0113-KDIPT1-1.4012.424.2021.2.WL - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.424.2021.2.WL VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 czerwca 2021 r. (data wpływu 17 czerwca 2021 r.), uzupełnionym pismem z 30 lipca 2021 r. (data wpływu 2 sierpnia 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki nr 1, będącej we współwłasności małżeńskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

17 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT dostawy działki nr 1, będącej we współwłasności małżeńskiej oraz braku obowiązku wystawienia faktury dokumentującej ww. sprzedaż.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 30 lipca 2021 r. (data wpływu 2 sierpnia 2021 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań nr 1 i nr 2 i wycofanie pytania nr 3.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

W dniu...2018 r. aktem notarialnym A Wnioskodawca nabył wraz z żoną... do ich majątku wspólnego jako osoby fizyczne nieruchomość w... (działkę sklasyfikowaną jako rola - księga wieczysta nr...). Działkę Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli z myślą o przyszłości dzieci. Niestety synowie oświadczyli, że mają inne plany i nie będą mieszkać w.... W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wraz z małżonką postanowili sprzedać działkę (nieruchomość gruntową).

Działka w okresie od chwili zakupu w... 2018 r. nie zmieniła formy jest sprzedawana w takim samym stanie jak Wnioskodawca wraz z małżonką ją nabyli jako całość.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. do działki prowadzą dwie drogi dojazdowe.

W latach 2018-2020 powstają zabudowania na gruntach za działką Wnioskodawcy, powstaje również dojazd prywatny wzdłuż działki Wnioskodawcy, który to dojazd jest prywatną własnością osób budujących się za działką Wnioskodawcy. Właściciele dojazdu (drogi prywatnej) przyszli do Wnioskodawcy w celu zapytania czy nie dołożyłby się do kosztów położenia asfaltu na ich drodze prywatnej gdyż powstała droga graniczy z działką Wnioskodawcy. Wraz z małżonką Wnioskodawca wyraził zgodę pod warunkiem, że nabędzie niewielki udział procentowy drogi. Wnioskodawca wraz z małżonką wyszli z założenia, że jeżeli mają ponosić koszty utwardzenia drogi i położenia asfaltu to chcą być również współwłaścicielem tej drogi. W ślad za tym Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli aktem notarialnym 2/20 udział w drodze od 2 z 5 właścicieli drogi.

Media do działki mogą być podłączone z trzech działek. Ponadto w 2020 r. po konsultacji z Wodociągami i Kanalizacją Wnioskodawca nabył służebność dotyczącą możliwości podłączenia i przesyłu mediów od osoby prywatnej co w żaden sposób nie spowodowało podniesienia wartości gdyż media mogą być poprowadzone jeszcze z dwóch innych działek jednak ze względu na sugestie Wodociągów Wnioskodawca nabył tą służebność ponieważ otrzymał od Wodociągów informację, że najprościej będzie w przyszłości podłączyć nieruchomość do mediów właśnie tą drogą.

Wnioskodawca zamierza działkę sprzedać łącznie z nabytym udziałem drogi 2/20 udziału oraz z nabytą służebnością podłączenia i przesyłu mediów w przyszłości.

Wnioskodawca oświadcza, że nie dokonał na działce żadnego podziału, oraz nie była ona przedmiotem prowadzenia żadnej działalności gospodarczej. Tak jak Wnioskodawca kupił działkę w całości tak planuje sprzedać w całości w niezmiennej formie od chwili zakupu. Jedyny zakup dokonany poza działką to 2/20 udziału w drodze prywatnej i służebność podłączenia i przesyłu mediów co stanowi w sumie około 7% wartości początkowej nieruchomości.

Podsumowując:

1. Wnioskodawca wraz z małżonką zakupili nieruchomość gruntową w... 2018 r. (działkę) aktem notarialnym do naszego majątku wspólnego jako osoby fizyczne.

2. Wnioskodawca wraz z małżonką nie wykonali na działce żadnych zmian.

3. Wnioskodawca wraz z małżonką sprzedają nieruchomość w niezmiennej formie tak jak ją zakupili w całości wraz z zakupionym udziałem 2/20 w drodze prywatnej i służebnością podłączenia i przesyłu mediów.

Co wyżej opisał Wnioskodawca, a co stanowi około 7% wartości początkowej nieruchomości a tym samym zgodnie z art. 43 pkt 10b ustawy o podatku od towarów i usług nie przekracza 30% wartości początkowej obiektów i jest zwolniona z podatku.

Ponadto, w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany:

Na pytanie Organu nr 1: "Jaki jest numer geodezyjny działki nabytej aktem notarialnym A?" wskazał, iż: "Numer działki nabytej aktem notarialnym A to 1 obręb...."

Na pytanie Organu nr 2: "Czy działkę nabytą aktem notarialnym A oraz udział w drodze nabył Pan w ramach czynności:

a.

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolnionych od podatku od towarów i usług,

c.

niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?"

wskazał, iż: "Działkę 1 nabyłem aktem notarialnym A jako osoby fizyczne wraz z żoną do naszego majątku wspólnego.

Udział w działce (drodze prywatnej gruntowej) działki 2 nabyłem aktem jako osoby fizyczne wraz z żoną do naszego majątku wspólnego.

Informuję, że działka 1, którą w przyszłości (zdarzenie przyszłe) ma być sprzedana jest całkiem odrębną działką od udziału w drodze który nabyłem a którą określa działka 2 nabyta aktem notarialnym B.

Działki nie są w żaden sposób ze sobą powiązane ani zależne."

Na pytanie Organu nr 3: "Czy nabycie przez Pana ww. działki oraz udziału w drodze było udokumentowane fakturami z wykazanymi kwotami podatku VAT?" wskazał, iż: "Działka 1 była nabyta aktem notarialnym A.

Udział w (drodze gruntowej prywatnej) 2/20 z działki 2 zostały nabyte aktem notarialnym B.

Transakcje zakupu dotyczyły osób fizycznych (sprzedawały osoby fizyczne i kupowały osoby fizyczne) zatem transakcje były realizowane zgodnie z polskim prawem wyłącznie aktami notarialnymi nie było dokumentów w postaci faktur VAT."

Na pytanie Organu nr 4: "Czy z tytułu nabycia ww. działki oraz udziału w drodze przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego." wskazał, iż: "Nie występowały dokumenty księgowe w postaci faktur VAT."

Na pytanie Organu nr 5: "W jaki sposób ww. działka oraz udział w drodze będą wykorzystywane przez Pana do dnia sprzedaży?" wskazał, iż: "Działka 1 oraz udział w drodze 2/20 działki 2 nie są wykorzystywana w żaden sposób. Tak jak je nabyłem w takim samym stanie trwają. Nie wykonuję na tych działkach żadnych czynności od dnia zakupu."

Na pytanie Organu nr 6: "Czy ww. działka oraz udział w drodze były/są/będą wykorzystywane przez Pana w działalności gospodarczej?" wskazał, iż: "Działka 1 i udział w prywatnej drodze gruntowej 2 nie były i nie będą wykorzystywane przez moją osobę do prowadzenia działalności gospodarczej."

Na pytanie Organu nr 7: "Czy ww. działka oraz udział w drodze były/są/będą wykorzystywane przez Pana wyłącznie do celów działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której były/są/będą wykorzystywane działka oraz udział w drodze, Pan wykonywał - należy podać podstawę prawną zwolnienia?" wskazał, iż: "Ani działka 1 jak i udział w prywatnej drodze gruntowej 2/20 odrębnej działki 2 nie były i nie są wykorzystywane w jakimkolwiek celu lub charakterze tak jak je nabyłem tak leżą stanowiąc moją własność prywatną."

Na pytanie Organu nr 8: "Czy z działki nabytej aktem notarialnym A dokonywał Pan lub do dnia sprzedaży będzie Pan dokonywał zbiorów i dostaw (sprzedaży) produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to należy wskazać czy dostawa była/będzie opodatkowana czy zwolniona?" wskazał, iż: "Nie dotyczy - Nie będę dokonywał żadnych zbiorów. Działka nie jest i nie była w żaden sposób wykorzystywana od dnia nabycia."

Na pytanie Organu nr 9: "Czy jest/był Pan rolnikiem ryczałtowym, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ww. ustawy, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy?" wskazał, iż: "Nie jestem i nie byłem rolnikiem ryczałtowym."

Na pytanie Organu nr 10: "Czy na dzień sprzedaży:

a.

działka nabyta aktem notarialnym A będzie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli tak, to należy wskazać, jakie będzie przeznaczenie ww. działki wg tego planu?

b.

dla działki nabytej aktem notarialnym A będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy bądź decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)?"

wskazał, iż: "Działka nabyta aktem notarialnym A jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. czyli 13 lat przed moim zakupem. W miejscowym planie wskazano zabudowę jednorodzinną."

Na pytanie Organu nr 11: "Jakich czynności dokonał/dokona Pan do dnia sprzedaży w odniesieniu do ww. działki oraz udziału w drodze, będących przedmiotem sprzedaży?" wskazał, iż: "Nie dokonałem żadnych czynności ani do działki 1 ani do 2/20 udziału w prywatnej drodze gruntowej odrębnej działki 2 od chwili zakupu do chwili ewentualnej sprzedaży w przyszłości."

Na pytanie Organu nr 12: "Czy do dnia sprzedaży ww. działka oraz udział w drodze są/będą udostępniane osobom trzecim, w tym na rzecz przyszłego Nabywcy np. na podstawie umów najmu, dzierżawy?" wskazał, iż: "Ani działka 1 ani 2/20 udziału w prywatnej drodze gruntowej odrębnej działki 2 nie są udostępniane osobom trzecim."

Na pytanie Organu nr 13: "Jeśli odpowiedź na pytanie nr 12 jest twierdząca, to należy wskazać, czy udostępnianie to ma/będzie miało charakter odpłatny, czy nieodpłatny?" wskazał, iż: "Nie dotyczy ponieważ działka nie jest udostępniana."

Na pytanie Organu nr 14: "Czy i w jaki sposób ww. działka wraz z udziałem w drodze była/jest/będzie oferowana do sprzedaży (oferta na portalu internetowym, wywieszony w pobliżu działek baner reklamowy z numerem telefonu, ogłoszenia w prasie, w radio, prospekty reklamowe, foldery, pomoc pośrednika, inne działania - należy wskazać jakie)?" wskazał, iż: "Zapytanie dotyczy zdarzenia przyszłego nie wiem na obecnym etapie w jaki sposób i kiedy będę oferował działkę do sprzedaży.

Pytacie Państwo używając zwrotu "ww. działka wraz z udziałem w drodze" podkreślam, że to są dwie osobne działki nie powiązane ze sobą."

Na pytanie Organu nr 15: "Czy zawarł/zawrze Pan umowę przedwstępną sprzedaży ww. działki wraz z udziałem w drodze? Jeśli tak (...)" wskazał, iż: "Nie zawarłem z nikim żadnej umowy przedwstępnej gdyż zapytanie dotyczy ewentualnego zdarzenia przyszłego."

Na pytanie Organu nr 16: "Czy na dzień sprzedaży działka nabyta aktem notarialnym A będzie zabudowana czy niezabudowana?" wskazał, iż: "Działkę sprzedam w przyszłości w niezmienionej formie jak ją zakupiłem czyli niezabudowaną."

Na pytanie Organu nr 17: "Czy położona wzdłuż działki nabytej aktem notarialnym A droga, której jest Pan współwłaścicielem, stanowi budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)?" wskazał, iż: "W świetle przepisów prawa budowalnego pas ziemi działki 2 czy droga gruntowa nie stanowi budowli w świetle przepisów pr. bud., nie mieści się także w definicji drogi, określonej w art. 4 pkt 2 u.d.p. Wykładnia funkcjonalna nakazuje rozumieć drogę jako budowlę tylko wówczas gdy stanowi ona wytyczoną trasę posiadającą urządzenia czy też instalacje, które zapewniałyby całość techniczno - użytkową obiektu. W tym przypadku mamy drogę gruntową (pas ziemi), która nie spełnia wytycznych i nie może być traktowana jako budowla."

Na pytanie Organu nr 18: "W przypadku wskazania, że droga stanowi budowlę, należy podać (...)" wskazał, iż: "Nie dotyczy ponieważ droga nie stanowi budowli."

Ponadto, Zainteresowany wskazał, iż działka nabyta aktem notarialnym A w dacie sprzedaży nie będzie zabudowana, zostanie sprzedana w stanie i formie niezmienionej w jakiej Zainteresowany ją zakupił.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

1. Czy transakcja sprzedaży nieruchomości (akt notarialny A działki 1) podlega naliczeniu podatku od towarów i usług czy nie podlega naliczeniu podatku od towarów i usług?

Pytanie dotyczy sprzedaży wyłącznie tej działki, którą Wnioskodawca nabył wraz z małżonką jako osoby fizyczne od osób fizycznych aktem notarialnym do ich majątku wspólnego. Ponadto w przyszłości Wnioskodawca wraz z małżonką chcą ją sprzedać w takim samym stanie jak ją kupili. Wnioskodawca wraz z małżonką nie wykonali na działce żadnych prac, jest w stanie pierwotnym od chwili zakupu.

Zakup udziału 2/20 w prywatnej drodze gruntowej działki 2 (akt notarialny B) który to Państwo kwalifikujecie jako drugie zdarzenia to osobna transakcja, która nie ma wpływu na przyszłą ewentualną sprzedaż działki 1, ponieważ stanowi osobną działkę.

Ponadto, w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca informuje, iż są to dwie transakcje niezależne od siebie. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że zakup 2/20 udziału w drodze to również zakup od osób prywatnych na podstawie aktu notarialnego własności prywatnej (sprzedający osoby fizyczne kupujący osoby fizyczne).

2. Jeżeli podlega to kto ma wystawić dokument księgowy w postaci faktury VAT? Wnioskodawca wraz z małżonką nie prowadzą działalności gospodarczej obrotu nieruchomościami, co więcej jak już Wnioskodawca informował, nabył on wraz z małżonką nieruchomość jako osoby fizyczne od osób fizycznych zgodnie z prawem aktem notarialnym.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku):

Ad. 1.

Transakcja sprzedaży nie podlega naliczeniu podatku należnego od towarów i usług ponieważ nieruchomość gruntowa (działka) została nabyta przez osoby fizyczne aktem notarialnym do majątku wspólnego. Ponadto na nieruchomości nie prowadzono żadnych prac związanych z ulepszeniem nieruchomości, nie dokonano również podziału nieruchomości oraz nieruchomość nie była przedmiotem prowadzenia żadnej działalności gospodarczej.

Zakup udziałów w powstałej drodze prywatnej (2/20 udziału w drodze) jak i służebności podłączenia i przepływu mediów w żaden sposób nie ulepszył nieruchomości ponieważ media mogą być poprowadzone z innych działek a oprócz powstałej drogi prywatnej w planie zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. są wytyczone jeszcze 2 drogi dojazdowe do nieruchomości. Ponadto zakup udziałów 2/20 i służebności podłączenia i przesyłu mediów stanowi 7% wartości początkowej nieruchomości co nie przekracza 30% wartości początkowej nieruchomości zgodnie z art. 43 pkt 10b ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2.

Jeżeli transakcja nie podlega naliczeniu należnego podatku od towarów i usług (art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług) to również nie powstaje dokument księgowy w postaci faktury VAT. Ponadto Wnioskodawca i żona Wnioskodawcy nie prowadzą działalności gospodarczej obrotu nieruchomościami i nie mogliby wystawić takiej faktury. Nieruchomość jest sprzedawana aktem notarialnym bez podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE", państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1.

określone udziały w nieruchomości,

2.

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3.

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie nieruchomości gruntowych (działek, udziałów w działkach), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 ustawy - Kodeks cywilny). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 Kodeksu cywilnego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

W powołanym wyżej orzeczeniu TSUE wskazał, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE. Zatem, za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT - co do zasady - mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w okolicznościach niniejszej sprawy Zainteresowany działał w charakterze podatnika VAT zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Jak wyjaśniono wyżej - odwołując się do treści przepisów ustawy - w przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności w jakich będzie realizowana transakcja. Co do zasady bowiem osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania Wnioskodawcy - w związku ze sprzedażą działki nr 1, będącej we współwłasności małżeńskiej - za podatnika podatku od towarów i usług. Z opisu sprawy nie wynika bowiem taka aktywność Wnioskodawcy, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca wraz z małżonką nabyli działkę nr 1 z myślą o przyszłości dzieci. Niestety synowie oświadczyli, że mają inne plany i nie będą mieszkać w.... W związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca wraz z małżonką postanowili sprzedać działkę (nieruchomość gruntową). Działka w okresie od chwili zakupu w... 2018 r. nie zmieniła formy jest sprzedawana w takim samym stanie jak Wnioskodawca wraz z małżonką ją nabyli jako całość. W 2020 r. po konsultacji z Wodociągami i Kanalizacją Wnioskodawca nabył służebność dotyczącą możliwości podłączenia i przesyłu mediów od osoby prywatnej co w żaden sposób nie spowodowało podniesienia wartości gdyż media mogą być poprowadzone jeszcze z dwóch innych działek jednak ze względu na sugestie Wodociągów Wnioskodawca nabył tą służebność ponieważ otrzymał od Wodociągów informację, że najprościej będzie w przyszłości podłączyć nieruchomość do mediów właśnie tą drogą. Wnioskodawca oświadcza, że nie dokonał na działce żadnego podziału, oraz nie była ona przedmiotem prowadzenia żadnej działalności gospodarczej. Tak jak Wnioskodawca kupił działkę w całości tak planuje sprzedać w całości w niezmiennej formie od chwili zakupu. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż przedmiotowa działka nie była i nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2005 r. czyli 13 lat przed jej zakupem. W miejscowym planie wskazano zabudowę jednorodzinną. Działka nie jest udostępniana osobom trzecim. Nie została zawarta z nikim żadna umowa przedwstępna sprzedaży działki. Zainteresowany wskazał, iż działka nabyta aktem notarialnym A w dacie sprzedaży nie będzie zabudowana, zostanie sprzedana w stanie i formie niezmienionej w jakiej Zainteresowany ją zakupił.

Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy sprzedaż działki nr 1, będącej we współwłasności małżeńskiej, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia tej działki, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie nie sposób uznać, że dokonując sprzedaży działki nr 1, będącej we współwłasności małżeńskiej, Wnioskodawca wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie sprzedaż ww. działki uznać należy za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Skutkiem powyższego, sprzedaż ww. działki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że sprzedaż działki nr 1, będącej we współwłasności małżeńskiej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca z tytułu tej transakcji nie działała w charakterze - zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy - podatnika VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe

Z uwagi na powyższe nie udziela się odpowiedzi na pytanie oznaczone we wniosku nr 2, bowiem Wnioskodawca oczekiwał na nie odpowiedzi wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że sprzedaż działki będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla małżonki Wnioskodawcy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto należy wskazać, iż wniosek ORD-IN z 16 czerwca 2021 r. (data wpływu 17 czerwca 2021 r.), uzupełniony pismem z 30 lipca 2021 r. (data wpływu 2 sierpnia 2021 r.), dotyczy dwóch zdarzeń przyszłych, od których należna jest opłata w wysokości 80 zł. Natomiast Wnioskodawca dokonał opłaty od wniosku w kwocie 120 zł (wpłata z 17 czerwca 2021 r.). W związku z powyższym, na podstawie art. 14f § 2b Ordynacji podatkowej, nienależna opłata w wysokości 40 zł zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wnioskodawcy wskazany w części F wniosku ORD-IN.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl