0113-KDIPT1-1.4012.319.2019.1.MSU, Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez politechnikę. - Pismo... - OpenLEX

0113-KDIPT1-1.4012.319.2019.1.MSU - Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez politechnikę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.319.2019.1.MSU Prawo do odliczenia VAT w związku z projektem realizowanym przez politechnikę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2019 r. (data wpływu 4 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "....".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wydział.... Politechniki.... składa wniosek o dofinansowanie projektu pt. "....". Celem projektu będzie wyselekcjonowanie szczepów bakterii Lactobacillus sp. o najlepszych właściwościach prozdrowotnych/ochronnych do konstrukcji innowacyjnego preparatu ekologicznego/probiotycznego przeznaczonego dla pszczół (dodawanego do pokarmu do dezynfekcji uli), który będzie można w następnej kolejności przetestować bezpośrednio na pszczołach miodnych, we współpracy z branżą pszczelarską.

Według danych Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z 2018 r., w województwie....było.... rodzin pszczelich. Od kilku lat obserwuje się wzmożenie niepokojącego zjawiska, tzw. zespołu masowego ginięcia pszczoły miodnej (Apis mellifera) na świecie, jak i w Polsce. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są choroby pszczół wywoływane przez różnego rodzaju mikroorganizmy, głównie przez roztocza Varroa destructor, bakterie Paenibacillus larvae, Melissococcus plutonius, grzyby Ascosphaera apis, Nosema sp. i Aspergillus sp.

Następną przyczyną jest rolnictwo przemysłowe a szczególnie stosowane na masową skalę chemiczne środki owadobójcze, zwłaszcza pestycydy, używane w ochronie roślin zapylanych przez owady, które bezpośrednio wpływają na zdrowie i kondycję pszczół, przyczyniając się do zatruć pokarmowych, osłabienia ich odporności i zwiększenia podatności na zakażenia ww. mikroorganizmami, pasożytami i wirusami wywołującymi choroby, co w efekcie prowadzi do ich wymierania. W województwie.... w trakcie okresu pasiecznego w roku 2018 wyginęło 178 rodzin pszczelich (na skutek ostrego zatrucia rzepakiem ozimym, oprysków z sadów). Pestycydy są również stosowane w pszczelarstwie do zwalczania patogenów pszczelich. Jednymi z najbardziej toksycznych i najczęściej wykrywanych w martwych koloniach pszczół, ulach, miodzie i produktach pszczelich pestycydów są: chlorpyrifos, imidakloprid, kumafos, fluwalinat, tiametoksam, klotianidyna, acetamipryd i wiele innych. Kolejnym problemem są antybiotyki stosowane w hodowli pszczół - do najczęściej używanych należą oksytetracyklina oraz tylozyna. Nadmiar antybiotyków jest bardzo niekorzystny dla pszczół, ponieważ prowadzi do zachwiania równowagi (dysbiozy) w mikrobiocie ich przewodu pokarmowego, osłabiając odporność, co zwiększa ryzyko zakażenia patogenami, w tym oportunistycznymi.

Z uwagi na powyższe, intensywnie poszukuje się naturalnych, ekologicznych metod do zwalczania patogenów pszczół, które pozwoliłyby na wyeliminowanie potrzeby stosowania pestycydów i antybiotyków w ich hodowli, przyczyniając się tym samym do poprawy kondycji i odporności tych owadów; zwiększenia ich tolerancji na pestycydy i antybiotyki: poprawę warunków sanitarnych w ulach, jak i otaczającym środowisku przyrodniczym, i co z tym związane - zmniejszenia degradacji środowiska oraz obiegu zanieczyszczeń w wodzie i glebie. W niniejszym projekcie proponuje się dobór pożytecznych szczepów bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus sp. o potencjale prozdrowotnym dla pszczół, które w przyszłości mogłyby posłużyć do konstrukcji ekologicznego preparatu probiotycznego. Bakterie fermentacji mlekowej są naturalnymi mieszkańcami przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, w tym pszczół (są obecne w wolu, jak i w miodzie) i spełniają szereg dobroczynnych funkcji w organizmie:

* ochraniają przed kolonizacją przez mikroorganizmy szkodliwe i patogenne, poprzez wytwarzanie substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym - głównie kwasu mlekowego, obniżającego pH, ale także bakteriocyn, nadtlenku wodoru i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które hamują rozwój ww. mikroorganizmów,

* współzawodniczą z patogenami o miejsca przylegania/adhezji do nabłonka jelitowego, a więc zajmują miejsca zagrożone inwazją drobnoustrojów chorobotwórczych,

* stymulują układ odpornościowy,

* wiążą związki toksyczne i rakotwórcze (nitrozoaminy, heterocykliczne aminy aromatyczne, pestycydy) do ściany komórkowej, co powoduje ich szybkie wydalenie poza organizm gospodarza podczas pasażu przez przewód pokarmowy i skraca czas ich negatywnego oddziaływania na komórki nabłonka jelitowego (ogranicza biodostępność, czyli przedostanie się do układu krwionośnego i wchłaniania).

Wiele szczepów bakterii fermentacji mlekowej o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych jest zaliczanych do mikroorganizmów probiotycznych, czyli takich, które podawane w odpowiedniej ilości wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza. Obecnie na rynku polskim brak jest naturalnych, rodzimych preparatów ochronnych dla pszczół opartych na mikroorganizmach (w tym probiotycznych), dla których można byłoby dotrzeć do fachowej literatury naukowej popierającej deklarowany przez producenta efekt prozdrowotny.

Innowacyjność niniejszego projektu polega m.in. na badaniach związanych z detoksykacją wybranych pestycydów i ograniczaniem ich biodostępności przez pożyteczne bakterie.

Projekt obejmuje 5 zadań badawczych.

Zadanie 1 "....."

Celem zadania będzie izolacja i identyfikacja bakterii fermentacji mlekowej. Etap ten będzie polegał na izolacji ze środowisk naturalnych, w tym produktów pszczelich (różnego rodzaju miodów, pyłku, propolisu, pierzgi, mleczka pszczelego, ula. kiszonek roślinnych) i identyfikacji szczepów bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus. Próbki środowiskowe zostaną wysiane na pożywki selektywne, wyrosłe kolonie namnożone i poddane wstępnej identyfikacji mikroskopowej, następnie biochemicznej (z użyciem testów...., firmy....) i w końcu - genetycznej, poprzez analizę sekwencji 16S rRNA. Szczepy te będą mogły zostać poddane skriningowi w następnych zadaniach niniejszego projektu pod kątem cech prozdrowotnych/probiotycznych dla pszczół. Dodatkowo do badań zostaną włączone szczepy kolekcyjne pochodzące z..... Ośrodka.... Instytutu.... (ok. 70 szczepów).

Planowanym rezultatem będzie wyizolowane i zidentyfikowane kilkudziesięriu nowych szczepów bakterii fermentacji mlekowej charakterystycznych dla środowiska pszczelego, które będą mogły być potencjalnymi kandydatami do ekologicznego preparatu probiotycznego dla pszczół.

Zadanie 2 "....."

Celem zadania będzie skrining aktywności antagonistycznej bakterii z rodzaju Lactobacillus sp. (z zadania 1 oraz szczepów kolekcyjnych) względem mikrobioty i patogenów pszczelich, tzn. stwierdzenie, czy i które szczepy w największym stopniu hamują wzrost mikroorganizmów powodujących choroby pszczół. Aktywność antagonistyczna zostanie zbadana względem mikrobioty rodzimej kwiatów odwiedzanych przez pszczoły. W tym celu, w okresie wiosenno-letnim zostaną pobrane próbki 5 kwiatów (w tym rzepaku, lipy, akacji) kilkakrotnie w ciągu 1 godziny odwiedzanych i zapylanych przez pszczoły, wysiane na odpowiednie pożywki selektywne, namnożone i zidentyfikowane genetycznie poprzez analizę sekwencji 16S rRNA.

Następnie, względem otrzymanych izolatów, zostanie zbadana aktywność hamująca/antagonistyczna bakterii Lactobacillus sp. metodą słupkową. Ponadto aktywność ta zostanie zbadana również względem patogenów pszczelich, tj. bakterii Melissococcus plutonius, Paenibacillus larvae, Clostridium botulinum. Clostridium perfringens, Salmonella Typhimurium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus oraz Pseudomonas aeruginosa, a także grzybów Ascosphaera apis, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus oraz Nosema sp. Niektóre z patogenów zostaną zakupione w.... w Niemczech, część z nich będzie pochodziła z.....Ośrodka...r Instytutu.... Dla bakterii Lactobacillus sp. o największej aktywności antagonistycznej, w teście konkurencji (hamowania), zostanie zbadana zdolność adhezyjna do modelowych komórek nabłonka jelitowego Caco-2 z wybranymi bakteriami patogennymi pszczół, zdolność koagregacji metodą probówkową oraz aktywność antagonistyczna metabolitów tych bakterii metodą studzienkową.

Planowanym efektem będzie identyfikacja mikroorganizmów (z pyłku kwiatów), z którymi stykają się pszczoły, a które mogą być potencjalnym czynnikiem chorobotwórczym u pszczół z obniżoną odpornością (tzw. patogeny oportunistyczne), a na podstawie otrzymanych wyników do dalszych etapów badań zostaną wybrane szczepy Lactobacillus sp. o największej aktywności antagonistycznej względem wyizolowanej mikrobioty, jak i patogenów pszczelich.

Zadanie 3 "....."

Celem zadania będzie ocena zdolności detoksykacji pestycydów najczęściej stosowanych w hodowli pszczół, ale także w rolnictwie, z pozostałością których pszczoły mogą mieć styczność w środowisku naturalnym. Szczepy Lactobacillus sp. wybrane w wyniku realizacji zadania 2 będą inkubowane w postaci zawiesiny w buforze fosforanowym w obecności danego pestycydu, którego poziom będzie mierzony w rożnych punktach czasowych (do 24h) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i porównany względem stężenia wyjściowego (przed inkubacją z bakteriami). Następnie płyny poinkubacyjne zostaną poddane analizie cytotoksyczności (w teście....) oraz genotoksyczności (w teście kometowym) względem wyjściowego stężenia pestycydu. Badania zostaną przeprowadzone na linii komórek jajników owadzich Sf-9 (z owada Spodoptera frugiperda), które są częstym modelem stosowanym w badaniach dotyczących pszczół i pestycydów in vitro. Następnym krokiem będzie oszacowanie biodostępności pestycydów w obecności wybranych szczepów Lactobacillus sp. na modelowej linii komórek nabłonka jelitowego Caco-2. Analizy zostaną przeprowadzone dla powszechnie stosowanych insektycydów chlorpyrifosu, imidaklopridu i kumafosu. Planowanym rezultatem będzie stwierdzenie, które szczepy Lactobacillus sp. wykazują zdolność detoksykacji pestycydów poprzez ich wiązanie do ściany komórkowej i obniżania ich cyto-genotoksyczności oraz biodostępności.

Zadanie 4 "....."

Celem zadania będzie zbadanie oporności/wrażliwości wyselekcjonowanych w poprzednich zadaniach szczepów Lactobacillus na wybrane antybiotyki stosowane w pszczelarstwie. Test zostanie przeprowadzony metodą krążkową z zastosowaniem następujących antybiotyków: oksytetracyklina, tylozyna, chloramfenikol, streptomycyna, sulfonamid, tetracyklina, linkomycyna oraz erytromycyna. Planowanym rezultatem będzie selekcja szczepów bakterii Lactobacillus sp., które będą oporne na ww. antybiotyki.

Zadanie 5 "......"

Celem zadania będzie sprawdzenie cech wyselekcjonowanych w zadaniach 1-4 szczepów Lactobacillus sp., którymi powinny charakteryzować się mikroorganizmy probiotyczne. Analiza obejmie badania: aktywności hemolitycznej (metodą płytkową); profilu wytarzanych metabolitów (krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, kwasu mlekowego) metodą HPLC; oporności na niskie pH (2,0 i 3,0) i przeżywalności w obecności enzymów przewodu pokarmowego pszczół (lizozymu, pepsyny i pankreatyny) metodą płytkową: właściwości anty oksydacyjnych metodami DPPH oraz ABTS; zdolności do wytwarzania nadtlenku wodoru (metodą płytkową); cytotoksyczności metabolitów bakterii Lactobacillus sp., w teście.... (wychwytu czerwieni obojętnej) względem linii komórkowej; antagonizmu pomiędzy wybranymi bakteriami Lactobacillus sp. (metodą słupkową) oraz dodatkowo przeżywalności wybranych szczepów Lactobacillus sp. w syropie cukrowym stosowanym do karmienia pszczół (metodą hodowlaną i wysiewów płytkowych).

Planowanym rezultatem będzie ostateczna selekcja szczepów Lactobacillus o najlepszych właściwościach prozdrowotnych, ochronnych do ekologicznego preparatu probiotycznego dla pszczół.

W ramach ostatniego zadania przewidziana jest organizacja seminarium naukowego (nieodpłatnego dla uczestników), na którym zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski. Do udziału w seminarium zaproszeni zostaną przedsiębiorcy zajmujący się pszczelarstwem, przedstawiciele Samorządu i Instytucji Państwowych oraz badawczych związanych z problematyką projektu. Zostanie też nawiązana współpraca z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w....w celu popularyzacji i ewentualnego wdrożenia osiągniętych efektów.

Politechnika..... jako czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), dokonując zakupów towarów, usług i środków trwałych w związku z realizacją projektu pt. "....." będzie, zgodnie z jego założeniami, wykorzystywać je do działalności niepodlegającej i opodatkowanej.

Nabyte w ramach projektu towary, usługi i środki trwałe nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych.

Wszystkie faktury dotyczące zakupów w projekcie jako nabywcę będą wskazywać Politechnikę....., Wydział.....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Politechnika.... ma prawną możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupach związanych z opisanym projektem "...."?

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do art. 86 i art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w projekcie objętym wnioskiem ".....", Politechnika.....nie będzie wykorzystywać zakupionych towarów, usług i środków trwałych do działalności zwolnionej, natomiast będzie je wykorzystywać do działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, wobec czego uczelni będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wg proporcji ustalonej na podstawie art. 86 ust. 2a cytowanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Natomiast podatnikowi nie przysługuje takie prawo przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą niepodlegającą opodatkowaniu albo zwolnioną od podatku.

Natomiast na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

1.

zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz

2.

obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z ust. 2c analizowanego artykułu, przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności następujące dane:

1.

średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;

2.

średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;

3.

roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;

4.

średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy (art. 86 ust. 2d ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio (art. 86 ust. 2g ustawy).

W przypadku, gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji - art. 86 ust. 2h ustawy.

Jak stanowi art. 86 ust. 22 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Odnośnie sposobu określenia proporcji należy wskazać, że na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 22 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podmiotów (Dz. U. poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem. W § 6 powyższego rozporządzenia wskazano sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez uczelnie publiczne działalności i dokonywanych przez nie nabyć (tzw. sposób określenia proporcji), jak również wskazano dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji.

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, w przypadku uczelni publicznej, jako sposób określenia proporcji uznaje się sposób ustalony według wzoru:

X = (A x 100)/A + F

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

X - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,

A - roczny obrót z działalności gospodarczej uczelni publicznej,

F - sumę wykorzystanych przez uczelnię publiczną środków obejmującą:

1.

dotacje oraz inne środki o podobnym charakterze przeznaczone w danym roku przez tę uczelnię na realizację zadań wskazanych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), z wyłączeniem dotacji przeznaczonych na:

a.

zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 tej ustawy, jak również na realizowane w ramach tej dotacji zadania, o których mowa w art. 94 ust. 2 tej ustawy,

b.

specjalne stypendia naukowe dla doktorantów oraz specjalne stypendia naukowe dla studentów, inne niż określone w lit. a,

2. środki na finansowanie nauki do wysokości poniesionych kosztów przez uczelnię w danym roku w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) oraz inne dotacje lub środki o podobnym charakterze - przeznaczone na realizację przez tę uczelnię w danym roku badań naukowych, prac rozwojowych oraz innych zleconych zadań, których realizacja nie mieści się w działalności gospodarczej, z wyłączeniem dotacji przeznaczonych na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych - wynikające ze sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni.

Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w § 3-7, mogą być przyjęte dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy.

Powołany wyżej art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT. "Towarzyszą" one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2a ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto należy mieć na uwadze, że w przypadku wykonywania w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to - na mocy art. 90 ust. 2 ustawy - podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ".......", należy wskazać, że z okoliczności sprawy wynika, iż towary, usługi i środki trwałe nabyte w ramach projektu będą wykorzystywane przez Zainteresowanego zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej (wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). Ponadto - jak wynika z okoliczności sprawy - nabyte w ramach ww. zadania towary, usługi i środki trwałe nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych.

Wobec powyższego, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Należy wskazać, że w celu odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu, w pierwszej kolejności Wnioskodawca winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT).

Zatem przy zakupie towarów i usług związanych wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy. Natomiast przy zakupach związanych wyłącznie z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W przypadku zaś, gdy przyporządkowanie nie będzie możliwe i wydatki, o których mowa wyżej, będą służyły zarówno do wykonywania działalności gospodarczej (opodatkowanej podatkiem VAT), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Wnioskodawca będzie zobowiązany, na podstawie art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz przepisów ww. rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji, do obliczenia podatku naliczonego zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Jednocześnie wskazać należy, że - jak wynika z okoliczności sprawy - towary, usługi i środki trwałe nabyte w ramach przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania, wobec tego wyliczony na podstawie ww. przepisu art. 86 ust. 2a i następne ustawy oraz rozporządzenia w sprawie sposobu określenia proporcji, podatek naliczony przypisany do działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT będzie podlegał odliczeniu w całości. Prawo do odliczenia będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, z uwagi na fakt, że Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl