0113-KDIPT1-1.4012.48.2023.2.ŻR - VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.48.2023.2.ŻR VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że stanowisko Pani w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 stycznia 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 18 stycznia 2023 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży w drodze licytacji publicznej budynku posadowionego na działce nr 1 wraz z prawem użytkowania wieczystego ww. działki.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 marca 2023 r. (data wpływu 17 marca 2023 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w... prowadzi przeciwko dłużnikowi. Sp. z o.o. z siedzibą w... REGON:.., KRS... z wniosku wierzyciela. Sp. z o.o.w... postępowanie egzekucyjne o sygn. akt... na podstawie tytułu wykonawczego, który stanowi: akt notarialny sporządzony przez notariusza... w kancelarii notarialnej... w... z dnia 3 lutego 2018 r., sygn. akt repertorium... nr..., zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 21-01- 2019 r. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla... w... z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt... zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 21 stycznia 2019 r.

Przedmiotem egzekucji w prowadzonej sprawie... jest nieruchomość położona pod adresem:.., ul...., dla której Sąd Rejonowy w... V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW.. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa - Starosta..., zaś użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku jest Dłużnik.

Dłużnik. Sp. z o.o. według wiedzy komornika zgromadzonej w sprawie oraz wiedzy wierzyciela, kuratora i innych osób uczestniczących w sprawie, nie prowadzi czynnej działalności. W organach Spółki występują istotne braki w reprezentacji, co skutkowało ustanowieniem kuratora w osobie adwokata..., zgodnie z treścią postanowienia Sądu Rejonowego w... z dnia 22 stycznia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn...., do reprezentowania Dłużnika. Sp.o.o. w sprawie egzekucyjnej..

Zgodnie z aktem notarialnym, rep.... nr... z dnia 7 lipca 2016 r. - umowa sprzedaży, którego odpis znajduje się w księdze wieczystej o nr... NIP..., poprzedni właściciel nieruchomości o nr... w chwili spisania ww. aktu był podatnikiem podatku VAT i wystawił Spółce kupującej... fakturę z naliczonym podatkiem w ustawowym terminie - strona 7 ww. aktu notarialnego.

Na podstawie ww. aktu notarialnego dłużna Spółka... została wpisana w dział II Księgi Wieczystej o nr... jako właściciel. Komornik wystąpił z wezwaniem do wierzyciela, dłużnika, za którego działa kurator oraz biegłego sądowego z pytaniami, które mogą mieć istotne znaczenie do wydania indywidualnej interpretacji. Uzyskano następujące niepełne informacje:

1) Czy nabycie nieruchomości o nr... nastąpiło w ramach czynności opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i czy czynność ta została udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT? Zgodnie z aktem notarialnym Rep.... nr... z dnia 7 lipca 2016 r. - umowa sprzedaży, wynika, iż... NIP... poprzedni właściciel nieruchomości objętej Księgą Wieczystą o nr... jest podatnikiem podatku VAT i wystawi Spółce fakturę z naliczonym podatkiem w ustawowym terminie - strona 7 aktu notarialnego - umowy sprzedaży.

2) Czy z tytułu nabycia ww. nieruchomości dłużnikowi. Sp. z o.o. przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony? Jeżeli nie, to należy wskazać przyczyny. Brak danych.

3) Czy budynek znajdujący się na działce nr 1 jest budynkiem w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2351)? Tak.

4) Jaki jest symbol PKOB, nazwa grupowania oraz wyszczególnienie ww. budynku położonego na działce nr 1, który ma być przedmiotem sprzedaży w trybie egzekucji, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, zpóźn. zm.)? 1220.

5) Czy ww. budynek położony na działce nr 1 jest trwale związany z gruntem? Tak. Czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku lub jego części w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną datę. Zgodnie z przeprowadzonymi w dniu 23 października 2022 r. oględzinami nieruchomości, budynek nie jest zasiedlony w żadnym stopniu.

6) Jeżeli nastąpiło pierwsze zasiedlenie części ww. budynku, to należy wskazać w jakiej w części? Brak wiedzy.

7) Kiedy nastąpiło zajęcie do używania ww. budynku? Należy wskazać dokładną datę. Brak wiedzy.

8) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 6 należy wskazać w wyniku jakich czynności nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynku lub jego części? Brak wiedzy.

9) Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem przedmiotowego budynku lub jego części a jego dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata? Brak wiedzy.

10) Czy budynek przed jego nabyciem przez Dłużnika, był wykorzystywany przez poprzednich właścicieli? Brak wiedzy.

11) Czy ww. budynek był wykorzystywany przez Dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywany był budynek, wykonywał Dłużnik - należy podać podstawę prawną zwolnienia? Brak wiedzy.

12) Czy Dłużnik ponosił nakłady na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Brak wiedzy.

13) W jakim okresie Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku? Brak wiedzy.

14) Jeżeli Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie, to czy wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynku? Brak wiedzy.

15) Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 13 i 15 jest twierdząca, to należy wskazać:

a) Kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania ww. budynku po ulepszeniu? Brak wiedzy.

b) Czy ulepszenia stanowiły "przebudowę" rozumianą jako dokonanie istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania ww. budynku lub w celu znaczącej zmiany warunków zasiedlenia? Brak wiedzy.

c) Czy po ulepszeniu miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku? Brak wiedzy.

d) Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku po ulepszeniu, to należy wskazać kiedy to nastąpiło (należy podać dzień, miesiąc i rok)? Brak wiedzy.

e) Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynku po ulepszeniu, a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż 2 lata? Brak wiedzy.

f) Czy ww. ulepszony budynek był wykorzystywany przez Dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT? Brak wiedzy.

W dniu 26 października 2022 r. Komornik Sądowy... wraz z biegłym sądowym... udał się na miejsce położenia nieruchomości celem jej wyceny. Zarządcą nieruchomości został ustanowiony wierzyciel w osobie radca prawny.. Nieruchomość otworzono i zabezpieczono. Dokonano oględzin. Sporządzono dokumentacje fotograficzną. Wartość nieruchomości biegły sądowy ustalił na kwotę....zł. Podana wartość nieruchomości odzwierciedla jej faktyczną wartość rynkową.

Zajęta nieruchomość Dłużnika o nr... zostanie sprzedana w postępowaniu egzekucyjnym... przez komornika sądowego w drodze licytacji publicznej, co stanowi zdarzenie przyszłe w rozumieniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ze zdarzeniem tym może wiązać się obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towaru i usług, który według Pani podlega indywidualnej interpretacji na wniosek płatnika, w tym przypadku komornika sądowego. Powyższe wynika z treści art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że Spółka. Sp. z o.o. w chwili zakupu nieruchomości o nr... była czynnym podatnikiem podatku VAT, co potwierdza w treści aktu notarialnego nr..

Umowa zakupu nieruchomości o nr... z dnia 07.07.2016. Powyższe potwierdza rejestr VAT prowadzony przez Ministerstwo Finansów. Data rejestracji VAT 11 czerwca 2016 r. data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT 4 sierpnia 2020 r. podst. art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy VAT.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym stanowi jedną geodezyjnie wyodrębnioną zabudowaną działkę oznaczoną numerem 1.

Uzyskanie niepełnych informacji dotyczących nieruchomości, tj. działki oznaczonej 1 oraz posadowionego na niej budynku PKOB 1220:

- jest wynikiem podjętych przez komornika działań;

- działania są udokumentowane poprzez kierowanie zapytań do stron postępowania egzekucyjnego, które są wiadome komornikowi. O dane konieczne do uzyskania interpretacji indywidualnej został zapytany wierzyciel oraz działający za dłużnika kurator ustanowiony przez sąd. Strony postępowania oświadczyły, iż nie posiadają wymaganych danych, o które pyta komornik. Z dłużnikiem brak jest kontaktu, co skutkowało ustanowieniem w sprawie kuratora w osobie adwokata... z siedzibą kancelarii w... Kurator nie jest w posiadaniu żadnych dokumentów finansowych dłużnika... sp. z o.o. Odnośnie danych dotyczących samej nieruchomości niezbędne dane pozyskano na skutek wysłuchania biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości oraz budownictwa Pana.... Z biegłym sądowym komornik dokonywał oględzin nieruchomości o nr... wraz z udziałem policji. W aktach sprawy znajduje się fachowy operat szacunkowy z wyceny ww. nieruchomości, który przedstawia faktyczną wycenę rynkową;

- podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania pozostałych niezbędnych informacji od dłużnika, gdyż nie ma z nim żadnego kontaktu. Kurator dłużnika adwokat... odnalazł przy pomocy Sądu Rejonowego... dodatkowy adres i personalia prezesa spółki dłużnej.. Pomimo wystosowywania wezwań pod nowo ustalone adresy, korespondencja wraca niepodjęta. Próbę doręczenia podejmowała również policja w siedzibie spółki. Czynność bezskuteczna.

Pytanie

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze egzekucyjnej licytacji publicznej będzie obciążona podatkiem od towarów i usług (VAT)?

Pani stanowisko w sprawie

Pani zdaniem, sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości o nr... w toku postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji publicznej, będzie obciążona podatkiem od towarów i usług.

Pomimo iż dłużna Spółka... na dzień dzisiejszy nie widnieje w rejestrze podatników podatku VAT, to zgodnie z treścią umowy sprzedaży zbywający wystawił nabywcy nieruchomości Spółce... fakturę VAT z tytułu jej nabycia.

Nieruchomość obecnie jest w dozorze wierzyciela. Zamknięta. Brak dostępu do środka. Budynek biurowy pozostawiony przez właściciela. Sp. z o.o. w trakcie remontu. Budynek nie wykończony. Przykryty dachem. Wprawione okna i drzwi. Dookoła budynku ogrodzenie z możliwością wejścia na posesję z ubytkami. Z dłużnikiem. Sp. z o.o. brak kontaktu. Brak kontaktu z prezesem Spółki. Korespondencja wraca niepodjęta, co skutkowało ustanowieniem w sprawie kuratora, który działa za dłużnika. Strony postępowania wierzyciel oraz kurator nie mają wiedzy na temat pytań ww. zadanych celem uzyskania jakichkolwiek informacji. Do formularza komornik dołącza kopie aktu notarialnego uzyskanego z wydziału ksiąg wieczystych oraz postanowienie o ustanowieniu kuratora o sygn.... z dnia 22 stycznia 2021 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie "płatnikami" oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji stanowi odpłatną dostawę towarów, co oznacza, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, objęta jest zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1)

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2)

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3)

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4)

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5)

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6)

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7)

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami budynki oraz grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pani postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Sp. z o.o. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym stanowi jedną geodezyjnie wyodrębnioną zabudowaną działkę oznaczoną numerem 1. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa zaś użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku jest Dłużnik.

Mając na uwadze fakt, że dłużnikiem jest Spółka, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dojdzie do sprzedaży majątku tej Spółki.

Zatem przy dostawie prawa własności budynku posadowionego na działce nr 1 oraz prawa użytkowania wieczystego ww. działki spełnione będą przesłanki do uznania Spółki za podatnika podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, bowiem sprzedaż będzie dotyczyła składników majątku stanowiącego własność przedsiębiorstwa dłużnej Spółki.

W konsekwencji, dostawa przez Panią jako Komornika prawa własności budynku posadowionego na działce nr 1 wraz z prawem użytkowania wieczystego ww. działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Przy czym, wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy:

Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku, gdy po wybudowaniu budynek, budowla lub jego część jest wykorzystywana, w tym używana na potrzeby własnej działalności, okoliczność ta powoduje, że ma już miejsce pierwsze zasiedlenie tego obiektu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków lub budowli, jeżeli w stosunku do nich miało miejsce pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 10 ustawy:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1)

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2)

złożą:

a)

przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego lub

b) w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów - zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 musi również zawierać:

1)

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2)

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części - w przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. a;

3)

adres budynku, budowli lub ich części.

Zatem ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis wskazuje, jakie muszą zostać spełnione warunki aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisu tego wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do budynków, budowli lub ich części będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony. Przepis ten ma także zastosowane do dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, aby zastosować dla dostawy towarów zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

1.

towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

2.

przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości i ruchomości prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących danej dostawie. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Wobec powyższego, dokonana w trybie egzekucji dostawa towarów jest opodatkowana, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika lub organ egzekucyjny były z powodu dłużnika bezskuteczne.

W przedmiotowej sprawie przedstawiony we wniosku opis sprawy nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż w drodze licytacji komorniczej budynku znajdującego się na działce nr 1 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy. Ponadto, opis sprawy nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż w drodze licytacji komorniczej ww. budynku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jak Pani wskazała, uzyskanie niepełnych informacji dotyczących nieruchomości, tj. działki oznaczonej 1 oraz posadowionego na niej budynku PKOB 1220 jest wynikiem podjętych przez komornika działań. Działania są udokumentowane poprzez kierowanie zapytań do stron postępowania egzekucyjnego, które są wiadome komornikowi. O dane konieczne do uzyskania interpretacji indywidualnej został zapytany wierzyciel oraz działający za dłużnika kurator ustanowiony przez sąd. Strony postępowania oświadczyły, iż nie posiadają wymaganych danych, o które pyta komornik. Z dłużnikiem brak jest kontaktu, co skutkowało ustanowieniem w sprawie kuratora. Kurator nie jest w posiadaniu żadnych dokumentów finansowych dłużnika. Podjęte działania potwierdzają bak możliwości uzyskania pozostałych niezbędnych informacji od dłużnika, gdyż nie ma z nim żadnego kontaktu. Pomimo wystosowywania wezwań pod nowo ustalone adresy, korespondencja wraca niepodjęta. Próbę doręczenia podejmowała również policja w siedzibie spółki. Czynność bezskuteczna.

W związku z powyższym, w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnienia nie będą spełnione, skoro podjęte przez Panią udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnienia od podatku.

Zaznaczyć należy, że kwestia oceny działań podjętych przez Panią jako Komornika nie była przedmiotem interpretacji.

Zatem, sprzedaż w drodze licytacji publicznej prawa własności budynku posadowionego na działce nr 1 będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, stosownie do art. 43 ust. 21 ustawy. Jednocześnie skoro sprzedaż w drodze licytacji publicznej prawa własności budynku posadowionego na działce nr 1 będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, to zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek, tj. działki nr 1, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, również będzie opodatkowane właściwą stawką podatku VAT.

Tym samym Pani stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie należy wskazać, iż analiza załączników dołączonych do wniosku o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem tut. Organ nie jest uprawniony do oceny załączników dołączonych do wniosku, a niniejszą interpretację wydano jedynie w oparciu o opis sprawy przedstawiony we wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl