0112-KDWL.4011.86.2021.1.TW - PIT w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.86.2021.1.TW PIT w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2021 r. (data wpływu 13 lipca 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizacją konkursu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na hurtowej sprzedaży wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych. Spółka świadczy m.in. usługi wsparcia sprzedaży oraz usługi marketingowe na rzecz kontrahentów którzy zajmują się dystrybucją towarów oferowanych przez spółkę.

W celu zwiększenia sprzedaży produktów dystrybuowanych na terytorium Polski, Spółka podejmuje różnego rodzaju działania marketingowe. Jednym z podjętych przez Spółkę działań jest m.in. organizacja konkursu motywacyjnego, zwanym dalej: "Konkurs".

Przedmiotowy Konkurs skierowany jest do sprzedawców salonów (punktów sprzedaży), będących sprzedawcami wyrobów dystrybuowanych przez spółkę zwanych dalej uczestnikami.

Zgodnie z regulaminem, Uczestnikami Konkursu są wyłącznie osoby fizyczne, które:

a.

posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski;

b.

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

c.

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w punkcie sprzedaży i w ramach stosunku zatrudnienia zajmują się sprzedażą wyrobów dystrybuowanych przez Spółkę;

d.

zostały zaproszone do konkursu motywacyjnego przez Spółkę.

W przypadku, gdy jeden Uczestnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w więcej niż jednym punkcie sprzedaży, może zgłosić się do Konkursu tylko z jednego punktu sprzedaży.

Jednocześnie, Konkurs nie jest przeznaczony dla osób fizycznych nabywających ww. wyroby jako konsumenci w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.

Sam udział w Konkursie, jak również podanie związanych z tym danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Spółka dokonuje rozliczenia przedmiotowego Konkursu w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Zgodnie z regulaminem każdy punkt sprzedaży przystępujący do przedmiotowego konkursu motywacyjnego może zgłosić jednego lub kilku Uczestników, którzy będą nagradzani.

Co do zasady, dany Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez podpisanie regulaminu oraz wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać m.in. następujące dane:

a.

imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, adres zameldowania: ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, województwo, powiat;

b.

nazwa i adres Punktu Sprzedaży.

Zgodnie z regulaminem Konkurs ma na celu nagrodzenie Uczestników, których zadaniem jest sprzedanie jak największej liczby wyrobów dystrybuowanych przez Spółkę. W tym zakresie każdy Uczestnik ma obowiązek każdorazowo i indywidualnie raportować sprzedaż, przy czym każda transakcja może być raportowana tylko raz. Zgodnie z regulaminem uprawnionymi do otrzymania nagrody w Konkursie w postaci premii pieniężnej będą wyłącznie Uczestnicy, którzy zrealizują ustalony, miesięczny poziom sprzedaży ("target") w danym okresie rozliczeniowym, przez co okażą się lepsi od pozostałych uczestników konkursu.

Ustalony, miesięczny poziom sprzedaży do zrealizowania w danym okresie rozliczeniowym wyznacza Spółka. Zgodnie z regulaminem nagroda w postaci premii pieniężnej jest przyznawana przez Spółkę w formie premii pieniężnej w wysokości określonej kwoty pieniężnej ustalonej w zależności od wielkości zrealizowanego targetu. W celu rozliczenia nagród każdy zwycięzca (Uczestnik) otrzyma kartę pre paid, bony sodexo lub gotówkę na konto uczestnika przelewane będę nagrody w postaci premii pieniężnej w danym okresie rozliczeniowym. Spółka zobowiązana jest maksymalnie w przeciągu 20 dnia od daty zakończenia danego okresu rozliczeniowego przelać należne środki Uczestnika - zwycięzcy w Konkursie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Spółka, jako organizator Konkursu, jest zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2. Czy Spółka jest zobowiązana do sporządzenia oraz przesłania zwycięzcom oraz właściwym dla podatników (zwycięzców) urzędom skarbowym informacji (PIT-11) zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

1. 1 W ocenie Spółki, jako organizatora Konkursu, Spółka jest zobowiązana pobrać od wartości wszystkich przekazanych zwycięzcom nagród 10% zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. W ocenie Spółki, Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia oraz przesłania zwycięzcom oraz właściwym dla podatników (zwycięzców) urzędom skarbowym informacji (PIT-11) zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Spółki, przedmiotowe przedsięwzięcie marketingowe, powinno być uznane za konkurs w rozumieniu przepisów ustawy o PIT i tym samym nagrody wypłacane na rzecz Uczestników - zwycięzców powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy PIT, zaś do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Spółka zobowiązana będzie do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym dla płatnika (tj. Wnioskodawcy) deklaracji PIT-8AR.

1. Uznanie Konkursu Spółki jako konkursu na gruncie ustawy o PIT:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT - od uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zdaniem Spółki należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy o PIT nie definiują pojęcia "konkurs", brak jest również legalnej definicji tego terminu w obowiązującym systemie prawnym. Zatem w celu określenia znaczenia przedmiotowego pojęcia zasadne jest zastosowanie wykładni językowej.

Przykładowo zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego, konkurs to: impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac.

Z kolei w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. Dubisza konkurs został zdefiniowany jako: przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, dające możliwość w najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami.

Jednocześnie warto również zdaniem Spółki przytoczyć definicję z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego pod redakcją B. Dunaja, zgodnie z którą konkurs to: impreza o określonym regulaminie, której cele wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród.

Z powyższych definicji wynika, że dane przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeżeli zawiera w sobie element rywalizacji, którego przejawem jest nagradzanie najlepszych uczestników.

Z kolei z formułowanej definicji przez organy podatkowe i orzecznictwo sądów administracyjnych, wynika, że o konkursowym charakterze przedsięwzięcia świadczy istnienie regulaminu konkursu określającego: * nazwę, organizację, uczestników konkursu, nagrody, zasady wyboru zwycięzców, wyłonienie zwycięzców na drodze wzajemnej rywalizacji w stopniu pozwalającym na nagrodzenie najlepszych uczestników, wskazanie osób odpowiedzialnych za prawidłowy i zgodny z regulaminem przebieg akcji oraz wydanie nagród.

Odnosząc powyższe do przedmiotowego stanu faktycznego, należy podkreślić, że przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Spółka posiada wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla konkursu, a mianowicie przeprowadzane będzie w oparciu o zaakceptowany przez uczestników regulamin, który określa zarówno nazwę konkursu, organizatora konkursu oraz nagrody, zgodnie z regulaminem, przedsięwzięcie skierowane będzie do konkretnego grona adresatów (Uczestników), do którego należą osoby bezpośrednio zaangażowane w sprzedaż wyrobów, dystrybuowanych przez spółkę. Jednocześnie bazując na ugruntowanym w tym względzie orzecznictwie, zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o PIT nie zawierają żadnych ograniczeń co do grona odbiorców, co do których powinien być skierowany konkurs.

Zatem konkurs może być adresowany do określonej grupy osób. tj. np. Uczestników będących sprzedawcami przedmiotowych wyrobów, zatrudnionych w punktach sprzedaży. Tym samym, nie ma też powodów, aby grupy takiej nie mogły stanowić osoby zaangażowane w bezpośrednią sprzedaż (towarów) organizatora, niebędący jednocześnie jego pracownikami, pomiędzy Uczestnikami Konkursu wystąpią elementy rywalizacji i współzawodnictwa. tj.: na otrzymanie nagrody będą miały szansę tylko te osoby, które osiągną odpowiedni poziom sprzedaży wyrobów - target. Innymi słowy, zaangażowanie Uczestnika w sprzedaż wyrobów będzie warunkowało udział w Konkursie, ale nie będzie gwarantowało otrzymania wygranej nagrody w przypadku nie osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Zwycięzcy wyłonieni zostaną przez komisję konkursową, powołaną przez organizatora na podstawie poziomu sprzedaży wyrobów. Zadaniem komisji będzie nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz przelewanie nagród dla zwycięzców.

Konkurs posiadał będzie również normy czasowe, tj. realizowany będzie w określonych okresach rozliczeniowych.

Co więcej, jak wynika z uzasadnień do wyroków WSA w Warszawie z 27 marca 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 2536/13, WSA w Warszawie z 3 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 1114/14. WSA w Warszawie z 13 listopada sygn. akt III SA/Wa 999/13, WSA we Wrocławiu z 7 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 303/15 tego typu przedsięwzięciom nie należy przypisywać charakteru programów motywacyjnych. Nie można też twierdzić, że wystąpienie elementu motywacyjnego podczas ich realizacji pozbawia je charakteru konkursu lub też, że ich organizowanie stanowi dodatkową gratyfikację (premię) za dobrze wykonaną pracę, a nie wygraną w konkursie.

Zgodnie z praktyką sądów administracyjnych, co do zasady programy motywacyjne, wprowadzane w celu zintegrowania pracowników, poprawy atmosfery i wydajności pracy są elementem polityki zarządzania kapitałem w relacji pracodawca - pracownicy. W przypadku przedsięwzięcia opisanego w przedmiotowym wniosku tego typu relacja nie będzie zachodzić, gdyż Uczestników Konkursu nie będzie łączyć ze Spółką - organizatorem - stosunek pracy.

Co więcej, wystąpienie czynnika motywacyjnego polegającego na zachęceniu potencjalnych uczestników przedsięwzięcia do spełnienia warunków umożliwiających wzięcie w nim udziału, nie stanowi przesłanki do odmawiania tym przedsięwzięciom charakteru konkursów w sytuacji, w której spełnione są wszelkie niezbędne warunki formalne dla takiej kwalifikacji.

Ustawodawca nie uzależnia bowiem zastosowania normy z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT od spełniania dodatkowych warunków dotyczących np. występowania bądź braku elementów motywacyjnych. Przepis ten odnosi się do opodatkowania konkursów bez różnicowania ich względem siebie.

W konsekwencji, występowanie elementów motywujących Uczestników do określonych zachowań jest kwestią poboczną i w żaden sposób nie zmienia faktu, że nadal mamy do czynienia z konkursom w rozumieniu ustawy o PIT. Wobec tego nie można przedsięwzięciu przedstawionemu w opisie stanu faktycznego odmówić charakteru konkursu.

Jednakże należy zauważyć że przedmiotowe przedsięwzięcie w jakimś stopniu będzie prowadzić do nagradzania postaw dotyczących pracy oraz zadań, wykonywanych przez Uczestników Konkursu na rzecz Spółki, tym niemniej organizatorem przedsięwzięcia będzie Wnioskodawca, który z Uczestnikami Konkursu nie będzie łączył żaden stosunek pracy, ani stosunek cywilnoprawny.

Wobec powyższego. Spółka stoi na stanowisku, że przedsięwzięcie (Konkurs), którego jest organizatorem może zostać zaklasyfikowane jako konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

2. Zasady opodatkowania Konkursu na gruncie ustawy o PIT:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT - opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21,52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 10 ustawy o PIT zawiera katalog źródeł przychodów, który obejmuje m.in. przychody ze stosunku pracy, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychody z innych źródeł.

I tak zgodnie z art. 12 ustawy o PIT - za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Natomiast w myśl art. 14 ustawy o PIT - za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Artykuł 20 ust. 1 ustawy o PIT - stanowi, że za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W ocenie Spółki nie sposób uznać, że przedmiotowe nagrody będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla świadczeń związanych ze źródłami przychodu, o którym mowa w art. 12 i art. 14 ustawy o PIT, gdyż wzięcie udziału w Konkursie nie wynika z łączących Spółkę jako organizatora z Uczestnikami Konkursu stosunków pracy, czy też umów o współpracy w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, ale z odrębnego regulaminu Konkursu. Brak istnienia związku wygranych z tymi źródłami powoduje zasadność ich uznania za przychód z innego źródła.

Tym samym, przy uwzględnieniu argumentów przedstawionych w punkcie 1 powyżej, świadczących o tym, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest konkursem na gruncie ustawy o PIT, do opodatkowania opisanych nagród zastosowanie znajdzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT zgodnie z którym - z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Literalne brzmienie powyższego przepisu potwierdza, że ustawodawca nie przewiduje odrębnego trybu rozliczania podatku od wygranych w konkursach uzależnionego od statusu uczestnika.

Kwestie dotyczące obowiązków płatnika w zakresie przedmiotowych nagród regulują przepisy art. 41 i 42 ustawy o PIT. W przedmiotowym przypadku właściwe zdefiniowanie płatnika jest o tyle istotne, że to właśnie na nim ciąży obowiązek pobrania od wygranych w konkursach zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych m.in. z tytułów określonych w 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, tj. z tytułu wygranych w konkursach.

Na mocy art. 42 ust. 1 i ust. 1a ustawy o PIT - płatnicy, o których mowa powyżej przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) oraz przesyłają roczne deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-8AR) - do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Jak wynika z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o PIT - w razie gdy przedmiotem wygranej w konkursie nie są pieniądze, zwycięzca ma obowiązek wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku - jeszcze przed udostępnieniem nagrody. Z przepisów wynika zatem, że płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest podmiot, który dokonuje świadczenia, stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne.

Podkreślić należy, że płatnikami są takie podmioty, które w momencie powstania zobowiązania podatkowego dysponują środkami finansowymi podatnika lub dokonują czynności związanych z operacjami na jego majątku. W omawianym przypadku podmiotem dokonującym wypłaty nagród będzie Spółka jako organizator Konkursu.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, stawiając do dyspozycji Uczestnikom nagrody w postaci wpłat środków na karty pre-paid lub wypłaty bonów oraz gotówki Uczestnikom będzie płatnikiem i w związku z tym to na Spółce ciążył będzie obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jednocześnie z uwagi na fakt że Spółka jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia oraz przesłania zwycięzcom oraz właściwym dla podatników (zwycięzców) urzędom skarbowym informacji (PIT-11) zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z uwagi, że w przedmiotowym przypadku, Spółka zobowiązana jest do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, Spółka nie będzie obowiązana sporządzić informacji o której mowa w art. 42a ustawy o PIT, tj. deklaracji PIT-11.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na ocenę prawidłowości analizowanej kwestii nie może wpłynąć powołane przez Wnioskodawcę orzecznictwo, ponieważ zapadło ono w odniesieniu do indywidualnego i właściwego tylko temu orzecznictwu opisu sprawy. W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca zaprezentowanych przez Wnioskodawcę wyroków zamyka się w obrębie spraw, dla których zostały wydane.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl