0113-KDIPT1-1.4012.131.2022.2.AK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.131.2022.2.AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 lutego 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 23 lutego 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, do pobieranych opłat od klientów/modelek, za usługi szkoleniowe polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp świadczone w ramach organizowanych staży zawodowych z udziałem stażystów.

Uzupełnił go Pan w odpowiedzi na wezwanie - pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. (wg daty wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą o nazwie... z siedzibą... ul..

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. działalność sklasyfikowana pod numerem 85.59.B, tj. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca w wyżej wymienionym zakresie, w ramach działalności gospodarczej prowadzi i nadal zamierza prowadzić szkolenia i staże kosmetyczne w dziedzinie

stylizacji paznokci. Wnioskodawca uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i prowadzi usługi objęte akredytacją na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych "..." z dnia 24 lipca 2019 r.

Na dzień dzisiejszy w związku z posiadaną Akredytacją Wnioskodawca organizując kursy z zakresu stylizacji paznokci korzysta ze zwolnienia od podatku od towaru i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT. Wnioskodawca opisał kwalifikację rynkową pod nazwą "Wykonywanie zabiegów przedłużania i stylizacji paznokci z elementami pielęgnacji dłoni i stóp " i złożył wniosek do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii o wpisanie ww. kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Wnioskodawca złożył też wniosek o wpisanie... jako Instytucję Certyfikującą ww. kwalifikację rynkową.

Opisana kwalifikacja w wyniku konsultacji społecznych uzyskała pozytywną opinie, wpisanie jej do Z. planowane jest w pierwszej połowie 2022 r.

OPIS ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH

Wnioskodawca planuje organizować staże zawodowe z zakresu stylizacji paznokci w warunkach rzeczywistych z udziałem stażystów, opiekunów/instruktorów i klientów. Usługi szkoleniowe wykonywane w ramach stażu w wyżej opisanej formie miałyby być dla klientów/modelek odpłatne, z uwagi na zrównoważenie kosztów instruktorów i opiekunów staży jak również użytych produktów/kosmetyków do wykonania usługi szkoleniowej dla klientów/modelek oraz pozostałych kosztów związanych z organizacją staży.

Wnioskodawca planuje organizować staże zawodowe dla osób; - bezrobotnych na podstawie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy - bezrobotnych na podstawie umów tzw. Absolwenckich - umów podpisanych z innymi instytucjami które działają na rynku pracy w celu aktywizacji zawodowej.

Podpisane umowy stażowe będą określały liczbę godzin praktyki w tygodniu, okres realizacji i miejsce odbywania stażu a także zobowiązanie do wyznaczenie opiekuna stażysty. Staże prowadzone będą zgodnie z; - opisanym celem - programem stażu - opisem zadań wykonywanych przez stażystę - opisem kompetencji, umiejętności uzyskanych przez stażystę. Wnioskodawca zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, odzież ochronną, środki ochrony osobistej, udostępnia gabinety, pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem stażu zawodowego i potrzebami stażysty wynikające ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę zgodnie z wymogami miejsca pracy.

Wnioskodawca szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż. Sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu w postaci wyznaczenia opiekuna stażu. Monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych. Po zakończeniu stażu Wnioskodawca wyda stażyście dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego. Dokument potwierdzający odbycie stażu będzie zawierał co najmniej następujące informacje; datę rozpoczęcia i zakończenia stażu, cel i program stażu, opis zadań wykonywanych przez stażystę, opis kompetencji uzyskanych w wyniku odbycia stażu, oraz opinię stażysty dokonaną przez opiekuna/instruktora stażu.

Za wykonanie świadczenia organizacji stażu Wnioskodawca nie otrzyma wynagrodzenia, od instytucji/stażysty, z którym podpisze umowę na zorganizowanie stażu. Koszt organizacji stażu to; - organizacja i wyposażenie stanowiska pracy - pełne wyposażenie stażysty w środki ochrony osobistej - szkolenie BHP - koszt/ instruktora/opiekuna stażu. Wnioskodawca planuje prowadzić staże zawodowe w ramach których będzie organizował praktyczną naukę zawodu z zakresu stylizacji paznokci z udziałem, stażystów, instruktorów i klientów których głównym celem będzie kształcenie zawodowe i podniesienie kwalifikacji.

W uzupełnieniu wniosku, na pytania Organu, wskazał Pan:

1) Czy świadczone przez Pana usługi szkoleniowe w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci będą usługami w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Świadczone przez nas usługi nie będą usługami w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

2) Czy będzie Pan świadczył ww. usługi szkoleniowe z zakresu stylizacji paznokci jako jednostka objętą systemem oświaty? Jeżeli tak, to czy posiada Pan zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o której mowa w art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)?

Odpowiedź:

Nie będę świadczył usług szkoleniowych jako jednostka objęta systemem oświaty.

3) Czy jest Pan podmiotem świadczącym usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893)?

Odpowiedź:

Jestem podmiotem świadczącym usługi o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4) Czy świadczone przez Pana usługi szkoleniowe w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci, będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź:

Usługi szkoleniowe w ramach staży będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług.

5) Czy nabyte w trakcie przedmiotowych usług umiejętności będą pozostawały w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń i będą miały na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych?

Odpowiedź:

Nabyte w trakcie przedmiotowych usług umiejętności będą pozostawały w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń i będą miały na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

6) Czy ww. usługi szkoleniowe w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci, prowadzone będą w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach? Jeśli tak, to należy wskazać dokładną podstawę prawną w odniesieniu do świadczonych przez Pana ww. usług?

Odpowiedź:

Usługi szkoleniowe w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci, nie będą prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

7) Czy dla ww. usług szkoleniowych w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci jest Pan podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe?

Odpowiedź:

Posiadamy akredytację w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe. Decyzja nr... roku wydana przez Kurator Oświaty (...) na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: Zawodowy kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp - 120 godz.

8) Czy usługi szkoleniowych w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci są finansowane ze środków publicznych?

Odpowiedź:

Usługi szkoleniowe w ramach staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci nie są finansowane ze środków publicznych.

9) Czy posiada Pan stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania ww. usług są środki publiczne?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

10) Czy zawiera Pan umowy z klientami/modelkami, z której wynika, iż klient/modelka zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu świadczonym w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci?

Odpowiedź:

Nie zawieramy umów z klientami/modelkami z których wynikałoby, iż klient modelka zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu świadczonym w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci.

11) Czy uczestnictwo klientów/modelek będzie ściśle związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci?

Odpowiedź:

Tak, uczestnictwo klientów/modelek będzie ściśle związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci. Każda klientka/modelka będzie świadoma i poinformowana, że usługa świadczona jest w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci.

12) Czy uczestnictwo klientów/modelek będzie niezbędne do wykonania usług szkoleniowych świadczonych w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci? Jeśli tak, należy wskazać, jakie przesłanki/okoliczności świadczą o tej niezbędności.

Odpowiedź:

Praktyczna nauka zawodu w warunkach rzeczywistych jest jedyną skuteczną metodą zdobycia kompetencji i kwalifikacji w zawodzie w szczególności gdy mamy do czynienia z usługami w których biorą udział klienci. Wykonywanie zabiegów stylizacji paznokci z udziałem klientów przy wsparciu opiekunów/instruktorów należy postrzegać jako możliwość utrwalenia wiedzy i szansy zdobycia dodatkowych umiejętności, nie tylko zawodowych ale i społecznych. W trakcie wykonywania ww. usług stażysta uczy się: nawiązywania relacji z klientem, zarządzania czasem pracy, działania pod presją czasu, odpowiedniego zachowania w trakcie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Doświadczenie i kompetencje zdobyte w trakcie wykonywania ww. zabiegów to cenna wiedza która wpływa na samodzielność i poczucie pewności siebie - są to bardzo ważne cechy w pracy z klientem.

Biorąc pod uwagę powyższe, uczestnictwo klientów/modelek jest niezbędne do wykonania usług szkoleniowych w ramach organizowanych staży zawodowych.

13) Czy głównym celem usług świadczonych w ramach organizowanych staży

zawodowych z zakresu stylizacji paznokci będzie osiągniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia?

Odpowiedź:

Głównym celem nie będzie osiągniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, a stworzenie możliwości organizacji staży zawodowych zgodnie z ich założeniami czyli umożliwienia stażystom wykonywania usług stylizacji paznokci zgodnie z przyjętym programem stażu zawodowego. Aby móc to zagwarantować Wnioskodawca musi zorganizować a przy tym ponieść między innymi poniższe koszty:

- koszt wynagrodzenia opiekuna stażu zawodowego,

- koszt szkolenia BHP,

- koszt związany z udostępnieniem stanowiska pracy dla stażysty,

- koszt wyposażenia stażysty w niezbędny sprzęt, narzędzia oraz odzież roboczą,

- koszt materiałów/produktów potrzebnych do wykonania usług zgodnie z programem stażu zawodowego,

- koszt stworzenia odpowiedniego ogłoszenia dla klienta/modela - ogłoszenia takie zawiera informację związane z wykonaniem usługi przez stażystę, informację o dłuższym czasie jej wykonania oraz informacji o koszcie wykonania usługi który jest zazwyczaj stanowi 50% normalnej ceny usługi.

W związku z tym, zwolnienie z podatku ma jedynie dać możliwość zbilansowania poniesionych kosztów a co za tym idzie umożliwienia stworzenia realnych warunków praktycznej nauki zawodu.

Pytanie

Czy Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie z Vat zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do pobieranych opłat od klientów/modelek, za usługi szkoleniowe polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp świadczone w ramach organizowanych staży zawodowych z udziałem stażystów, opiekunów/instruktorów staży i klientów ?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach świadczonych usług stylizacji paznokci na rzecz klientów/modelek w zakresie staży zawodowych spełnione są warunki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści postanowienia art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26; b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, istotne jest, w pierwszej kolejności, fakt uznania usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienia warunków wynikających z niniejszego przepisu iż usługi są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Wnioskodawca uzyskał akredytację wydaną przez Kuratora Oświaty (...), Decyzja nr.... roku na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: Zawodowy kurs stylizacji paznokci dłoni i stóp - 120 godz.

Kształcenie zawodowe w formie stażu spełnia wszystkie przesłanki o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931) - zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosowanie do art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku.

Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ograniczenie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z tego zwolnienia nie wystarczy, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c. finansowane w całości ze środków publicznych - oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Według regulacji art. 43 ust. 17 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Powołane przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe, wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych. Dla zastosowania tych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia, lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych.

Wskazane wyżej regulacje stanowią implementację prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady:

Państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie 2006/112/WE Rady nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Rady, stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem "pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Szóstej Dyrektywy 2006/112/WE Rady powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika" (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Ponadto należy zaznaczyć, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 77/1). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L 77 str. 1 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem:

Usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 wyrażony został pogląd, iż pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 Dyrektywy 77/388/EWG powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Również w wyroku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie C-287/00 Trybunał w swym orzeczeniu wskazał, jak należy interpretować zwolnienia przedmiotowe w VAT uregulowane w Dyrektywie 77/388/EWG. W wyroku tym podkreślono, że pojęcia używane do doprecyzowania zakresu zwolnienia powinny być interpretowane ściśle m.in. dlatego, że zwolnienia stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i choćby z tych przyczyn muszą być interpretowane jednolicie.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że planuje Pan organizować staże zawodowe dla osób bezrobotnych na podstawie umów z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz bezrobotnych na podstawie umów tzw. Absolwenckich - umów podpisanych z innymi instytucjami które działają na rynku pracy w celu aktywizacji zawodowej. Podpisane umowy stażowe będą określały liczbę godzin praktyki w tygodniu, okres realizacji i miejsce odbywania stażu a także zobowiązanie do wyznaczenie opiekuna stażysty. Usługi szkoleniowe wykonywane w ramach stażu w wyżej opisanej formie miałyby być dla klientów/modelek odpłatne, z uwagi na zrównoważenie kosztów instruktorów i opiekunów staży jak również użytych produktów/kosmetyków do wykonania usługi szkoleniowej dla klientów/modelek oraz pozostałych kosztów związanych z organizacją staży. Usługi szkoleniowe w ramach staży będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Nabyte w trakcie przedmiotowych usług umiejętności będą pozostawały w bezpośrednim związku, z branżą lub zawodem uczestników szkoleń i będą miały na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Wnioskodawca uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe i prowadzi usługi objęte akredytacją na część prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych "... " z dnia 24 lipca 2019 r. Nie zawiera Pan umów z klientami/modelkami z których wynikałoby, iż klient modelka zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu świadczonym w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci. Uczestnictwo klientów/modelek będzie ściśle związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci. Każda klientka/modelka będzie świadoma i poinformowana, że usługa świadczona jest w ramach organizowanych staży zawodowych z zakresu stylizacji paznokci. W trakcie wykonywania ww. usług stażysta uczy się: nawiązywania relacji z klientem, zarządzania czasem pracy, działania pod presją czasu, odpowiedniego zachowania w trakcie nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Doświadczenie i kompetencje zdobyte w trakcie wykonywania ww. zabiegów to cenna wiedza która wpływa na samodzielność i poczucie pewności siebie - są to bardzo ważne cechy w pracy z klientem.

Dla oceny, czy dla pobieranych opłat od klientów/modelek, za usługi szkoleniowe polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp świadczone w ramach organizowanych staży zawodowych z udziałem stażystów, znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, konieczne jest stwierdzenie czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Kierując się wskazówkami ww. rozporządzenia Rady UE, zawierającymi definicję kształcenia zawodowego, należy stwierdzić, że kształcenie zawodowe jest procesem mającym na celu nauczenie, przekazanie wiedzy z określonej dziedziny, które ma posłużyć zdobyciu bądź uaktualnieniu wiedzy obecnie posiadanej przez uczestnika takiego szkolenia. Definicja usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawarta w ww. rozporządzeniu kładzie nacisk na "bezpośredni" związek nauczania z daną branżą lub zawodem, co narzuca stosowanie specyficznego programu nauczania dla skonkretyzowanego odbiorcy.

Ponadto, o usługach kształcenia można mówić wyłącznie wtedy, jeśli podmiot faktycznie świadczy usługę szkoleniową, czyli m.in. organizuje szkolenia, odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie szkoleń, nadzoruje przebieg szkolenia.

W przypadku pobieranych opłat od klientów/modelek, za usługi polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp świadczone w ramach organizowanych staży zawodowych z udziałem stażystów brak jest podstaw aby uznać, że będzie świadczył Pan na rzecz klientów/modelek usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Zatem, ww. opłaty pobierane od klientów/modelek, za usługi polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp nie będą uiszczane za przeprowadzone szkolenie dla stażystów, tylko za wykonaną usługę stylizacji paznokci.

Tym samym, usługi polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp, za które będzie pobierał Pan opłaty od klientów/modelek, nie będą stanowić usług kształcenia zawodowego czy przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Usług stylizacji paznokci, za które pobierane są opłaty od klientów/modelek nie można uznać również za usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W tym miejscu należy odwołać się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Horizon College, w którym Trybunał wskazał warunki jakie muszą zostać spełnione aby można było skorzystać ze zwolnienia w odniesieniu do świadczenia usługi (ale też i dostawy towarów) ściśle związanej z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE. Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu. Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT. W sprawie Horizon College Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że "Świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za "ściśle związane" z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i szóstej dyrektywy tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (...). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego (...)" - pkt 28 i 29.

Zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy, względem usługi ściśle związanej z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, ma zatem zastosowanie pod warunkiem, że:

- usługa ta jest wykonywana przez podmiot korzystający ze zwolnienia przy świadczeniu usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,

- usługa ta jest niezbędna do wykonania usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego,

- usługa ta jest świadczona przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,

- celem wykonania usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zatem, z uwagi na fakt, iż - jak wyżej wskazano - nie będzie świadczył Pan na rzecz modelek/klientów usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, to w konsekwencji powyższego nie można uznać, iż ww. usługi polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp, za które pobiera Pan opłaty od klientów/modelek, będą zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy, usługami ściśle związanymi z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Tym samym, usługi polegające na stylizacji paznokci dłoni i stóp, za które będzie pobierał Pan opłaty od klientów/modelek, nie będą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: sytuacja Pana będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl