0113-KDIPT1-1.4012.492.2023.1.MH - Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez uniwersytet

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.492.2023.1.MH Brak prawa do odliczenia VAT od wydatków na realizację projektu przez uniwersytet

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

12 lipca 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 12 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Państwa Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP.

Państwa Uniwersytet działa na podstawie ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) z późn. zm..

Strukturę organizacyjną uczelni stanowią wydziały, inne jednostki organizacyjne: ogólnouczelniane, międzywydziałowe, rektorat uczelni, domy studenckie oraz stołówki studenckie. Jej działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również niepodlegający i zwolniony z opodatkowania tym podatkiem. Działalność statutowa, niepodlegająca opodatkowaniu to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z subwencji. Odpłatna działalność to przede wszystkim usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zajęcia na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, kursy językowe). Działalność podlegająca opodatkowaniu to m.in.: usługi wynajmu, usługi noclegowe, odpłatne usługi badawcze.

Państwa Uniwersytet stara się o przyznanie dofinansowania na realizację projektu pt. "...", ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W 2013 r. w zlewni rzeki..... na terenie....zastosowano biotechnologiczne rozwiązania, których efektem biologicznym było podniesienie potencjału ekologicznego rzeki oraz trzech usytuowanych na niej zbiorników rekreacyjnych, zaś efektem społeczno-ekonomicznym było zwiększenie potencjału rekreacyjnego.......przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Opracowanie innowacyjnego podejścia do (...) było powodem uzyskania w latach 2010-2015 projektu finansowanego ze środków UE pt.: "...", który zdobył uznanie w Unii Europejskiej, czego dowodem była przyznana projektowi nagroda "..." dla najlepszego projektu (...). W ciągu dziesięciu lat od (...), obserwowano intensywne użytkowanie (w tym rekreacyjne) kompleksu......oraz coraz bardziej dotkliwe dla ekosystemów wodnych skutki zmiany klimatu, tj. wzrost temperatury i pogłębiające się zaburzenia cyklu hydrologicznego w postaci nawalnych opadów i długotrwałych okresów suszy, czego efektem w ostatnich latach był zanik przepływu wód w rzece zasilającej zbiorniki. Czynniki te mogą istotnie wpływać na efektywność zastosowanych rozwiązań i tym samym, na jakość wód zbiorników w... Ewaluacja aktualnego potencjału ekologicznego zbiorników możliwa jest jedynie na podstawie specjalistycznych badań naukowych.

W związku z tym, w ramach niniejszego projektu planowane są badania mające na celu ocenę (...). Zadania, które zostaną wykonane podczas realizacji projektu pn.: "..." to: wykonanie badań terenowych w celu (...); wykonanie eksperymentu i przeprowadzenia analiz porównawczych polegających na ocenie skuteczności wybranych systemów (...); opracowanie wyników badań i ich upowszechnianie; opracowanie raportu końcowego i aktualizacja wytycznych dla użytkowników oraz działania promocyjne. Zadania te realizowane będą m.in. poprzez zakup specjalistycznej aparatury do (...). Szczegółowe badania przeprowadzone po 10 latach funkcjonowania ekohydrologicznych rozwiązań zastosowanych są konieczne do oceny aktualnego potencjału adaptacyjnego badanych ekosystemów oraz podjęcia działań mających na celu podniesienie ich usług ekosystemowych i zwiększenie odporności na zmianę klimatu. Ponadto mogą one dostarczyć informacji pomocnych w (...). Realizowany projekt będzie miał na celu osiągnięcie następujących efektów ekologicznych: (...). Produkty powstałe podczas realizacji i po zakończeniu projektu nie będą przedmiotem sprzedaży.

Wszystkie wyżej wymienione zadania mają charakter badań podstawowych rozumianych jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Wystawione faktury z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu będą wystawione wyłącznie na Wnioskodawcę, czyli Państwa Uniwersytet. Zakresem pytania objęte są wydatki poniesione w ramach realizacji projektu udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie na Wnioskodawcę, czyli Państwa Uniwersytet.

Projekt zakłada bezpłatne udostępnienie produktów projektu dla zewnętrznych odbiorców oraz wewnętrznych m.in. publikacji wyników w czasopismach naukowych; prezentacji wyników na konferencjach branżowych; edukacji studentów uczelni. Efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do: realizacji projektu naukowego, publikacji wyników w czasopismach naukowych, prezentacji wyników na konferencjach naukowych, wykorzystywanie wyników do edukacji studentów.

Efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane do:

- czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT - tj. edukację studentów studiów niestacjonarnych,

- czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - tj. edukację studentów studiów stacjonarnych.

Państwa Uczelnia otrzymuje na edukację studentów stacjonarnych subwencję z Ministerstwa Edukacji i Nauki.Otrzymana subwencja służy pokryciu kosztów funkcjonowania Państwa Uczelni i nie ma wpływu na cenę świadczonych usług.

Efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane nie tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT. Efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej w aspekcie ich wykorzystywania przez do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT - edukację studentów studiów niestacjonarnych. Efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane do celów innej niż działalność gospodarcza w aspekcie ich wykorzystywania do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - edukację studentów studiów stacjonarnych.

Pytanie

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT?

Państwa stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT. Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uniwersytet nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z projektem "...", ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), ponieważ w związku z realizacją projektu nie jest planowana komercjalizacja, a w konsekwencji nie jest planowana sprzedaż wyników (rezultatów) projektu. Produkty powstałe w trakcie realizacji i po zakończeniu projektu nie będą przedmiotem sprzedaży.

Projekt zakłada bezpłatne udostępnienie produktów projektu dla zewnętrznych odbiorców oraz wewnętrznych m.in. publikacji wyników w czasopismach naukowych; prezentacji wyników na konferencjach branżowych; edukacji studentów uczelni.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ww. ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak Państwo wskazali - efekty zrealizowanego projektu będą wykorzystywane przez Państwa Uczelnię do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, Państwa Uczelnia nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu Tym samym Państwa Uczelni z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym, Państwa Uczelnia nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane przez Państwa Uczelnię do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT oraz do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl