0113-KDIPT1-1.4012.486.2022.3.MGO - Zwolnienie z VAT usług organizacji półkolonii

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.486.2022.3.MGO Zwolnienie z VAT usług organizacji półkolonii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwo stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 20 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy świadczonej przez Państwa usługi organizacji półkolonii.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 sierpnia 2022 r. (data wpływu 30 sierpnia 2022 r.) oraz pismem z 28 września 2022 r. (data wpływu 30 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku z 30 sierpnia 2022 r. i 28 września 2022 r.)

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przeważającym przedmiotem jest, zgodnie z PKD 79.12.Z (Działalność organizatorów turystyki) i 85.51.Z (Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych). Wnioskodawca nie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wnioskodawca organizuje odpłatne, stacjonarne półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Wnioskodawca zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, który jest dostosowany do ich wieku, umiejętności i zainteresowań. Organizowany przez Wnioskodawcę wypoczynek w formie półkolonii podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w odpowiednim terminie właściwemu kuratorowi oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 92d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.; dalej: "ustawa o systemie oświaty").

Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641).

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm., dalej "Prawo oświatowe").

Świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji półkolonii obejmuje swym zakresem usługę w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Wnioskodawca spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie form i zasad tego wypoczynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.), w tym podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty. W czasie trwania półkolonii Wnioskodawca zapewnia uczestnikom pobyt, wyżywienie, bilety wstępu do obiektów sportowych i innych miejsc rekreacji i wypoczynku.

Pobyt na półkoloniach oznacza dla uczestników dostęp do takich aktywności, jak:

1)

zajęcia sportowe i rekreacyjne (np. wejścia na basen, wyjścia do parku trampolin, do kina, na lodowisko, wyciąg narciarski, park wodny),

2)

spacery i zabawy na świeżym powietrzu,

3)

gry i aktywności ruchowe.

Organizator wypoczynku zapewnia również:

1)

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Obiekt ten Wnioskodawca wynajmuje od podmiotów trzecich. Wnioskodawca nie dysponuje własnym lokalem;

2)

kadrę wypoczynku, którą stanowią kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty (liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku) oraz trenerzy posiadający posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3)

dostęp do opieki medycznej;

4)

program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5)

żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) - zazwyczaj: drugie śniadanie, podwieczorek, obiad dwudaniowy oraz napoje (woda). Posiłki te przygotowane są i dostarczane przez firmę cateringową. Wnioskodawca wyraża też zgodę na przynoszenie własnych napojów oraz dodatkowych posiłków przez uczestników.

Odbiorcami usług świadczonych przez Wnioskodawcę są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w wieku powyżej 3 lat (od 7 lat do 14 lat). Usługi półkolonii nie stanowią usług opieki nad dziećmi do lat 3. Dzieci są kierowane na półkolonie wyłącznie przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży (klienci indywidualni). Półkolonie trwają 5 dni włącznie, w dni powszednie, bez sobót i niedziel oraz bez świąt i bez noclegu. W ramach usługi półkolonii nie występuje usługa hotelowa. Opiekunowie przywożą codziennie dzieci na zajęcia i odbierają dzieci po zajęciach. Półkolonie są odpłatne. Uczestnicy (ich rodzice) płacą jedno wynagrodzenie za turnus za osobę. Podstawowym celem wypoczynku dzieci w formie półkolonii jest rekreacja i wypoczynek. Oba wskazane cele wzajemnie się przenikają i niemożliwe jest wskazanie jednego celu.

Usługa organizacji półkolonii obejmuje także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługą kolonii na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy - Prawo oświatowe.

W ramach ceny, którą ponoszą uczestnicy półkolonii, wliczone jest - poza uczestnictwem w półkoloniach:

1.

wyżywienie,

2.

ubezpieczenie,

3.

opieka kadry, w tym profesjonalnej trenerskiej na zajęciach na pływalni i opieka medyczna,

4.

transport do miejsc, w których odbywają się dodatkowe atrakcje w czasie trwania półkolonii (zimą - np. lodowisko, kino, park trampolin, wyciąg narciarski; latem - np. park wodny, kino, park trampolin) oraz bilety wstępu do takich miejsc.

Jest to część programu półkolonii, a nie dodatkowa usługa.

W ocenie Wnioskodawcy, świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm., dalej "ustawa o VAT").

W uzupełnieniu wniosku z 30 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że w ramach usług organizacji półkolonii nabywa od podmiotów (podatników) trzecich usługi ściśle związane z usługą podstawową (w uzupełnieniu Wnioskodawca doprecyzowuje, że chodzi o usługi takie, jak wyżywienie, ubezpieczenie, opieka kadry, w tym opieka medyczna, wstęp na basen, do kina, na lodowisko, na wyciąg narciarski, do parku wodnego i do parku trampolin oraz transport do takich miejsc). Wnioskodawca nie świadczy tych usług osobiście.

W uzupełnieniu wniosku z 28 września 2022 r. Wnioskodawca w odpowiedzi na pytanie nr 1 o treści "Jakie świadczenia, zarówno własne jak i nabywane od innych podatników, składają się na usługę organizacji półkolonii?" wskazał, że "Na organizację półkolonii składają się świadczenia opisane we wniosku (własne i nabywane od innych podmiotów), to jest:

1) Organizacja półkolonii pod własną nazwą Wnioskodawcy (zaplanowanie, zorganizowanie) - świadczenie własne Wnioskodawcy,

2) Wypełnienie formalnoprawnych obowiązków związanych z organizacją półkolonii, ich przeprowadzeniem, udokumentowaniem i sprawozdawczością z tym związanymi (w tym przechowywanie dokumentacji) - świadczenie własne Wnioskodawcy,

3) Zapewnienie miejsca pobytu uczestników w trakcie półkolonii - miejsce pobytu jest wynajmowane od Uniwersytetu....., gdzie znajduje się basen, obiekty sportowe i miejsce pobytu uczestników półkolonii w trakcie ich trwania,

4) Wyżywienie dla uczestników półkolonii - świadczenie nabywane od restauracji znajdującej się w budynku Uniwersytetu, w którym dzieci przebywają w trakcie półkolonii,

5) Ubezpieczenie uczestników półkolonii - usługa nabywana przez Wnioskodawcę od firmy ubezpieczeniowej zajmującej się sprzedażą ubezpieczeń,

6) Realizacja programu półkolonii w tym w postaci wyjścia na basen, na lodowisko, do parku wodnego, na wyciąg narciarski, do parku trampolin czy wejścia do kina - usługi nabywane od Uniwersytetu... (wejścia na basen), od właściciela lodowiska, parku wodnego, parku trampolin czy na wyciąg narciarski (wyjścia do parku wodnego, na lodowisko, do parku trampolin czy na wyciąg narciarski), bilety do kina kupowane od właściciela obiektu kinowego. Jeśli istnieje konieczność transportu do tych miejsc, Wnioskodawca kupuje bilety MPK dla uczestników półkolonii lub zamawia usługę transportu odpowiednim środkiem transportu,

7) Opieka kadry (liczba wychowawców wypoczynku zależy od liczby uczestników półkolonii), w tym opieka medyczna - usługi własne świadczone przez Wnioskodawcę (wspólnicy Wnioskodawcy to kierownik wypoczynku i wychowawca wypoczynku) i nabywane od podmiotów trzecich (inni wychowawcy wypoczynku - z uwagi na liczbę dzieci, zatrudniani na podstawie umowy zlecenia i opieka medyczna - bowiem Wnioskodawca nie posiada uprawnień, aby świadczyć usługi opieki medycznej na rzecz uczestników półkolonii)."

Na kolejne pytanie nr 2 o treści "Jakie świadczenia w ramach organizacji półkolonii są wykonywane (zapewniane) przez Państwa Spółkę we własnym zakresie?", Wnioskodawca odpowiedział, że "We wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie świadczy usług osobiście, jednak w celu doprecyzowania wskazuje, że Wnioskodawca świadczy osobiście usługi organizacji półkolonii opisane w ad. 1 powyżej i w ad. 2 poniżej, a Wspólnicy Wnioskodawcy pełnią funkcję kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku (tych funkcji nie można łączyć w świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do tej ustawy). Te świadczenia opisane w ad. 1 - organizacja półkolonii, wypełnienie formalnoprawnych obowiązków związanych z organizacją półkolonii, ich zaplanowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie, udokumentowanie i sprawozdawczość z tym związane (w tym przechowywanie dokumentacji), pełnienie funkcji kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku są wykonywane (zapewnione) przez Wnioskodawcę osobiście.

Poniżej wykaz czynności składających się na organizację półkolonii, świadczonych (wykonywanych) przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca organizuje półkolonie na podstawie przepisów art. 92a i nast. Ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych. Ilekroć w przepisach ustawy o systemie oświaty jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Wnioskodawca jest organizatorem wypoczynku w rozumieniu art. 92c ustawy o systemie oświaty organizującym wypoczynek w celu zarobkowym, przy czym wypoczynek taki nie stanowi imprezy turystycznej w rozumieniu art. 92c ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca, jako organizator wypoczynku zapewnia (art. 92c ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

1)

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2)

kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a)

kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b)

w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

- mają ukończone 18 lat,

- posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3)

dostęp do opieki medycznej:

a)

w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559) lub

b)

na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

4)

program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5)

żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

6)

bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 oraz z 2021 r. poz. 1190).

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty Wnioskodawca jako organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku w formie zgłoszenia wypoczynku (art. 92d ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłaszany w formie zgłoszenia wypoczynku zawiera:

1)

nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane teleadresowe: adres siedziby lub adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej, w tym województwo, powiat, gminę, oraz adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, a także, jeżeli posiada:

a)

numer identyfikacyjny REGON,

b)

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

c)

numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d)

numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

2)

wskazanie:

a)

formy wypoczynku,

b)

terminu wypoczynku,

c)

adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą,

d)

rodzaju zakwaterowania,

e)

liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

f)

numeru telefonu kierownika wypoczynku;

3)

ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku;

4)

informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;

5)

imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informację o spełnianiu przez te osoby odpowiednio warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b;

6)

oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1 -6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b, potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;

7)

w przypadku organizatora wypoczynku, o którym mowa w art. 92c ust. 1 pkt 3 - oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązków wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

8)

wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;

9)

datę i podpis organizatora wypoczynku.

Wnioskodawca, jako organizator wypoczynku określa Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku, zgodnie z art. 92f ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca - Organizator wypoczynku ma także obowiązek:

1) Przechowywania dokumentacji dotyczącej zgłoszenia wypoczynku i dokumentacji wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku (art. 92h ustawy o systemie oświaty).

2) Informowania rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie (art. 92j ustawy o systemie oświaty).

3) Założenia dla uczestnika wypoczynku karty kwalifikacyjnej spełniającej wymogi z art. 92k ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Z ustawy o systemie oświaty wynika również, jakie obowiązki faktyczne i informacyjne ciążą na Wnioskodawcy - jako organizatorze wypadku w przypadku powzięcia wiadomości o wypadku podczas wypoczynku (art. 92I ustawy o systemie oświaty).

Jeden ze wspólników Wnioskodawcy jest kierownikiem wypoczynku, spełniającym wymogi z art. 92p ustawy o systemie oświaty, który ukończył kurs na kierownika wypoczynku (art. 92q ustawy o systemie oświaty) i zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu (art. 92r. ust. 1 ustawy o systemie oświaty potwierdzony zaświadczeniem o ukończeniu kursu - art. 92r. ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Jeden ze wspólników Wnioskodawcy jest wychowawcą wypoczynku spełniającym wymogi z art. 92p ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Z uwagi na liczbę dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez Wnioskodawcę i konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, Wnioskodawca zatrudnia inne osoby jako wychowawców wypoczynku, z zastrzeżeniem, że spełniają one warunki, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (w tym ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku - art. 92q ustawy o systemie oświaty zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu - art. 92r. ust. 1 ustawy o systemie oświaty potwierdzony zaświadczeniem o ukończeniu kursu - art. 92r. ust. 2 ustawy o systemie oświaty). Szczegółowe zasady wypoczynku wynikają z przepisów wykonawczych.

Wnioskodawca organizuje półkolonie zgodnie z przepisami wskazanymi we wniosku oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm. dalej "rozporządzenie MEN w sprawie wypoczynki dzieci i młodzieży"). Ten akt prawny określa m.in. termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia. Złożenie zgłoszenia wypoczynku jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

Z ww. aktu prawnego wynika również termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2 ustawy o systemie oświaty zgodnie z wzorem karty wypoczynku. Ten obowiązek należy do Wnioskodawcy. W zależności od liczby uczestników półkolonii, należy im zapewnić opiekę wychowawcy. Wykonanie tego obowiązku oraz sprawowanie funkcji wychowawcy jest także obowiązkiem Wnioskodawcy (jeden ze Wspólników pełni rolę wychowawcy wypoczynku, inni są zatrudniani na podstawie umów zlecenia).

Z ww. rozporządzenia wynikają obowiązki kierownika wypoczynku, którym jest zawsze jeden ze wspólników Wnioskodawcy. Obowiązkiem jest m.in prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku. Obowiązek prowadzenia dziennika ciąży na wspólniku Wnioskodawcy będącym kierownikiem wypoczynku. Kolejnym obowiązkiem Wnioskodawcy jest założenie dla uczestnika półkolonii karty kwalifikacyjnej zgodnie z art. 95 ustawy o systemie oświaty zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu MEN w sprawie wypoczynku dzieci młodzieży.

Do obowiązków Wnioskodawcy będącego organizatorem półkolonii należy również przechowywanie zgromadzonej dokumentacji potwierdzającej przygotowanie zapewniające realizację programu kursu przez kadrę prowadzącą wykłady lub zajęcia praktyczne określone w programie kursu.

Wnioskodawca ma obowiązek zgłoszenia kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania wypoczynku organizowanego:

1)

w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej - od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,

2)

w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej - od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Wnioskodawca, jako organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku w postaci papierowej będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku albo formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku, uwierzytelnionego przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Wzór zgłoszenia wypoczynku w przypadku organizowania półkolonii jest określony w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy także zapewnienie uczestnikom półkolonii odpowiedniej opieki. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać - przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, - przekraczać 15 osób.

Wnioskodawca (wspólnik Wnioskodawcy) pełni obowiązki kierownika wypoczynku i w tym zakresie do jego obowiązków należy:

1)

kierowanie wypoczynkiem;

2)

opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;

3)

ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;

4)

kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;

5)

zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku - z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;

6)

nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;

7)

zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779. 1642 i 1830) w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

8)

zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;

9)

przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;

10)

udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;

11)

nadzór nad realizacją programu;

12)

podział uczestników wypoczynku na grupy.

Jeden ze wspólników Wnioskodawcy, niebędący kierownikiem wypoczynku, pełni funkcję wychowawcy (z treści § 5 ust. 3 rozporządzenia MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży wynika bowiem wprost, że obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku). Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy:

1)

zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

2)

poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;

3)

prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży;

4)

opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

5)

organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

6)

realizacja programu;

7)

sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

8)

zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

9)

zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

10)

prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Wspólnicy Wnioskodawcy ukończyli kursy na kierownika wypoczynku oraz wychowawcę wypoczynku i posiadają stosowne zaświadczenia potwierdzające ten fakt, wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Obowiązkiem Wnioskodawcy, jako organizatora półkolonii, jest również nadzór nad opieką (kadrą sprawująca opiekę nad dziećmi) i wybór odpowiednich osób, posiadających udokumentowane umiejętności i doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką półkolonii."

Na pytanie o treści "Czy w odniesieniu do organizacji półkolonii - w okresie objętym zakresem pytania - prowadzili Państwo ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników półkolonii oraz czy Państwo posiadają dokumenty, z których wynikają te kwoty?", Wnioskodawca wskazał, że:

"Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Wnioskodawca w okresie objętym pytaniem nie prowadził ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 20224 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności gospodarczej, poza organizacją półkolonii, którą to działalność Wnioskodawca uważa za zwolnioną przedmiotowo w VAT na podstawie przepisów przywołanych w niniejszym wniosku (art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT). Z innych dokumentacji, w tym z ewidencji sprzedaży i zakupu, prowadzonych przez Wnioskodawcę zgodnie z przepisami m.in. Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wynika, jakie wydatki ponosi Wnioskodawca na zakup świadczeń niezbędnych do organizacji półkolonii. Tym samym Wnioskodawca posiada dokumenty (m.in. faktury VAT, umowy), z których wynikają kwoty wydatkowane przez Wnioskodawcę na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników półkolonii."

Pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 30 sierpnia 2022 r.)

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczone przez niego usługi przedstawione w opisie stanu faktycznego (półkolonie) będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm. dalej "ustawa o VAT")?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku z 30 sierpnia 2022 r.)

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm., dalej "ustawa o VAT"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Nie każda czynność stanowiąca odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązujące w kraju stawki VAT reguluje m.in. art. 41 ustawy o VAT. Przepisy ustawy o VAT i przepisy szczególne przewidują dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z treścią art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT. Wśród zwolnień od VAT ustawodawca przewidział w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT zwolnienie dla usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywanych:

a)

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

b)

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31,32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisów istotne jest spełnienie zawartych w tych przepisach warunków. Zwrócić należy uwagę, że powyższe uregulowania odsyłają bezpośrednio do przepisów o systemie oświaty, o pomocy społecznej i Prawa oświatowego.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) - u.s.o., ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a u.s.o. jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Stosownie do art. 92c ust. 1 u.s.o., organizatorami wypoczynku mogą być:

1)

szkoły i placówki;

2)

przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548);

3)

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:

a)

niezarobkowym albo

b)

zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zgodnie z art. 92c ust. 2 u.s.o., organizator wypoczynku zapewnia:

1)

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno - sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2)

kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a)

kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b)

w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

- mają ukończone 18 lat,

- posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

W myśl art. 92c ust. 2 pkt 3 u.s.o., dostęp do opieki medycznej:

a)

w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) lub

b)

na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Stosownie do art. 92c ust. 2 pkt 4 u.s.o., program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności. W świetle art. 92c ust. 2 pkt 5 u.s.o., żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.). Należy w tym miejscu zauważyć, że ww. ustawa nie określa żadnych szczególnych wymagań co do formy prawnej, ani też warunków organizacyjno-finansowych, które powinien spełnić organizator. Ustala się jedynie wymagania dotyczące samych form wypoczynku: obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. W niniejszym wypadku warunki te są spełnione.

W myśl art. 92d ust. 1 u.s.o., organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1 u.s.o. W świetle art. 92t pkt 1 u.s.o., minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1 u.s.o., jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) - dalej r.w.d.m., organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

1)

w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej - od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;

2)

w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej - od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Dodatkowo w myśl § 2 ust. 2 r.w.d.m., w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca organizuje odpłatne, stacjonarne półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Wnioskodawca zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, który jest dostosowany do ich wieku, umiejętności i zainteresowań.

Organizowany przez Wnioskodawcę wypoczynek w formie półkolonii podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w odpowiednim terminie właściwemu kuratorowi oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 92d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.; dalej: "ustawa o systemie oświaty").

Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641). Jednak w ocenie Wnioskodawcy nie jest to okoliczność, która ma wpływ na ocenę skutków organizacji półkolonii przez Wnioskodawcę. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika, aby wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych był warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 3-8 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm., dalej "Prawo oświatowe"). Jednak w ocenie Wnioskodawcy nie jest to okoliczność, która ma wpływ na ocenę skutków organizacji półkolonii przez Wnioskodawcę. Z przepisów ustawy o VAT nie wynika, aby posiadanie statusu jednostki objętej systemem oświaty było warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Świadczona przez Wnioskodawcę usługa organizacji półkolonii obejmuje swym zakresem usługę w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Wnioskodawca spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie form i zasad tego wypoczynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 z późn. zm.), w tym podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty.

W czasie trwania półkolonii Wnioskodawca zapewnia uczestnikom zakupione od podmiotów (podatników) trzecich usługi takie, jak transport, wyżywienie, bilety wstępu do obiektów sportowych i innych miejsc rekreacji i wypoczynku.

Pobyt na półkoloniach oznacza dla uczestników dostęp do takich aktywności, jak:

1)

zajęcia sportowe i rekreacyjne (np. wejścia na basen, wyjścia do parku trampolin, do kina, na lodowisko, wyciąg narciarski, park wodny),

2)

spacery i zabawy na świeżym powietrzu,

3)

gry i aktywności ruchowe.

Organizator wypoczynku zapewnia również:

1)

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Obiekt ten Wnioskodawca wynajmuje od podmiotów trzecich;

2)

kadrę wypoczynku, którą stanowią kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6 ustawy o systemie oświaty (liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku) oraz trenerzy posiadający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3)

dostęp do opieki medycznej;

4)

program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5)

żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021) - zazwyczaj: drugie śniadanie, podwieczorek, obiad dwudaniowy oraz napoje (woda). Posiłki te przygotowane są i dostarczane przez firmę cateringową. Wnioskodawca wyraża też zgodę na przynoszenie własnych napojów oraz dodatkowych posiłków przez uczestników.

Odbiorcami usług świadczonych przez Wnioskodawcę są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w wieku powyżej 3 lat (od 7 lat do 14 lat). Usługi półkolonii nie stanowią usług opieki nad dziećmi do lat 3. Dzieci są kierowane na półkolonie wyłącznie przez rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży (klienci indywidualni). Półkolonie trwają 5 dni włącznie, w dni powszednie, bez sobót i niedziel oraz bez świąt i bez noclegu. W ramach usługi półkolonii nie występuje usługa hotelowa. Opiekunowie przywożą codziennie dzieci na zajęcia i odbierają dzieci po zajęciach.

Półkolonie są odpłatne. Uczestnicy (ich rodzice) płacą jedno wynagrodzenie za turnus za osobę. Półkolonie odbywają się w lokalu wynajętym przez Wnioskodawcę (Wnioskodawca nie dysponuje własnym lokalem). Podstawowym celem wypoczynku dzieci w formie półkolonii jest rekreacja i wypoczynek. Oba wskazane cele wzajemnie się przenikają i niemożliwe jest wskazanie jednego celu.

Analizując powołane wyżej regulacje prawne w kontekście opisanego stanu faktycznego należy zauważyć, że zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest to, aby dany podmiot wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, tj. w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty, w Prawie oświatowym. Z treści art. 43 ust. 17 ustawy o VAT wynika również, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 24 nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

a)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 24 lub

b)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Zakresem zwolnienia jest objęta nie tylko opieka nad dziećmi i młodzieżą, ale również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych.

W ramach ceny, którą ponoszą uczestnicy półkolonii, wliczone jest - poza uczestnictwem w półkoloniach:

1.

wyżywienie,

2.

ubezpieczenie,

3.

opieka kadry, w tym profesjonalnej trenerskiej na zajęciach na pływalni i opieka medyczna,

4.

transport do miejsc, w których odbywają się dodatkowe atrakcje w czasie trwania półkolonii (zimą - np. lodowisko, kino, park trampolin, wyciąg narciarski; latem - np. park wodny, kino, park trampolin) oraz bilety wstępu do takich miejsc. Jest to część programu półkolonii, a nie dodatkowa usługa.

Zamiarem Wnioskodawcy, dokonującego zakupu towarów i usług ściśle związanych z organizacją półkolonii od podmiotów (podatników) trzecich, jest zapewnienie uczestnikom półkolonii odpowiedniej opieki, jak również różnorodnych i bezpiecznych form aktywności wpływających na rozwój fizyczny. Ta dodatkowa dostawa towarów czy świadczenie usług mają ścisły związek z usługą podstawową (organizacja półkolonii), a ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Wnioskodawca osiąga bowiem podstawowy dochód z organizacji półkolonii.

Zapewnienie wyżywienia uczestnikom półkolonii jest niezbędne do organizacji półkolonii. Uczestnicy półkolonii, którymi są dzieci oraz młodzież nie są w stanie same zapewniać sobie kompleksowego, pełnowartościowego wyżywienia podczas półkolonii, które trwają kilka godzin dziennie. Ponadto obowiązek zapewnienia żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia jest nałożony na organizatora wypoczynku dla dzieci na podstawie art. 92c ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest także zapewnienie uczestnikom półkolonii bezpiecznego wypoczynku i w tym celu Wnioskodawca kupuje ubezpieczenie. Wypełniając ten obowiązek Wnioskodawca zapewnia uczestnikom półkolonii polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizowane przez Wnioskodawcę półkolonie pozwolą na nabywanie i rozwijanie umiejętności w ramach różnych form aktywności fizycznej, które potencjalnie mogą być niebezpieczne. W trakcie półkolonii mogą hipotetycznie zdarzyć się inne sytuacje - wypadki, zdarzenia losowe, wymagające zapewnienia kosztów leczenia, transportu czy odszkodowania. Wnioskodawca poczuwa się zatem w obowiązku zapewnienia uczestnikom półkolonii ubezpieczenia od ewentualnych nieszczęśliwych wypadków. W celu zapewnienia realizacji programu półkolonii, a także różnorodnego i aktywnego wypoczynku uczestnikom półkolonii oraz urozmaicenia form aktywności, Wnioskodawca zapewnia uczestnikom półkolonii aktywności fizyczne - w postaci wyjścia na basen, na lodowisko, do parku wodnego, na wyciąg narciarski, do parku trampolin czy rozrywkę - w postaci wejścia do kina. Wyjścia te mogą wymagać skorzystania z usługi transportu w celu dotarcia do tych miejsc. Wnioskodawca nadmienia, że wszelkie wyżej wymienione czynności, jakie wykonuje w związku z organizacją półkolonii są ściśle związane z usługą organizacji półkolonii. Głównym celem zapewnienia uczestnikom półkolonii wyżywienia, ubezpieczenia, opieki kadry i opieki medyczne, wejścia na basen, wyjścia do kina, do parku trampolin, na wyciąg narciarski, na lodowisko, do parku wodnego oraz transportu do tych miejsc nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca informuje, że celem ww. usług zakupionych od podmiotów (podatników) trzecich jest zapewnienie właściwej opieki, różnorodnych form aktywności wpływających na rozwój fizyczny dzieciom i młodzieży podczas półkolonii, realizacja programu półkolonii. Zajęcia te są ściśle związane z usługą organizacji kolonii i półkolonii. Dochód właściwy Wnioskodawca uzyskuje z organizacji półkolonii, a nie z zapewnienia wyżej opisanych aktywności.

W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że skoro:

1. Wnioskodawca spełnia wymagania przewidziane w przepisach ustawy o systemie oświaty,

2. Wnioskodawca organizuje wypoczynek, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty),

3. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą,

4.

usługi ściśle związane z usługą w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą zakupione przez Wnioskodawcę od podmiotów (podatników) trzecich są niezbędne do wykonania usługi podstawowej,

5.

głównym celem usług ściśle związanych z usługą w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą nie jest osiągnięcie przez Wnioskodawcę dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia,

to świadczone usługi polegające na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii w opisanym we wniosku stanie faktycznym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT.

Podobne stanowiska można znaleźć w innych interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np.: z dnia 16 stycznia 2020 r. 0114-KDIP4.4012.697.2019.2.MP, z dnia 7 lutego 2020 r. 0112-KDIL1-1.4012.472.2019.2.EB, z dnia z dnia 17 marca 2021 r. 0114-KDIP4-2.4012.55.2021.1.WH, z dnia 31 maja 2021 r. 0112-KDIL1-2.4012.77.2021.3.PG.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwa Spółka przedstawiła we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

Zwolnienie od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

a)

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),

b)

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W świetle ww. przepisu art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy należy stwierdzić, że jeżeli świadczone usługi będą stanowiły usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą i opieka ta sprawowana będzie w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy - Prawo oświatowe, to usługi opieki będą objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisów istotne jest spełnienie zawartych w tych przepisach warunków. Zwrócić należy uwagę, że powyższe uregulowania odsyłają bezpośrednio do przepisów o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.):

Ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Stosownie do art. 92c ust. 1 ustawy o systemie oświaty:

Organizatorami wypoczynku mogą być:

1)

szkoły i placówki;

2)

przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 oraz z 2021 r. poz. 1641);

3)

osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek w celu:

a)

niezarobkowym albo

b)

zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zgodnie z art. 92c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

Organizator wypoczynku zapewnia:

1)

bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku;

2)

kadrę wypoczynku, którą stanowią:

a)

kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1-6; liczba wychowawców wypoczynku jest odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,

b)

w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć - trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

- mają ukończone 18 lat,

- posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowanych zajęć;

3)

dostęp do opieki medycznej:

a)

w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285,1292 i 1559) lub

b)

na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem medycznym;

4)

program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;

5)

żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);

6)

bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 oraz z 2021 r. poz. 1190;

7)

bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084).

Należy w tym miejscu zauważyć, że ww. ustawa nie określa żadnych szczególnych wymagań co do formy prawnej, ani też warunków organizacyjno-finansowych, które powinien spełnić organizator. Ustala się jedynie wymagania dotyczące samych form wypoczynku: obowiązkiem organizatorów jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienie odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej.

W myśl art. 92d ust. 1 ustawy o systemie oświaty:

Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.

W świetle art. 92t pkt 1 ustawy o systemie oświaty:

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452):

Organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku:

1)

w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej - od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku;

2)

w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej - od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Dodatkowo w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży:

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że zwolnienie od podatku, określone w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy, zatem warunkiem jego zastosowania jest to, aby dany podmiot wykonywał usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w formach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach, tj. w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

Wskazali Państwo, że świadczona przez Państwa Spółkę usługa organizacji półkolonii obejmuje swym zakresem usługę w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Państwa Spółka zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, który jest dostosowany do ich wieku, umiejętności i zainteresowań. Organizowany przez Państwa Spółkę wypoczynek w formie półkolonii podlega obowiązkowemu zgłoszeniu w odpowiednim terminie właściwemu kuratorowi oświaty, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Państwa Spółka spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie form i zasad tego wypoczynku, w tym podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty. Odbiorcami usług świadczonych przez Państwa Spółkę są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, w wieku powyżej 3 lat (od 7 lat do 14 lat). Półkolonie trwają 5 dni włącznie, w dni powszednie, bez sobót i niedziel oraz bez świąt i bez noclegu. W ramach usługi półkolonii nie występuje usługa hotelowa.

W konsekwencji, skoro Państwa Spółka spełnia wymagania przewidziane w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (tj. podlega nadzorowi i kontroli właściwego kuratora oświaty), to świadczone przez Państwa Spółkę usługi polegające na organizacji półkolonii korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwa Spółka przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: sytuacja Państwa Spółki musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i Państwa Spółka musi się zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl