Nowość 0113-KDIPT1-1.4012.474.2022.1.RG - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.474.2022.1.RG Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 czerwca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 15 czerwca 2022 r., o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

...Instytut..., zwany dalej "Instytutem" lub "...", zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 298 z dnia 23 lutego 2022 r.) jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Instytut posiada osobowość prawną.

Instytut działa na podstawie:

1)

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 298 z dnia 23 lutego 2022 r.), zwanej dalej "ustawą";

2)

dekretu z dnia... o utworzeniu Instytutu... (Dz. U. Nr.. poz....);

3)

zarządzenia Nr.. Ministra - Kierownika Urzędu... z dnia... w sprawie aktu erekcyjnego Instytutu... (Dz. Urz....);

4)

rozporządzenia Ministra... z dnia... w sprawie reorganizacji Instytutu... (Dz. U. Nr.., poz....);

5)

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... roku w sprawie nadania Instytutowi... statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr.., poz....);

6) Statutu..

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy do podstawowej działalności Instytutu należy:

1)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2)

przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3)

wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zgodnie z § 8 Statutu Instytutu przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących w szczególności dziedziny (...)

Wedle natomiast § 9 Statutu Instytutu do podstawowej działalności Instytutu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), należy:

1)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk biologicznych i technicznych (PKD 72.19.Z);

2)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

Do zadań Instytutu, wedle § 9 ust. 2 Statutu..., należy:

1)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedzin wymienionych w § 8 oraz przystosowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce;

2)

współpraca naukowa i naukowo-techniczna w zakresie wymaganym przez Wspólną Politykę. Unii Europejskiej;

3)

prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

4)

udział w pracach międzynarodowych organizacji koordynujących badania...;

5)

prowadzenie usług naukowo-technicznych;

6)

przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do wykorzystania w praktyce i wdrożenia;

7)

prowadzenie kursów doszkalających;

8)

prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wiedzy o... oraz innych zagadnień wynikających z działalności statutowej Instytutu;

9)

popularyzacja wiedzy o... przez:

a)

działalność wystawienniczą... - placówki o statusie ogrodu zoologicznego, której właścicielem jest Instytut;

b)

prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w.

10)

kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością Instytutu;

11)

wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Instytut jest nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytut organizuje projekt pn. "..." w ramach działania w zakresie Priorytetu 5...., zawartego w Programie Operacyjnym "...". Projekt jest realizowany w związku z działalnością Instytutu, w ramach jego statutowych celów i należy do jego podstawowych zadań. W ramach realizacji projektu Instytut prowadzi wyłącznie badania naukowe. Wydatki w projekcie dotyczą głównie kosztów poboru, przygotowania i analizy chemicznej próbek... (usługi zewnętrzne, zakup surowca, wynagrodzenie i delegacje pracowników zaangażowanych w realizację projektu). Rezultaty projektu nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Instytut w ramach działalności gospodarczej. Wyniki/efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności statutowej Instytutu (do celów innych niż działalność gospodarcza). Instytut w szczególności nie będzie odpłatnie przenosił praw do wyników przedmiotowych badań ani udzielał takowych licencji.... nie będzie też uzyskiwał przychodów związanych z wynikami badań. Nie będzie w tym zakresie także świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z projektu. Projekt ten jest w 90% dofinansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymane dofinansowanie jest w całości przeznaczone na realizację omawianego projektu. Dofinansowanie zdecydowanie nie przewiduje możliwości wykorzystania otrzymanych środków na pozostałą działalność Instytutu, tj. niezwiązaną z przedmiotowym projektem. W wyniku realizacji tego projektu ma zostać osiągnięty cel, jakim jest poprawa organizacji rynku produktów.... W Polsce badania... są prowadzone w ramach monitoringu żywności, jednak z uwagi na szeroki zakres tego programu liczba próbek jest niewielka. Dlatego z inicjatywy Stowarzyszenia... realizowany jest projekt, w ramach którego przeprowadzane są badania.. Raporty z badań wraz z kodeksem dobrych praktyk są przekazywane... (Stowarzyszeniu...). Badania są przeprowadzane w zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Weterynarii w taki sposób, aby wyniki mogły być uznawane przez Inspekcję Weterynaryjną. Wyniki badań zwiększają wiedzę pracowników zakładów przetwórczych oraz służb weterynaryjnych w zakresie działań, jakie należy podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami. Rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut. Przez okres trwania projektu, jak i po tym okresie rezultaty projektu nie będą podlegały procesom komercjalizacji. Ponadto towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pytanie

Czy Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone przez Instytut w związku z realizacją przedmiotowego projektu, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z dnia 7 kwietnia 2022 r.)?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, na powyższe pytanie należy odpowiedzieć negatywnie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym art. 86 ust. 1, 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 87 ust. 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W kontekście powyższego należy zauważyć, że w trakcie realizacji projektu i związanych z nim badań, a także po ich wykonaniu, realizowane są cele Instytutu jakimi są prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących w szczególności dziedziny stwarzające naukowe podstawy zarządzania... oraz przystosowanie ich wyników do wykorzystania w praktyce i wdrożenia. Wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizacji projektu, nie będą podlegać procesowi komercjalizacji przez Instytut. Zatem w niniejszej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ towar i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej. Wobec powyższego wykonywane przez Instytut w ramach realizacji projektu czynności nie mogą być zakwalifikowane jako czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jak również jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponieważ towary i usługi nabywane przez Instytut w ramach realizacji projektu nie są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych, Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację omawianego projektu. Powyższe stanowisko zostało m.in. potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2022 r. 0113-KDIPT1-1.4012.820.2021.1.MH, interpretacji indywidualnej z dnia 21 lipca 2021 r. 0113-KDIPT1-1.4012.324.2021.2.ŻR czy interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2021 r. 0114-KDIP4-1.4012.443.2021.1.PS.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Według art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ - jak Państwo wskazali - rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut, a ponadto towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Państwa Instytut nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Państwa Instytutowi z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z tym, Państwa Instytut nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut, a ponadto towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Odnosząc się do powołanych przez Państwa interpretacji wskazać należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie (por. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 109/15).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl