0113-KDIPT1-1.4012.195.2023.1.MSU - Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie"

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.195.2023.1.MSU Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie"

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że stanowisko Państwa Miasta w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 marca 2023 r. wpłynął wniosek Państwa Miasta z 3 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." w ramach konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie".

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Miasto.... (dalej: "Miasto") jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w.... w ramach konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie" projektu: "...." - projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr....... (dalej "Projekt").

Celem Konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie" jest dokonanie wyboru najlepszych projektów do wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w.. Funduszem, w ramach bloków tematycznych polegających na:

a)

zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (blok i);

b)

polepszeniu warunków nauczania, poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach, poprzez ich wyremontowanie, wyposażenie w pomoce dydaktyczne, meble, a także sprzęt audiowizualny celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć (blok II).

Jednostką realizującą zadanie będzie Szkoła Podstawowa nr... w...., usytuowana przy ul.....w... Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1634) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy - Miasta...., a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem.

Zakresem działań jest polepszenie warunków nauczania, poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni w SP nr..

Pracownia chemiczno-fizyczna wyposażona będzie w tablicę interaktywną, głośniki, projektor i laptop. Umożliwi nauczycielom przygotować ciekawe i interesujące lekcje.

Uczniowie poprzez aktywne formy pracy na lekcji będą poznawać znaczenie i wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze oraz jaki wpływ mają na własną świadomość ekologiczną.

Ułatwi uczniom szybkie i efektywne uczenie się przez interakcje fizyczne, oddziałując na wiele zmysłów, wzmacniając jego zdolności manualne i intelektualne.

Sala będzie wyposażona w stanowisko doświadczalne, gdzie będzie można wykonywać doświadczenia i eksperymenty chemiczne oraz fizyczne.

Pracownia będzie wykorzystywana do realizacji zajęć pozalekcyjnych i wykonywania projektów chemiczno-fizycznych przez uczniów szkoły lub dzieci zaproszonych do udziału w warsztatach i konkursach.

Wykaz pomocy dydaktycznych niezbędnych do utworzenia pracowni:

* komplet szkła laboratoryjnego,

* zestaw odczynników chemicznych dla szkoły podstawowej,

* statyw,

* zestaw do ćwiczeń z elektrochemii,

* pehametr cyfrowy,

* materiały, żarówki,

* zestawy do badania wody, głębokości, Prawa Pascala,

* tester przewodności człowieka,

* przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną,

* model dynama-generatora ręcznego,

* odnawialne źródła energii,

* walizka Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i ph gleb, obieg wody.

Towary i usługi zakupione w ramach realizacji Projektu będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez jednostkę działalności w zakresie edukacji publicznej i nie będą wykorzystywane dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej.

Pytanie

Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, Miasto nie będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr... w.... projektu pn. "...." w ramach konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie".

UZASADNIENIE

Państwa stanowiska

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.- ustawa o VAT; dalej: "ustawa o VAT"), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww ustawy), jak i również z zakresu utrzymania gminnych obiektów i utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww ustawy).

Artykuł 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi natomiast, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania własne miasta na prawach powiatu obejmują te same sprawy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym.

W ocenie Miasta...., w niniejszej sprawie nabyte towary i usługi nie będą w żaden sposób wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej, gdyż czynności wykonywane przez Miasto w ramach realizacji Projektu związane będą z zadaniami własnymi Miasta, tj. zadaniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Nabywane towary i usługi, służące realizacji przedmiotowych zadań, w ocenie Państwa Miasta, wykorzystane zostaną zatem wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem Miasta...., nie ma tym samym możliwości przyporządkowania części lub całości kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, gdyż poniesione wydatki będą w całości związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu.

W związku z powyższym, w ocenie Miasta, nie będzie Państwu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją Projektu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwa Miasto przedstawiło we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwa Miasto przedstawiło i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie wydania interpretacji.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl