0113-KDIPT1-1.4012.273.2022.2.MH - Ustalenie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.273.2022.2.MH Ustalenie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...". Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 24 maja 2022 r. (data wpływu), z 2 czerwca 2022 r. (data wpływu) oraz z 3 czerwca 2022 r. (data wpływu 6 czerwca 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Szpital Wojewódzki im.... w... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i jednostką działającą na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). Szpital Wojewódzki w... świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związanych z działalnością leczniczą, które korzystają ze zwolnienia podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 18, 18a, 19, 19a i art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, głównie finansowane ze środków publicznych. Szpital zamierza złożyć w miesiącu kwietniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w... wniosek o dotację dla proj. pn. "...". Projekt będzie realizowany od... r. do... r. Faktury VAT będą wystawiane na Szpital Wojewódzki w... i do rozliczenia ww. zadania jednostka chce ująć w całości podatek od towarów i usług jako kwalifikowany, gdyż nie ma możliwości prawnej odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), ponieważ głównie świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ściśle związanych z działalnością leczniczą, które korzystają ze zwolnienia podatku od towarów i usług. Szpital nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczanego związanego z realizacją ww. projektu, a proporcja o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) nie przekracza 2%, uznaje, że wynosi 0%. Powyższa informacja jest niezbędna celem załączenia do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w..

W uzupełnieniu wniosku z 24 maja 2022 r., na pytanie Organu zawarte w wezwaniu:

- Do jakich czynności Państwa Szpital będzie wykorzystywał efekty powstałe w ramach realizacji projektu pn. "...", tj. czy do czynności:

a)

opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,

b) zwolnionych od podatku od towarów i usług, c) niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Państwa Szpital wskazał:

Szpital nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczanego związanego z realizacją projektu, a proporcja o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z poz. zm.) uznajemy, że wynosi 0%, ponieważ zawarte w tytule projektu budynki przewidziane do termomodernizacji nie przekraczają 2% powierzchni wszystkich obiektów szpitalnych zlokalizowanych w Centrum Psychiatrycznym w..

W uzupełnieniu wniosku z 2 czerwca 2022 r. Państwa Szpital wskazał, że efekty powstałe w ramach realizacji wymienionego projektu będą wykorzystywane przez Państwa Szpital w sposób następujący:

1)

budynek stacji pogotowia - wynajmowany dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w... z siedzibą..., ul.... wykorzystywany do prowadzenia działalności w zakresie opieki medycznej - czynności zwolnione od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);

2)

budynek gospodarczy - przeznaczony na warsztaty szpitalne, w którym wykonywane są czynności wspomagające prowadzenie podstawowej działalności w zakresie opieki medycznej wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Wojewódzkim im.... w... na umowę o pracę - niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z 3 czerwca 2022 r. Państwa Szpital wskazał, że przesyła sprostowanie do pisma z 2 czerwca 2022 r. i podał, że:

1)

budynek stacji pogotowia - wynajmowany dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w... z siedzibą..., ul...., wynajmowany na podstawie umowy najmu odpłatnie - budynek będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług;

2)

budynek gospodarczy - przeznaczony na warsztaty szpitalne, w którym wykonywane są czynności wspomagające prowadzenie podstawowej działalności w zakresie opieki medycznej wykonywane przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Wojewódzkim im.... w... na umowę o pracę - czynności zwolnione od podatku od towarów i usług.

Pytanie

Czy Szpital Wojewódzki im.... w... ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. "..." przy uzyskaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...?

Państwa stanowisko w sprawie

Szpital Wojewódzki im.... nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z planowanym projektem. Podatek ten będzie więc kosztem kwalifikowanym.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W przypadku wykorzystywania efektów przedmiotowego projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zwolnionych z opodatkowania tym podatkiem, należy mieć na uwadze uregulowania zawarte w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższe przepisy stanowią uzupełnienie regulacji art. 86 ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy:

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Na mocy art. 90 ust. 2 ustawy:

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy:

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Przepis art. 90 ust. 4 ustawy stanowi, że:

Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Stosownie do art. 90 ust. 10 ustawy:

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1)

przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2)

nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Analiza powołanych wyżej przepisów wskazuje zatem, że na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy, występuje obowiązek wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Z opisu sprawy wynika, że Państwa Szpital jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Państwa Szpital zamierza złożyć wniosek o dotację dla projektu pn. "...". Faktury VAT będą wystawiane na Państwa Szpital. Budynek stacji pogotowia będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, natomiast budynek gospodarczy do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Państwa Szpital nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczanego związanego z realizacją ww. projektu, a proporcja o której mowa w art. 90 ust. 2-10 nie przekracza 2%, uznaje, że wynosi 0%.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wydatki poniesione na realizację ww. projektu związane będą zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (niedającymi prawa do odliczenia). W tej sytuacji Państwa Szpital powinien przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, kierując się przede wszystkim zapisami art. 86 i 90 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc ustalając rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który winien być miarodajny i uzasadniony. We wniosku Państwa Szpital wskazał, że nie ma możliwości przyporządkowania kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności. Przy czym, proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy nie przekracza 2%, Państwa Szpital uznaje, że proporcja ta wynosi 0%.

W związku z powyższym, Państwa Szpital nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Państwa Szpitalowi nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, skoro będący przedmiotem projektu budynek stacji pogotowia będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zaś budynek gospodarczy do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a proporcja Państwa Szpitala ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2-10 ustawy nie przekracza 2% i uznajecie Państwo, że proporcja ta wynosi 0%, to Państwa Szpital nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Państwu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ zauważa, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany przez Państwa Szpital, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm. jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli sytuacja Państwa Szpitala będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i Państwa Szpital zastosuje się do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl