potrzeby życiowe

dać."

Ad. 11

"Część środków planuję przekazać dzieciom, a pozostałe środki pozostawię sobie jako zabezpieczenie na kolejne lata życia, gdyż emerytura, którą otrzymuje jest bardzo niewielka, a mój stan zdrowia wymaga częstego korzystania z pomocy lekarzy."

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedając działkę nr 1 leżącą w obrębie... (Nr..) położoną w Gminie..., powiat..., województwo..., o obszarze... ha (dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze...) zostanie z tego tytułu naliczony podatek od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 1 leżącej w obrębie... (Nr..) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W... r. małżonka Wnioskodawcy... nabyła w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od Rodziców, A. i B.... m.in. działkę nr 1.

Ww. nieruchomość małżonka Wnioskodawcy nabyła w czasie trwania związku małżeńskiego z Wnioskodawcą (nieprzerwanie od... r.). Umów majątkowych Wnioskodawca wraz z małżonką nie zawierali, wobec powyższego nieruchomość ta stanowi majątek wspólny Wnioskodawcy i małżonki.

W ewidencji gruntów działka nr 1 oznaczona jest jako grunty orne, w związku z czym Wnioskodawca wraz z małżonką płacą z tego tytułu podatek rolny. Ww. działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Od dnia nabycia ww. działki, aż po dzień dzisiejszy ww. działka użytkowana jest przez Wnioskodawcę wraz z małżonką rolniczo (zbierane z niej plony wykorzystują w hodowli wcześniej bydła mlecznego, obecnie bydła opasowego).

... r. nieruchomość ta została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr. Rady Miejskiej w... z przeznaczeniem pod tereny zabudowy przemysłowej, bazy, składy, magazyny oraz usługi. Wnioskodawca wraz z małżonką nie czynili żadnych działań mających na celu zmianę przeznaczenia ww. działki (ww. zmiana zadziała się bez ingerencji, starań, czy też zabiegania o to przez Wnioskodawcę oraz małżonkę).

Zarówno Wnioskodawca, jak i małżonka, nigdy nie prowadzili, ani też nie prowadzą działalności gospodarczej i nie byli/nie są podatnikami podatku VAT.

Od roku... r. Wnioskodawca wraz z małżonką wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą zwierząt oraz produkcją roślinną (na początku ziemia była własnością rodziców Wnioskodawcy i jego małżonki, którzy w latach:. na rzecz... /... na rzecz... - przepisali ją na własność Wnioskodawcy i jego małżonki).

W roku... zgłosiła się do Wnioskodawcy i jego małżonki firma "C" Sp. z o.o., która ostatecznie w dniu... r. (Repertorium A nr...) zakupiła od Wnioskodawcy i jego małżonki... działki, o łącznej powierzchni... ha. Działki te, zgodnie z ówczesnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy... położone były na terenach oznaczonych symbolem (działka nr 2, 3, 4 - 1P - tereny przemysłowe z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji produkcyjnej, magazynowo-składowej i handlu hurtowego; działka nr 5 - 2 KDZ). Gmina... z własnej inicjatywy przekształciła m.in. ww. tereny. Wnioskodawca wraz z małżonką nie występowali do Gminy... z jakimkolwiek wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek.

... r. aktem notarialnym na podstawie umowy darowizny sporządzonej przed notariuszem... w..., za Rep.. Wnioskodawca wraz z małżonką przekazali na rzecz Syna... i jego żony... nieruchomości rolne wraz z prowadzonym gospodarstwem rolnym (łącznie blisko... ha).

Jednocześnie w tym samym roku Wnioskodawca wraz z małżonką przeszli na emeryturę.

... r. aktem darowizny Wnioskodawca wraz z małżonką przekazali synowi... działki o nr 6 i 7 (Akt notarialny Repertorium A...). W roku... r. Wnioskodawca wraz z małżonką sprzedali działki nr 8 i 9 o łącznej powierzchni... ha.

Jedyną działkę, jaką sobie Wnioskodawca wraz z małżonką pozostawili była działka nr 1, która od... r. jest przedmiotem cyklicznych przedwstępnych umów sprzedaży (wymienionych w punkcie 61 niniejszego formularza). Wnioskodawca wraz z małżonką nigdy sami nie występowali z ofertą sprzedaży ww. działki. Zarówno firma A Sp. z o.o., jak również jej "następca" Firma B same zgłosiły się do Wnioskodawcy oraz jego małżonki z ofertą zakupu ww. nieruchomości. Wszystkie zmiany ww. umowy były inicjowane przez Firmę B i wynikały z zainteresowania ww. gruntem. Wnioskodawca wraz z małżonką nigdy też nie otrzymali żadnych zaliczek/zadatków z tytułu podpisania z ww. firmami przedwstępnych umów sprzedaży. Jak już wcześniej wskazywano, Wnioskodawca wraz z małżonką nie występowali również do Gminy... o zmianę przeznaczenia ww. działek.

Ww. działka na dzień dzisiejszy nie została sprzedana, tak więc przedmiot niniejszej prośby o interpretacje dotyczy zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości gruntowych (działek), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Wskazać należy jednak, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług - jak czytamy w interpretacji 612188/1 - Opodatkowaniu VAT podlega, na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE, odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze. Z przytoczonych regulacji prawa wspólnotowego wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jak wynika z powyższego, dostawa towarów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W omawianym przypadku nie zachodzą okoliczności, o których mowa powyżej. Fakt, że w trakcie prowadzenia działalności rolniczej Wnioskodawca wraz z małżonką dokonywali sporadycznie sprzedaży niektórych gruntów (a pieniądze uzyskane z tego tytułu inwestowali w gospodarstwo rolne poprzez budowę budynków gospodarczych, zakup maszyn rolniczych, czy też zakup innych gruntów, służących do produkcji roślinnej wykorzystywanej w gospodarstwie rolnym) jest naturalnym procesem w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i nie służy celom wyłącznie zarobkowym, lecz celom mającym zapewnić byt i funkcjonowanie gospodarstwa rolnego, którego funkcjonowanie wiąże się z szeregiem ryzyk, niepewności i zawirowań na rynku produktów roślinnych i zwierzęcych. Sprzedaż niektórych gruntów/działek miała charakter incydentalny, poza sferą prowadzonej przez nas działalności. W opinii Wnioskodawcy działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. W przypadku Wnioskodawcy i jego małżonki podstawowym źródłem dochodów było gospodarstwo rolne, wraz z towarzyszącą mu produkcją roślinną i zwierzęcą.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Wobec powyższego należy uznać, ze zwykła sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy, jako, że jedynym przychodem z takiej transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

(Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE", państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1.

określone udziały w nieruchomości,

2.

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3.

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowych (działek, udziałów w działkach), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 ustawy - Kodeks cywilny). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 Kodeksu cywilnego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Przy czym, w świetle przytoczonych wyżej przepisów status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zatem, kiedy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Jednocześnie wykorzystywanie składników majątku, tj. takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania, które polega na czerpaniu dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

W konsekwencji, wykorzystywanie majątku należącego do danej osoby stanowi również działalność gospodarczą jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy.

Wskazać należy, iż przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Stwierdzić należy, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Należy wskazać, że kwestie dotyczące stosunków cywilnoprawnych między podmiotami, w tym kwestie przeniesienia własności nieruchomości, reguluje ww. ustawa - Kodeks cywilny.

Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi sprzedaży - przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 Kodeksu cywilnego). Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony

w art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego - umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły.

Z kolei umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego - umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia (art. 389 § 2 ww. ustawy).

Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej.

Tym samym, zgodnie z powyższymi normami prawa cywilnego - umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, nie powoduje przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Ponadto, należy zwrócić uwagę, na kwestię udzielania pełnomocnictw, która to została uregulowana w Tytule IV Działu VI Przedstawicielstwo, Rozdział I Przepisy ogólne, Rozdział II Pełnomocnictwo, ustawy - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. W świetle § 2 tego artykułu, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

W myśl art. 96 ww. Kodeksu, umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Stosownie do art. 98 ww. Kodeksu, pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. W myśl § 2 powołanego artykułu, pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

Na mocy art. 108 Kodeksu cywilnego, pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.

Z regulacji art. 109 ww. Kodeksu wynika, że przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie woli ma być złożone przedstawicielowi.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo - to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Z opisu sprawy wynika, że w... r. małżonka Wnioskodawcy nabyła w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od rodziców, m.in. działkę nr 1. Ww. nieruchomość nabyła w czasie trwania związku małżeńskiego z Wnioskodawcą (nieprzerwanie od... r.), umów majątkowych Wnioskodawca wraz z małżonką nie zawierali, wobec powyższego nieruchomość ta stanowi majątek wspólny Wnioskodawcy i jego małżonki. Działka nr 1 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona i posiada dostęp do drogi publicznej. Od dnia nabycia ww. działki, aż po dzień dzisiejszy ww. działka użytkowana jest przez Wnioskodawcę wraz z małżonką rolniczo.... r. nieruchomość ta została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr. Rady Miejskiej w... z przeznaczeniem pod tereny zabudowy przemysłowej, bazy, składy, magazyny oraz usługi. W dniu... r. pomiędzy Wnioskodawcą, jego małżonką... oraz Firmą B Spółka z o.o. doszło do podpisania "Przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem" (Repertorium A Nr..) na mocy której Wnioskodawca oraz jego małżonka zobowiązali się sprzedać Spółce pod firmą B Sp. z o.o. wolne od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich prawo własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1 o obszarze... ha, a ww. Spółka zobowiązała się ww. nieruchomość kupić, po spełnieniu się Warunków Zawarcia Umowy Sprzedaży, o których mowa w § 4 ust. 2 ww. aktu notarialnego, nie później niż do dnia... r. Do przedmiotowej umowy zostały zawarte kolejno aneksy: (Repertorium A Nr..), (Repertorium A Nr..), (Repertorium A Nr..), (Repertorium A Nr..), (Repertorium A Nr..). Ww. aneksami Strony zmieniły cenę sprzedaży, jak również termin, do którego ma zostać zawarta umowa przyrzeczona, tj. do... r.

W dniu... r. pomiędzy Wnioskodawcą, jego małżonką oraz Firmą B Spółka z o.o. doszło do podpisania "Przedwstępnej umowy sprzedaży (Repertorium A Nr..), na mocy której Wnioskodawca oraz jego małżonka zobowiązali się sprzedać spółce pod firmą B Spółka z o.o. z siedzibą w... działkę nr 1 o obszarze... ha, po spełnieniu się Warunków Zawarcia Umowy Sprzedaży tj.m.in:

a)

uzyskaniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem - ustaleń, z których wynikałoby, iż warunki glebowo-środowiskowe Przedmiotu Sprzedaży umożliwiają realizację zamierzonej przez Kupującego inwestycji;

b)

potwierdzeniu przez Kupującego - na jego koszt i jego staraniem, że warunki techniczne (zaopatrzenie w media: wodę, energię elektryczną i gaz oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych) umożliwiają realizację zamierzonej inwestycji na Przedmiocie Sprzedaży;

c)

potwierdzeniu, że Przedmiot Sprzedaży posiada dostęp do drogi publicznej;

d)

uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji potwierdzającej, że Przedmiot Sprzedaży został wyłączony z produkcji rolniczej albo zaświadczenia, potwierdzającego, że może on zostać wyłączony z produkcji rolniczej bez konieczności wydawania decyzji zezwalającej na takie wyłączenie;

e)

uzyskaniu przez Kupującego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dotyczącej Przedmiotu Sprzedaży i zezwalającej na realizację między innymi na nim inwestycji, polegającej na wybudowaniu zespołu budynków magazynowo-logistycznych, najpóźniej do daty zawarcia umowy Sprzedaży.

Strony postanowiły, że przyrzeczona umowa sprzedaży, po spełnieniu się ww. warunków, zostanie zawarta nie później niż do...r.

Na mocy ww. aktu Wnioskodawca oraz jego małżonka upoważnili Kupującego m.in. do:

1)

uzyskania warunków technicznych przyłączenia Przedmiotu Sprzedaży do infrastruktury technicznej, w szczególności przyłączenia do sieci energetycznej, gazowej, teleinformatycznej, wodociągowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej lub innej infrastruktury technicznej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych, oraz włączenia do dróg,

2)

uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zmiany klasyfikacji gruntów oraz uzyskania decyzji dotyczącej gospodarowania masami ziemi podlegającymi ochronie,

3)

uzyskania decyzji o wycince drzew i krzewów oraz uzyskania decyzji o nasadzeniach zastępczych,

4)

uzyskania decyzji na lokalizację zjazdu z Nieruchomości oraz zgody wydanej przez zarządcę drogi na włączenie się do ruchu aut obsługujących zamierzoną przez Kupującego inwestycję,

5)

zawarcia w imieniu Sprzedających umów przyłączenia do sieci oraz umów drogowych określających warunki włączenia do dróg,

6)

uzyskania decyzji - pozwolenia wodno prawnego oraz decyzji zezwalającej na prowadzenie badań archeologicznych.

W świetle powyższego, Nabywca działki, z którym Wnioskodawca podpisał umowę przedwstępną, dokona szeregu określonych czynności w związku ze sprzedażą będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1. Pomimo, że ww. czynności dokonywane będą przez przyszłego właściciela, to aby takie czynności mogły być poczynione, to faktyczny właściciel nieruchomości musi wystąpić z wnioskiem lub udzielić stosownych pełnomocnictw potencjalnemu przyszłemu właścicielowi, tak aby mógł on działać w jego imieniu. Jak wskazano wyżej, Wnioskodawca udzielił Kupującemu stosownego pełnomocnictwa (upoważnienia).

Zatem fakt, że ww. działania nie będą podejmowane bezpośrednio przez Wnioskodawcę, ale przez osoby trzecie nie oznacza, że będą one pozostawały bez wpływu na sytuację prawną Zainteresowanego. Po udzieleniu pełnomocnictwa czynności wykonane przez osoby trzecie wywołają skutki bezpośrednio w sferze prawnej Wnioskodawcy (mocodawcy). Z kolei osoby trzecie, dokonując ww. działań, uatrakcyjnią przedmiotową działkę, której Wnioskodawca nadal jest współwłaścicielem. Działania te, dokonywane za pełną zgodą Wnioskodawcy, wpłyną generalnie na podniesienie atrakcyjności działki jako towaru i wzrost jej wartości.

Wobec powyższego, Zainteresowany dokonując sprzedaży będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1 na rzecz podmiotu, z którym została podpisana umowa przedwstępna, nie będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem prywatnym, nie będzie to bowiem typowe (zwykłe) rozporządzanie prawem własności. Wnioskodawca w taki sposób zorganizował sprzedaż ww. działki, że niejako jego działania łącznie z działaniami przyszłego nabywcy, będą stanowiły pewnego rodzaju wspólne przedsięwzięcie.

Do czasu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1, będzie ona podlegała wielu czynnościom. Wszystkie te czynności z punktu widzenia podatku VAT zostały "wykonane" w sferze prawnopodatkowej Wnioskodawcy. W tym kontekście bez znaczenia pozostaje okoliczność wykonywania ww. czynności przez potencjalnego nabywcę. W efekcie wykonywanych czynności dostawie będzie podlegał grunt o zupełnie innym charakterze, jak w chwili zawarcia umowy przedwstępnej.

Zatem, w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawca podejmując ww. czynności, zaangażował środki podobne do tych, jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami, o których mowa we wskazanych orzeczeniach w sprawach C-180/10 i C-181/10, tj. wykazał aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

W ocenie tut. Organu uznać należy, że działania, które będą podejmowane przez Wnioskodawcę wykluczają sprzedaż będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1, w ramach zarządu swoim majątkiem prywatnym. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę ww. działki, będzie dostawą dokonaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca będzie działał jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w związku ze sprzedażą będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1 wystąpią przesłanki stanowiące podstawę uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, więc czynność sprzedaży ww. działki, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w myśl art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 13 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1)

dokonujących dostaw:

a)

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b)

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

- energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

- wyrobów tytoniowych,

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c)

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d)

terenów budowlanych,

e)

nowych środków transportu,

f)

następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

- urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

g)

hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

- motocykli (PKWiU ex 45.4);

2)

świadczących usługi:

a)

prawnicze,

b)

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c)

jubilerskie,

d)

ściągania długów, w tym factoringu;

3)

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym miejscu należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku, decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - "teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę".

Z powyższych przepisów wynika, że przeznaczenie określonego gruntu należy oceniać wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Zauważyć należy, że analiza powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że... r. działka nr 1 została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr. Rady Miejskiej w... z przeznaczeniem pod tereny zabudowy przemysłowej, bazy, składy, magazyny oraz usługi.

Zatem, dostawa będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ ww. działka będzie stanowiła teren budowlany w myśl art. 2 pkt 33 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, należ stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, bowiem zgodnie z ww. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy, zwolnienie z art. 113 ust. 1 ustawy nie ma zastosowania do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych.

Natomiast, w związku z tym, że nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Dla zastosowania powyższego zwolnienia muszą być spełnione łącznie dwa warunki, tj.:

- towary musiały być wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej,

- w związku z nabyciem (importem, wytworzeniem) tych towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

NSA w wyroku z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 627/12 wskazał, że "zwolnienie, o którym mowa w art. 136 lit. b dyrektywy 2006/112/WE, a więc również wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., przysługuje tylko wtedy gdy podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku na skutek ograniczeń i zakazów przewidzianych przepisami dyrektywy lub u.p.t.u., co wynika np. ze związku ze sprzedażą zwolnioną od podatku (por. art. 86 i art. 88 ustawy), a więc nie ma zastosowania, gdy brak odliczenia podatku w poprzedniej fazie obrotu wynika z faktu, że dana czynność w ogóle nie podlegała opodatkowaniu (por. wyrok ETS z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie C-280/04 Jyske Finanse A/S) oraz gdy podatnik, mając prawo do odliczenia podatku naliczonego, z uprawnienia tego nie skorzystał".

W wyroku, na który powołuje się Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że ze zwolnienia z VAT nie będzie korzystać dostawa towarów, w stosunku do których podatnik nie odliczył VAT naliczonego z powodów innych niż ściśle określone w art. 136 Dyrektywy 2006/112/WE. Tym samym, przepis art. 136 Dyrektywy 2006/112/WE wskazuje zatem, że w przypadkach, w których przy nabyciu towaru VAT w ogóle nie wystąpił, nie można uznać, że mamy do czynienia z brakiem prawa do odliczenia VAT.

Powyższe oznacza, że zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie może mieć zastosowania do zbycia towaru przez podatnika, jeżeli transakcja sprzedaży w wyniku której nabył on wcześniej ten towar nie była opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z okoliczności sprawy,... r. małżonka Wnioskodawcy nabyła w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego od rodziców, m.in. działkę nr 1. Podatek od towarów i usług został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r., która weszła w życie dnia 5 lipca 1993 r., w związku z czym przedmiotowa transakcja - umowa darowizny w formie aktu notarialnego - nie była i nie mogła być udokumentowana fakturą z wykazaną kwota podatku. Zatem, w takiej sytuacji nie można mówić, że Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. działki, lub że takie prawo nie przysługiwało, skoro dostawa nie była objęta tym podatkiem.

Tym samym, sprzedaż będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1, nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na fakt, że nie został spełniony co najmniej jeden z warunków, o których mowa w tym przepisie.

Zatem,sprzedaż będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1 nie będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i pkt 2 oraz art. 113 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji ww. dostawa opodatkowana będzie wg właściwej stawki podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że z tytułu sprzedaży będącej we współwłasności małżeńskiej działki nr 1 Wnioskodawca będzie obowiązany naliczyć podatek od towarów i usług od udziału stanowiącego Jego własność.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla małżonki Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl