0113-KDIPT1-1.4012.484.2023.2.MSU - Ustalenie stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację. Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez psychologa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.484.2023.2.MSU Ustalenie stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację. Zastosowanie zwolnienia od podatku dla usług świadczonych przez psychologa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że stanowisko Państwa Fundacji w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, świadczonych do 30 czerwca 2020 r. oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy usług świadczonych przez psychologa, jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 lipca 2023 r. wpłynął wniosek Państwa Fundacji z 7 lipca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

- określenia stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0,

- możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy usług świadczonych przez psychologa.

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 6 września 2023 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Fundacja... w... jest czynnym podatnikiem VAT. Jest wpisana do KRS z kodem PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Głównym celem Fundacji jest:

1)

upowszechnianie idei edukacji i rozwoju opartych na świadomym uczeniu się z własnej woli,

2)

inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce oraz zarządzaniu wiedzą,

3)

wprowadzenia i upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia,

4)

poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania rynku pracy,

5)

poszerzania świadomości społecznej w zakresie równouprawnienia,

6)

wspieranie zmian systemu kształcenia uczniów i nauczycieli mających na celu kreowanie społeczeństwa samouczącego się oraz gospodarki opartej na wiedzy,

7)

propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji,

8)

wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

9)

pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,

10)

promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną oraz w zakresie zarządzania wiedzą,

11)

kształtowanie w dzieciach, rodzicach i nauczycieli postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,

12)

wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju,

13)

kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

14)

wspieranie rozwoju i upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako narzędzi w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury, przyrody, ekologii oraz w komunikacji społecznej.

Ponadto Fundacja ma na celu, w szczególności w powiązaniu z edukacją i rozwojem osobistym:

1)

wszechstronne wspieranie rodziny, upowszechnianie macierzyństwa i rodzicielstwa,

2)

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym wszechstronne wspieranie grup i środowisk marginalizowanych społecznie,

3)

świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

4)

prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej,

5)

ochrona i promocja zdrowia,

6)

integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym niepełnosprawnych bądź bezrobotnych,

7)

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8)

wspieranie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w tym rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w Polsce i na świecie,

9)

promocja demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji,

10)

upowszechnianie i ochrona praw dziecka,

11)

upowszechnianie równouprawnienia kobiet i mężczyzn,

12)

upowszechnianie kultury fizycznej,

13)

upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

14)

upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

15)

upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

16)

upowszechnianie integracji europejskiej,

17)

wspieranie działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji,

18)

wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

19)

wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

20)

wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy międzyludzkich, międzykulturowych i międzypokoleniowych,

21)

promowanie wśród ogółu społeczeństwa zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją,

22)

wspieranie rewitalizacji terenów miejskich i wiejskich,

23)

rozwój obszarów wiejskich,

24)

wszechstronne wspieranie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,

25)

wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

Działalność statutowa, za którą Państwa Fundacja nie pobiera opłat, to przede wszystkim: letnie półkolonie dla dzieci, warsztaty wakacyjne, warsztaty wspierające rozwój dla dorosłych, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia szachowe, organizacja turniejów szachowych, prowadzenie procesów terapeutycznych dla dzieci, włączanie się w działania lokalne na rzecz społeczności miasta i powiatu, poprzez udział w piknikach rodzinnych, dożynkach, eventach i innych działaniach.

W chwili obecnej Państwa Fundacja świadczy między innymi usługi, za które pobiera odpłatność. Są to usługi świadczone w szkołach ale także w siedzibie Państwa Fundacji. Są to poniżej opisane zajęcia/warsztaty:

1)... - zajęcia z zakresu programowania oraz robotyki, prowadzone są przez kadrę pedagogiczną i w większości z nich odbywają się w szkole. Zajęcia te uzupełniają wiedzę z przedmiotu informatyki. Ćwiczenia jakie są wykonywane na zajęciach są powiązane z tematami programu nauczania. Zadania są dostosowane do wieku uczestników. Prowadzone w takiej formie, aby dzieci mogły poprzez swoje doświadczenie wyciągać wnioski i wprowadzić je w kolejne zadania. Łącząc naukę z zabawą stosowane są metody rozwoju umiejętności, w szczególności kształtowania pamięci krótkotrwałej, pamięci wzrokowej, kształtowania umiejętności przewidywania działań, przewidywania rezultatu działań, a także wykorzystywania informacji zwrotnej generowanej w trakcie zajęć. Prowadzone są z wykorzystaniem szeregu materiałów, robotów, tabletów, dzięki którym uczestnicy zajęć są w stanie lepiej zrozumieć temat programowania. Zajęcia pozwalają dzieciom łatwej przyswoić wiedzę, która jest wymagana od nich w szkole. Często nauczyciele korzystają z Fundacji usług zamiennie z przedmiotem informatyki dla urozmaicenia nauczania szkolnego.

2)... - zajęcia są prowadzone są przez kadrę pedagogiczną i w większości z nich odbywają się w szkole. Zajęcia te uzupełniają wiedzę z przedmiotu plastyki i techniki. Metody i techniki prowadzone w czasie tych warsztatów obejmują temat programu nauczania. Ze względu na posiadaną dużą ilość materiałów innowacyjnych są dobrą kontynuacją szkolnych zajęć. Uczęszczając na zajęcia dzieci poznają nowe techniki plastyczne, które pozwalają stworzyć kreatywną pracę przy okazji nabywając nowej wiedzy na temat danej metody. Zajęcia te rozwijają umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz uczą operowania narzędziami i materiałami. Pobudzają poczucie odpowiedzialności i satysfakcji u dziecka z wykonanej pracy. Grupy są utworzone wiekowo tak, aby technika pracy była dostosowana pod umiejętności manualne uczestników. Dzieci po zajęciach wychodzą zawsze ze zrobioną przez siebie pracą. Często dzieląc się swoimi doświadczeniami z innymi uczniami na świetlicy. Fundacja współpracuje również z nauczycielami w szkołach oraz bierze udział w różnych akcjach szkolnych oraz okazjonalnie realizuje warsztaty, np. na Dzień babci i Dziadka, Dzień Mamy, Dzień Kobiet, itp. Prowadzący warsztaty w trakcie zajęć ubogacają swoich uczestników o różne ciekawostki oraz historie dotyczące danej techniki. Dzięki zajęciom łatwiej uczniom przystępować do konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych.

3)... - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną i w większości z nich odbywają się w szkole. Zajęcia te uzupełniają wiedzę z przedmiotu przyrody, biologii, fizyki, geografii oraz chemii. Metody i techniki prowadzone w czasie tych warsztatów obejmują temat programu nauczania. Zajęcia pozwalają uczestnikom na odkrywanie i poznanie tego, co otacza nas wokół. Pokazują jak powiązane ze sobą są te trzy przedmioty. Forma jaką nauczyciele Państwa Fundacji przekazują wiedzę pozwala na łatwiejsze zrozumienie zasad i praw fizyki, chemii czy biologii. Na lekcji 45 minutowej nie ma możliwości z całą klasą aby każdy z uczniów mógł przeprowadzić doświadczenie czy eksperyment. Zajęcia te dają możliwość przetestowania swoich sił. Każdy z uczestników jest zaopatrzony w specjalne gogle, fartuchy, pipety itp. Aby rozpocząć swoją przygodę z eksperymentami. Na zajęciach wykorzystywane są materiały, sprzęty potrzebne do tego, aby ułatwić oraz usprawnić lekcje, a tym samym pozwolić na to, aby dziecko mogło wykonać doświadczenie, wysnuć wnioski i zapisać w zeszycie. Wiele szkół nie ma możliwości, aby zapewnić uczniom materiały do takiego typu zajęć. Dlatego te warsztaty dają szansę uczniom, którzy chcieliby poznać, zrozumieć, bądź pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Na zajęciach korzysta się m.in. z mikroskopów, kalejdoskopów, wag, pipet, oraz zestawów małego chemika, w których są przeróżne narzędzia.

4)... - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Ich celem jest osiąganie u dzieci przedszkolnych gotowości szkolnej. Nauczyciele dostrzegają u coraz większej liczby dzieci dysfunkcje rozwojowe. Często uczniowie na początku swojej przygody ze szkołą, nie są przygotowani na tyle, aby w pełni funkcjonować prawidłowo w szkole. Zajęcia Państwa Fundacji polegają na drobnych, systematycznych ćwiczeniach usprawniających mózg. Odbywa się to często w formie zabawy. Prowadzący mają przeznaczone do tego materiały edukacyjne, np. karty pracy, zabawki motoryczne, sensoryczne, progresywne maty edukacyjne, gry oraz materiały edukacyjne. Zadaniem tych warsztatów jest, aby uczeń wzbogacił słownik, budował pełne i gramatyczne zdania, rozumiał coraz więcej pojęć, umiejętnie wypowiadał się na forum grupy oraz rozwój motoryczny i manualny.

5) Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez kadrę pedagogiczną, niemającą zawodu medycznego. Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Pracuje z dzieckiem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. Na zajęciach nauczyciele uczą dzieci m.in. kształtowania prawidłowego sposobu oddychania oraz doskonalenia sprawności aparatu oddechowego, podnoszenia sprawności motorycznej narządów aparatu artykulacyjnego, kształtowania prawidłowej artykulacji, poprzez: wywoływanie głosek w sylabach, utrwalanie głosek w wyrażeniach, utrwalanie głosek w zdaniach, utrwalanie głosek w opowiadaniach, zabawach, grach dydaktycznych a także w mowie spontanicznej. Posiadają do tego materiały edukacyjne oraz wszelkiego rodzaju zabawki logopedyczne. Zalecane jest często od nauczycieli szkolnych, aby dzieci z wadami wymowy przeszły terapię logopedyczną. Fundacja oferuje pomoc w tym zakresie.

6) Biofeedback - jest to metoda "treningu mózgu" z dziećmi, u których zaobserwowano psychofizyczne lub psychologiczne trudności w funkcjonowaniu na różnych etapach rozwoju. Często nauczyciele zauważają brak koncentracji swoich uczniów, co za tym idzie dziecko nie jest w stanie przyswoić zagadnień poruszanych na lekcjach. W niewielu szkołach znajdują się gabinety ze stanowiskiem biofeedback w porównaniu do ilości dzieci z zaburzeniami rozwojowymi jest ich za mało. Fundacja posiada cały sprzęt oraz wykwalifikowaną do tego kadrę. Zajęcia polegają na tym, iż aktywność mózgu obrazowana jest na monitorach dziecka i terapeuty w formie wykresów, gier lub filmów. Dziecko poprzez pracę własnego umysłu lub ćwiczenia oddechu uczy się wpływać na przebieg gry, tym samym regulując aktywność fal mózgowych i procesów zachodzących w ciele. Prowadzone ćwiczenia wspierają uczniów w ich procesie nauki, poprawiając ich zdolności koncentracji, zapamiętywania i nauki.

7)... - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Mowa jest czynnością psychiczną, ale w dużym stopniu związaną z naszym wewnętrznym rytmem i aktywnością. W pracy nad nią ważne są metody wspomagające, takie jak rytmika czy rozmaite gry ruchowe (najlepiej połączone z dźwiękiem). Taniec wyrabia koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową między półkulami mózgu, która ma ogromny wpływ na rozwój intelektualny. Dziecko najpierw słyszy rytm, potem zaczyna się ruszać, jednocześnie obserwuje ruchy wykonywane przez nauczyciela. Ćwiczenia ruchu, wzroku i słuchu stymulują także rozwój mowy i w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko dysleksji w wieku szkolnym (dysleksja jest związana z brakiem koordynacji między tymi sferami). Jeśli percepcja słuchowa jest dobra, dziecko nie będzie popełniać błędów w wymowie i pisowni głosek, które rozpoznać może słuchem.

8)... - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Ich celem zajęć jest osiąganie u dzieci i uczniów prawidłowego chwytu pisarskiego, właściwej postawy ciała i odpowiedniego pisma. Nauczyciele dostrzegają u coraz większej liczby dzieci dysfunkcje w zakresie pisma. Często uczniowie na początku swojej przygody ze szkołą, nie są przygotowani na tyle, aby w pełni w niej funkcjonować. Zajęcia z terapii ręki uczą cierpliwości i stymulują koncentrację uwagi. Stanowią doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej i pedagogicznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów placów dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Zajęcia te polegają na drobnych, systematycznych ćwiczeniach usprawniających mózg. Odbywa się to często w formie zabawy, prowadzący mają przeznaczone do tego materiały edukacyjne, np. karty pracy, zabawki motoryczne, sensoryczne, progresywne, maty edukacyjne, gry oraz materiały edukacyjne. Zadaniem tych warsztatów jest, aby uczeń ćwiczył motorykę dużą i małą, uczył się prawidłowego chwytu pisarskiego, wiedział jak prawidłowo siedzieć i utrzymywać właściwą postawę ciała oraz rozwijał się motorycznie i manualnie.

9) Terapia pedagogiczna - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Ich celem jest poprawa umiejętności matematycznych, językowych, ortograficznych, manualnych i logicznych. Nauczyciele dostrzegają u coraz większej liczby dzieci dysfunkcje w zakresie nauki, pisania, liczenia, czytania, zapamiętywania i logicznego myślenia. Obecnie zaobserwować można zwiększoną liczbę dzieci, które mają trudności w nauce w szkole. Zajęcia z terapii pedagogicznej uczą cierpliwości i stymulują koncentrację uwagi. Stanowią doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej i terapii ręki. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Zajęcia polegają na drobnych, systematycznych ćwiczeniach usprawniających mózg, odbywa się to często w formie zabawy. Prowadzący mają przeznaczone do tego materiały edukacyjne, np. karty pracy, zabawki motoryczne, sensoryczne, progresywne, maty edukacyjne, gry oraz materiały edukacyjne. Zadaniem tych warsztatów jest, aby uczeń ćwiczył motorykę dużą i małą, uczył się prawidłowego chwytu pisarskiego, uczył się czytać i liczyć, wzmacniał kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz rozwijał się motorycznie i manualnie.

10) Trening Umiejętności Społecznych - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Ich celem jest poprawa umiejętności społecznych, emocjonalnych i kulturowych. Jest to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są: komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i sfery, jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron). Trening Umiejętności Społecznych jest organizowany dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), jednak jest to również forma adekwatna do pracy z innymi trudnościami, takimi jak agresja, nieśmiałość, zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Trening umiejętności społecznych jest metodą terapeutyczną, która znajduje wykorzystanie przede wszystkim u młodszych pacjentów. Dziećmi, którym może się przydać przebycie takiej terapii, są przede wszystkim te obarczone różnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak autyzm czy zespół Aspergera. Bywa również zalecany dzieciom z rozpoznanymi zaburzeniami zachowania oraz u pacjentów z ADHD. Nauczyciele dostrzegają u coraz większej liczby dzieci dysfunkcje w radzenia sobie z emocjami, poczuciem własnej wartości, stresem i odpowiednim zachowaniem w społeczeństwie i w szkole. Zajęcia te polegają na systematycznych ćwiczeniach i odbywają się często w formie rozmowy i zabawy. Prowadzący mają przeznaczone do tego materiały edukacyjne, np. karty pracy, gry coachingowe, zadania edukacyjne. Zadaniem tych spotkań są ćwiczenia ucznia w wyrażaniu swoich emocji, budowaniu poczucia własnej wartości, wzmacniają swoją świadomość siebie i zachodzących zjawisk w społeczeństwie oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Zajęcia pomagają uczniom lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym oraz pomagają na poprawę umiejętności pracy w zespole klasowym.

11) Gimnastyka Korekcyjna - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną, niewykonującą zawodu medycznego. Ma na celu skorygowanie wad postawy poprzez ćwiczenia, czyli inaczej mówiąc, jest to profilaktyka i korekta zaburzeń statyki ciała i schorzeń kostno-stawowych, zwiększenie wytrzymałości organizmu, siły mięśni oraz kształtowanie i utrwalanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy. Bardzo ważną rolę w gimnastyce korekcyjnej pełnią też ćwiczenia oddechowe rozwijające klatkę piersiową, płuca oraz poprawiające krążenie i dotleniające organizm. Poprzez odpowiednie gry, zabawy i ćwiczenia, gimnastyka korekcyjna pozwala zapobiegać powstawaniu wad postawy, korygować wady już istniejące, rozciągać i wzmacniać mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę ciała. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych i odbywają się często w formie zabawy. Prowadzący mają przeznaczone do tego przyrządy, maty, piłki, krążki, koła, itp. Zadaniem tych spotkań jest, aby uczestnik ćwiczył swoją prawidłową postawę ciała, wzmacniał mięśnie, ćwiczył właściwe napięcie mięśniowe oraz usprawniał układ ruchowy. Zajęcia wpierają edukacyjny zakres zajęć wychowania fizycznego, które często nie obejmują w swoim zakresie korekty wad postawy, a jedynie poprawiają sprawność fizyczną. Warsztaty te mają na celu pogłębić zakres zajęć ruchowych o walor terapeutyczny i korekcyjny.

12) Język migowy - zajęcia prowadzone są przez kadrę pedagogiczną. Edukator uczy dzieci i młodzież od podstaw języka migowego. Pracuje z dzieckiem nad poprawnością stylistyczną i gramatyczną wypowiedzią, logicznym budowaniem zdań i ogólną sprawnością komunikacyjną. Na zajęciach dzieci uczy się alfabetu, słów, zdań, mimiki i akcentowania. Przy wykorzystaniu z materiały edukacyjne oraz wszelkiego rodzaju karty pracy. Często zalecane jest od nauczycieli, aby dzieci z wadami słuchu i mowy nauczyły się języka migowego. Fundacja oferuje pomoc w tym zakresie.

Nie jest wykluczone opracowanie w przyszłości również innych tematów zajęć, w tym "Terapii psychologicznej". Terapia psychologiczna będą to zajęcia prowadzone przez psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Fundacji. Psycholog będzie posiadał stosowne kwalifikacje i będzie świadczył usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ich celem będzie poprawa umiejętności społecznych, emocjonalnych i kulturowych. Nauczyciele dostrzegają u coraz większej liczby dzieci dysfunkcje w radzeniu sobie z emocjami, poczuciem własnej wartości, stresem i odpowiednim zachowaniem w społeczeństwie. Zajęcia z terapii psychologicznej uczą jak radzić sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami. Pomagają zrozumieć zachodzące zjawiska społeczne i kulturowe. Stanowią doskonałe uzupełnienie terapii pedagogicznej i zajęć Terapii Umiejętności Społecznych. Ćwiczenia dobierane będą przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię będzie poprzedzać krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapia psychologiczna jest jedną z form leczenia dziecięcych zaburzeń psychicznych. Może być jednak stosowana w każdym przypadku, kiedy odczuwany jest dyskomfort, trudności w relacjach z innymi lub samym sobą lub kiedy nurtują nas wątpliwości i niepokoje rodzicielskie. Czasem pomóc może psychologiczna konsultacja, innym razem odpowiednia grupa wsparcia, warsztat rozwojowy, a czasem jedna z form psychoterapii. Ze względu na specyfikę świata młodego człowieka psychoterapia dzieci i młodzieży różni się nieco od pracy z dorosłymi. Wyróżnia ją: dostosowanie metody pracy do etapu rozwojowego dziecka, stała współpraca z rodzicami lub opiekunem, włączanie w sesje zabaw terapeutycznych, ruchu, rysunku, muzyki, bajki i psychoterapię. Psychoterapia może być szczególnie pomocna w sytuacjach: kiedy dziecko znajduje się w trudnych okolicznościach życiowych, dotyka go poważna zmiana, jak np. rozwód rodziców, choroba lub śmierć członka rodziny; jedno dziecko żyje w sytuacji przewlekłego stresu lub doświadczyło traumy czy zaniedbania; kiedy występują niepokojące opiekunów objawy, jak np. agresja, apatia, zaburzenia snu lub odżywiania; kiedy dziecko nie rozwija się adekwatnie do wieku lub kiedy występują u niego różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania. Zajęcia będą polegać na drobnych, systematycznych ćwiczeniach. Odbywać się to będzie w formie rozmowy i zabawy. Prowadzący będą mieli przeznaczone do tego materiały edukacyjne, np. karty pracy, gry coachingowe, zadania edukacyjne. Zadaniem tych spotkań jest ćwiczenie przez uczestnika wyrażania swoich emocji, budowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie swojej świadomości siebie i zachodzących zjawisk w społeczeństwie oraz umiejętności raczenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Państwa Fundacja najczęściej pobiera opłatę od każdego uczestnika zajęć.

Państwa Fundacja nie wykonuje usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które korzystają ze zwolnienia od VAT. Wyjątkiem będzie w przyszłości terapia psychologiczna, która będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19d ustawy o VAT. Działalność gospodarcza Państwa Fundacji nie jest wpisana do rejestru podmiotów leczniczych. Powstała zatem wątpliwość opodatkowania ww. usług właściwą stawką podatku VAT. W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) ww. usługi są klasyfikowane jako PKWiU 85.60.10.0 "Usługi wspomagające edukację". W celu potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji, Państwa Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 poz. 53 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawką 8% VAT opodatkowane są " usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku VAT". Działalność Państwa Fundacji łączy w odpowiednich proporcjach naukę i zabawę. Świadczone usługi mają przede wszystkim na celu pomoc uczniom w szkole rozwiązywać kłopoty w nauce, poszerzać ich wiedzę oraz rozwijać ich. Zajęcia zwiększają efektywność uczenia się oraz wspierają potencjał rozwojowy ucznia i stwarzają warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w prowadzonych w szkole/przedszkolu zajęciach. Mniejsza liczba uczestników zajęć sprawia, że prowadzący mogą skupić się na każdym dziecku, co nie jest możliwe w szkole. Wymienione zajęcia pomagają przystosować się dzieciom do środowiska szkolnego. Często nauczyciele zalecają rodzicom konkretne zajęcia dodatkowe dla dzieci, których rodzic nie jest w stanie prowadzić sam w domu, bo nie ma kompetencji lub umiejętności a zajęcia w Fundacji prowadzone przez wykwalifikowane osoby i dostosowane materiały rozwiązują ten problem. Wymienione usługi polegają na prowadzeniu zajęć/warsztatów w ramach edukacji, jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dla przedszkoli i szkół podstawowych. Mają na celu w szczególności kształtowanie pamięci krótkotrwałej, wzrokowej, kształtowanie umiejętności przewidywania działań, rezultatu działań, a także wykorzystywania informacji zwrotnej generowanej w trakcie zajęć z wykorzystaniem programu oraz nauki elastyczności i systematyczności nowoczesnego myślenia.

W uzupełnieniu wniosku, na następujące pytania:

1. Czy usługi, świadczone przez zatrudnionego przez Państwa Fundację na podstawie umowy zlecenia psychologa, są/będą świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa?

2. Czy usługi świadczone przez psychologa zatrudnionego przez Państwa Fundację na podstawie umowy zlecenia są/będą usługami w zakresie opieki medycznej służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia?

3. Jeżeli tak, to w czym się przejawia/będzie przejawiała profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i/lub poprawa zdrowia usług świadczonych przez zatrudnionego przez Państwa Fundację psychologa?

4. Czy usługi świadczone przez psychologa, są/będą świadczone w imieniu Państwa Fundacji i na rachunek Państwa Fundacji?

5. Czy usługi świadczone przez psychologa, są/będą świadczone w ramach prowadzonej przez tego psychologa jednoosobowej działalności gospodarczej?

6. Jeżeli odpowiedź na ww. pytanie nr 5 jest twierdząca, to należy wskazać czy usługi świadczone przez psychologa nabywają Państwo we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej?

7. Czy pytaniem nr 1 postawionym przez Państwa Fundację we wniosku objęte są usługi świadczone przez Państwa Fundację:

- do 30 czerwca 2020 r.

- po 30 czerwca 2020 r.?

wskazali Państwo:

Ad. 1

Tak, psycholog będzie pracował jako psycholog/psychoterapeuta.

Ad. 2

Tak.

Ad. 3

Psycholog będzie prowadził działania z zakresu interwencji kryzysowej, edukacyjne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Ad. 4

Tak.

Ad. 5

Nie.

Ad. 6

Nie dotyczy.

Ad. 7

Zarówno przed, jak i po 30.06.2020

Pytania

1. Czy Wnioskodawca powinien opodatkować stawką 8% VAT świadczone przez Wnioskodawcę, odpłatne usługi, tj. "....", "....i", "....", "....", zajęcia logopedyczne, Biofeedback, "....", terapia pedagogiczna, terapia ręki, "....", gimnastyka korekcyjna, język migowy?

2. Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19d ustawy o VAT w stosunku do usług psychologicznych?

Państwa stanowisko w sprawie

Ad. 1

Państwa zdaniem, ww. usługi powinny być opodatkowane stawką 8% VAT. Do zakresu przedmiotowego opodatkowania VAT odnoszą się m.in. art. 5, 7 i 8 ustawy o VAT.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Obowiązujące stawki VAT reguluje m.in. art. 41 ustawy o VAT. Przepisy ustawy o VAT i przepisy szczególne przewidują dla niektórych czynności obniżone stawki podatku, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146ea pkt 2 ustawy o VAT, w 2023 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT, pod pozycją 53 zostały wymienione: "ex 85.60.10.0: Usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku".

Państwa Fundacja świadczy usługi wspomagające edukację, sklasyfikowane jako PKWiU 85.60.10.0. Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5 wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W celu potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej świadczonych usług PKWiU Państwa Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Statystycznego, który w Informacji statystycznej potwierdził, że usługi te na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm., dalej: "PKWiU 2008") oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm., dalej: "PKWiU 2015") należy klasyfikować do kodu 85.60.10.0 "Usługi wspomagające edukację".

W myśl zaś art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, określenie PKWiU ex oznacza zakres usług węższy niż w danym grupowaniu PKWiU. Stosownie do treści poz. 53 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, pozycja ta obejmuje usługi wspomagające edukację, wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku. Z poz. 53 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, wynika więc, że obejmuje ona wyłącznie usługi wspomagające edukację w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajdujące się w grupowaniu 85.60.10.0 wg PKWiU 2008, które nie są zwolnione od podatku VAT.

Należy również wskazać, że świadczone przez Państwa Fundację usługi nie korzystają ze zwolnienia od VAT. Usługi te nie mogą być zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT, gdzie przewidziany jest katalog zwolnionych od VAT usług z zakresu edukacji i szkolnictwa świadczonych przez różnego rodzaju instytucje publiczne i prywatne. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku: 26) usługi świadczone przez:

a)

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b)

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26: a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c)

finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zatem charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług i opisane wyżej zwolnienia z VAT prowadzą do wniosku, że opisane usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o VAT ani innego zwolnienia z art. 43 ustawy o VAT.

Nie ulega również wątpliwości, że opisane wyżej usługi prowadzenia zajęć/warsztatów dedykowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, należy potraktować jako usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej objęte grupowaniem 85.60.10.0 wg PKWiU z 2008 r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Stosownie zaś do § 6 ust. 1 i 2 ww. Rozporządzenia, w przedszkolu oraz szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1)

zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)

zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)

porad i konsultacji;

5)

klas terapeutycznych;

6)

zajęć rozwijających uzdolnienia;

7)

zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

8)

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

9)

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

10)

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

11)

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

12)

porad i konsultacji;

13)

warsztatów.

W ocenie Państwa Fundacji, opisane we wniosku usługi prowadzenia zajęć/warsztatów mieszczą się w szczególności w pojęciu zajęć rozwijających uzdolnienia, rozwijania umiejętności uczenia się oraz są prowadzone w formie zajęć czy warsztatów. Usługi te mają też na celu pomoc nauczycielom/pedagogom w rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także mają na celu wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w prowadzonych w szkole/przedszkolu zajęciach.

Opisane świadczenia Państwa Fundacji są więc usługami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mieszczącymi się w pojęciu usług wspomagających edukację, co potwierdza uzyskana informacja statystyczna Urzędu Statystycznego. Na potwierdzenie prawidłowości stanowiska Państwa Fundacja wskazała interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 września 2019 r. 0112-KDIL2-2.4012.419.2019.1.JK.

Podsumowując, zdaniem Państwa Fundacji, powinni Państwo opodatkować świadczone przez siebie usługi z zastosowaniem stawki VAT 8%. Takie świadczenie należy bowiem uznać za mieszczące się w pojęciu objętych grupowaniem 85.60.10.0 wg PKWiU z 2008 r. "Usług wspomagających edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku".

Ad. 2

Państwa zdaniem, sprzedaż usług psychologicznych jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19d ustawy o VAT, ponieważ są to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez psychologa.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwa Fundacja przedstawiła we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie zaznaczamy, że w związku z wprowadzeniem Wiążących Informacji Stawkowych, interpretacja indywidualna w zakresie stawki podatku właściwa jest jedynie dla stanów faktycznych, które zaistniały do 30 czerwca 2020 r.

Zatem niniejsza interpretacja rozstrzyga kwestię określenia stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, świadczonych do 30 czerwca 2020 r.

Natomiast przedmiotowa interpretacja nie odnosi się do kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług dla ww. usług świadczonych po 30 czerwca 2020 r.

Przy określaniu prawidłowego sposobu opodatkowania dla danego towaru istotne jest właściwe jego zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację oparliśmy się na podanej przez Państwa Fundację klasyfikacji.

Nadmieniamy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. nr 1 poz. 11):

Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji świadczonych przez Państwa Fundację usług w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Państwa Fundacja poprawnie zakwalifikowała usługi będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Nie jesteśmy bowiem uprawnieni, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania danej usługi do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego opisu sprawy (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku usług) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 5a ustawy:

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2020 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach, rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy:

Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej, przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku w stosunku do niektórych czynności.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy:

Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy:

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką w wysokości 23% (art. 41 ust. 1 ustawy).

Stosowanie stawki w wysokości 23% ma zatem charakter reguły ogólnej. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Zgodnie z poz. 177 załącznika nr 3 do ustawy zawierającego "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%" - opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT podlegają oznaczone symbolem PKWiU ex 85.60.10.0 "Usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku".

Ponadto zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Państwa Fundacja jest czynnym podatnikiem VAT. Państwa Fundacja świadczy między innymi usługi, za które pobiera odpłatność. Są to usługi świadczone w szkołach ale także w siedzibie Państwa Fundacji. Są to zajęcia, tj. "....", "....", "...", "....", zajęcia logopedyczne, Biofeedback, "...", terapia pedagogiczna, terapia ręki, "....", gimnastyka korekcyjna, język migowy. Państwa Fundacja nie wykonuje usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które korzystają ze zwolnienia od VAT. Wyjątkiem będzie w przyszłości terapia psychologiczna, która będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19d ustawy o VAT. W celu potwierdzenia prawidłowej klasyfikacji, Państwa Fundacja wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Statystycznego. W świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) ww. usługi są klasyfikowane jako PKWiU 85.60.10.0 "Usługi wspomagające edukację". Wymienione usługi polegają na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dla przedszkoli i szkół podstawowych. Mają na celu w szczególności kształtowanie pamięci krótkotrwałej, wzrokowej, kształtowanie umiejętności przewidywania działań, rezultatu działań, a także wykorzystywania informacji zwrotnej generowanej w trakcie zajęć z wykorzystaniem programu oraz nauki elastyczności i systematyczności nowoczesnego myślenia.

Państwa wątpliwości dotyczą m.in. możliwości zastosowania 8% stawki podatku VAT dla świadczonych usług do 30 czerwca 2020 r., tj. zajęć: "....", "...i", "....", "....", zajęcia logopedyczne, Biofeedback, "....", terapia pedagogiczna, terapia ręki, "...", gimnastyka korekcyjna, i język migowy.

W opisie sprawy Państwa Fundacja podała dla świadczonych usług symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU 85.60.10.0 "usługi wspierające edukację". Ponadto, okoliczności sprawy wskazują, że usługi objęte pytaniem nr 1, które Państwa Fundacja świadczyła do 30 czerwca 2020 r., nie stanowiły usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które korzystały ze zwolnienia od VAT. Wyjątkiem będzie w przyszłości terapia psychologiczna, która będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19d ustawy o VAT. W poz. 177 załącznika nr 3 do ustawy przewidziano opodatkowanie stawką podatku VAT 8% dla czynności sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU ex 85.60.10.0 "Usługi wspomagające edukację - wyłącznie usługi świadczone przez instytucje, których usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są zwolnione od podatku".

W konsekwencji, świadczone przez Państwa Fundację usługi polegające na prowadzeniu zajęć/warsztatów, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dla przedszkoli i szkół podstawowych, będące usługami wspomagającymi edukację i jednocześnie - jak wynika z okoliczności sprawy - będące usługami, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, w okresie do 30 czerwca 2020 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy oraz poz. 177 załącznika nr 3 do ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2020 r.

Państwa stanowisko do pytania nr 1, z uwagi na fakt, iż wywiedli Państwo prawidłowy skutek prawny, uznano za prawidłowe, pomimo, że zwolnienie dla świadczonych usług oparli Państwo o poz. 53 załącznika nr 3 w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2020 r. (tożsamym z treścią poz. 177 załącznika nr 3 w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2020 r.).

Odnosząc się do wątpliwości Państwa Fundacji objętych zakresem pytania nr 2, wskazania wymaga, że czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może być albo opodatkowana podatkiem albo może korzystać ze zwolnienia od podatku.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy:

Zwalnia się usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a)

lekarza i lekarza dentysty,

b)

pielęgniarki i położnej,

c)

medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655),

d)

psychologa.

Ze wskazanego wyżej przepisu wynika, że zwolnieniu od podatku podlegają usługi opieki medycznej, które spełniają określone warunki - służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia i świadczone są w ramach wykonywanych zawodów (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa i osób świadczących powyższe usługi w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej). Przy czym zwolnienie ma zastosowanie również do podatników zatrudniających osoby świadczące usługi opieki medycznej w ramach wykonywania zawodów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy.

Przytoczone powyżej przepisy krajowe w zakresie opieki medycznej, stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b oraz lit. c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady.

Na podstawie art. 132 ust. 1 lit. b oraz c Dyrektywy 2006/112/WE Rady:

Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

- opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze;

- świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Z powołanych przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Należy mieć na uwadze, że analizowany przepis zwalnia od podatku wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, nie zwalnia zatem wszystkich świadczeń, które można wykonać w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze bądź w ramach zawodów medycznych, ale tylko służące określonemu celowi.

Precyzując czynności, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie lub poprawa zdrowia należy zastosować wykładnię językową.

"Profilaktyka" to wszelkie działania i środki stosowane w celu zapobiegania czemuś niepożądanemu, likwidowanie przyczyn niekorzystnych zjawisk, to działania i środki stosowane w celu zapobiegania chorobom. Zatem profilaktyka zdrowotna obejmuje działania mające na celu zapobieganie chorobom bądź innemu niekorzystnemu zjawisku zdrowotnemu przed jej rozwinięciem, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Ma ona również na celu zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby, czy też zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wzorów zachowań społecznych, które przyczyniają się do podwyższania ryzyka choroby.

"Zachowanie" rozumiane jest zaś jako dochowanie czegoś w stanie niezmienionym, nienaruszonym lub niezniszczonym mimo upływu czasu lub niesprzyjających okoliczności, utrzymywanie.

Interpretując słowo "ratowanie" należy odwołać się do słów "ratować" i "ratownictwo". Ratować to starać się ocalić, zachować coś, natomiast ratownictwo jest rozumiane jako ogół środków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach zagrożenia.

Pojęcie "przywracać" oznacza doprowadzić coś do poprzedniego stanu, wprowadzić coś na nowo, odtworzyć coś w pierwotnej postaci, wznowić, odnowić, sprawić, że ktoś się znajdzie w takiej sytuacji, w takim stanie, w jakim był poprzednio. Pojęcie "przywracanie zdrowia" oznacza doprowadzenie zdrowia do poprzedniego stanu.

"Poprawa" to zmiana stanu czegoś na lepsze, poprawienie czegoś, poprawianie się, polepszanie. Z kolei termin "poprawa zdrowia", którym posługuje się ustawodawca określając zakres zwolnień, zgodnie z wykładnią literalną, oznacza zmianę stanu zdrowia na lepsze, poprawienie zdrowia, jego polepszanie.

Zatem dokonując ustalenia, czy dana usługa korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług należy ustalić, czy będzie spełniała wyżej określone warunki.

Dodatkowo należy wskazać, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, które służą unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w poszczególnych państwach członkowskich i które należy postrzegać w ogólnym kontekście wspólnego systemu podatku VAT (wyrok C-473/08, pkt 25). Jak również wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości UE w swym orzecznictwie: pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

W tym kontekście należy zauważyć, że definicja opieki medycznej nie została zawarta ani w krajowych, ani wspólnotowych przepisach podatkowych. Zatem w tym zakresie należy szukać wyjaśnienia w bogatym dorobku orzecznictwa wspólnotowego.

I tak, w wyroku C-106/05, pkt 27 Trybunał stwierdził, że pojęcia "opieki medycznej" oraz "świadczeń opieki medycznej" (...) odnoszą się do usług, które służą diagnozie, opiece oraz w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. Pojęcie to zdefiniowano również w wyroku C-307/01, pkt 57, gdzie podkreślono, że pojęcia świadczenia opieki medycznej nie można interpretować w sposób, który obejmuje świadczenia medyczne realizowane w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych.

Należy więc uznać, że pojęcie "usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia" odpowiada określeniom używanym przez Trybunał "postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych". W pojęciu tym zawierają się również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok C-212/01, pkt 40).

Należy podkreślić, że ani przepisy Dyrektywy, ani orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE nie dają podstaw do tego, aby zakresem opieki medycznej podlegającej zwolnieniu objąć wszystkie działania medyczne wynikające z procesu leczenia. Zatem czynności, których celem nie jest ochrona zdrowia, nie mogą być uznane za świadczenia opieki medycznej i nie mogą podlegać zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Stanowisko takie wynika z powołanego powyżej wyroku.

Ponadto Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ww. wyroku stwierdził, że " (...) to cel usługi medycznej decyduje o tym, czy powinna ona być zwolniona z podatku VAT. Dlatego też, jeśli kontekst, w jakim taka usługa jest wykonywana, pozwala ustalić, że jej głównym celem nie jest ochrona zdrowia, włączając w to utrzymanie lub przywrócenie zdrowia, lecz udzielanie porad wymaganych przed podjęciem decyzji wywołujących skutki prawne, zwolnienie nie ma zastosowania do takiej usługi".

Również z orzeczenia C-384/98 wynika, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy (np. orzekanie o stanie zdrowia dla potrzeb przyznania renty, bądź dla instytucji ubezpieczeniowych dla ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie).

Ponadto, jak zauważył Rzecznik Generalny w sprawie C-262/08: "Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia, jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania". Rzecznik zauważa również, że: "działalność, którą uznano za części składowe opieki medycznej (leczenia medycznego), obejmuje: opiekę terapeutyczną jako część usługi ambulatoryjnej świadczonej przez wykwalifikowane pielęgniarki; leczenie psychoterapeutyczne świadczone przez wykwalifikowanych psychologów; prowadzenie badań lekarskich bądź pobieranie krwi lub innych próbek do badania pod kątem występowania choroby, na rzecz pracodawców lub ubezpieczycieli, albo poświadczanie zdolności medycznej do odbycia podróży, jeżeli celem tych usług zasadniczo pozostaje ochrona zdrowia zainteresowanych osób; oraz badania medyczne umożliwiające obserwację i zbadanie pacjentów, zanim zajdzie konieczność diagnozowania, rozciągnięcia opieki bądź leczenia potencjalnej choroby, zlecone przez internistów i wykonywane przez zewnętrzne laboratoria prywatne".

W tym miejscu warto wskazać na wyrok TSUE C-141/00 w którym wskazano, że "zwolnienie przyznane w art. 13 (A) (J) (c,) Szóstej Dyrektywy (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c) Dyrektywy 2006/112/WE Rady) nie zależy od formy prawnej podatnika świadczącego usługi medyczne lub paramedyczne, o których mowa w tym przepisie".

W wyroku tym TSUE wyjaśnił również: "W dosłownej interpretacji, przepis ten (art. 132 ust. 1 lit. c) dyrektywy) nie wymaga, by usługi medyczne były świadczone przez podatnika o konkretnej formie prawnej, aby objąć je zwolnieniem. Spełnione muszą być tylko dwa warunki: musi to obejmować usługi medyczne i muszą one być świadczone przez osoby posiadające konieczne kwalifikacje zawodowe" (pkt 27).

Dokonując oceny przedstawionych okoliczności sprawy należy mieć na względzie zasadę wykładni zwolnień, stanowiących w istocie odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym, wszelkie zwolnienia należy interpretować możliwie ściśle i wąsko tak, aby nie doprowadzić do rozszerzenia zwolnień.

Z opisu sprawy wynika, że Państwa Fundacja planuje w przyszłości opracowanie innych tematów zajęć, w tym "Terapii psychologicznej". Terapia psychologiczna będą to zajęcia prowadzone przez psychologa zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Fundacji. Psycholog będzie posiadał stosowne kwalifikacje i będzie świadczył usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Ich celem będzie poprawa umiejętności społecznych, emocjonalnych i kulturowych. Usługi, świadczone przez zatrudnionego przez Państwa Fundację na podstawie umowy zlecenia psychologa, są/będą świadczone w ramach wykonywania zawodu psychologa. Psycholog będzie prowadził działania z zakresu interwencji kryzysowej, edukacyjne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

- przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej,

- przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie to nie ma zastosowania.

Zasady wykonywania zawodu psychologa zostały uregulowane w ustawie z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).

Zgodnie z art. 3 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:

Zawód psychologa może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.

W myśl natomiast art. 4 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów:

Wykonywanie zawodu psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na:

a)

diagnozie psychologicznej,

b)

opiniowaniu,

c)

orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią,

d)

psychoterapii,

e)

udzielaniu pomocy psychologicznej.

Zatem, na podstawie przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, udzielanie świadczeń zdrowotnych zastrzeżonych dla zawodu psychologa wykonywać mogą jedynie osoby posiadające określone ustawowo kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Analiza powyższego, w kontekście art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy, prowadzi do wniosku, że w analizowanym przypadku spełnione są przesłanki: podmiotowa i przedmiotowa warunkujące zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu w odniesieniu do świadczonych przez Państwa Fundację usług psychologicznych.

Zawód psychologa został wprost wymieniony w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy. Zatrudniony przez Państwa Fundację psycholog - jak Państwa Fundacja wskazała - będzie posiadał stosowne kwalifikacje i będzie świadczył usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Zatem usługi świadczone przez psychologa będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy.

W konsekwencji stanowisko Państwa Fundacji odnoszące się do pytania nr 2 uznano za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej określenia stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, świadczonych do 30 czerwca 2020 r. oraz możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d ustawy usług świadczonych przez psychologa. W pozostałym zakresie wniosek załatwiono odrębnym rozstrzygnięciem.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji * Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W szczególności zaznacza się, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji świadczonych przez Państwa Fundację usług w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Państwa Fundacja poprawnie zaklasyfikowała usługi będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Nie jesteśmy bowiem uprawnieni, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania danej usługi do grupowania statystycznego. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności na podstawie wskazania przez Państwa Fundację, że Państwa Fundacja nie wykonuje usług w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które korzystają ze zwolnienia od VAT. Zatem, w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2020 r., zwanej dalej "ustawą nowelizującą":

Przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c-12f, 13 i ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a-d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz załączników nr 3, 10 i 12 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2020 r.:

W okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c, 13 i ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 2, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a-d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz załącznika nr 2, załącznika nr 3, z wyłączeniem poz. 72-75, załącznika nr 10, z wyłączeniem poz. 32-35, oraz załącznika nr 12 do ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Jak stanowi art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2020 r.:

Do wiążących informacji stawkowych, zwanych dalej "WIS", wydawanych przed dniem 1 lipca 2020 r.:

nie stosuje się przepisów art. 83 ust. 1 pkt 2 oraz załącznika nr 2 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a także przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,

stosuje się przepisy art. 2 pkt 15, 20, 21 i 30, art. 5a, art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c i pkt 4 lit. b tiret drugie, art. 29a ust. 15 pkt 3, art. 41 ust. 2, 2a, 12, 12c-12f, 13 i ust. 14e pkt 3, art. 43 ust. 20, art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15, art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a-d i pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz załączników nr 3, 10 i 12 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą - z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 i 4.

W myśl art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 marca 2020 r.:

WIS wydana przed dniem 1 lipca 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 1 pkt 27 ustawy nowelizującej wprowadza się następujące zmiany - załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.

Zatem od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. stosuje się wyżej powołane przepisy ustawy i załącznik nr 3 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 października 2019 r.

Na podstawie art. 42b ust. 1 w powiązaniu z art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik może wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS), która jest wydawana w formie decyzji na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS jest możliwe już od 1 listopada 2019 r. - przy czym WIS dotyczy stanu prawnego, który obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

Mając powyższe na uwadze wskazania wymaga, że niniejsza interpretacja w zakresie zastosowania stawki 8% dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, wywiera skutki prawne wyłącznie dla okoliczności przedstawionych w opisie sprawy oraz w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2020 r. Natomiast niniejsza interpretacja w zakresie stawki podatku dla usług polegających na prowadzeniu zajęć/warsztatów wspomagających edukację, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.60.10.0, nie wywiera skutków prawnych dla czynności wykonanych po 30 czerwca 2020 r.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl