0112-KDWL.4011.855.2022.3.PS, IP Box - obliczanie wskaźnika nexus - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

Nowość 0112-KDWL.4011.855.2022.3.PS - IP Box - obliczanie wskaźnika nexus

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.855.2022.3.PS IP Box - obliczanie wskaźnika nexus

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej uznania wydatków na podróże służbowe i przewóz osób (w części dotyczącej wyjazdów i kontaktów z potencjalnymi klientami) za koszt do obliczenia wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy,

- prawidłowe w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 września 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 9 listopada 2022 r. (wpływ 14 listopada 2022 r.) oraz z 5 grudnia 2022 r. (wpływ 8 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych

Wnioskodawca od 1 września 2015 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą (...). Przedmiotowa działalność związana jest z wytwarzaniem oprogramowania (kod PKD: 62.01.Z).

Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "Ustawa PIT").

Wnioskodawca świadczy usługi w całości i wyłącznie na terytorium Polski, co nie ulegnie zmianie również w latach przyszłych.

Wnioskodawca w latach 2015-2021 rozliczał przychody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) i wg stawki liniowej, natomiast w roku 2022 przychody te są rozliczane z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca od 2023 r. zamierza ponownie rozliczać swoje przychody z zastosowaniem skali podatkowej lub stawki liniowej.

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego określonego w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Wnioskodawca w ramach swojej działalności nie prowadził i nie prowadzi badań naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Charakterystyka działalności Wnioskodawcy

Od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, Wnioskodawca świadczy usługi programistyczne polegające na wytwarzaniu, rozwijaniu lub ulepszaniu programów komputerowych (dalej: "usługi programistyczne", "tworzenie programów komputerowych", "tworzenie oprogramowania komputerowego"), które zgodnie z art. 1 ust. 1 w związku z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również "ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych") stanowią utwór podlegający ochronie prawnej.

Usługi związane z tworzeniem oprogramowania komputerowego świadczone przez Wnioskodawcę obejmują szeroki zakres czynności i zazwyczaj koncentrują się wokół:

1.

planowania, analizy i projektowania programów komputerowych - na tym etapie Wnioskodawca szczegółowo analizuje indywidualne potrzeby danego kontrahenta (m.in. weryfikuje cel jakiemu ma służyć dany program komputerowy lub problemy jakie ma rozwiązywać, identyfikuje funkcjonalności oczekiwane przez kontrahenta), zapoznaje się ze specyfiką jego branży oraz bada i ewentualnie projektuje możliwe rozwiązania (np. w formie dokumentacji projektowej danego programu komputerowego) oraz dokonuje wyboru odpowiednich narzędzi m.in. technologii do wytworzenia programu komputerowego i metod jego implementacji;

2.

wytwarzania programu komputerowego i jego implementacji - Wnioskodawca na tym etapie tworzy, ulepsza lub rozwija dany program komputerowy zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ramach pierwszego kroku (pisze kod źródłowy programu komputerowego). W każdym z wymienionych przypadków integralną częścią procesu jest tworzenie/rozwijanie dokumentacji technicznej (w tym tzw. (...)). Na zamówienie kontrahenta, Wnioskodawca zapewnia wsparcie podczas wdrażania programu komputerowego oraz świadczy pomoc techniczną w trakcie jego użytkowania związaną z analizą potencjalnych błędów na etapie produkcyjnego działania programu komputerowego oraz poprawą tychże błędów, co nie stanowi jednak działania polegającego na wprowadzeniu rutynowych lub okresowych zmian;

3.

prezentacji programu i analizie wdrożenia - Wnioskodawca weryfikuje zgodność wytworzonego programu komputerowego z założeniami przed jego prezentacją kontrahentowi oraz sprawdza czy wytworzona funkcjonalność spełnia zamierzone kryteria.

Współpraca ze Spółką

Od dnia 28 września 2017 r. do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz jednego podmiotu (dalej: "Spółka"), przy czym w przyszłości istnieje możliwość rozpoczęcia współpracy w ww. zakresie również z innymi kontrahentami.

Wnioskodawca świadczy usługi programistyczne na rzecz Spółki na podstawie (...) (dalej: "Umowa"). Na podstawie Umowy, Wnioskodawca jest zobowiązany świadczyć na rzecz Spółki usługi w zakresie wykonywania oprogramowania. Wnioskodawca przenosi na rzecz Spółki autorskie prawa majątkowe do stworzonych programów komputerowych w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie z tytułu świadczenia usług programistycznych (płatnym na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę). Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca osiąga dochody z praw własności intelektualnej.

Przeniesienie praw autorskich na Spółkę na mocy Umowy jest pełne, nieodwołane oraz uprawniające do rozporządzania prawem na polach eksploatacji wskazanych w tej Umowie.

W ramach wykonywanej działalności na podstawie Umowy, Wnioskodawca pracuje samodzielnie lub współpracuje z zespołami Spółki (w zależności od zapotrzebowania), wówczas ma on z góry określoną rolę wytwarzając zdefiniowane i funkcjonalnie samodzielne elementy programu komputerowego. Efektem prac prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach zespołu Spółki jest każdorazowo stworzenie odrębnego programu komputerowego przez Wnioskodawcę, podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i do którego Wnioskodawca posiada pełnię praw autorskich jako ich twórca.

Wnioskodawca na podstawie Umowy ponosi ryzyko wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu tej Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego jej wykonania. Wnioskodawca nie świadczy usług programistycznych pod kierownictwem Spółki, lecz ma swobodę co do sposobu i tempa wykonywania prac.

Na podstawie Umowy, Wnioskodawca wykonuje usługi programistyczne polegające na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu programów komputerowych, które to programy komputerowe stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca w szczególności tworzy kod źródłowy tego programu komputerowego w różnych językach programowania oraz tworzy jego dokumentację techniczną (projektową).

Spółka zleca Wnioskodawcy realizację konkretnego programu komputerowego, a zadaniem Wnioskodawcy jest przeanalizowanie potrzeb Spółki, szczegółowe zaprojektowanie rozwiązań technicznych, które należy wdrożyć w celu wykonania tego zamówienia i spisanie ich w formie dokumentacji technicznej (projektowej). Następnie Wnioskodawca pisze kod źródłowy takiego programu komputerowego w danym języku oprogramowania.

Wnioskodawca może otrzymywać ogólne wytyczne dotyczące przeznaczenia, czy też oczekiwanej specyfikacji technicznej programu komputerowego. Należy jednak podkreślić, że szczegółowa koncepcja co do samego sposobu zaprojektowania i wykonania takiego programu komputerowego, każdorazowo bazuje na autorskich pomysłach i kreatywności Wnioskodawcy, będąc przejawem jego inwencji twórczej. Napisanie kodu źródłowego każdorazowo poprzedza szczegółowe zaprojektowanie programu komputerowego w jego technicznym aspekcie.

Na zlecenie Spółki, Wnioskodawca stworzył i nadal tworzy programy komputerowe w szczególności w dziedzinie dotyczącej (...). W okresie, którego dotyczy złożony wniosek, tj. od 2019 r. do 2021 r., Wnioskodawca wykonał m.in. następujące programy komputerowe:

(...).

Współpraca z innymi kontrahentami

Przedmiot kolejnych umów dot. usług programistycznych świadczonych przez Wnioskodawcę i zawieranych w przyszłości z nowymi kontrahentami będzie tożsamy z powyższym zakresem, tj. będzie obejmować tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie programów komputerowych. Zasady prawne i organizacyjne świadczenia usług przez Wnioskodawcę mogą być uregulowane w podobny lub odmienny sposób, przy czym w każdym przypadku będą zakładać pełną samodzielność i niezależność Wnioskodawcy, brak kierownictwa ze strony kontrahenta, ponoszenie ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności oraz przenoszenie całości majątkowych praw autorskich do programu komputerowego stworzonego w ramach wykonywania takich umów na kontrahentów za odpowiednim wynagrodzeniem określonym w tych umowach (bądź za wynagrodzeniem uwzględnionym w ramach wynagrodzenia za świadczenie usług).

Projekty, które Wnioskodawca planuje realizować w przyszłości dotyczyć mogą firm z różnych branż, a tematyka i funkcjonalności tworzonych programów komputerowych mogą być zróżnicowane, ale opisany we wniosku charakter prowadzonej przez Wnioskodawcę przedmiotowej działalności pozostanie niezmieniony.

Działalność w zakresie tworzenia, rozwoju i ulepszania programów komputerowych

Zważając na szerokie definiowanie "programu komputerowego", Wnioskodawca w ramach powyższych prac wytwarza programy komputerowe, które Wnioskodawca oferuje w swojej działalności gospodarczej, i które w stosunku do innych oferowanych produktów, procesów lub usług mają lub będą miały nowy, innowacyjny charakter. Każdorazowym efektem prac wykonywanych przez Wnioskodawcę jest odrębny program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy zawsze przysługują majątkowe prawa autorskie do tworzonego przez niego oprogramowania komputerowego.

Celem prac podejmowanych przez Wnioskodawcę jest zatem każdorazowo wytworzenie programu komputerowego na zlecenie Spółki lub innych kontrahentów (efektem prac polegających na ulepszaniu lub rozwijaniu programu komputerowego jest również powstanie nowego programu komputerowego).

Wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie omawianych programów komputerowych ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wnioskodawca, korzystając ze zdobytej wiedzy (m.in. w obszarze informatyki, matematyki, logiki funkcjonowania oprogramowania), umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami (m.in. języki programowania, środowiska programistyczne) a także doświadczenia, samodzielnie poszukuje sposobów na zaprojektowanie kodu źródłowego i pozostałych elementów tworzonego programu komputerowego. Rozwiązania problemów zidentyfikowanych podczas procesu jego wytwarzania, dla których co do zasady nie ma jednego, modelowego sposobu postępowania (np. zaprojektowania struktury kodu źródłowego, czy też optymalizacji jego działania tak, aby program komputerowy w pełni realizował swoje przeznaczenie), również są rezultatem jego autorskiej myśli.

Powyższe polega np. na zdiagnozowaniu potrzeb klienta i ich przeanalizowanie oraz zaproponowanie wstępnej wersji rozwiązania, dyskusji dotyczącej detali, przedstawieniu bardziej szczegółowej wersji rozwiązania, implementacji w jednym z języków programowania oraz tworzeniu dokumentacji programistycznej na bieżąco (jeżeli wymaga tego program - również tworzeniu instrukcji dla osób, które z danego programu będą potem korzystać), testowaniu i korekcji znalezionych błędów/usprawnień, wdrożeniu rozwiązań i przekazaniu kodu i innych plików źródłowych (w tym dokumentacji) poprzez system kontroli wersji (...).

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę za każdym razem kończy się pozytywnym wynikiem, którym jest powstanie oprogramowania komputerowego, stanowiącego odrębny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wynik tych prac, tj. oprogramowanie komputerowe ma ustaloną formę w postaci kodu źródłowego i/lub dokumentacji projektowej udostępnianych danemu kontrahentowi. Prawa autorskie do wyniku tych prac są następnie przenoszone na kontrahenta za wynagrodzeniem ustalonym w umowie. W konsekwencji Wnioskodawca tworzy oprogramowanie komputerowe w celu jego dalszej odsprzedaży na rzecz kontrahenta. Po przeniesieniu praw autorskich do tego oprogramowania na kontrahenta, Wnioskodawca nie wykorzystuje wyników tych prac w dalszej działalności. Natomiast wiedza i umiejętności, które nabył w związku z prowadzoną w ten sposób działalnością są przez niego wykorzystywane w dalszej działalności na potrzeby realizacji kolejnych projektów obejmujących tworzenie nowego oprogramowania komputerowego.

Wnioskodawca wskazuje, że przeniesienie praw autorskich do oprogramowania komputerowego będącego wynikiem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę uniemożliwia mu dalsze wykorzystywanie tego oprogramowania w jakikolwiek sposób (Wnioskodawca de facto wyzbywa się jego własności).

Wytwarzanie, rozwijanie i ulepszanie programów komputerowych przez Wnioskodawcę nie ma zatem charakteru działań rutynowych, ani okresowych zmian. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności, w tym między innymi z zakresu narzędzi informatycznych i oprogramowania (...) w celu tworzenia nowych zastosowań (nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług), niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

Wnioskodawca wskazuje, że jego twórczą działalność odnosić należy nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej Wnioskodawcy. W tym kontekście należy wskazać, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, opracowuje na rzecz kontrahentów nowe, rozwija lub ulepsza istniejące już funkcjonalności, z wykorzystaniem aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętności. W wyniku prac prowadzonych przez Wnioskodawcę powstaje unikatowy produkt będący efektem działalności Wnioskodawcy o twórczym charakterze, tj. program komputerowy dla potrzeb konkretnego odbiorcy, zgodnie z jego indywidualnie zdefiniowanymi potrzebami, odróżniający się od innych programów komputerowych, dotychczas stworzonych przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności.

Wnioskodawca nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, ani kwalifikowanych praw własności intelektualnej innych podmiotów. Programy komputerowe wytwarzane, rozwijane lub ulepszane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności gospodarczej są rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowią utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku, gdy Wnioskodawca rozwija lub ulepsza program komputerowy stworzony wcześniej przez inne osoby, czyni to na podstawie łączącej go z danymi kontrahentami umowy, w ramach praw przysługujących tym kontrahentom do tego programu komputerowego. Wnioskodawcy nie przysługuje wówczas licencja wyłączna do korzystania z danego prawa kwalifikowanego lecz jest on jego użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej niewyłącznej. Wnioskodawca zaznacza jednak, że w wyniku prac mających na celu ww. ulepszenie lub rozwinięcie, powstają nowe prawa własności intelektualnej (oprogramowanie), do których Wnioskodawca posiada autorskie prawa majątkowe i na mocy umowy sprzedaje te prawa swojemu kontrahentowi. W konsekwencji, oprogramowanie rozwijane i ulepszane przez Wnioskodawcę również stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W tym miejscu należy podkreślić, iż Wnioskodawca nie świadczy usług polegających na wprowadzaniu okresowych i rutynowych zmian do tworzonego programu komputerowego, jednak w razie wystąpienia błędów lub usterek, Wnioskodawca odpowiedzialny jest za naprawienie tych błędów i przekazanie kontrahentowi produktów odpowiadających pierwotnym wymaganiom.

Wnioskodawca wskazuje, że poprawa błędów na etapie produkcyjnego działania oprogramowania jest standardowym elementem usługi jaką jest tworzenie programu komputerowego na zamówienie kontrahenta. Po napisaniu kodu źródłowego danego programu komputerowego należy go przenieść i zaimplementować do środowiska informatycznego lub systemu informatycznego danego kontrahenta, aby zweryfikować np. ich kompatybilność, czy wszystkie zamówione przez kontrahenta funkcjonalności zostały wykonane itp.

Wszelkie programy komputerowe tworzone przez Wnioskodawcę powstają w ramach działalności obejmującej nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych i programowania.

W ramach usług programistycznych, Wnioskodawca wykorzystuje zaawansowane języki programistyczne np. (...), jest to działalność o charakterze twórczym prowadzona w sposób zorganizowany i systematyczny, a jej celem jest zwiększenie funkcjonalności programu komputerowego.

Wnioskodawca stale poszerza swoją wiedzę programistyczną i stosuje ją do projektowania i wytwarzania nowych oraz rozwoju istniejących programów komputerowych.

Koszty działalności Wnioskodawcy

W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, rozwijania lub ulepszania oprogramowania, Wnioskodawca ponosi i będzie ponosił m.in. następujące koszty:

1. Wyposażenie do biura - tego typu wydatki są niezbędne Wnioskodawcy, gdyż bezpośrednio umożliwiają mu należyte prowadzenie działalności i wykonywanie swoich obowiązków, jak i przyczyniają się do zwiększenia efektywności Wnioskodawcy, podniesienia poziomu innowacyjności świadczonych usług itp. Pod pojęciem kosztów wyposażenia, Wnioskodawca rozumie m.in. zakup biurka czy krzeseł, artykułów biurowych np. tuszu do drukarki i papieru, niezbędnych do drukowania materiałów do pracy (wszelkiego rodzaju harmonogramy, specyfikacja oprogramowania itp.);

2. Zakup usług programistycznych i licencji na oprogramowanie komputerowe, jak również kursów i szkoleń - specjalistyczne oprogramowanie jest niezbędne w wykonywanej przez Wnioskodawcę pracy, gdyż jest ono wykorzystywane w trakcie pisania kodu, późniejszego testowania zastosowanych implementacji, a także umożliwia bądź ułatwia tworzenie oprogramowania;

3. Usługi księgowe - związane z całokształtem działalności Wnioskodawcy, w tym związane również z prowadzeniem oddzielnej ewidencji dla celów ulgi IP Box;

4. Dokształcanie zawodowe (np. zakup literatury branżowej, udział w konferencjach branżowych) - oprogramowanie wytwarzane jest przede wszystkim na podstawie wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy. Tym samym ciągłe dokształcanie i zdobywanie nowej wiedzy jest dla niego warunkiem kluczowym do zapewnienia konkurencyjności wykonywanych przez niego prac;

5. Podróże służbowe i przewóz osób (np. transport, noclegi) - wydatki tego typu związane są z całokształtem działalności Wnioskodawcy i ponoszone są np. w celu zapewnienia zakwaterowania (przewozu) związanego z dokształcaniem i zdobywaniem nowej wiedzy, czy podczas wyjazdów i kontaktów ze Spółką czy potencjalnymi klientami;

6. Koszt zakupu sprzętu komputerowego (np. laptopy, komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe) i elektronicznego (np. telefony) - tego typu wydatki będą niezbędne Wnioskodawcy, gdyż oprogramowanie wytwarzane jest przy pomocy komputera oraz jest zapisywane w jego pamięci. Bez wykorzystania tego rodzaju sprzętu niemożliwe byłoby jego odtworzenie. Jednocześnie sprzęt niebędący okresowo aktualizowany/modernizowany, nie jest wystarczający dla sprawnego tworzenia (wraz z testowaniem) programu komputerowego przy pomocy nowoczesnych, wysokopoziomowych języków oprogramowania. Stąd też Wnioskodawca ma zamiar konsekwentnie usprawniać posiadane urządzenia poprzez zakup stosownego sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych. W szybko zmieniającym się świecie technologii niekorzystanie przez Wnioskodawcę z nowoczesnych rozwiązań technologicznych prowadziłoby efektywnie do spadku wydajności jego pracy;

7. Koszt usług telekomunikacyjnych (np. doładowanie konta w telefonie/abonament, opłaty z tytułu użytkowania sieci Internet) - telefon komórkowy oraz doładowanie pozwolą Wnioskodawcy sprawdzać kompatybilność oprogramowania (testowanie responsywności serwisów internetowych), logować się do niezbędnych serwisów sieciowych (takich jak bazy danych w chmurze, repozytoria kodu) przy pomocy (...) oraz konsultować się z kontrahentami. Możliwość zaspokojenia wyżej wymienionych potrzeb jest warunkiem podstawowym do realizacji powierzonych projektów. Z tego samego powodu niewątpliwie do wytwarzania oprogramowania przyczyniają się wydatki na użytkowanie sieci Internet;

8. Koszt usług doradczych - wydatki tego typu związane będą z całokształtem działalności Wnioskodawcy i zapewnią mu zgodność prowadzonej działalność z przepisami prawa (doradztwo prawne), poprawność rozliczeń podatkowych (doradztwo podatkowe), czy też będą miały na celu zwiększenie potencjału rozwojowego (doradztwo gospodarcze).

W przypadku, gdy Wnioskodawca poniósł dany wydatek na potrzeby wytworzenia konkretnego programu komputerowego, wydatek ten będzie przypisany do dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę z praw autorskich do tego programu.

W przypadku, gdy Wnioskodawca wytworzył kilka programów komputerowych, a poniesionego wydatku nie da się funkcjonalnie przypisać do jednego z nich (np. laptop służy do stworzenia wielu programów komputerowych, jednak np. dane szkolenie specjalistyczne może przysłużyć się do stworzenia jednego konkretnego programu), wówczas Wnioskodawca stosuje odpowiednią proporcję, odnoszącą się do czasu poświęconego na wytworzenie danego programu komputerowego. W ten sposób możliwe jest procentowe i kwotowe określenie jaka część wydatku ma związek z każdym konkretnym wytwarzanym programem komputerowym.

Wnioskodawca zalicza do wskaźnika nexus wyłącznie te wydatki, które są bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową.

W przypadku, gdyby w przyszłości jakikolwiek wydatek wymieniony powyżej nie został przez Wnioskodawcę poniesiony, nie będzie on zaliczany do kosztów uzyskania przychodu, jak również nie będzie brany pod uwagę przy kalkulowaniu wysokości ulgi IP Box.

IP Box

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami w Ustawie PIT, Wnioskodawca chciałby skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb Ustawy PIT, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT) osiągniętego w okresie od 2019 r. do 2021 r. oraz w latach przyszłych po zmianie formy opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy, tj. od 2023 r.

Z uwagi na upływ terminu na złożenie deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2019-2021, Wnioskodawca z przezorności nie ujął w niej dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do programów komputerowych. Niemniej jednak po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na niniejszy wniosek, Wnioskodawca zamierza złożyć korektę deklaracji podatkowych za ww. lata, w których wykaże nadpłatę podatku w związku z zastosowaniem preferencyjnego sposobu opodatkowania.

Ewidencja

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że w celu skorzystania z IP Box prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb Ustawy PIT ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 Ustawy PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco i będzie prowadzona również w latach przyszłych, w których Wnioskodawca będzie wykazywał dochód z tytułu sprzedaży autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego.

Ponadto, w uzupełnienia wniosku z 9 listopada 2022 r. (wpływ 14 listopada 2022 r.) w następujący sposób odpowiedział Pan na pytania zawarte w wezwaniu z 25 października 2022 r.:

1) Czy w ramach swojej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę jest związana z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów - programów komputerowych.

Tym samym działalność prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuje prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.

* W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Wnioskodawca prowadzi ww. działalność od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od dnia 1 września 2015 r.

* Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe? Co było/jest ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Na podstawie Umowy zawartej ze Spółką, Wnioskodawca wykonuje usługi programistyczne polegające na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu programów komputerowych (alternatywnie nazywanych we wniosku także: oprogramowaniem, oprogramowaniem komputerowym, programem), w szczególności poprzez tworzenie kodu źródłowego w różnych językach programowania oraz tworzenie jego dokumentacji technicznej (projektowej).

Celem prac rozwojowych podejmowanych przez Wnioskodawcę jest zatem każdorazowo wytworzenie programu komputerowego na zlecenie Spółki lub innego klienta (efektem prac polegających na ulepszaniu lub rozwijaniu programu komputerowego jest również powstanie nowego programu komputerowego).

Wnioskodawca może otrzymywać ogólne wytyczne dotyczące przeznaczenia, czy też oczekiwanej specyfikacji technicznej oprogramowania, funkcji jakie powinno spełniać aby było zgodne z zamówieniem danego klienta. Szczegółowa koncepcja co do samego sposobu zaprojektowania i wykonania takiego oprogramowania, każdorazowo bazuje na autorskich pomysłach i kreatywności Wnioskodawcy, będąc przejawem jego inwencji twórczej.

Wnioskodawca analizuje zamówienie klienta (m.in. weryfikuje cel jakiemu ma służyć dane oprogramowanie lub problemy jakie ma rozwiązywać, identyfikuje funkcjonalności oczekiwane przez klienta), zapoznaje się ze specyfiką jego branży oraz bada i ewentualnie projektuje możliwe rozwiązania oraz dokonuje wyboru odpowiednich narzędzi m.in. technologii do wytworzenia oprogramowania i metod jego implementacji. Na tym etapie Wnioskodawca decyduje również, czy konieczne jest nabycie nowej wiedzy niezbędnej w celu stworzenia danego programu komputerowego.

Następnie Wnioskodawca tworzy, ulepsza lub rozwija dane oprogramowanie zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ramach pierwszego kroku. W każdym z wymienionych przypadków integralną częścią procesu jest tworzenie/rozwijanie dokumentacji technicznej (...) oraz pisanie kodu źródłowego. Na zamówienie klienta, Wnioskodawca zapewnia wsparcie podczas wdrażania oprogramowania oraz świadczy pomoc techniczną w trakcie użytkowania oprogramowania związaną z analizą potencjalnych błędów na etapie produkcyjnego działania oprogramowania oraz poprawą tychże błędów.

Końcowo oprogramowanie podlega prezentacji i analizie wdrożenia. Wówczas Wnioskodawca weryfikuje zgodność wytworzonego programu z założeniami przed prezentacją programu klienta oraz sprawdza czy wytworzona funkcjonalność spełnia zamierzone kryteria.

Z uwagi na różne zapotrzebowanie klientów w zakresie poszczególnych projektów, możliwości technicznych oraz przepisów prawnych, niezbędne jest indywidualne podejście do każdego z nich. Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest aby zamówienie spełniało nie tylko szczegółowe wymogi klienta, ale także specjalne wymogi techniczne.

Szczegółowa koncepcja, zaprojektowanie konkretnych rozwiązań technicznych oraz ich zaimplementowanie stanowi efekt twórczych działań Wnioskodawcy. Działania te nie mają charakteru rutynowych lub okresowych zmian.

* Czy Pana prace rozwojowe zostały/ zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Tak, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę za każdym razem kończy się pozytywnym wynikiem, którym jest powstanie oprogramowania komputerowego, stanowiącego odrębny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wynik tych prac rozwojowych, tj. oprogramowanie komputerowe ma ustaloną formę w postaci kodu źródłowego i dokumentacji projektowej udostępnianych klientowi.

Prawa autorskie do wyniku tych prac są następnie przenoszone na klienta za wynagrodzeniem ustalonym w umowie.

W konsekwencji Wnioskodawca tworzy oprogramowanie komputerowe w celu jego dalszej odsprzedaży na rzecz klienta, łącznie z prawami autorskimi do tego oprogramowania. Po przeniesieniu praw autorskich do oprogramowania na klienta, Wnioskodawca nie wykorzystuje wyników tych prac w dalszej działalności.

Natomiast wiedza i umiejętności, które nabył w związku z prowadzoną w ten sposób działalnością są przez niego wykorzystywane w dalszej działalności na potrzeby realizacji kolejnych projektów obejmujących tworzenie oprogramowania komputerowego.

Wnioskodawca wskazuje, że przeniesienie praw autorskich do oprogramowania komputerowego będącego wynikiem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę uniemożliwia mu dalsze wykorzystywanie tego oprogramowania w jakikolwiek sposób (Wnioskodawca de facto wyzbywa się jego własności).

* Czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Tak, w wyniku prowadzonej działalności Wnioskodawca zaprojektował i stworzył nowy produkt, tj. nowe programy komputerowe.

W ramach współpracy ze Spółką, Wnioskodawca stworzył i nadal tworzy programy komputerowe w szczególności w dziedzinie dotyczącej (...).

W okresie, którego dotyczy złożony wniosek, tj. od 2019 r. do 2021 r., Wnioskodawca wykonał m.in. następujące programy komputerowe:

(...)

Wnioskodawca oferuje zaprojektowane i stworzone produkty swoim klientom, które to produkty, zostały zaprojektowane i stworzone na ich zlecenie. W konsekwencji Wnioskodawca następnie sprzedaje wynik swoich prac danemu klientowi, a w ramach tej transakcji przenosi na tego klienta prawa autorskie do tych wyników za umówionym wynagrodzeniem.

* Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Tak, te nowe produkty mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter i nie stanowią efektu prac będących wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów.

b) Czy w ramach swojej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie prowadzi prac o innym charakterze.

c) Czy efekty Pana pracy zawsze utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

* nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

* nie są jedynie "techniczną", a "twórczą ", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Tak, efekty prac prowadzonych przez Wnioskodawcę zawsze stanowią odrębny utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

- zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

- nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

- nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahentów.

d) Czy w każdym przypadku tworzenie/rozwijanie/ulepszanie przez Pana "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", który jest efektem Pana pracy?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W każdym przypadku tworzenie/rozwijanie/ulepszanie przez Wnioskodawcę oprogramowania komputerowego wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Wnioskodawcę prac rozwojowych, tj. prac, które związane są z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych programów komputerowych.

Prace rozwojowe związane z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych programów komputerowych są prowadzone przez Wnioskodawcę odrębnie dla każdego poszczególnego programu komputerowego, który jest efektem jego pracy.

Wnioskodawca wskazuje, że każde zamówienie złożone przez klienta obejmujące wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie programu komputerowego jest inne. Stąd Wnioskodawca za każdym razem projektuje rozwiązania techniczne odrębnie dla każdego poszczególnego programu komputerowego.

e) Czy "programy komputerowe" zawsze efektem Pana prac rozwojowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Programy komputerowe zawsze są efektem prac rozwojowych podejmowanych przez Wnioskodawcę, tj. prac, które związane są z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych programów komputerowych.

f) Czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent)?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Wnioskodawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, tj. ponosi odpowiedzialność wobec Spółki (zleceniodawcy prac) za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem przez niego przedmiotu tej Umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego jej wykonania.

Współpraca z innymi kontrahentami w przyszłości najpewniej odbywać się będzie na analogicznych zasadach (tj. odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w prawie cywilnym wobec zleceniodawcy prac za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac).

g) W jaki sposób umowy z Kontrahentami regulują kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

* wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta praw do "programu komputerowego" (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa);

* także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich);

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W ramach współpracy ze Spółką, Wnioskodawca na podstawie Umowy otrzymuje wynagrodzenie za świadczenie usług związanych z wykonywaniem oprogramowania oraz przeniesienie praw autorskich do powstałych w ich wyniku programów komputerowych.

Wnioskodawca przenosi na rzecz Spółki autorskie prawa majątkowe do stworzonych programów komputerowych w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie (płatnego na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wnioskodawcę).

Podsumowując, realizacja usług na podstawie Umowy polega wyłącznie na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu programów komputerowych. Wykonawca nie świadczy na rzecz Spółki żadnych innych usług, a jeżeli takowe by świadczył, wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu nie podlegałoby rozliczeniu z zastosowaniem ulgi IP Box.

h) Czy faktury, które wystawia Pan na rzecz Kontrahentów wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na Kontrahenta? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Faktury, które Wnioskodawca wystawia na rzecz Spółki nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów prac Wnioskodawcy. Takie wyodrębnienie nie było do tej pory przedmiotem uzgodnienia stron.

Wnioskodawca przenosi na rzecz Spółki autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie z tytułu świadczenia usług związanych z wykonywaniem oprogramowania.

i) W jaki sposób poszczególne umowy z Kontrahentami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Pana "programów komputerowych"? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "programu komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Kontrahenta (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Kontrahent)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia za świadczone usługi, w przypadku gdy w ich efekcie powstają prawa autorskie do programu komputerowego Wnioskodawca przenosi je na Spółkę.

Przeniesienie praw autorskich do programów komputerowych potwierdza wobec tego przede wszystkim treść umowy zawartej pomiędzy stronami, a także wzajemne rozliczenia (faktury, wyciąg bankowy) oraz udostępniane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki efekty tych prac m.in. w postaci kodu źródłowego.

W ramach współpracy z innymi kontrahentami w przyszłości kwestie te mogą być uregulowane w sposób zbliżony.

j) Kosztów zakupu jakiego/jakiej konkretnego/konkretnej wyposażenia biura, usług programistycznych i licencji na oprogramowania komputerowe oraz kursów i szkoleń, usługi księgowej, dokształcania zawodowego, podróży służbowej i przewozu osób, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, usług telekomunikacyjnych, usług doradczych, dotyczy Pana wniosek (należy wskazać zamknięty katalog każdego z ww. kosztów)? Kiedy poniósł Pan te koszty? Czy konkretne koszty zostały kupione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Zgodnie z treścią żądania, Wnioskodawca wskazuje zamknięty katalog poszczególnych kosztów wymienionych we wniosku:

- Wyposażenie do biura, tj. zakup biurka, krzeseł, artykułów biurowych, w tym tuszu do drukarki i papieru, niezbędnych do drukowania materiałów do pracy.

- Zakup usług programistycznych i licencji na oprogramowanie komputerowe, jak również kursów i szkoleń, tj. specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracach nad programami komputerowymi, usługi chmurowe (hosting danych).

- Usługi księgowe, tj. usługi związane z prowadzeniem rozliczeń podatkowych i ewidencji przewidzianych przepisami prawa.

- Dokształcanie zawodowe, tj. zakup literatury branżowej, koszty udziału w konferencjach branżowych.

- Podróże służbowe i przewóz osób, tj. koszty dojazdów i noclegów.

- Koszt zakupu sprzętu komputerowego, tj. laptopy, komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe i sprzętu elektronicznego, w tym telefony.

- Koszt usług telekomunikacyjnych, tj. doładowanie konta w telefonie/abonament, opłaty z tytułu użytkowania sieci Internet.

- Koszt usług doradczych, tj. doradztwa prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze.

Niektóre z ww. kosztów zostały już poniesione, a niektóre Wnioskodawca poniesienie dopiero w przyszłości. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że do tej pory dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych od 2019 r. poniósł m.in. następujące koszty:

- usług księgowości i usług doradczych;

- usługi telekomunikacyjne;

- hosting danych;

- laptopy i urządzenia peryferyjne;

- tusze do drukarki.

k) Jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pana piątego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe (we wniosku wskazał Pan ogólnie, że ponoszenie tych wydatków dotyczy Pana działalności, ale nie wyjaśnił Pan kwestii powiązań poszczególnych kosztów z konkretnymi działaniami, które Pan prowadził albo prowadzi jako konkretne prace rozwojowe)?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Koszty wymienione w pytaniu piątym są związane z działalnością, którą Wnioskodawca traktuje jako prace rozwojowe, a której efektem jest wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie programów komputerowych.

Związek funkcjonalny pomiędzy wydatkami wskazanymi we wniosku a działaniami, które Wnioskodawca traktuje jako konkretne prace rozwojowe jest następujący:

- Wyposażenie do biura - tego typu wydatki są niezbędne Wnioskodawcy, gdyż bezpośrednio umożliwiają mu należyte prowadzenie działalności i wykonywanie swoich obowiązków, jak i przyczyniają się do zwiększenia efektywności Wnioskodawcy, podniesienia poziomu innowacyjności świadczonych usług itp. Pod pojęciem kosztów wyposażenia, Wnioskodawca rozumie m.in. zakup biurka czy krzeseł, artykułów biurowych np. tuszu do drukarki i papieru, niezbędnych do drukowania materiałów do pracy (wszelkiego rodzaju harmonogramy, specyfikacja oprogramowania itp.);

- Zakup usług programistycznych i licencji na oprogramowanie komputerowe, jak również kursów i szkoleń - specjalistyczne oprogramowanie jest niezbędne w wykonywanej przez Wnioskodawcę pracy, gdyż jest ono wykorzystywane w trakcie pisania kodu, późniejszego testowania zastosowanych implementacji, a także umożliwia bądź ułatwia tworzenie oprogramowania;

- Usługi księgowe - związane z całokształtem działalności Wnioskodawcy, w tym związane również z prowadzeniem oddzielnej ewidencji dla celów ulgi IP Box;

- Dokształcanie zawodowe (np. zakup literatury branżowej, udział w konferencjach branżowych) - oprogramowanie wytwarzane jest przede wszystkim na podstawie wiedzy i doświadczenia Wnioskodawcy. Tym samym ciągłe dokształcanie i zdobywanie nowej wiedzy jest dla niego warunkiem kluczowym do zapewnienia konkurencyjności wykonywanych przez niego prac;

- Podróże służbowe i przewóz osób (np. transport, noclegi) - wydatki tego typu związane są z całokształtem działalności Wnioskodawcy i ponoszone są np. w celu zapewnienia zakwaterowania (przewozu) związanego z dokształcaniem i zdobywaniem nowej wiedzy, czy podczas wyjazdów i kontaktów ze Spółką czy potencjalnymi klientami;

- Koszt zakupu sprzętu komputerowego (np. laptopy, komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe) i elektronicznego (np. telefony) - tego typu wydatki będą niezbędne Wnioskodawcy, gdyż oprogramowanie wytwarzane jest przy pomocy komputera oraz jest zapisywane w jego pamięci. Bez wykorzystania tego rodzaju sprzętu niemożliwe byłoby jego odtworzenie. Jednocześnie sprzęt niebędący okresowo aktualizowany/modernizowany, nie jest wystarczający dla sprawnego tworzenia (wraz z testowaniem) programu komputerowego przy pomocy nowoczesnych, wysokopoziomowych języków oprogramowania. Stąd też Wnioskodawca ma zamiar konsekwentnie usprawniać posiadane urządzenia poprzez zakup stosownego sprzętu elektronicznego, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych. W szybko zmieniającym się świecie technologii niekorzystanie przez Wnioskodawcę z nowoczesnych rozwiązań technologicznych prowadziłoby efektywnie do spadku wydajności jego pracy;

- Koszt usług telekomunikacyjnych (np. doładowanie konta w telefonie/abonament, opłaty z tytułu użytkowania sieci Internet) - telefon komórkowy oraz doładowanie pozwolą Wnioskodawcy sprawdzać kompatybilność oprogramowania (testowanie responsywności serwisów internetowych), logować się do niezbędnych serwisów sieciowych (takich jak bazy danych w chmurze, repozytoria kodu) przy pomocy (...) oraz konsultować się z kontrahentami. Możliwość zaspokojenia wyżej wymienionych potrzeb jest warunkiem podstawowym do realizacji powierzonych projektów. Z tego samego powodu niewątpliwie do wytwarzania oprogramowania przyczyniają się wydatki na użytkowanie sieci Internet;

- Koszt usług doradczych - wydatki tego typu związane będą z całokształtem działalności Wnioskodawcy i zapewnią mu zgodność prowadzonej działalność z przepisami prawa (doradztwo prawne), poprawność rozliczeń podatkowych (doradztwo podatkowe), czy też będą miały na celu zwiększenie potencjału rozwojowego (doradztwo gospodarcze).

I) Czy którekolwiek z opisanych wydatków, których dotyczy Pana piąte pytanie były lub ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Tak, opisane wydatki były lub są ponoszone wyłącznie w celu konkretnych prac rozwojowych podejmowanych przez Wnioskodawcę, tj. prac, które związane są z nabywaniem, łączeniem, kształtowaniem i wykorzystywaniem aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do tworzenia i projektowania nowych programów komputerowych.

m) Od kiedy prowadzi Pan - należy wskazać datę - odrębną ewidencję, o której mowa we wniosku?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

1 stycznia 2019 r.

2)

doprecyzować treść drugiego pytania, tj. wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem "podejmowana przez Wnioskodawcę działalność". W szczególności proszę wyjaśnić, czy chodzi o:

a)

całość prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej,

b)

wyodrębnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej (jeśli tak, proszę wskazać jakie to konkretnie zadania),

c)

całość działań realizowanych przez Pana w ramach umowy z Klientem,

d)

wyodrębnione zadania realizowane przez Pana w ramach umowy z Klientem (jeśli tak, jakie to konkretnie zadania, w ramach tej umowy).

W opisie sytuacji faktycznej wskazuje Pan na szereg różnych realizowanych działań i w różny sposób je Pan określa, w tym posługuje się pojęciami, które mają szerokie znaczenie lub mogą być rozumiane w różny sposób (we wniosku pojawiły się m.in. takie opisy Pana działań: "prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą", "świadczy usługi programistyczne", "zaimplementowanie", "szczegółowe zaprojektowanie rozwiązań technicznych". W efekcie nie wiadomo, do których z opisanych działań/działalności odnosi się Pana drugie pytanie

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, treść pytania sformułowanego we wniosku w pełni odpowiada kryteriom, które wskazane zostały w wezwaniu do ich doprecyzowania, tj.:

1.

wskazuje wprost jakiej części działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę dotyczy (działalności podejmowanej przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki oraz przyszłych kontrahentów, polegającej na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu programów komputerowych (oprogramowania) szczegółowo przedstawionej w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego);

2.

wskazuje również wprost jakich konkretnych zadań dotyczy, tj. polegających na tworzeniu, rozwijaniu lub ulepszaniu programów komputerowych (oprogramowania).

Odpowiadając na wątpliwości wyrażone przez Dyrektora KIS dotyczące różnic w pojęciach stosowanych przez Wnioskodawcę we wniosku, służących do opisu prowadzonej przez niego działalności, Wnioskodawca wskazuje, że pojęcia te zostały użyte w sposób jasny i prawidłowy i miały na celu dokładne przedstawienie w jakiej formie Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), co jest głównym przedmiotem usług świadczonych przez Wnioskodawcę zgodnie z kodami PKD (świadczenie usług programistycznych), a następnie co konkretnie jest przedmiotem tych usług, tj. jakie konkretnie zadania wykonuje w ramach umów zawieranych z kontrahentami. Pojęcia takie jak "zaimplementowanie", "wypracowanie rozwiązań programistycznych", "modyfikacja oprogramowania" są przykładami usług, które Wnioskodawca świadczy w ramach szeroko zdefiniowanych wcześniej usług programistycznych, które co do zasady nie polegają tylko i wyłącznie na pisaniu kodu źródłowego danego programu komputerowego.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest ocena prowadzonej przez niego działalności i jej efektów w kontekście możliwości skorzystania z tzw. ulgi IP Box. Na tej podstawie należy stwierdzić, że przedmiotem pytania nr 2 jest działalność szczegółowo przedstawiona i omówiona w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca prosi o uwzględnienie powyższego wyjaśnienia oraz rozpatrzenie wniosku w oparciu o treść pytania pierwotnie zadanego w tym wniosku uznając, że zostało sformułowane w sposób prawidłowy.

3. ponownie przedstawił Pan własne stanowisko będące odpowiedzią na doprecyzowane zgodnie z pkt 2 wezwania pytanie oznaczone we wniosku nr 2.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Z uwagi na pozostanie przy dotychczasowej treści pytania, nie istnieje potrzeba ponownego przedstawienia nowego uzasadnienia prawnego.

Dodatkowo doprecyzował Pan opis sytuacji faktycznej w uzupełnieniu wniosku z 5 grudnia 2022 r. (wpływ 8 grudnia 2022 r.) odpowiadając na pytania zawarte w wezwaniu z 23 listopada 2022 r.:

W odpowiedzi na pytanie nr 1 lit. j o treści: "Kosztów zakupu jakiego/jakiej konkretnego/konkretnej wyposażenia biura, usług programistycznych i licencji na oprogramowania komputerowe oraz kursów i szkoleń, usługi księgowej, dokształcania zawodowego, podróży służbowej i przewozu osób, sprzętu komputerowego, sprzętu elektronicznego, usług telekomunikacyjnych, usług doradczych, dotyczy Pana wniosek (należy wskazać zamknięty katalog każdego z ww. kosztów)? Kiedy poniósł Pan te koszty? Czy konkretne koszty zostały kupione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych? wskazał Pan:

"Zgodnie z treścią żądania, Wnioskodawca wskazuje zamknięty katalog poszczególnych kosztów wymienionych we wniosku:

- Wyposażenie do biura, tj. zakup biurka, krzeseł, artykułów biurowych, w tym tuszu do drukarki i papieru, niezbędnych do drukowania materiałów do pracy.

- Zakup usług programistycznych i licencji na oprogramowanie komputerowe, jak również kursów i szkoleń, tj. specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracach nad programami komputerowymi, usługi chmurowe (hosting danych).

- Usługi księgowe, tj. usługi związane z prowadzeniem rozliczeń podatkowych i ewidencji przewidzianych przepisami prawa.

- Dokształcanie zawodowe, tj. zakup literatury branżowej, koszty udziału w konferencjach branżowych.

- Podróże służbowe i przewóz osób, tj. koszty dojazdów i noclegów.

- Koszt zakupu sprzętu komputerowego, tj. laptopy, komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe i sprzętu elektronicznego, w tym telefony.

- Koszt usług telekomunikacyjnych, tj. doładowanie konta w telefonie/abonament, opłaty z tytułu użytkowania sieci Internet.

- Koszt usług doradczych, tj. doradztwa prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze.

Niektóre z ww. kosztów zostały już poniesione, a niektóre Wnioskodawca poniesienie dopiero w przyszłości. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że do tej pory dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych od 2019 r. poniósł m.in. następujące koszty:

- usług księgowości i usług doradczych;

- usługi telekomunikacyjne;

- hosting danych;

- laptopy i urządzenia peryferyjne;

- tusze do drukarki".

a) Nadal nie wyjaśnił Pan zakupu jakich konkretnie usług programistycznych dotyczy Pana wniosek. Ponadto, w uzupełnieniu wymienił Pan dodatkowo koszt usług chmurowych (hosting danych).

Wobec powyższego należy ponownie wskazać jakich konkretnych kosztów zakupu usług programistycznych dotyczy Pana wniosek?

Należy także wyjaśnić do czego służą i jak wykorzystuje Pan usługi chmurowe (hosting danych) w prowadzonej przez Pana działalności, czy wskazane wydatki zostaną faktycznie poniesione na prowadzoną przez Pana działalność związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej? Należy wskazać przesłanki świadczące o bezpośrednim powiązaniu poszczególnych wydatków z prowadzoną działalnością, a w konsekwencji z wytworzeniem opisanego oprogramowania komputerowego.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Wniosek dotyczy zakupu usług programistycznych, które Wnioskodawca może nabywać w przyszłości, celem prowadzenia prac nad tworzeniem, rozwijaniem lub ulepszaniem programów komputerowych. Konkretne usługi programistyczne, które nabywać może w przyszłości Wnioskodawca to:

- audyty bezpieczeństwa (...) - usługi dotyczące sprawdzenia bezpieczeństwa przez osoby/firmy trzecie w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach programów komputerowych

- testy jakościowe (...) - testy związane z jakością działania programów komputerowych.

- automatyczne testy związane z kompatybilnością (...) - sprawdzanie kompatybilności programów komputerowych z wieloma systemami operacyjnymi i urządzeniami bez konieczności posiadania każdego z nich.

Odnośnie usług chmurowych (hosting danych) realizowany jest on na platformie (...). Wnioskodawca opłaca go w systemie rocznym. Usługi chmurowe są potrzebne Wnioskodawcy w każdym projekcie i używane w celu testowania projektowanych aplikacji i rozwiązań w środowisku innym niż lokalne (ale niedostępnym osób postronnych). W przyszłości możliwe, że Wnioskodawca korzystać będzie również z innych usług chmurowych takich dostawców jak (...) - pozwalają one na utrzymywanie i dokonywanie obliczeń na serwerach bez dodatkowego zaangażowania zasobów własnych co wyraźnie skraca i upraszcza proces tworzenia programów komputerowych.

b) Nadal nie wyjaśnił Pan jakiej konkretnie literatury branżowej oraz udziału w jakich konkretnie konferencjach branżowych dotyczy Pana wniosek.

Wobec powyższego należy ponownie wskazać o jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pan, że ponosi koszt dokształcania zawodowego, tj. wskazać jakiej konkretnie literatury branżowej oraz udziału w jakich konkretnie konferencjach branżowych dotyczy Pana wniosek.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Koszty dokształcania zawodowego dotyczą następujących wydatków:

1) W zakresie zakupu literatury branżowej:

(...)

2) W zakresie udziału w konferencjach branżowych:

Wnioskodawca zamierza uczestniczyć w (...) - jest to zbiór warsztatów i konferencji związanych z programowaniem aplikacji i nowymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, wiedza zostanie spożytkowana w czasie prac nad różnymi projektami dotyczącymi różnych programów komputerowych.

c) Nadal nie wyjaśnił Pan jakich konkretnie komponentów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, materiałów użytkowych oraz sprzętu elektronicznego dotyczy Pana wniosek.

Wobec powyższego należy ponownie wskazać o jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pan, że ponosi koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego, tj. wskazać jakich konkretnie komponentów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, materiałów użytkowych oraz sprzętu elektronicznego dotyczy Pana wniosek.

Odpowiedź Wnioskodawcy

Wnioskodawca wskazuje, że chodzi o takie komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe oraz sprzęt elektroniczny jak:

* Ładowarka do akumulatorków (...) wraz z akumulatorkami - akumulatorki wykorzystywane do urządzeń peryferyjnych (myszka, klawiatura) i ładowarka wykorzystywana do ładowania akumulatorków - urządzenia wykorzystujące te akumulatorki (które ładowane są przez ww. ładowarkę) wykorzystywane są do komunikacji z komputerem, który wykorzystywany jest do tworzenia oprogramowania (w szczególności należy tu podkreślić rolę klawiatury, o czym później);

* Napęd optyczny (zewnętrzny) (...) - z uwagi na brak takich napędów w nowo produkowanych laptopach używany jest celem odczytania dokumentacji dostarczonej przez niektórych kontrahentów a wykorzystywanej w pracy nad oprogramowaniem;

* Karta (...) - celem przechowywania części danych/kodu źródłowego tworzonych rozwiązań i transportu tych danych na inne urządzenia (np. celem włączenia danej aplikacji/rozwiązania na testowym urządzeniu, innym niż urządzenie na którym powstaje oprogramowanie, bez konieczności transferowania danych przez sieć Internet, lub w przypadku awarii połączenia z Internetem);

* Klawiatura Bezprzewodowa (...) - zamiennik oryginalnej klawiatury firmy (...), wszystkie programy wymagają napisania kodu, a klawiatura jest niezbędnym w tym celu urządzeniem wskazującym, za pomocą którego, wciskając odpowiednie klawisze, można wprowadzać kod (w dowolnym języku programowania) do komputera, który jest z tą klawiaturą połączony;

* Kabel (...) - kabel używany w celu połączenia laptopa firmy (...) do zewnętrznego monitora i jest do tego połączenia niezbędny, wymieniony kabel był użyty do podłączenia do monitora, natomiast monitor używany jest jako urządzenie wyświetlające informacje i kod związany z powstającym programem, z uwagi na większą powierzchnię wyświetlającą (oraz bycie "dodatkową" powierzchnią) co ułatwia i przyspiesza prace nad programami komputerowymi;

* (...) - komputer typu laptop używany jako główna jednostka, na którym powstawały programy;

* Komputer (...) - komputer z systemem operacyjnym (...) służący do testowania aplikacji, która ma za zadanie wyświetlać informacje (związane np. z obecnym ruchem na konkretnej stronie/stronach internetowych czy raportowanie o błędach) na ekranie dowolnego telewizora;

* Klawiatura (...) - klawiatura zakupiona w tym samym celu i spełniające takie same zadania jak klawiatura wspomniana wcześniej, kupiona w związku z awarią wspomnianej klawiatury;

* (...) - komputer typu laptop używany jako główna jednostka na którym powstają programy i rozwiązania;

* Adapter (...) - kupiony w celu możliwości podpięcia pod złącza (...), urządzeń ze starszym złączem typu (...) (takich jak urządzenia testowe - np. telefony do testowania programowanych aplikacji, czy urządzenia przechowujące dane, takie jak pendrive czy dysk twardy, zawierających kod źródłowy programowanych aplikacji lub dokumentację od kontrahentów);

* (...) - kupiony m.in. w celu testowania programowanych aplikacji i rozwiązań mobilnych na rzeczywistym urządzeniu;

* Monitor (...) - używany jest jako urządzenie wyświetlające informacje i kod związany z powstającym programem, z uwagi na większą powierzchnię wyświetlającą (oraz bycie "dodatkową" powierzchnią), co ułatwia i przyspiesza prace nad programami komputerowymi;

* Dysk (...) - dysk twardy używany do przechowywania kopii zapasowych tworzonych rozwiązań i przenoszenia go na urządzenia inne/testowe;

* Stacja (...) - stacja pozwalająca na szybkie przełączanie się między urządzeniami testowymi/peryferyjnymi, co przyspiesza tworzenie programów i aplikacji;

* Klawiatura (...) - klawiatura zakupiona w tym samym celu i spełniające takie same zadania jak klawiatura wspomniana wcześniej, kupiona w związku z awarią wspomnianej klawiatury;

* Słuchawki przewodowe (...) - kupione w celu testowania i stworzenia rozwiązania związanego z rozpoznawaniem mowy (na wczesnym etapie rozwiązanie wymagało dobrego, czystego dźwięku, te słuchawki zostały wybrane z uwagi na odszumiający mikrofon), dodatkowo spełniają funkcję kontaktu z kontrahentami i prowadzenia rozmów konferencyjnych przy programowaniu rozwiązań i aplikacji;

* (...) - tablet klasy (...) kupiony w celu testowania programowanych aplikacji i rozwiązań jak i używany w programowaniu tychże rozwiązań.

Pytania

1. Czy prawo autorskie do oprogramowania komputerowego lub jego części wytwarzanego, ulepszanego lub rozwijanego przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 Ustawy PIT?

2. Czy podejmowana przez Wnioskodawcę działalność polegająca na tworzeniu, ulepszaniu lub rozwijaniu programów komputerowych szczegółowo przedstawiona w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3. Czy w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego (rozliczeń podatkowych za lata 2019-2021) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia prawnie skutecznych korekt podatkowych i wykazania dochodów uzyskiwanych w tym okresie z autorskich praw majątkowych do programów komputerowych w ramach współpracy ze Spółką na podstawie Umowy?

4. Czy w odniesieniu do zdarzenia przyszłego (rozliczeń roku 2023 i następnych) oraz przy założeniu zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy, Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego z autorskich praw majątkowych do programów komputerowych tworzonych w ramach zawartej ze Spółką Umowy oraz innych umów zawartych z innymi kontrahentami, o których mowa we wniosku?

5. W odniesieniu do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, które ze wskazanych w opisie wydatków ponoszonych lub planowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, powinny zostać uznane za koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 Ustawy PIT, podlegające uwzględnieniu we wskaźniku nexus?

Pana stanowisko w sprawie

Ad. 1.

W ocenie Wnioskodawcy, prawo autorskie do oprogramowania komputerowego lub jego części wytwarzanego, ulepszanego lub rozwijanego przez Wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 Ustawy PIT.

Ad. 2.

W ocenie Wnioskodawcy, działalność podejmowana przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki oraz przyszłych kontrahentów, polegająca na tworzeniu, ulepszeniu lub rozwijaniu programów komputerowych (oprogramowania) szczegółowo przedstawiona w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, spełnia ustawową definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach Umowy zawartej ze Spółką są przez niego spełnione. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy będzie on uprawniony do zastosowania stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do ww. dochodów uzyskanych w latach 2019-2021 z autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego stworzonego w ramach Umowy zawartej ze Spółką.

Ad. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w latach przyszłych, tj. począwszy od 2023 r., będą przez niego spełnione. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy będzie on uprawniony do zastosowania stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do ww. dochodu uzyskiwanego od 2023 r. z autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego tworzonego w ramach umowy zawartej ze Spółką oraz z umów zawartych z innymi kontrahentami, pod warunkiem zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy.

Ad. 5.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wydatki bezpośrednio dotyczą prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej i wobec tego powinny zostać uznane za koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 Ustawy PIT, podlegające uwzględnieniu we wskaźniku nexus.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

Ad. 1.

Artykuł 30ca ust. 2 Ustawy PIT wskazuje zamknięty katalog praw własności intelektualnych, z których dochód może zostać objęty tzw. ulgą IP Box. Autorskie prawo do programu komputerowego stanowi jedno z praw własności intelektualnych wskazanych w art. 30ca ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT.

Przy czym, by można było mówić o "kwalifikowanym" prawie własności intelektualnej przepis ten wymaga również by spełnione zostały dwa kryteria:

* prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, oraz

* przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Należy uznać, że oprogramowanie komputerowe lub jego część, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich. Artykuł 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony i to już z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych.

Jednocześnie, zarówno ustawy podatkowe, jak i ustawy pozapodatkowe, w szczególności ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie definiują pojęcia "autorskiego prawa do programu komputerowego". Wśród przedstawicieli doktryny przyjmuje się, że programem komputerowym jest uporządkowany zestaw instrukcji (poleceń) skierowanych do komputera, których wykonanie przez komputer prowadzi do uzyskania określonego rezultatu (por.: G. Jyż, Autorskoprawna ochrona programów komputerowych w Polsce, R.Pr. 1995, Nr 4, s. 39). Podobnie, zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 2382 - 1:1996 - 1.05.01, program komputerowy to jednostka syntaktyczna zgodna z zasadami konkretnego języka programowania, składająca się z deklaracji i instrukcji lub rozkazów potrzebnych do rozwiązania funkcji, zadania lub problemu (por.: M. Szmit, Wybrane zagadnienia sądowo-informatycznego, Warszawa 2014, s. 178).

Podobne, szerokie rozumienie programu komputerowego zaprezentował Minister Finansów w Objaśnieniach z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP Box (dalej: Objaśnienia) wskazując, że: "program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. A contrario, żaden wytwór nie jest programem komputerowym, jeżeli nie służy do wyrażania w sposób pośredni lub bezpośredni algorytmów lub logicznych relacji pomiędzy funkcjami, które mają zostać wykonane i fizycznymi możliwościami urządzeń używanych do digitalizacji. Przy czym pojęcie »komputer« nie powinno ograniczać się do PC, lecz powinno odnosić do wszystkich urządzeń, w których program komputerowy może być wykorzystywany w celu realizacji funkcji, do których został stworzony, a zatem i telefonów czy też tabletów lub innych urządzeń. Nie jest bowiem istotny nośnik programu komputerowego, lecz jego źródła (kod źródłowy i kod wynikowy) oraz funkcjonalność".

Na tle przedstawionego opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz przy uwzględnieniu powyższych definicji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotem jego usług świadczonych na rzecz Spółki w ramach Umowy oraz na rzecz przyszłych kontrahentów jest tworzenie oprogramowania komputerowego (tj. wszelkich modułów i algorytmów będących zestawem instrukcji (poleceń) skierowanych do komputera, których wykonanie przez komputer prowadzi do uzyskania określonego rezultatu), które podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku gdy Wnioskodawca rozwija lub ulepsza już istniejące oprogramowanie, efekt świadczonych przez niego usług w postaci dodatkowego kodu (przekładającego się np. na nowe funkcjonalności, moduły danej aplikacji) stanowi odrębny program komputerowy, a jednocześnie odrębny przedmiot praw autorskich, podlegający analogicznej ochronie prawnej.

Wnioskodawca wskazuje, że w jego ocenie przedmiot ochrony, tj. oprogramowanie komputerowe jest wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (szczegółowe uzasadnienie uwzględniono w uzasadnieniu pytania nr 2 poniżej).

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy wytwarzane przez niego prawo autorskie do oprogramowania komputerowego (również w efekcie rozwinięcia lub ulepszenia już istniejącego oprogramowania) stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 Ustawy PIT, jako że podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a przedmiot jego ochrony jest wytwarzany, rozwijany lub ulepszany przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, prace wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach współpracy ze Spółką oraz przyszłej współpracy z innymi kontrahentami, spełniają ustawową definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Mając na uwadze brzmienie ww. przepisów należy stwierdzić, że warunkiem skorzystania z preferencji IP Box jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, której efektem będzie wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie przez niego kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Stosownie do treści art. 5a ust. 38 ustawy o PIT przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ustawodawca definiując w art. 5a ust. 39 i art. 5a ust. 40 ustawy o PIT termin badania naukowe oraz pojęcie prace rozwojowe odwołuje się wprost do definicji zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: UPSWN).

Tym samym, przez badania naukowe zgodnie z art. 5a ust. 39 w zw. z art. 4 ust. 2 UPSWN, rozumie się:

* badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

* badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast przez prace rozwojowe, stosownie do treści art. 5a ust. 40 w zw. z art. 4 ust. 3 UPSWN, należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Istotnych wskazówek interpretacyjnych odnośnie możliwości uznania działalności prowadzonej przez podatnika za działalność badawczo-rozwojową (czy też szerzej w zakresie możliwości skorzystania z preferencji IP Box) dostarczają Objaśnienia opublikowane przez Ministerstwo Finansów (zdefiniowane powyżej).

Zgodnie z treścią Objaśnień przesłanki, którymi należy kierować się dokonując oceny czy działalność podatnika ma badawczo-rozwojowy charakter, to:

1)

twórczość,

2)

systematyczność,

3)

zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Twórczość

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś).

W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem, twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest dostawcą usług programistycznych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje prace programistyczne zlecane przez kontrahentów, prowadzące do powstania innowacyjnych, indywidualnych rozwiązań obsługujących dedykowane obszary działalności. Efektem prac podejmowanych przez Wnioskodawcę jest stworzenie całkowicie nowego lub znacząco rozwiniętego/ulepszonego oprogramowania, które stanowi wytwór intelektu Wnioskodawcy i jest przejawem jego kreatywności.

Każde oprogramowanie tworzone, rozwijane lub ulepszane przez Wnioskodawcę jest "szyte na miarę", czyli tworzone dla potrzeb konkretnego odbiorcy, zgodnie z jego indywidualnie zdefiniowanymi potrzebami. Rezultatem prac Wnioskodawcy jest wobec tego zawsze stworzenie produktu o unikatowym i oryginalnym charakterze, tj. nowych rozwiązań dotychczas nie występujących w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy lub w znaczącym stopniu odróżniających się od tych dotychczas stosowanych. Działalność podejmowana przez Wnioskodawcę ma zatem twórczy charakter.

Wnioskodawca wskazuje, że jego twórczą działalność odnosić należy nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej Wnioskodawcy, jak wskazano w Objaśnieniach.

W ocenie Wnioskodawcy tworzone przez niego autorskie oprogramowanie wpisuje się w powyższą definicję, a zatem stanowi przejaw działalności twórczej.

Systematyczność

Wnioskodawca prowadzi swoją działalność w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany (systematyczny). Zgodnie z przywołanym już słownikiem języka polskiego PWN, słowo "systematyczny" oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo "systematycznie" odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej.

Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

W odniesieniu do podejmowanych prac opisanych we wniosku Wnioskodawca każdorazowo podejmuje działania nakierowane na ustalenie niezbędnych zasobów i czasu, jak również określeniu konkretnych celów czy harmonogramu. Taka analiza przeprowadzana jest przed rozpoczęciem prac przez Wnioskodawcę, jednak nie zawsze jest utrwalana. Następnie - na podstawie opracowanego planu - Wnioskodawca wykonuje konkretny program komputerowy. W wyniku prowadzonych przez Wnioskodawcę prac, tworzone są nowe kody, algorytmy w określonych językach programowania. W ocenie Wnioskodawcy, stanowią one prawo własności intelektualnej, które to prawa Wnioskodawca przenosi na danego kontrahenta w ramach łączącej ich umowy. W przypadku gdy Wnioskodawca ulepsza/rozwija oprogramowanie komputerowe lub jego część czyni to na podstawie łączącej go z danym kontrahentem umowy, w ramach praw przysługujących temu kontrahentowi do danego oprogramowania. Zatem Wnioskodawca działa na zlecenie podmiotu będącego właścicielem oprogramowania.

W ocenie Wnioskodawcy, prowadzona przez niego działalność ma systematyczny charakter, ponieważ odbywa się w uporządkowany i metodyczny sposób, w ramach codziennie wykonywanej przez niego pracy.

Zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

W celu należytej interpretacji trzeciej z przesłanek uznania działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę za badawczo-rozwojową, należy w pierwszej kolejności odnieść się do punktu 25 oraz 40 Objaśnień, które wskazują, że:

"Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (odpowiednio art. 5a pkt 38 ustawy o PIT) działalność badawczo-rozwojowa oznacza "działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań". Użycie przez ustawodawcę spójnika "lub" wskazuje, iż w celu uznania działalności podatnika za działalność badawczo rozwojową wystarczy, aby podatnik prowadził badania naukowe lub alternatywnie, aby prowadził prace rozwojowe. Jednocześnie może prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe. W każdej z tych trzech sytuacji spełniona zostanie definicja działalności badawczo rozwojowej".

"W świetle konstrukcji definicji badawczo-rozwojowej należy uznać, że "zwiększenie zasobów wiedzy" odnosi się przede wszystkim do prowadzenia badań naukowych, natomiast "wykorzystanie już istniejącej lub zwiększonej wiedzy do tworzenia nowych zastosowań" dotyczy przede wszystkim prac rozwojowych. Innymi słowy, działalność badawczo rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii)".

Z przytoczonych wyżej fragmentów Objaśnień wynika zatem, że dla uznania, że Wnioskodawca prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT, wystarczające jest prowadzenie przez Wnioskodawcę prac rozwojowych. Co więcej, zgodnie z treścią Objaśnień, prowadzenie przez podatnika prac rozwojowych spełnia przesłankę "wykorzystania wiedzy do tworzenia nowych zastosowań".

Z kolei dla uznania, że Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe bez znaczenia pozostaje skala prowadzonej działalności gospodarczej, czy też jej forma organizacyjno-prawna, generowane obroty, bądź zakres wykorzystywanych w tym celu środków. Istotne znaczenie mają jedynie obiektywne cechy tej działalności wskazane w przywołanej wyżej definicji prac rozwojowych.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że przedstawiona przez niego w stanie faktycznym i opisie zdarzenia przyszłego działalność związana z tworzeniem, rozwijaniem lub ulepszaniem oprogramowania w ramach współpracy ze Spółką oraz przyszłymi kontrahentami spełnia definicję prac rozwojowych.

Wnioskodawca bowiem nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną wiedzę (m.in. w obszarze informatyki, matematyki, logiki funkcjonowania oprogramowania), umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami (języki programowania, biblioteki programistyczne) oraz doświadczenie zdobyte przy realizacji dotychczasowych projektów, celem projektowania i tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, tj. oprogramowania spełniającego indywidualnie zdefiniowane potrzeby konkretnego kontrahenta.

Wnioskodawca przy tym podkreśla, iż wskazane w stanie faktycznym i w opisie zdarzenia przyszłego prace podejmowane przez Wnioskodawcę w celu stworzenia oprogramowania, nie mają charakteru prac rutynowych, a zadania i problemy, przed którymi stawiany jest Wnioskodawca wymagają zawsze indywidualnego podejścia i praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wnioskodawca zaznacza, że w przypadku gdy dane zlecenie dotyczyłoby stricte naprawy błędów konkretnego programu komputerowego, Wnioskodawca nie będzie stosował ulgi IP Box względem dochodów uzyskanych z tego tytułu, chyba że prace te doprowadzą do powstania nowego programu komputerowego, do którego Wnioskodawcy będą przysługiwały prawa autorskie, i które to prawa Wnioskodawca odpłatnie przeniesie na kontrahenta.

Ad. 3.

W ocenie Wnioskodawcy spełnia on wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego w latach 2019-2021 z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach współpracy ze Spółką.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 Ustawy PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

W przypadku wytwarzania autorskiego prawa do programu komputerowego, warunkami determinującymi możliwość skorzystania z omawianej w złożonym wniosku preferencyjnej stawki opodatkowania, są w szczególności:

a)

wymóg prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

b)

wymóg objęcia ochroną prawną autorskich praw do wytworzonego programu komputerowego,

c)

wymóg prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem autorskiego prawa do programu komputerowego,

d)

wymóg przeniesienia praw autorskich do wytworzonego oprogramowania na podmiot trzeci,

e)

wymóg prowadzenia odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji, o której mowa w art. 30cb Ustawy PIT.

Ad. a)

Jak zostało wskazane w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca, posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy, w latach 2019-2021 prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Ad. b)

Na tle przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz przy uwzględnieniu uzasadnienia do pytania nr 1, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotem jego usług świadczonych na rzecz Spółki w latach 2019-2021 było tworzenie oprogramowania komputerowego, które podlega ochronie prawnej w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ad. c)

Zdaniem Wnioskodawcy, w latach 2019-2021 prowadził on działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem autorskiego prawa do programu komputerowego (szczegółowe uzasadnienie uwzględniono w części dotyczącej pytania nr 2 powyżej).

Ad. d)

Wnioskodawca odpłatnie przenosił całość autorskich praw majątkowych do wytwarzanego oprogramowania komputerowego, a tym samym Wnioskodawca osiągał dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ad. e)

Wnioskodawca, zgodnie z art. 30cb Ustawy PIT, prowadził odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 na wyżej wymienione prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Ad. 4.

Argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3, znajduje odpowiednie zastosowanie w ramach uzasadnienia jego stanowiska w zakresie pytania nr 4.

Odnosząc się po kolei do wymogów zastosowania ulgi IP Box, przedstawionych w uzasadnieniu pytania nr 3, Wnioskodawca wskazuje co następuje:

Ad. a)

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca, posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy, zamierza nadal prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Przy czym od 2023 r. Wnioskodawca planuje zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy.

Ad. b)

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz przy uwzględnieniu uzasadnienia do pytania nr 1, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przedmiotem jego usług świadczonych począwszy od 2023 r. nadal będzie tworzenie oprogramowania komputerowego, które podlega ochronie prawnej w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ad. c)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on prowadzić działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem autorskiego prawa do programu komputerowego (szczegółowe uzasadnienie uwzględniono w części dotyczącej pytania nr 2 powyżej).

Ad. d)

Wnioskodawca będzie odpłatnie przenosić całość autorskich praw majątkowych do wytwarzanego oprogramowania komputerowego, a tym samym osiągnie dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ad. e)

Wnioskodawca, zgodnie z art. 30cb Ustawy PIT, będzie prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 na wyżej wymienione prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Ad. 5.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 i 5 Ustawy PIT wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b)*1,3/a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do powyższych kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zważając na to, że działania Wnioskodawcy są zorientowane na działalność badawczo-rozwojową, której efektem jest wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie programu komputerowego, Wnioskodawca ponosi oraz będzie ponosił wydatki wskazane w treści wniosku, które jego zdaniem są bezpośrednio związane z ww. działalnością i pozostają z nią w funkcjonalnym związku.

Powyższe wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę są również kosztami w rozumieniu art. 22 Ustawy PIT i mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy ponoszone wydatki w zakresie w jakim są przeznaczane na wytworzenie oprogramowania, należy uznać za koszty prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej, tj. koszty, które wymienione są pod literą "a" wskazanego powyżej wzoru.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej uznania wydatków na podróże służbowe i przewóz osób (w części dotyczącej wyjazdów i kontaktów z potencjalnymi klientami) za koszt do obliczenia wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy,

- prawidłowe w pozostałej części.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z przedstawionego opisu sprawy i jego uzupełnienia wynika, że prowadzi Pan działalność w zakresie wytwarzania, rozwijania lub ulepszania programów komputerowych, które zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią utwór podlegający ochronie prawnej. W ramach umowy przenosi Pan na Spółkę autorskie prawa majątkowe do stworzonych programów komputerowych, za co otrzymuje Pan wynagrodzenie. Przeniesienie praw autorskich na Spółkę na mocy umowy jest pełne, nieodwołane oraz uprawniające do rozporządzania prawem na polach eksploatacji wskazanych w tej umowie. Każdorazowym efektem prac wykonywanych przez Pana jest odrębny program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Zawsze przysługują Panu majątkowe prawa autorskie do tworzonego przez siebie oprogramowania komputerowego. Wytwarzanie, rozwijanie lub ulepszanie programów komputerowych ma miejsce w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności o charakterze twórczym, podejmowanej w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Działalność prowadzona przez Pana za każdym razem kończy się pozytywnym wynikiem, którym jest powstanie oprogramowania komputerowego, stanowiącego odrębny utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wynik tych prac, tj. oprogramowanie komputerowe ma ustaloną formę w postaci kodu źródłowego udostępnianego klientowi. Prawa autorskie do wyniku tych prac są następnie przenoszone na kontrahenta za wynagrodzeniem ustalonym w umowie. Wytwarzanie, rozwijanie i ulepszanie omawianego oprogramowania nie ma zatem charakteru działań rutynowych, ani okresowych zmian. Działalność prowadzona przez Pana obejmuje prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadzi Pan ww. działalność od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. od dnia 1 września 2015 r. Nie prowadzi Pan prac o innym charakterze niz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pana działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż:

a)

są podejmowane w sposób systematyczny,

b)

mają charakter twórczy,

c)

obejmują prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

d)

podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Podsumowując, tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie przez Pana programów komputerowych stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Rozpatrując z kolei możliwość skorzystania przez Pana z tzw. ulgi Innovation Box, należy zauważyć, że przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3 / a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Oznacza to, że IP Box, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

W ramach tych rozwiązań podatnik może opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową swoje dochody z praw własności intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

* podatnik był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

* prawa te były chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

Prawa takie są zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Podatnik może również skorzystać z ulgi Innovation Box, jeśli zakupi kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a następnie poniesie koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje się:

* dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

* dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również,

* dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania jest wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy.

Stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z korzystaniem z ulgi wiążą się, szczególne obowiązki po stronie podatników - w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji, która pozwala na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mogą spełnić wymóg dotyczący takiej ewidencji przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie powinno obejmować wydatki od początku działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to powinno być sporządzane przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Z informacji, które przedstawił Pan we wniosku wynika, że:

1. Wytwarza, rozwija lub ulepsza Pan programy komputerowe w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

2. Wytwarza, rozwija lub ulepsza Pan programy komputerowe w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana programy komputerowe są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawsze przysługują Panu majątkowe prawa autorskie do tworzonego przez Pana oprogramowania.

4. Przenosi Pan na klienta za wynagrodzeniem autorskie prawa majątkowe do wytworzonych, rozwijanych lub ulepszanych programów komputerowych.

5. Uzyskuje Pan dochód ze sprzedaży praw autorskich do programów komputerowych.

6. Od 1 stycznia 2019 r. prowadzi Pan na odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco i będzie prowadzona również w latach przyszłych, w których Pan będzie wykazywał dochód z tytułu sprzedaży autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego.

W celu poprawnego zastosowania preferencji IP Box wobec autorskiego prawa do programu komputerowego należy nadać mu znaczenia funkcjonalne, celowościowe i rozszerzające, w zgodzie z najbardziej istotnym międzynarodowym kontekstem przepisów o IP Box, czyli Raportem OECD BEPS Plan Działania nr 5. Zgodnie z akapitem 34 tego Raportu, copyrighted software, nie tylko program komputerowy chroniony prawem autorskim, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim, może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP jako aktywo funkcjonalnie ekwiwalentne do patentu. OECD wskazuje, że oprogramowanie chronione prawem autorskim dzieli podstawowe cechy patentów, ponieważ jest nowatorskie, nieoczywiste i użyteczne, a zatem zasadniczo wynika z prowadzenia innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej, której prowadzenie powinny stymulować przepisy o IP Box. OECD stwierdza także, że nie wszystkie jurysdykcje zapewniają ochronę patentową oprogramowania i dlatego wielu podatników, którzy wytwarzają oprogramowanie, musi posiadać prawa autorskie, zamiast polegać na ochronie patentowej. Włączenie oprogramowania chronionego prawem autorskim do definicji funkcjonalnie równoważnych kwalifikowanych IP zapewnia również, że różne traktowanie oprogramowania na mocy prawa patentowego różnych jurysdykcji nie ma wpływu na to, czy dochody z oprogramowania mogą korzystać z różnych regulacji IP Box.

Prawo autorskie do oprogramowania komputerowego lub jego części, wytwarzanego, ulepszanego lub rozwijanego przez Pana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Przechodząc do kwestii korekty zeznań podatkowych za lata 2019-2021, Organ wyjaśnia, co następuje.

Zagadnienia związane z korektą deklaracji regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)

Zgodnie z treścią art. 81 § 1 ww. ustawy:

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Przy czym, zgodnie z art. 3 pkt 5 tej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

W myśl art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej:

Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym - poprawnym już - wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji. Przepisy Ordynacji podatkowej nie określają szczególnych terminów, w których przysługuje powyższe uprawnienie. Należy więc powiązać tę możliwość z zobowiązaniem podatkowym, którego deklaracja (zeznanie) dotyczy. Prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Okoliczności skutkujące przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia wymienione zostały w art. 70 i art. 70a ww. ustawy.

Zatem, jeżeli w złożonych zeznaniach rocznych za lata 2019-2021 r. nie zastosował Pan obniżonej stawki 5% podatku od dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, to przysługuje Panu prawo do złożenia korekty deklaracji oraz skorzystanie z preferencji, zgodnie z cytowanym wyżej art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis należy stwierdzić, że jest Pan uprawniony za lata 2019-2021 do zastosowania stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego z autorskich praw majątkowych do oprogramowania komputerowego tworzonego, ulepszanego lub rozwijanego w ramach umowy zawartej ze Spółką. Zatem może Pan dokonać korekty deklaracji PIT za lata 2019-2021 r. i wykazać dochody uzyskiwanych w tym okresie z autorskich praw majątkowych do programów komputerowych w ramach współpracy ze Spółką na podstawie umowy.

Będzie Pan też uprawniony do zastosowania stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodu uzyskiwanego z autorskich praw majątkowych do programów komputerowych tworzonych w ramach zawartej ze Spółką umowy oraz innych umów zawartych z innymi kontrahentami, o których mowa we wniosku w rozliczeniach za rok 2023 i lata następne, przy założeniu zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy - jeśli Pana sytuacja w pozostałym zakresie przedstawionym we wniosku i obowiązujące prawo nie zmienią się.

W konsekwencji, Pana stanowisko w zakresie pytań nr 3 i 4 jest prawidłowe.

Wątpliwość Pana budzi również kwestia uznania wskazanych we wniosku wydatków za koszty do obliczenia wskaźnika nexus.

Jak wskazuje Pan, w ramach prowadzonej działalności ponosi/będzie ponosił Pan koszty na:

* wyposażenie do biura (biurko, krzesła, artykuły biurowe, w tym tusz do drukarki i papier);

* zakup usług programistycznych (audyty bezpieczeństwa (...), testy jakościowe (...), automatyczne testy związane z kompatybilnością (m.in. (...))) i licencji na oprogramowanie komputerowe jak również kursów i szkoleń, tj. specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracach nad programami komputerowymi, usługi chmurowe (hosting danych realizowany na platformie (...), usługi chmurowe takich dostawców jak (...)),

* usługi księgowe;

* dokształcanie zawodowe (literatura branżowa (...)), koszty udziału w konferencjach branżowych (uczestnictwo w (...));

* podróże służbowe i przewóz osób (koszty dojazdów, noclegów);

* zakup sprzętu komputerowego (laptopy, komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe oraz sprzęt elektroniczny (ładowarka do akumulatorków (...) wraz z akumulatorkami, napęd optyczny (zewnętrzny) (...), karta (...), klawiatura bezprzewodowa (...), kabel (...), (...), komputer (...), klawiatura (...), (...), adapter (...), (...), monitor (...), dysk (...), stacja (...), klawiatura (...), słuchawki przewodowe (...), (...), telefony)];

* usługi telekomunikacyjne (doładowanie konta w telefonie/abonament, opłaty z tytułu użytkowania sieci Internet);

* usługi doradcze (doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze).

Istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

* wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

* kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

* dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinien Pan również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty poniesione faktycznie przez podatnika, uwzględniane pod literą "a" we wzorze na wyliczenie wskaźnika, przez który przemnażany jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągnięty w roku podatkowym, to koszty związane z prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a nie koszty działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 26e ww. ustawy, zawężone do tzw. kosztów kwalifikowanych.

Wskaźnik nexus " (...) służy do określania tej części dochodu z kwalifikowanego IP, która podlega preferencyjnej 5% stawce podatkowej, powinien być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat.

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustali Pan jako iloczyn:

* dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

* wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% zobowiązany jest Pan do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

* dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

* wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

W związku z powyższym może Pan następujące koszty:

* wyposażenie do biura (biurko, krzesła, artykuły biurowe, w tym tusz do drukarki i papier);

* zakup usług programistycznych (audyty bezpieczeństwa (...), testy jakościowe (...), automatyczne testy związane z kompatybilnością (m.in. dostęp do (...)) i licencji na oprogramowanie komputerowe jak również kursów i szkoleń, tj. specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w pracach nad programami komputerowymi, usługi chmurowe (hosting danych realizowany na platformie (...), usługi chmurowe takich dostawców jak (...),

* usługi księgowe;

* dokształcanie zawodowe (literatura branżowa (...)), koszty udziału w konferencjach branżowych (uczestnictwo w (...));

* podróże służbowe i przewóz osób (koszty dojazdów, noclegów (w części dotyczącej zapewnienia zakwaterowania (przewozu) związanego z dokształcaniem i zdobywaniem nowej wiedzy, czy podczas wyjazdów i kontaktów ze Spółką);

* zakup sprzętu komputerowego (laptopy, komponenty komputerowe, urządzenia peryferyjne, materiały użytkowe oraz sprzęt elektroniczny (ładowarka do akumulatorków (...) wraz z akumulatorkami, napęd optyczny (zewnętrzny) (...), karta (...), klawiatura bezprzewodowa (...), kabel (...), (...), komputer (...), klawiatura (...), (...), adapter (...), (...), monitor (...), dysk (...), stacja (...), klawiatura (...), słuchawki przewodowe (...), (...), telefony)];

* usługi telekomunikacyjne (doładowanie konta w telefonie/abonament, opłaty z tytułu użytkowania sieci Internet);

* usługi doradcze (doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze)

ująć we wskaźniku nexus, jako koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, związaną z tworzeniem praw własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast wydatku poniesionego na podróże służbowe i przewóz osób (w części dotyczącej wyjazdów i kontaktów z potencjalnymi klientami) - nie można uznać za wydatek związany z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem programów komputerowych, gdyż nie ma tu okoliczności wskazujących na jego bezpośredni związek z wytworzeniem IP. Wskazał Pan bowiem, że koszty te związane są z potencjalnymi klientami, a zatem z potencjalnym przyszłym przychodem, niepewnym, zbyt odległym i warunkowym. Koszty te nie mają zatem bezpośredniego wpływu na wytworzenie, rozwinięcie, ulepszenie kwalifikowanego IP, w konsekwencji nie mogą zawierać się we wskaźniku nexus.

Wobec powyższego Pana stanowisko w zakresie pytania nr 5 jest nieprawidłowe w części dotyczącej uznania wydatków na podróże służbowe i przewóz osób (w części dotyczącej wyjazdów i kontaktów z potencjalnymi klientami) oraz prawidłowe w pozostałej części.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywiste stany faktyczne/zdarzenia przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będą z opisem stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych podanych przez Pana w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Zaznaczyć należy, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych przedstawionych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanów faktycznych/zdarzeń przyszłych, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez Pana. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

Ponadto zaznaczamy, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl