0112-KDWL.4011.842.2022.3.KS, IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0112-KDWL.4011.842.2022.3.KS - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.842.2022.3.KS IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe w części dotyczącej uznania kosztów związanych z udziałem w studiach podyplomowych (studia podyplomowe ukończone w 2019 r.) za koszty uzyskania przychodu oraz za koszty do obliczenia wskaźnika nexus i prawidłowe w pozostałej części.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

21 września 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 21 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismem z 29 listopada 2022 r. (wpływ 29 listopada 2022 r.) oraz pismem z 28 grudnia 2022 r. (wpływ 28 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzeń przyszłych

I. Dane podstawowe Wnioskodawczyni

Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia 2 października 2021 r., zarejestrowaną w CEIDG pod kodami PKD:

1) Przeważająca działalność gospodarcza: 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

2) Pozostałe PKD:

a.

74.20.Z Działalność fotograficzna

b.

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

c.

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Wnioskodawczyni ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej określana jako "ustawa o PIT") i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a wybrana przez Nią forma opodatkowania to zasady ogólne, tj. 12/32%.

Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego określonego w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

II. Przedmiot działalności Wnioskodawczyni

Działalność Wnioskodawczyni dotyczy wytwarzania, rozwijania oraz ulepszania programów komputerowych z zastosowaniem technologii (...).

(...)

Część rozwiązań, opracowywanych (...), do których zalicza się między innymi firma, z którą współpracuje Wnioskodawczyni, poprzez prowadzoną przez Nią działalność gospodarczą, ukierunkowana jest w szerszym horyzoncie czasowym i ma za zadanie wykorzystać korzyści płynące z technologii (...) na potrzeby (...).

(...) przenosi koncentrację z wartości akcjonariusza na wartość dla interesariuszy, z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych. (...) stara się uchwycić wartość nowych technologii, zapewniając dobrobyt wykraczający poza miejsca pracy i wzrost, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety i umieszczając dobro pracowników przemysłu w centrum procesu produkcyjnego. Idea (...) została ogłoszona przez Komisję Europejską na przełomie 2020 i 2021 r. jako długofalowy kierunek rozwoju gospodarek krajów europejskich.

Kontrahent Wnioskodawczyni, z którym współpracuje Ona w ostatnim czasie, zajmuje się tworzeniem oprogramowania i rozwiązań technologii (...) dla klientów Europejskich oraz Azjatyckich, także Australijskich w ramach umów B2B oraz B2C. Główną grupą docelową stanowią producenci materiałów budowlanych, ale zdarzają się również inne grupy klientów.

Usługi świadczone stale przez Wnioskodawczynię w ramach umowy z A obejmują w szczególności m.in.:

* testowanie aplikacji (oprogramowania komputerowego),

* wsparcie przy rozwijaniu stron internetowych,

* rozwijanie oprogramowania komputerowego,

* opracowywanie dokumentacji dotyczącej oprogramowania,

* czynny udział w pracach badawczo-rozwojowych.

Podstawowa usługa - opracowanie modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikacja na platformach internetowych. W zakresie świadczonych przez Wnioskodawczynię usług znajduje się między innymi opracowywanie parametrycznych modeli wspierających technologię (...) oraz ich poprawna publikacja na platformach internetowych (m.in. na platformie (...), którą wspólnie rozwija wraz z zespołem Kontrahenta) - dalej jako Oprogramowanie.

Parametryczne modele umieszone na platformie internetowej mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkowników końcowych, a także pobrane w postaci gotowych modeli dostosowanych do ich oczekiwań. Parametryzacja modeli stanowi jedną z czynności składowych wykonywanych przez Wnioskodawczynię przy tworzeniu Oprogramowania. Parametryzacja w dużym uproszczeniu polega na opracowaniu cyfrowego modelu elementu w taki sposób, aby poszczególne jego elementy składowe (np. geometria, właściwości fizyczne, informacje i inne) miały możliwość prostego "sterowania" przez końcowego odbiorcę (klienta) oraz wyposażone były w oczekiwane przez końcowego odbiorcę metadane.

Opracowanie modelu (Oprogramowania) wiąże się z indywidualnymi preferencjami każdego z klientów. Opracowane rozwiązania przez Wnioskodawczynię są więc niepowtarzalne, innowacyjne i twórcze. Wymagają zastosowania indywidualnych rozwiązań w przypadku każdego składanego przez Klienta zamówienia. Najprostszym przykładem takiego modelu parametrycznego może być (...) przygotowana dla producenta elementów prefabrykowanych. Użytkownik końcowy (klient producenta elementów prefabrykowanych) z poziomu platformy internetowej (np. (...)) dla przykładu definiuje oczekiwane przez niego długości i wysokości elementu, a opracowany przez Wnioskodawczynię algorytm, wraz z odpowiednim połączeniem z parametrycznym modelem pozwala na wygenerowanie gotowego modelu 3D (spełniającego założenia użytkownika końcowego, tj. długość i wysokość) wraz z niezbędnymi dla danego przypadku informacjami niegeometrycznymi. Proces generowania i publikacji modelu odbywa się z zachowaniem wszystkich wymagań technicznych narzuconych przez producenta belki (w tym przykładzie: producenta elementów prefabrykowanych).

W ramach typowego procesu przygotowania i testowania modelu parametrycznego Wnioskodawczyni korzysta z oprogramowania wykorzystującego projektowanie graficzne oraz języka (...), który niezbędny jest do opracowania wybranych elementów modelu i jego funkcjonalności. W procesie publikacji gotowego modelu parametrycznego na platformie internetowej Wnioskodawczyni korzysta z pluginów, które w miarę potrzeb modyfikuje.

Dodatkowo, każdorazowo Wnioskodawczyni opracowuje unikalną część kodu źródłowego służącego m.in. do prawidłowego wyświetlania modelu elementu. Opracowanie kodu odbywa się najczęściej w języku oprogramowania (...), a gotowy fragment nowoopracowanego kodu jest umieszczany na serwerze platformy internetowej w postaci pliku (...).

Przy tworzeniu kodu Wnioskodawczyni wykorzystuje m.in. znajomości struktury kodu opracowanego modelu parametrycznego oraz biblioteki (...). Kod musi zostać opracowany każdorazowo przez Wnioskodawczynię od podstaw, z uwzględnieniem wszystkich wymagań i oczekiwań użytkownika końcowego (klienta zamawiającego rozwiązanie u Kontrahenta Wnioskodawczyni).

Po opracowaniu, przetestowaniu i opublikowaniu gotowych modeli parametrycznych wraz z nowoopracowanymi fragmentami kodu, prawa własności intelektualnej do powyższych elementów Wnioskodawczyni przenosi na Kontrahenta w momencie ich tworzenia, w ramach świadczonej przez Wnioskodawczynię umowy w zamian za wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do oprogramowania komputerowego.

W ramach typowego procesu mającego na celu opracowywanie nowego Oprogramowania (...) Wnioskodawczyni zajmuje się:

a)

poznaniem potrzeb i oczekiwań ze strony klienta, dotyczących oprogramowania - wówczas zbiera informacje dotyczące zamówienia (każde zamówienie ma indywidualny, niepowtarzalny charakter);

b)

badaniem rynku i dostępnych rozwiązań, w tym rozwiązań konkurencyjnych;

c)

prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w celu uzyskania rozwiązań niedostępnych na rynku, ale niezbędnych do wykonania Oprogramowania;

d)

przygotowaniem oprogramowania zgodnie z preferencjami klienta;

e)

opracowaniem dokumentacji nowego oprogramowania;

f)

testowaniem gotowego rozwiązania i

g)

jego wdrożeniem u klienta.

W ramach powyższego procesu czynnościami noszącymi znamiona prac badawczo-rozwojowych są w szczególności:

* prace związane z badaniami rynku, w szczególności analiza istniejących na rynku rozwiązań, identyfikacja potrzeb przyszłych użytkowników oprogramowania, itp.,

* prace związane z opracowaniem koncepcji oprogramowania oraz jego funkcjonalności,

* prace związane z opracowaniem struktury nowego programu oraz jego integracji z istniejącymi rozwiązanymi poprzez API.

W trakcie powyższych czynności badawczo-rozwojowych niejednokrotnie powstają "wyroby" noszące znamiona kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W szczególności możemy zaliczyć do nich:

* autorskie struktury programu (opracowane zarówno w sposób graficzny jak i w postaci kodu),

* autorskie elementy kodu, stanowiące integralne fragmenty kodu całego Oprogramowania.

Prawa własności intelektualnej, wytworzone przez Wnioskodawczynię w trakcie procesu tworzenia oprogramowania (takie jak fragmenty kodu) przenosi na Kontrahenta w ramach świadczonej przez Wnioskodawczynię umowy.

Prototypy

W zakresie świadczonych przez Wnioskodawczynię usług znajduje się również udział w zespołach, mających na celu opracowanie nowych lub prototypowych rozwiązań z zakresu oprogramowania wspierającego technologię (...) ("Prototypy"). Przy czym przedmiotowe Prototypy zasadniczo nie są rejestrowane w urzędzie patentowym. Przedmiotowe Prototypy są wykorzystywane wewnętrznie przez Kontrahenta, w celu optymalizacji świadczonych usług, poszukiwania nowych, niedostępnych na rynku rozwiązań, funkcjonalności, które mogą uatrakcyjnić ofertę Kontrahenta.

Wnioskodawczyni w tym zakresie prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz inicjuje i wprowadza zmiany w danym programie lub narzędziu stworzonym i wykorzystywanym przez Kontrahenta, które z kolei służą do tworzenia Oprogramowania.

Wnioskodawczyni testuje nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwijania, modyfikowania lub tworzenia nowych kodów źródłowych, jak również rozwiązań graficznych, celem uzyskania rozwiązań dotychczas niespotykanych na rynku, które mogą usprawnić, zoptymalizować prace nad nowymi produktami i usługami oferowanymi przez Kontrahenta.

W trakcie tych działań zespół pracowników Kontrahenta wraz z Wnioskodawczynią tworzą i testują nowe rozwiązania w posiadanych programach i narzędziach w celu tworzenia bardziej atrakcyjnego Oprogramowania.

W dalszej części wniosku określenie Program obejmuje łącznie pojęcie Oprogramowania jak i Prototypów.

Inne usługi

W ramach usług, które świadczy Wnioskodawczyni dla A znajduje się również aspekt związany z zarządzaniem i edycją stron internetowych firmy (...), a także platform internetowych (...).

W zakresie działań Wnioskodawczyni jest bieżąca aktualizacja powyższych stron i platform internetowych, dodawanie nowych funkcjonalności (w miarę potrzeb). Strony oparte są w większości na systemie zarządzania treścią napisanym w języku (...) i wykorzystujące bazy danych (...). Wnioskodawczyni korzysta z dodatkowych bibliotek tworząc elementy strony, ale również tworzy częściowo kody głównie w języku (...), które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony i zwiększenia jej performansu. W przypadku platform internetowych zadaniem Wnioskodawczyni jest aktualizacja baz danych, które Wnioskodawczyni uploaduje w postaci zaktualizowanych plików (...) na platformę.

Współpraca Wnioskodawczyni z jej Kontrahentem polega na produkcji, wdrażaniu lub utrzymaniu oprogramowania komputerowego dedykowanego do tworzenia online konfiguratorów, katalogów produktów online, narzędzi wspierających w tworzeniu tzw. "product selection tools" oraz tworzenia wszelkiego rodzaju generatorów oraz konwerterów plików (...) jak również tworzenia (...), a także polegających na rozpowszechnianiu takiego oprogramowania, w tym Software as a service, jego promocji oraz prowadzenie szkoleń z jego obsługi. Po zakończeniu każdego zadania w ramach świadczenia powyższych usług, prawa do nowoopracowanych elementów Wnioskodawczyni przenosi na A w ramach świadczonej przez Nią umowy.

III. Zasady współpracy i odpowiedzialność Wnioskodawczyni

Za rezultat prac oraz wykonywane czynności w ramach umowy z Kontrahentem odpowiedzialność ponosi Wnioskodawczyni. Sposób wykonywania czynności oraz użyte rozwiązania są wyborem Wnioskodawczyni. Zlecenia realizowane przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Kontrahenta. Wnioskodawczyni wykonuje usługi w biurze Kontrahenta, jak również zdalnie w wybranych miejscach oraz czasie, a także nie jest Ona związana sztywnymi godzinami świadczenia czynności w ramach oferowanych Usług na rzecz Kontrahenta.

Kontrahent może również wymagać od Wnioskodawczyni z dowolnym zewnętrznym podmiotem wskazanym przez Kontrahenta, na zasadach określonych przez Kontrahenta na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze zarówno w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług, jak i zmian Kontrahentów, niepewności efektu i metod dojścia do umówionego rezultatu. W ekonomii definiuje się ryzyko jako możliwość wystąpienia wyników odmiennych od założonych celów. Zgodnie z tą definicją działalność Wnioskodawczyni jest więc obarczona ryzykiem gospodarczym.

IV. Ochrona prawnoautorska (w tym innowacyjność, twórcza działalność)

W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do programów komputerowych służących do obsługi parametryzowanych modeli (...) przez klientów Kontrahenta Wnioskodawczyni, realizowanych na ich indywidualne zamówienie (zgodnie z indywidualnymi preferencjami), które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o PAIPP i stanowią jedną z form wyrażenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej według art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Zakresem tym objęty jest Program - a więc zarówno Oprogramowania realizowane dla poszczególnych klientów Kontrahenta jak i Prototypy opracowywane na rzecz Kontrahenta, które mogą być wykorzystywane w jego ofercie.

Wytwarzane Oprogramowanie oraz Prototypy przez Wnioskodawczynię opierają się na indywidualnych, autorskich pomysłach i obejmują m.in. zaprojektowanie algorytmu, czynność programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, celem stworzenia nowych rozwiązań i funkcjonalności tworzonych Programów. Działania te prowadzone są w ułożony, metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu jaki ma on spełniać, weryfikacji dostępnych rozwiązań, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie.

Wnioskodawczyni bez wątpienia w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. W szczególności przed przystąpieniem do prac Wnioskodawczyni odbiera od klienta preferencje dotyczące oczekiwanych rezultatów i funkcjonalności Oprogramowania, weryfikuje dostępne rozwiązania na rynku, tworzy innowacyjne rozwiązania i proponuje nowe funkcjonalności. Bez wątpienia działalność na rzecz Kontrahenta i jego klientów polega na tworzeniu nowych zastosowań, które wcześniej nie miały miejsca. Oprogramowanie stworzone na rzecz Kontrahenta i jego klientów powodują stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności. Twórczą działalność Wnioskodawczyni odnosić należy nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej danego podmiotu jak wskazano w Objaśnieniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r., dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej (IP BOX). Wobec czego Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzecz Kontrahenta opracowuje nowe i ulepsza istniejące już funkcjonalności, czyniąc to z wykorzystaniem aktualnie posiadanej wiedzy i umiejętności, prawdopodobnie tworzy innowacyjne rozwiązania w wymiarze światowym, ale nie jest w stanie określić tego z pewnością, gdyż nie weryfikuje Ona tego w takiej skali.

W tym miejscu Wnioskodawczyni podkreśla, że nie świadczy usług polegających na wprowadzaniu okresowych i rutynowych zmian do tworzonego Utworu (Programu), jednak w razie wystąpienia błędów lub usterek w powstałym na podstawie umowy z Kontrahentem Programie, Wnioskodawczyni odpowiedzialna jest za naprawienie tych błędów i przekazanie Utworów odpowiadających pierwotnym wymaganiom określonego klienta (użytkownika końcowego) lub jej Kontrahenta.

Wnioskodawczyni wyjaśnia, że tworzenie rozwiązań z wykorzystaniem technologii (...) jest pracą polegającą na tworzeniu zindywidualizowanego kodu. Istnieje nieskończona ilość rozwiązań, które mogą do tego efektu doprowadzić. Praca Wnioskodawczyni polega na doborze najbardziej wydajnych i odpowiednich metod oraz środków, które mają zapewnić stworzenie konkretnego modelu (...) lub innego rozwiązania pożądanego przez klienta Kontrahenta.

Wnioskodawczyni podkreśla, że Oprogramowanie stworzone przez Nią dotyczy wprowadzenia ulepszeń i/lub rozwinięcia stosowanych rozwiązań lub też powodowały stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności, wymagających innowacyjnego, twórczego działania (co odbywa się również w ramach prac nad Prototypami).

Z tego powodu, zdaniem Wnioskodawczyni, stworzone Programy stanowią przejaw Jej działalności o charakterze twórczym oraz są one innowacyjne zarówno w prowadzonej przez Nią działalności, Jej Kontrahenta, jak również prawdopodobnie na całym globalnym rynku wykorzystującym technologię (...). Twórczość Wnioskodawczyni odnosi się również do przejawu Jej działalności - autorskich praw do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochrona ta obejmuje również fragmenty utworu (kodów źródłowych i grafik wykorzystanych w programie komputerowym - Oprogramowaniu) i utwory w wersji nieukończonej (Prototypy).

Powody do twierdzenia, że Jej działalność obejmuje prace rozwojowe Wnioskodawczyni wywodzi z faktu, że w swoich projektach rozwija fachową i specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Wnioskodawczyni przy tym nie prowadzi badań naukowych i podkreśla, że Jej zdaniem, prowadzi działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań - wytwarza nowe, nieistniejące wcześniej rozwiązania, na podstawie posiadanej wiedzy, które wpływają na innowacyjność wytwarzanych rozwiązań programistycznych (modeli parametrycznych z zastosowaniem technologii (...)).

Czyni to na podstawie nabywanej, łączonej, kształtowanej i wykorzystywanej dostępnej aktualnie wiedzy w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. Ministerstwa Finansów dotyczącego preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX: "40. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium «systematyczności» danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego okresu przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany". "Z przytoczonego powyżej fragmentu objaśnień podatkowych wynika, że działalność systematyczna to przede wszystkim taka działalność, która prowadzona jest w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany". (R. Kowalski (w:) PIT. Komentarz do wybranych przepisów, Gdańsk 2020, art. 5 (a)).

Wnioskodawczyni wskazuje, że podejmuje pracę nad jakimś projektem posiadając nakreślony cel, którym jest wytworzenie oprogramowania, które rozwiąże problemy nakreślone przez danego klienta Kontrahenta przy negocjowaniu współpracy i zbieraniu od niego preferencji dotyczących pożądanego działania. Zasobami, które Wnioskodawczyni określa przy planowaniu projektu są technologie informatyczne, czyli Jej wiedza o oprogramowaniu i narzędziach informatycznych. Jej działalność, bazująca na dostępnej aktualnie i rozwijanej wraz z postępem wiedzy jest ukierunkowana na wykorzystanie obecnych zasobów wiedzy lub umiejętności w celu zwiększenia tych zasobów do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług w formie nowych technologii.

Ustawodawca jednakże nie przewidział minimalnego progu skalowalności zwiększenia zasobów wiedzy, dlatego istotny jest element celowościowy, jaki Wnioskodawczyni uwzględnia w swojej działalności.

Działalność Wnioskodawczyni dotyczy tworzenia, ulepszania i modyfikacji Oprogramowania, jak również narzędzi w postaci programów komputerowych, służących do tworzenia Oprogramowania. Warto wspomnieć, że twórczą działalność Wnioskodawczyni odnosić należy nie do praktyki gospodarczej sensu largo, a do praktyki gospodarczej danego podmiotu - a więc Kontrahenta, z którym Wnioskodawczyni współpracuje. Tworzone rozwiązania przez Wnioskodawczynię nie są znane i dostępne u Kontrahenta, z którym współpracuje.

Jak wskazano w Objaśnieniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej IP BOX: "wystarczające jest działanie na skalę przedsiębiorstwa (...) nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot" oraz "(...) Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika".

Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia oprogramowania odpowiadającego indywidualnym potrzebom i wymaganiom klientów Kontrahenta. Wnioskodawczyni wykorzystuje przy tym własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Przy tym sprawdza dostępne rozwiązania u konkurencji, wyciąga wnioski, podejmuje decyzje w sprawie zastosowania właściwej technologii, języka programowania lub innych rozwiązań technologicznych.

Wnioskodawczyni w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy i umiejętności. Bez wątpienia działalność na rzecz Kontrahenta polega na tworzeniu nowych zastosowań, które wcześniej nie miały miejsca, nie były znane i dostępne.

Wnioskodawczyni nie będą przysługiwały prawa (czy to na podstawie umowy licencji, ani też oprogramowanie ulepszane nie jest i nie będzie już własnością/współwłasnością Wnioskodawczyni po jego wytworzeniu i przekazaniu) do przeniesionego już Utworu, w przypadku jego dalszego rozwijania/ulepszania (modyfikacji).

Zgodnie z umową zawartą między Wnioskodawczynią a Kontrahentem - chwilą przeniesienia praw autorskich do stworzonego Oprogramowania uważa się chwilę utrwalenia Utworu przez Wnioskodawczynię w dowolny sposób. Następuje to w momencie tworzenia Oprogramowania przez Wnioskodawczynię, zanim zostanie ono ostatecznie przekazane klientowi końcowemu Kontrahenta. Z chwilą przekazania Oprogramowania, Wnioskodawczyni przekazuje na rzecz Kontrahenta wszelkie prawa autorskie do Oprogramowania. Wnioskodawczyni nie będą więc przysługiwały (także pochodzące z ewentualnych licencji) prawa do Oprogramowania, do którego prawa autorskie już przeniesiono, nawet w przypadku jego dalszego rozwijania/ulepszania.

V. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Wnioskodawczyni przypuszcza także, że prowadzi działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe. Twórczość działalności badawczo-rozwojowej Wnioskodawczyni wynika z wytwarzania nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle nowatorskich, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących, to znaczy wprowadzających to, czego jeszcze nie było.

Wnioskodawczyni wykorzystuje przy tym własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. W tym celu przeprowadza sprawdzenie rynku pod kątem dostępności określonych rozwiązań, a także sprawdza możliwości stworzenia nowych rozwiązań do Oprogramowania, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.

W ramach prac badawczo rozwojowych Wnioskodawczyni określa z jakiej technologii może skorzystać, celem stworzenia lub modyfikacji utworzonych przez siebie kodów źródłowych do poprawnego funkcjonowania modeli parametrycznych. Niniejsze przesądza m.in. o elemencie "twórczym" owej działalności tzn. są to działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżniają się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiadają cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia (Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX). Uzyskane informacje w ramach prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawczyni wykorzystuje do tworzenia Oprogramowania oraz Prototypów.

Wnioskodawczyni wskazuje, że nie jest w stanie stwierdzić, czy działalność przez Nią prowadzona jest działalnością badawczo-rozwojową, w związku z tym zadała we wniosku o indywidualną interpretację podatkową pytanie w tym przedmiocie. Przy czym jednocześnie z ostrożności Wnioskodawczyni wskazuje, że Organ jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi na to pytanie, zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. Akt II FSK 1049/21.

VI. Przychody ze zbycia Oprogramowania oraz Prototypów

W zamian za wykonane usługi Wnioskodawczyni otrzymuje umówione wynagrodzenie. Strony umowy współpracy uzgodniły, że wynagrodzenie płatne jest w ciągu umówionej liczby dni każdorazowo od prawidłowo wystawionej faktury VAT. Termin liczony jest od dnia doręczenia faktury. Umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawczynią a Kontrahentem wskazuje, że w zakresie związanym z wytwarzaniem Oprogramowania lub jego części przenoszone są wszelkie prawa autorskie do nich. W umowie nie zawarto postanowienia, które wprost regulowałoby kwestię wynagrodzenia z tytułu przenoszonych praw autorskich. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 43 ust. 1 ustawy PAIPP, który stanowi, że: "Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia". Wnioskodawczyni rozlicza to wynagrodzenie w ramach cyklicznie wystawianych faktur.

W związku z powyższym otrzymywane przez Wnioskodawczynię należności będą przychodem z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Wartość wynagrodzenia za przeniesienie poszczególnych praw autorskich do Oprogramowania jest każdorazowo określana na koniec okresu rozliczeniowego w sposób proporcjonalny względem pozostałych obowiązków Wnioskodawczyni, które nie mogą być sklasyfikowane jako utwory, zgodnie z prawem autorskim, czy kwalifikowane prawa autorskie do programów komputerowych w rozumieniu art. 74 PAIPP.

VII. Indywidualizacja praw własności intelektualnej

Czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w ramach tworzenia Oprogramowania oraz Prototypów - nie są czynnościami powtarzalnymi w ramach z góry określonego schematu, ponieważ każde kolejne zlecenie przyjmowane od klienta Kontrahenta wymaga indywidualnego podejścia, tj. w szczególności zebranie indywidualnych preferencji od klienta, określenie zakresu prac, sprawdzenie możliwości wykonania prac i ich dostępności na rynku, wyboru właściwej technologii wykonania Oprogramowania, a co za tym idzie odpowiedniego zasobu wiedzy i znajomości technologii. Również praca nad Prototypami nie obejmuje jednakowych założeń i powtarzalnych czynności, ale wymaga od Wnioskodawczyni podejścia nowatorskiego, indywidualnego, kreatywnego, twórczego. Trudno ubrać w ramy działalność związaną z pracą nad Prototypami.

VIII. Koszty uzyskania przychodu/Koszty do wskaźnika Nexus

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dotyczącej wytwarzania kwalifikowanego IP Wnioskodawczyni ponosi następujące wydatki w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów:

a)

usługi księgowe. Koszt związany z prowadzeniem księgowości przez specjalistów jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, a Wnioskodawczyni traktuje ten koszt jako stały element prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, której dominująca część polega na wytwarzaniu chronionych prawem autorskim Utworów,

b)

meble, wyposażenie biura i właściwe oświetlenie. Do właściwej pracy przy komputerze, która nie będzie uciążliwa dla zdrowia Wnioskodawczyni potrzebuje odpowiednich mebli oraz innego wyposażenia gwarantującego bezpieczną pracę przy komputerze (np. lampki biurkowe, innego rodzaju oświetlenie, krzesło biurkowe gwarantujące odpowiedni komfort pracy). Dzięki właściwemu wyposażeniu Wnioskodawczyni nie odczuwa tak szybko zmęczenia, przez które musi przerywać pracę nad wytworzeniem oprogramowania. Ma to wpływ na terminowe realizowanie zleceń oraz bezpośredni wpływ na zdrowie Wnioskodawczyni, ponieważ chroni ją m.in. przed wadami postawy, spowodowanymi wielogodzinną pracą przed komputerem,

c)

sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz niezbędne akcesoria komputerowe. Wnioskodawczyni konsekwentnie usprawnia posiadany sprzęt komputerowy poprzez zakup stosownego sprzętu elektronicznego, akcesoriów oraz peryferiów komputerowych i akcesorów (np. drugi monitor dla usprawnienia pracy, karty graficzne, kable do połączeń między PC a smartfonem, kable HDMI, case ochronny na laptopa, uchwyt na monitor). W szybko zmieniającym się świecie technologii niekorzystanie przez Wnioskodawczynię z nowoczesnych rozwiązań technologicznych prowadziłoby efektywnie do spadku wydajności Jej pracy oraz spadku konkurencyjności.

d) Szkolenia. Wnioskodawczyni konsekwentnie doskonali swoje umiejętności w zakresie programowania oraz nowości pojawiających się w technologii (...) oraz inżynierii i architektury programowania. Zdobywanie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności w zakresie programowania oraz usług towarzyszących jest niezbędne w realiach dynamicznie zmieniającej się branży IT, celem zachowania wysokiej jakości Usług, konkurencyjności na rynku oraz pozyskania nowych i utrzymania dotychczasowych kontrahentów. Pozwala to również na projektowanie nowych, innowacyjnych, niespotykanych dotychczas rozwiązań. Działania polegające na szkoleniach polegają na udziale w konferencjach, kongresach, czy szkoleniach komercyjnych (odpłatnych), jak również udział w studiach III stopnia (doktorat), rozwój kariery naukowej po uzyskaniu tytułu doktora, udział w studiach podyplomowych czy kursach dotyczących programowania. Wnioskodawczyni korzysta również ze szkoleń językowych, specjalistycznych (w szczególności języka angielskiego, ale również innych niezbędnych do bezpośredniego porozumiewania się z klientami). Umiejętności te nie tylko pozwalają na rozwój działalności Wnioskodawczyni, ale przede wszystkim na zbudowanie trwałej, wieloletniej relacji z Kontrahentami i ich klientami,

e) Koszty licencji oprogramowania - programy niezbędne do tworzenia oprogramowania, licencje (...), licencje oprogramowania antywirusowego,

f) Koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów, celem omówienia współpracy, wdrożenia zaprojektowanych rozwiązań, pozyskania informacji niezbędnych do tworzenia oprogramowania (bilety lotnicze, autokarowe, na pociąg, rachunki za hotel/nocleg, wyżywienie),

g) Koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności,

h) Koszty usług księgowych, prawnych, podatkowych - związanych z IP-BOXem, w całości lub w części (w zależności od możliwości ich wydzielenia na fakturze).

W dużym zakresie uzyskiwane przez Wnioskodawczynię przychody z działalności gospodarczej pochodzą z przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania. W wyniku czego wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej uznawane są per se za koszty, celem obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio powiązane z poszczególnymi Projektami realizowanymi przez Nią.

W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez Wnioskodawczynię do przychodów ze zbycia kwalifikowanego IP, Wnioskodawczyni ustali faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną przez Nią działalność związaną z wytwarzaniem określonego programu komputerowego według odpowiedniej proporcji, która będzie odpowiadać przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, np. na podstawie czasochłonności prowadzonych prac.

IX. Ustalenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP

W pierwszej kolejności Wnioskodawczyni stara się ustalić dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów ze zbycia danego Oprogramowania kosztów uzyskania przychodu opisanych powyżej. Kiedy z obiektywnych przesłanek wynika, że właściwe przypisanie określonej kategorii kosztów do danego źródła przychodów nie jest możliwe - czyli dany wydatek dotyczy wielu źródeł i nie ma możliwości zastosowania właściwej metodologii jego przypisania do danego źródła, tj. takiej, która będzie odzwierciedlać adekwatne "powiązanie" odpowiedniej części danego kosztu z przychodami z danego źródła - wówczas Wnioskodawca per analogiam stosuje przychodowy klucz podziału kosztów pośrednich, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o PIT, do poszczególnych rodzajów przychodów, np. w pierwszej kolejności proporcja jest liczona na podstawie: koszty pośrednie x przychody z działalności innowacyjnej/suma przychodów, a następnie: koszty pośrednie działalności innowacyjnej x przychody z danego Oprogramowania (jako osobnego KPWI)/suma przychodów ze wszystkich programów komputerowych.

W drugiej kolejności Wnioskodawczyni ustala poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu ze zbycia danego Oprogramowania bądź części Oprogramowania przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Wnioskodawczyni zwraca uwagę na fakt, że mnożnik Nexus oblicza oddzielnie dla dochodów z poszczególnych programów komputerowych, w związku z czym ustala Ona odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność opisywaną we wniosku związaną z danym prawem przy zastosowaniu powyżej przedstawionego mechanizmu.

X. Ewidencja rachunkowa na potrzeby rozliczenia Ulgi IP BOX

Wnioskodawczyni prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT. W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego, obejmującego comiesięczne zestawienie ponoszonych przychodów i kosztów w ramach prac badawczo-rozwojowych oraz związanych z tworzeniem oprogramowania.

Ewidencja potwierdza uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące poszczególnych programów komputerowych na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji projektów, w ramach którego wytwarzane jest Oprogramowanie do końca danego miesiąca kalendarzowego.

W prowadzonej Ewidencji zostaje wskazany dla każdej faktury przychodowej współczynnik IP BOX w postaci wykazania liczby roboczogodzin przeznaczonych na świadczoną usługę na rzecz danego klienta Kontrahenta oraz liczbę roboczogodzin zaliczonych jako czynności bezpośrednio dotyczące działań podlegających pod tworzenie/uzyskanie kwalifikowanego IP. Na tej podstawie wyliczany jest współczynnik niezbędny do wyliczenia jaka część przychodów może podlegać rozliczeniu w ramach ulgi. Współczynnik ten informuje jaką część przychodu z danej faktury, stanowiło wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw do określonego Oprogramowania, wytworzonego przez Wnioskodawczynię w danym okresie rozliczeniowym.

W odniesieniu do tworzonego Oprogramowania Wnioskodawczyni ewidencjonuje potwierdzone fakturami/rachunkami przychody oraz odpowiadające im koszty z PKPiR (ze wskazaniem takich informacji jak dane kontrahenta, nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury).

W przypadku gdy w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni osiąga przychody ze świadczenia usług innych niż programistyczne, koszty przyporządkowane są do przychodu, na który miały bezpośredni wpływ. Jeśli alokacja konkretnego kosztu nie jest możliwa, koszty te rozliczane są na wszystkie osiągnięte przychody w danym miesiącu, poprzez zastosowanie proporcji przychodowej. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wnioskodawczyni ustala dochód z każdego zrealizowanego projektu Kontrahenta. Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej Ewidencji, Wnioskodawczyni wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT i uwzględnia je we wzorze w celu ustalenia wysokości wskaźnika Nexus, a następnie oblicza podstawę opodatkowania preferencyjną stawką.

Ewidencja prowadzona przez Wnioskodawczynię pozwala ponadto na monitorowanie i śledzenie efektów prac realizowanych w ramach tworzenia Oprogramowania poprzez comiesięczne wskazanie informacji na temat wykonanych zadań w danym miesiącu. Każdy Projekt (każde Oprogramowanie) wyodrębniony w Ewidencji został opisany, w szczególności poprzez wskazanie uzgodnionych z Kontrahentem oczekiwanych efektów prac programistycznych czy prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

XI. Zastosowanie 5% stawki podatku

Przepis art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Wnioskodawczyni zamierza zsumować obliczone według powyżej przedstawionego schematu kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągnięte w roku podatkowym, których suma powinna stanowić podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT.

XII. Podsumowanie

Wnioskodawczyni zamierza skorzystać z preferencyjnego opodatkowania 5% stawką podatkową wobec dochodów uzyskiwanych z Oprogramowania na podstawie przepisów o IP BOX w roku 2022 oraz latach następnych. Wnioskodawczyni planuje kontynuować współpracę z dotychczasowym Kontrahentem na obecnie ustalonych zasadach.

W uzupełnieniu z 29 listopada 2022 r. udzieliła Pani następujących odpowiedzi na zadane w wezwaniu z 28 października 2022 r. pytania:

1)

wyjaśnić, czego dotyczy Pani wniosek w zakresie pierwszego pytania, tj. wskazać:

a)

czy w ramach pytania pierwszego oczekuje Pani oceny, czy "podejmowana przez Wnioskodawczynię działalność na rzecz Jej Kontrahenta polegająca na: tworzeniu Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy)" jest pracami rozwojowymi, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej nie daje możliwości takiego rozstrzygnięcia);

Odpowiedź: Nie.

b) czy w ramach pytania pierwszego oczekuje Pani oceny, czy "podejmowana przez Wnioskodawczynię działalność na rzecz Jej Kontrahenta polegająca na: tworzeniu Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy)" mieści się w kategorii działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) jako prace rozwojowe, o których mowa w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f.

Odpowiedź: Tak.

2)

jeśli w ramach pierwszego pytania oczekuje Pani oceny, czy "podejmowana przez Wnioskodawczynię działalność na rzecz Jej Kontrahenta polegająca na: tworzeniu Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy)" mieści się w kategorii działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f. jako prace rozwojowe, o których mowa w art. 5a pkt 40 u.p.d.o.f. - proszę doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a)

czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadziła Pani albo prowadzi Pani prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, proszę wskazać:

* w jakich okresach je Pani prowadziła lub od kiedy je Pani prowadzi;

* czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe; co było/jest ich celem lub celami; jakie czynności obejmowały/obejmują te prace;

* czy Pani prace rozwojowe zostały/ zostaną zakończone pozytywnym wynikiem; jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami; czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką); w jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pani działalności;

* czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektowała Pani i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę); czy oferuje Pani lub będzie Pani oferowała produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej;

* czy w stosunku do Pani dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter; jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług;

Odpowiedź: Wnioskodawczyni prowadzi samodzielnie prace badawczo-rozwojowe w ramach realizacji umowy współpracy z kontrahentem. Wnioskodawczyni prowadzi tego typu prace od momentu rozpoczęcia współpracy z kontrahentem (A).

Prace badawczo-rozwojowe dotyczą opracowania nowych narzędzi do projektowania modeli parametrycznych w technologii (...), w tym w szczególności funkcjonalności, które można nadać w trakcie tworzenia modelu na zlecenie konkretnego klienta A, który zwraca się z prośbą o opracowanie dla niego konkretnego modelu i indywidualnych rozwiązań dotyczących projektowania i kreowania tego modelu, który następnie stanowi podstawę do tworzenia rozwiązań architektonicznych, inżynieryjnych wykonywanych przez klienta.

Celem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest uzyskanie nowych funkcjonalności lub optymalnych rozwiązań dla stworzenia konkretnych projektów dla konkretnych klientów A. Najprostszym przykładem takiego modelu parametrycznego może być belka żelbetowa przygotowana dla producenta elementów prefabrykowanych. Użytkownik końcowy (klient producenta elementów prefabrykowanych) z poziomu platformy internetowej (...) dla przykładu definiuje oczekiwaną przez niego długość i wysokości elementu, a opracowany przez Wnioskodawczynię algorytm, wraz z odpowiednim połączeniem z parametrycznym modelem pozwala na wygenerowanie gotowego modelu (spełniającego założenia użytkownika końcowego, tj. długość i wysokość) wraz z niezbędnymi dla danego przypadku informacjami niegeometrycznymi. Proces generowania i publikacji modelu odbywa się z zachowaniem wszystkich wymagań technicznych narzuconych przez producenta (...) (w tym przykładzie: producenta elementów prefabrykowanych). Stąd niezbędnym jest dokładne odwzorowanie w modelu parametrycznym właściwości wykorzystywanego budulca, jego wytrzymałości, rozkładu ciężaru, możliwości instalacji i demontażu, wyporności i wytrzymałości. Wymaga to przeprowadzenia weryfikacji gotowych rozwiązań rynkowych, dotychczas wykorzystywanych narzędzi w celu projektowania tego typu elementów i na tej podstawie opracowania, nowego, bardziej efektywnego i prostego w obsłudze modelu parametrycznego, a jednocześnie uzyskaniu maksymalnej ilości danych, niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji z wykorzystaniem informacji pozyskanych z utworzonego programu do uzyskania konkretnego modelu parametrycznego.

W konsekwencji wynikiem prac badawczo-rozwojowych jest uzyskanie odpowiedzi między innymi w zakresie:

- narzędzi i języków programowania, które mogą być wykorzystane do realizacji zlecenia (modelu parametrycznego),

- uzyskanie nowych funkcjonalności w ramach przygotowywanego oprogramowania, m.in. w celu zwiększenia zasobu danych, wyliczanych w toku projektowania konkretnego elementu przez klienta,

- opracowanie nowego oprogramowania do przygotowywania zleceń klientów, w celu optymalizacji czasu i maksymalizacji zakresu zleceń,

- uzyskanie rozwiązań w zakresie oprogramowania do tworzenia modeli parametrycznych, które bardziej szczegółowo i realistycznie będą oddawały pożądane przez klientów efekty, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie portfela klientów A poza inżynierów, architektów, projektantów, firmy budowlane i produkcyjne.

W wyniku prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawczyni stworzyła nowe, zmienione lub ulepszone produkty, w tym m.in. opisane powyżej oprogramowanie do projektowania stalowej belki ze wskazaniem właściwości tego elementu konstrukcyjnego przy wprowadzeniu określonych danych przez projektanta (inżyniera-klienta).

W stosunku do dotychczasowej działalności nowe produkty lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Osiągnięcie ulepszonego charakteru produktów, procesów czy usług nie jest wynikiem działalności rutynowej, powtarzalnej, jak również dokonywania okresowych zmian do tych produktów czy usług. Kontrahent Wnioskodawczyni prowadzi projekty w tym zakresie w ramach bieżącego zapotrzebowania i kreatywności lub koncepcji zgłaszanych przez współpracowników, w tym Wnioskodawczynię.

b) czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadziła Pani albo prowadzi Pani prace o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i kiedy je Pani prowadziła lub od kiedy je Pani prowadzi;

Odpowiedź: Nie.

c) jakie konkretne "Programy" Pani wytworzyła/rozwinęła/ulepszyła/modyfikowała;

Odpowiedź: Wnioskodawczyni uczestniczyła w wytworzeniu, rozwinięciu, ulepszeniu, modyfikacji m.in. następujących programów/produktów:

(...).

3)

wyjaśnić, czy w ramach drugiego pytania oczekuje Pani m.in.:

a)

oceny, czy na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych "Programy", o których mowa w Pani pytaniach, są przedmiotem ochrony prawa autorskiego, w szczególności czy podlegają ochronie, o której mowa w art. 74 ustawy o Prawie autorskimi prawach pokrewnych (Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej nie daje możliwości takiego rozstrzygnięcia);

Odpowiedź: Wnioskodawczyni nie oczekuje takiej oceny.

b) oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej Pani prawa do "Programów", o których mowa w Pani pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.;

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawczyni oczekuje takiej oceny.

4)

jeśli oczekuje Pani oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej Pani prawa do "Programów", o którym mowa w Pani pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. - proszę doprecyzować opis sprawy, tj. wskazać:

a)

czy efekty Pani pracy, które nazywa Pani "Programami", zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

* nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

* nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów;

Odpowiedź: Efekty pracy Wnioskodawczyni zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny. Nie są jedynie "techniczną" a "twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

b) czy efekty Pani pracy, które nazywa Pani odpowiednio "Programami", zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; czy przysługują Pani osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "Programów";

Odpowiedź: Tak, zawsze są to odrębne programy komputerowe, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawczyni przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych Programów.

c) czy w każdym przypadku tworzenie, rozwijanie, ulepszanie oraz modyfikowanie przez Panią "Programów" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Panią prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; czy prowadziła Pani albo prowadzi Pani odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "Programu", który jest efektem Pani pracy;

Odpowiedź: Tak, w każdym przypadku tworzenie, rozwijanie, ulepszanie oraz modyfikowanie przez Wnioskodawczynię Programów wiąże się z samodzielnym podejmowaniem prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tak, Wnioskodawczyni prowadziła i prowadzi odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego Programu, który jest efektem pracy Wnioskodawczyni.

d) czy wytworzone, rozwijane, ulepszane oraz modyfikowane "Programy" zawsze są efektem Pani prac rozwojowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Odpowiedź: Tak, wytworzone, rozwijane i ulepszane oraz modyfikowane Programy zawsze są efektem prac rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawczynię.

e) czy przez tworzenie, rozwijanie, ulepszanie oraz modyfikowanie "Programów" należy rozumieć, że efektem tych prac jest powstanie nowego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci nowego autorskiego prawa do programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Odpowiedź: Tak.

f) czy w sytuacji, gdy "Program" jest wytwarzany w zespole, to efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Panią jest program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też część "Programu", która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

Odpowiedź: Wnioskodawczyni tworzy rozwiązania najczęściej wg wytycznych i oczekiwań klientów A. Czynności przeważnie wykonuje samodzielnie. W zależności od projektu są to zarówno rozwiązania, które w całości Wnioskodawczyni wykonuje samodzielnie jak i fragmenty gotowych rozwiązań, które stanowią integralną części globalnej aplikacji (projekty zespołowe). W drugim przypadku (projekty zespołowe) bez rozwiązań Wnioskodawczyni gotowe produkty nie miałby pełnej funkcjonalności albo w ogóle nie działałby w sposób prawidłowy.

g) czy w sytuacji, gdy w efekcie prac prowadzonych przez Panią powstaje część "Programu", która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to ww. osoby (współtwórcy, w tym Pani) przenoszą razem (łącznie) na rzecz zleceniodawcy (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawo do stworzonego przez nich łącznie programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Pani z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie;

Odpowiedź: Tak.

5)

doprecyzować opis sprawy, tj. wskazać:

a)

czy usługi świadczone przez Panią w ramach zawartej umowy ze spółką A są wykonywane przez Panią w Polsce czy w kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę; jeśli usługi są wykonywane w kraju, w których podmiot ten ma siedzibę, to proszę wskazać, czy działalność gospodarcza w tym państwie jest/będzie prowadzona za pośrednictwem zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a tym państwem;

Odpowiedź: Usługi wykonywane przez Wnioskodawczynię w związku ze współpracą ze spółką A są wykonywane w Polsce.

b) czy ponosi Pani odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent);

Odpowiedź: Tak.

c) jak na gruncie umowy z Kontrahentem wygląda relacja między przeniesieniem przez Panią na Kontrahenta praw do konkretnego efektu Pani pracy a upływem okresu rozliczeniowego, momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia;

Odpowiedź: Zgodnie z umową okres rozliczeniowy rozpoczyna się w pierwszym dniu danego miesiąca i kończy w ostatnim dniu tego miesiąca. Wynikiem realizacji Umowy jest powstanie rezultatów stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej, w szczególności dotyczy to utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które stanowić mogą programy komputerowe jak i utwory o innym charakterze. Wnioskodawczyni przenosi na A prawa autorskie do Utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym tych wymienionych w art. 74 ust. 4 ustawy o prawach autorskich. Za chwilę przejścia praw autorskich majątkowych uważa się chwilę utrwalenia Utworu przez Wnioskodawczynię w dowolny sposób. Oznacza to, że stworzenie danego Programu w danym miesiącu, jest rozliczane zgodnie z fakturą wystawioną za czynności wykonane w tym miesiącu. Płatność następuje wówczas w terminie wskazanym na fakturze. Wypłata wynagrodzenia następuje w formie przelewu na rachunek Wnioskodawczyni. Wartość wynagrodzenia jest rozliczana proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych do realizacji danego zlecenia związanego z powstaniem kwalifikowanego IP względem ogólnej liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu.

d) czy faktury, które wystawia Pani na rzecz Kontrahenta, wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pani prac na Kontrahenta; jeśli nie, proszę wskazać dlaczego;

Odpowiedź: Nie, wynagrodzenie nie jest wyodrębnione na fakturach, ale jest ono wyliczane i wpisywane do ewidencji IP Box. Wynagrodzenie jest wyliczane na podstawie stawki godzinowej, proporcjonalnie do godzin przeznaczonych na tworzenie danego programu w danym okresie rozliczeniowych względem wszystkich godzin w miesiącu (okresie rozliczeniowym).

e) w jaki sposób umowa z Kontrahentem reguluje kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Panią na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Panią "Programów"; w jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "Programu" i przeniesienie praw do tego efektu Pani pracy na Kontrahenta (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pani i Kontrahent); co potwierdza przeniesienie tych praw;

Odpowiedź: Umowa wskazuje, że dany utwór (Program) jest przenoszony na A w momencie jego utrwalenia przez Wnioskodawczynię w dowolny sposób. Utrwalenie Programu następuje najczęściej poprzez jego zamieszczenie na platformie (...), która stanowi autorskie rozwiązanie firmy A. De facto w momencie tworzenia Programu jest od początku wprowadzany na wskazaną platformę i w ten sposób wyodrębniony. Wynagrodzenie jest określane przez Wnioskodawczynię proporcjonalnie do godzin przeznaczonych na tworzenie danego programu w danym okresie rozliczeniowych względem wszystkich godzin w miesiącu (okresie rozliczeniowym). Potwierdzeniem przeniesienia tych praw jest wprowadzenie programu na platformę (...) oraz wystawienie faktury przez Wnioskodawczynię i jej zapłata przez kontrahenta.

f) jak należy rozumieć stwierdzenie, że koszt usługi księgowej "Wnioskodawczyni traktuje (...) jako stały element prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej"; Czy koszt usługi księgowej miał charakter jednorazowy; Jeśli nie, proszę wskazać jak często ponosi Pani te koszty;

Odpowiedź: Koszt jest stały, ponoszony każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawianej przez podmiot świadczący usługi księgowy w każdym miesiącu.

g) o jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pani, że ponosi koszt zakupu mebli, wyposażenia biura, właściwego oświetlenia, gdyż w treści wniosku posłużono się jedynie ich przykładowym wyliczeniem (np. lampki biurkowe, innego rodzaju oświetlenie, krzesło biurkowe). Prosimy o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, wszystkich wydatków zaliczanych przez Panią do tej kategorii wydatków. Kiedy poniosła Pani te koszty; Czy ww. wydatki zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych;

Odpowiedź: Są to wydatki niezbędne do wyposażenia biura, miejsca wykonywania zleceń przez Wnioskodawczynię w celu realizacji umowy na rzecz A. Aby prawidłowo wykonywać czynności związane z tworzeniem Programów niezbędnymi dla Wnioskodawczyni są meble i wyposażenie w postaci:

- lampki biurkowej oraz oświetlenia górnego (lampa wisząca), aby prawidłowo doświetlić miejsce pracy i przeciwdziałać zmęczeniu oczu oraz pogorszenia lub utraty wzroku, a także umożliwić wykonywanie czynności o różnych porach dnia i różnej pogodzie, w celu wykonania zleceń terminowo i w najwyższej jakości,

- krzesło biurowe, aby móc usiąść przy wykonywaniu czynności przy komputerze, co z pewnością ułatwia pracę i wykonywanie zleceń,

- biurko - niezbędne do położenia komputera oraz monitora, które są niezbędne do realizacji zleceń,

- regały i szafki - niezbędne do przechowywania dokumentacji związanej ze świadczonymi zleceniami, jak również akcesoriów komputerowych i innego wyposażenia biura.

Trudno mówić tutaj o katalogu zamkniętym tego typu wydatków, ponieważ wyposażenie ulega zużyciu w perspektywie czasu i jego wykorzystania. Stąd niezrozumiałym jest określanie katalogu zamkniętego tego typu wydatków w treści interpretacji podatkowej. Nie ma przepisu, który wymagałby na tym etapie określanie tego typu katalogu zamkniętego.

h) o jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pani, że ponosi koszt zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych, gdyż w treści wniosku posłużono się jedynie ich przykładowym wyliczeniem (np. drugi monitor, karty graficzne, kable do połączeń między PC a smartfonem, kable HDMI, case ochronny ma laptopa, uchwyt na monitor). Prosimy o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, wszystkich wydatków zaliczanych przez Panią do tej kategorii wydatków. Kiedy poniosła Pani te koszty; Czy ww. wydatki zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych;

Odpowiedź: Trudno mówić tutaj o katalogu zamkniętym tego typu wydatków, ponieważ sprzęt i akcesoria ulegają zużyciu w perspektywie czasu i jego wykorzystania. Stąd niezrozumiałym jest określanie katalogu zamkniętego tego typu wydatków w treści interpretacji podatkowej. Nie ma przepisu, który wymagałby na tym etapie określanie tego typu katalogu zamkniętego. Wydatki dotyczą zakupu sprzętu niezbędnego do tworzenia Programów. Bez komputera, monitora, właściwej karty graficznej, kabli do podłączeń HDMI, case ochronny na laptopa, uchwyt na monitor - nie można właściwie funkcjonować w działalności wykonywanej przez Wnioskodawczynię. Zakres wyposażenia zmienia się. Pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne, które ułatwiają pracę programisty, jak np. nowe karty graficzne, monitory bezpieczne dla oczu i energooszczędne, ergonomiczne kable i osprzęt zmniejszający zużycie prądu. Wszystkie elementy wyposażenia sprzętowego służą też obniżeniu kosztów m.in. prądu - co jest szczególnie istotne dla prowadzonej działalności. Zakres wyposażenia jest więc zmienny. Zakup poszczególnych elementów sprzętu będzie każdorazowo uzasadniony dla tworzenia kwalifikowanego IP.

i) o jakich konkretnie wydatkach na szkolenia mowa jeśli wskazuje Pani, że "Działania polegające na szkoleniach polegają na udziale w konferencjach, kongresach, czy szkoleniach komercyjnych (odpłatnych), jak również udział w studiach III stopnia (doktorat), rozwój kariery naukowej po uzyskaniu tytułu doktora, udział w studiach podyplomowych czy kursach dotyczących programowania. Wnioskodawczyni korzysta również ze szkoleń językowych, specjalistycznych (w szczególności języka angielskiego, ale również innych niezbędnych do bezpośredniego porozumiewania się z klientami)". Prosimy o wskazanie, w formie katalogu zamkniętego, wszystkich wydatków zaliczanych przez Panią do tej kategorii wydatków. Kiedy poniosła Pani te koszty; Czy ww. wydatki zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych;

Odpowiedź: Trudno mówić tutaj o katalogu zamkniętym tego typu wydatków, ponieważ zakres możliwych ścieżek rozwoju jest bardzo szeroki i zmienny w czasie. Stąd niezrozumiałym jest określanie katalogu zamkniętego tego typu wydatków w treści interpretacji podatkowej. Nie ma przepisu, który wymagałby na tym etapie określanie tego typu katalogu zamkniętego. Wydatki dotyczą możliwości udziału w specjalistycznych konferencjach, kongresach, czy szkoleniach komercyjnych (odpłatnych) dotyczących programowania i branży związanej z technologią (...), jak również udział w studiach III stopnia (doktorat), rozwój kariery naukowej po uzyskaniu tytułu doktora, udział w studiach podyplomowych czy kursach dotyczących programowania. Wnioskodawczyni korzysta również ze szkoleń językowych, specjalistycznych (w szczególności języka angielskiego, ale również innych niezbędnych do bezpośredniego porozumiewania się z klientami). Każdy z ww. wydatków zostanie wykazany w ewidencji i powiązany z realizacją właściwego kwalifikowanego IP.

j) o jakich konkretnie wydatkach mowa jeśli wskazuje Pani, że ponosi koszt zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności; Jaki jest dokładnie zakres tego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia i w jakim celu ponosi Pani te wydatki? Kiedy poniosła Pani te koszty; Czy koszty te zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych; Czy do ponoszenia kosztów zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności zobowiązuje Panią umowa zawarta z Kontrahentem;

Trudno mówić tutaj o katalogu zamkniętym tego typu wydatków, ponieważ wyposażenie ulega zużyciu w perspektywie czasu i jego wykorzystania. Stąd niezrozumiałym jest określanie katalogu zamkniętego tego typu wydatków w treści interpretacji podatkowej. Nie ma przepisu, który wymagałby na tym etapie określanie tego typu katalogu zamkniętego. Do zawarcia tego typu umów poza ustaleniami z kontrahentem zobowiązuje Wnioskodawczynię własne poczucie odpowiedzialności za prowadzoną działalność. W przypadku bowiem włamania i kradzieży wyposażenia lub sprzętu, Wnioskodawczyni nie uzyska finansowania na zakup skradzionego lub zniszczonego sprzętu lub wyposażenia od instytucji państwowych czy od fiskusa. Wnioskodawczyni musi wówczas samodzielnie zadbać o to, żeby zabezpieczyć posiadany sprzęt, a w konsekwencji zabezpieczyć ciągłość wykonywania zleceń. Wnioskodawczyni nie chce w takiej sytuacji zaciągać dodatkowych zobowiązań kredytowych, aby kontynuować działalność. W konsekwencji wpływa to także na istnienie jej przedsiębiorstwa, tworzenie Programów czy prowadzenie prac rozwojowych. Koszty te są niezbędne dla prowadzenia każdego projektu związanego z pracami rozwojowymi, jak również z pracami związanymi z tworzeniem każdego z Programów.

k) jakich konkretnych kosztów usług prawnych, podatkowych dotyczy Pani wniosek; Kiedy poniosła Pani te koszty; Czy koszty te zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych;

Odpowiedź: Są to przede wszystkim koszty związane z analizą umowy zawartej z kontrahentem w przedmiocie praw autorskich i majątkowych i możliwości ich przenoszenia za wynagrodzeniem w związku z opracowaniem kwalifikowanego IP z poszczególnych Programów zrealizowanych przez Wnioskodawczynię. Koszty rozliczeń podatkowych dotyczących realizacji konkretny zleceń na stworzenie programu dla klienta A. Koszty związane z konsultacjami prawnymi w zakresie spełnienia wymogów w sprawie ulgi IP-BOX.

l) jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pani czwartego i piątego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pani jako konkretne prace rozwojowe (we wniosku wskazała Pani ogólnie, że ponoszenie tych wydatków dotyczy Pani działalności, ale nie wyjaśniła Pani kwestii powiązań poszczególnych kosztów z konkretnymi działaniami, które Pani prowadziła albo prowadzi jako konkretne prace rozwojowe);

Odpowiedź: Wydatki wymienione w czwartym i piątym pytaniu dotyczą zakupu sprzętu, wyposażenia i usług niezbędnych do wykonywania zleceń na rzecz A.

Ponoszenie kosztów usług księgowych jest związane z prawidłowym rozliczeniem przychodów i kosztów związanych z realizacją poszczególnych Programów i przeniesienia kwalifikowanego IP, w tym prawidłowego wyliczenia i kwalifikacji poszczególnych elementów do wskaźnika Nexus.

Wydatki związane z nabyciem mebli i wyposażenia są niezbędne do przygotowania stanowiska pracy dla Wnioskodawczyni, które umożliwia jej umieszczenie komputera, monitora i akcesoriów komputerowych niezbędnych do programowania i prowadzenia prac badawczo rozwojowych.

Wydatki związane z nabyciem sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz nabycia akcesoriów komputerowych są niezbędne do tworzenia programów i prowadzenia prac badawczo rozwojowych, w tym tworzenia dokumentacji związanej z tworzeniem i przekazaniem kwalifikowanego IP. Czynności tych nie sposób wykonać analogowo, bez posiadania odpowiedniego sprzętu komputerowego i akcesoriów. Informacje na temat stosowanych rozwiązań przez konkurencję oraz prowadzenie testów i analiz może być prowadzone przez programistę wyłącznie przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, wskazanego we wniosku.

Wydatki związane ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji - opisanymi we wniosku - również są niezbędne dla Wnioskodawczyni w celu uzyskania bieżących informacji, wiedzy i doświadczenia w zakresie wykorzystywanych nowych technologii, narzędzi oraz języków programowania w ramach tworzenia modeli parametrycznych i Programów tworzonych w związku z tym zleceniem. Zwiększa to konkurencyjność oraz optymalizuje czas i zakres wykonywanych zleceń, a także pozwala na uzyskanie rozwiązań niedostępnych na rynku polskim.

Wydatki związane z kosztami licencji oprogramowania są niezbędne do właściwego przygotowania narzędzia pracy (komputera) Wnioskodawczyni do tworzenia oprogramowania i dokumentowania uzyskanych wyników w ramach tworzenia kwalifikowanego IP oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i ich właściwego zabezpieczenia.

Koszty wyjazdów do klientów i kontrahentów - są niezbędne do pozyskania nowych klientów zainteresowanych Programami tworzonymi przez Wnioskodawczynię na rzecz swego kontrahenta (A), a także pozyskania podstawowych informacji dotyczących zleceń. Bez tych spotkań Wnioskodawczyni nie mogłaby właściwie przedstawić produktu i możliwości, które oferuje Program, a w konsekwencji twórczość oraz osiąganie przychodów z tytułu przeniesienia własności kwalifikowanego IP nie byłoby możliwe.

Koszty zabezpieczenia mienia, w tym ubezpieczenia działalności - dotyczą zabezpieczenia sprzętu i wyposażenia Wnioskodawczyni, które służy jej do tworzenia Programów w ramach kwalifikowanego IP i ich przeniesienia na A, celem korzystania przez klientów A. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży tych elementów wyposażenia działalność Wnioskodawczyni w zakresie kwalifikowanego IP byłaby sparaliżowana do czasu uzyskania zewnętrznego finansowania, co w niektórych przypadkach może być czasochłonne lub ograniczone. Poniesienie tych kosztów zabezpieczenia Wnioskodawczynię przed przerwą w wykonywani zleceń i umożliwia szybkie uzyskanie odszkodowania celem uzupełnienia braków w wyposażeniu i kontynuowania działalności w sposób niezwłoczny, bez zagrożenia dla terminowości wykonywanych zleceń.

Koszty usług księgowych, prawnych i podatkowych - są niezbędne do prawidłowej kwalifikacji, rozliczenia, a także przygotowania zasad prawnych przeniesienia kwalifikowanego IP w sytuacji gdy przepisy podatkom prawne ulegają częstej, zaskakującej i dynamicznej zmianie, w tym również praktyka organów podatkowych jest ciągle aktualizowana, co utrudnia prowadzenie działalności w zakresie tworzenia Programów, przeniesień autorskich praw majątkowych w ramach kwalifikowanego IP i ich poprawnego rozliczenia.

Wnioskodawczyni dba o to aby wszelkie podjęte przez nią działania były prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem rozliczone. Niektóre projekty mogą również wymagać od Wnioskodawczyni w przyszłości aneksowania lub zawierania nowych umów w związku z prowadzonymi badaniami rozwojowymi nad nowymi rozwiązaniami w Programach lub nad stworzeniem nowego oprogramowania. Wszelkie koszty w tym zakresie będą właściwie przypisane do danego projektu, programu czy prac badawczo-rozwojowych w ramach prowadzonej ewidencji.

Wnioskodawczyni wskazała już we wniosku, że w dużym zakresie uzyskiwane przez Wnioskodawczynię przychody z działalności gospodarczej pochodzą z przeniesienia praw autorskich do Oprogramowania. W wyniku czego wymienione koszty uzyskania przychodu ponoszone przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej uznawane są per se za koszty, celem obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, tj. wydatki bezpośrednio powiązane z poszczególnymi Projektami realizowanymi przez Nią.

W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez Wnioskodawczynię do przychodów ze zbycia kwalifikowanego IP, Wnioskodawczyni ustali faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną przez Nią działalność związaną z wytwarzaniem określonego programu komputerowego według odpowiedniej proporcji, która będzie odpowiadać przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie, np. na podstawie czasochłonności prowadzonych prac. Stąd Wnioskodawczyni nie będzie traktowała jako koszty wydatki, które nie są powiązane z danym projektem, programem czy prowadzeniem badań.

m) czy którekolwiek z opisanych wydatków, których dotyczy Pani czwarte i piąte pytanie, były lub są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Panią konkretnych prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

Odpowiedź: Tak, każdy wydatek będzie właściwie przypisany do danego projektu związanego z pracami rozwojowymi i rozliczony zgodnie z zasadami przedstawionymi we wniosku.

n) w jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pani poszczególne wydatki z Pani piątego pytania do działań, które traktuje Pani jako konkretne prace rozwojowe; czy zawsze zalicza Pani do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pani do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego "programu komputerowego"; czy stosuje Pani inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady);

Odpowiedź: Sposób rozliczenia został przedstawiony we wniosku w pkt VIII, IX i X.

o) czy wymienione we wniosku (w pytaniu czwartym) składniki majątku stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w prowadzonej działalności;

Odpowiedź: Nie.

p) od kiedy prowadzi Pani - należy wskazać datę - odrębną ewidencję, o której mowa we wniosku;

Odpowiedź: Od 1 stycznia 2022 r.

Z kolei w uzupełnieniu z 28 grudnia 2022 r. udzieliła Pani następujących odpowiedzi na zadane w wezwaniu z 13 grudnia 2022 r. pytania:

1) Wskazać jakich kosztów związanych z udziałem w studiach III stopnia (doktorat) dotyczy Pani wniosek (należy wskazać zamknięty katalog kosztów);

Odpowiedź: Koszty to m.in. koszt publikacji naukowych (często te koszty są bardzo wysokie w bardzo dobrych czasopismach i nie udaje się wydobyć finansowania od uczelni), wyjazdy na konferencje krajowe i międzynarodowe (dojazd, noclegi oraz opłata konferencyjna).

2) Wskazać jakiego kierunku studiów III stopnia (doktorat) dotyczą te koszty;

Odpowiedź: (...).

3) Szczegółowo opisać okoliczności w związku, z którymi poniosła/ponosić będzie Pani koszty związane z udziałem w studiach III stopnia (doktorat);

Odpowiedź: Są to przede wszystkim koszty związane z publikacjami artykułów związanych z publikacjami naukowymi w zakresie inżynierii budownictwa. Z kolei wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w poszczególnych projektach, w których wykorzystanie ma projektowanie modeli parametrycznych dla poszczególnych klientów, w tym m.in. wspomniana we wniosku belka budowlana projektowana na zlecenie klienta. Aktualnie z uwagi na pandemię udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych jest znacznie uniemożliwiony, jednakże potencjalnie możliwy w przyszłości. Wniosek dotyczy przyszłych zdarzeń stąd koszty związane z udziałem w konferencjach i innych wydarzeniach mogą powstać. Koszty dotyczą dojazdów, noclegu i opłat konferencyjnych.

4) Szczegółowo opisać - w odniesieniu do kosztów związanych ze studiami III stopnia (doktorat) - związek tych wydatków z konkretnymi pracami rozwojowymi prowadzonymi przez Panią;

Odpowiedź: Wnioskodawczyni jest osobą ambitną i studia III stopnia mają dla niej duże znaczenie, gdyż jest to jej ciągły rozwój, który w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu jej umiejętności związanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii (...) oraz zwiększa jej konkurencyjność w ciągle rozwijającym się świecie innowacyjnych technologii w budownictwie. Poprzez zdobywanie wiedzy, konferencje, publikacje Wnioskodawczyni może swoją wiedzę wykorzystać w biznesie.

5) Wskazać jakich kosztów związanych z udziałem w studiach podyplomowych dotyczy Pani wniosek (należy wskazać zamknięty katalog kosztów);

6) Wskazać jakiego kierunku studiów podyplomowych dotyczą te koszty;

7) Szczegółowo opisać okoliczności w związku, z którymi poniosła/ponosić będzie Pani koszty związane z udziałem w studiach podyplomowych;

8) Szczegółowo opisać - w odniesieniu do kosztów związanych ze studiami podyplomowymi - związek tych wydatków z konkretnymi pracami rozwojowymi prowadzonymi przez Panią.

Odpowiedź łączna do pytań od nr 5 do nr 8: Aktualnie Wnioskodawczyni nie bierze udziału w studiach podyplomowych. Jednakże w 2019 r. Wnioskodawczyni ukończyła studia podyplomowe (...). Te studia podyplomowe dały Wnioskodawczyni wiedzę o stosowanym oprogramowaniu i procesach (...), które zachodzą na budowach i w biurach projektowych, dzięki zdobytej wiedzy Wnioskodawczyni mogła podjąć nowe wyzwania i obejmować nowe stanowiska np. Specjalista ds. (...) (umowa zlecenie) i wie, że takiego typu studia dadzą jej wiedzę, doświadczenie i pewność, że nie wypadnie z rynku. W przyszłości Wnioskodawczyni planuje podjąć studia podyplomowe związane z zarządzaniem i technologiami informatycznymi, które pozwolą jej zdobyć wiedzę z innych tematów, których potrzebuje by dobrze prowadzić swoje prace w zakresie programowania i wykorzystania nowych technologii, aby po prostu "być na czasie" ze stosowanymi rozwiązaniami na rynku. Koszty to m.in. dojazd, noclegi, opłata za studia podyplomowe.

Pytania

1. Czy podejmowana przez Wnioskodawczynię działalność na rzecz Jej Kontrahenta polegająca na: tworzeniu Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT?

2. Czy prawa autorskie do Programów tworzonych samodzielnie przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT?

3. Czy odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do Programów przez Wnioskodawczynię w ramach wykonywanych zleceń na rzecz Kontrahenta stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT?

4. Czy wydatki na:

a.

usługi księgowe,

b.

meble, wyposażenie biura, w tym właściwe oświetlenie,

c.

sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz niezbędne akcesoria komputerowe,

d.

szkolenia,

e.

koszty licencji oprogramowania,

f.

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów,

g.

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności,

h.

koszty usług księgowych, prawnych, podatkowych,

które Wnioskodawczyni ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii alokacji, kosztami uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w kontekście art. 30ca ust. 7 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT?

5. Które z wydatków ponoszonych przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na:

a.

usługi księgowe,

b.

meble, wyposażenie biura, w tym właściwe oświetlenie,

c.

sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz niezbędne akcesoria komputerowe,

d.

szkolenia,

e.

koszty licencji oprogramowania,

f.

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów,

g.

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności,

h.

koszty usług prawnych, podatkowych,

które Wnioskodawczyni ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej?

6. Czy zgodnie z art. 30cb ust. 1 w zw. z art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT opisana we wniosku Ewidencja, która prowadzona jest na bieżąco przez Wnioskodawczynię, spełnia wymagania dla skorzystania z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30ca ustawy o PIT?

7. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym oraz stanowiskach Wnioskodawczyni do zadanych pytań możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT?

Pani stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 29 listopada 2022 r.)

Ad 1

Artykuł 5a pkt 38 ustawy o PIT, normuje działalność badawczo-rozwojową jako: działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badaniami naukowymi są więc: 1. badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne, 2. badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, pojęcie prace rozwojowe - oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, niezbędne jest wyodrębnienie pewnych cech dotyczących możliwości zakwalifikowania przedmiotowego oprogramowania tworzonego przez Wnioskodawczynię jako prac badawczo-rozwojowych.

Odnosząc się do interpretacji indywidualnej o sygnaturze 0114-KDIP3-1.4011.318.2019.3.MG i stanowiska tamtejszego wnioskodawcy, które zostało w niej przedstawione i zaaprobowane przez Organ podatkowy - działalność badawczo-rozwojowa powinna: obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe, mieć twórczy charakter, być podejmowana w sposób systematyczny, oraz być podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ponadto w Objaśnieniu podatkowym z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącym preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box w definiowaniu działalności B+R następuje odniesienie do kryteriów z tzw. Podręcznika Frascati (OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD Publishing, Paris/GUS).

Według podręcznika działalność badawczo-rozwojowa musi być: nowatorska, twórcza, nieprzewidywalna, metodyczna, możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

Działalność podejmowana przez Wnioskodawczynię polega na tworzeniu nowego Oprogramowania w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie biznesowe klienta Kontrahenta Wnioskodawczyni, jak również tworzeniu Prototypów, które mogą być w przyszłości wykorzystywane do tworzenia Oprogramowania, a z pewnością służą zwiększeniu stanu wiedzy na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym technologii (...). Działania te stanowią prace rozwojowe w rozumieniu przedmiotowych ustaw. Polegają one bowiem na wykorzystaniu nowej i istniejącej wiedzy, tj. wiedzy i narzędzi programistycznych, języków programowania, znanych algorytmów (rozwiązań już dostępnych na rynku w ofertach konkurencji) do zaprojektowania nowych i ulepszonych rozwiązań w opracowywanym przez Wnioskodawczynię Programie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, jak i kryteria niezbędne do uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową, Jej działalność spełnia cechy takowej:

1.

nowatorskość i twórczość: Wnioskodawczyni tworzy Programy, w zależności od potrzeb klienta, z którym współpracuje lub zapotrzebowania Kontrahenta. Z kolei klient ma na celu zwiększenie innowacyjności archaicznych rozwiązań programistycznych w zależności od swoich potrzeb, swojej działalności, w szczególności do wykorzystania w branży budowlanej przez inżynierów, architektów czy wykonawców określonych budowli lub elementów tych budowli. Wymagane jest aby była możliwość dostosowania możliwości funkcjonalnych do specyficznych, zindywidualizowanych wymogów klientów, które nie mogą być spełnione za pośrednictwem ogólnodostępnych na rynku rozwiązań;

2.

nieprzewidywalność: klient, z którym Wnioskodawczyni współpracuje, oczekuje od Niej wykonywania prac, których skutek co prawda jest określony, natomiast proces tworzenia danych rozwiązań (dotyczących modelu parametrycznego w technologii (...)), pomimo korzystania z istniejących metod informatycznych i języków programistycznych, powoduje wytworzenie całkowicie nowego rozwiązania lub znaczną modyfikację archaicznych rozwiązań. Wnioskodawczyni również uczestniczy aktywnie w tworzeniu Prototypów, które stanowią nowatorskie narzędzia lub rozwiązanie niedostępne obecnie na rynku, ale mogące być wykorzystywane w przyszłej działalności Kontrahenta. Prace nad Prototypami również są nieprzewidywalne z uwagi na dynamiczny rozwój technologii i dostępnych rozwiązań oraz oczekiwań klientów Kontrahenta;

3.

metodyczność: Wnioskodawczyni zobowiązana jest w ramach wiążącej ją umowy do ścisłej, zgodnej z harmonogramem współpracy z Kontrahentem, jak i jego klientami czy współpracującymi podmiotami trzecimi wyznaczonymi przez Kontrahenta. Wnioskodawczyni zobowiązana jest należycie udokumentować fakt współpracy i wykonywać zlecone czynności zgodnie z oczekiwaniami Klienta i ustalonym z nim planem, czy z oczekiwaniami Kontrahenta lub jego podmiotu trzeciego i sporządzonym przez nich harmonogramem działań;

4.

możliwość przeniesienia lub odtworzenia: celem Wnioskodawczyni, w ramach wykonywanej przez Nią działalności jest przeniesienie autorskich praw majątkowych z Programów na Kontrahenta, co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością ich przeniesienia lub odtworzenia. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że tworzenie przez Wnioskodawczynię Programów na rzecz Kontrahenta i jego klientów i/lub wskazanych przez Kontrahenta podmiotów trzecich - spełnia kryteria działalności badawczo-rozwojowej zawarte w Podręczniku Frascati oraz w art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT.

Ad 2

Artykuł 30ca ust. 2 ustawy o PIT wskazuje zamknięty katalog praw własności intelektualnych, z których dochód może zostać objęty preferencyjnym opodatkowaniem. Autorskie prawo do programu komputerowego stanowi jedno z praw własności intelektualnych wskazanych w tym artykule w ust. 2 pkt 8. Przy czym, by można było mówić o "kwalifikowanym" prawie własności intelektualnej przepis ten wymaga również by spełnione zostały dwa kryteria:

a.

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, oraz

b.

prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Należy więc uznać, że Programy wytwarzane przez Wnioskodawczynię, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich, bowiem należą one do programów komputerowych, które art. 74 ustawy o PAIPP kwalifikuje jako utwory będące przedmiotem jego ochrony i to już z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych. Zgodnie z Polską Normą PN-ISO/IEC 2382-1:1996 - 1.05.01 program komputerowy to jednostka syntaktyczna zgodna z zasadami konkretnego języka programowania, składająca się z deklaracji i instrukcji lub rozkazów potrzebnych do rozwiązania funkcji, zadania lub problemu (M. Szmit, Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego, Warszawa 2014, s. 178). Przedmiotem ochrony prawa autorskiego mogą być poszczególne elementy lub nawet krótkie fragmenty (urywki) programu, jeśli tylko one same spełniać będą wymogi podane w art. 1 ust. 1 ustawy o PAIPP, tj. elementy programu jako takiego, a więc instrukcje działania dla komputera lub ich zestawy (wyr. TS z dnia 22 grudnia 2010 r., C-393/09, Bezpećnostni softwarova asociace, ECLI:EU:C:2010:816). Do programów komputerowych stosuje się również wyrażoną w art. 1 ust. 3 ustawy o PAIPP zasadę, że chronione są także dzieła w postaci nieukończonej, np. wersja pre-alfa, alfa lub beta programu, wydanie testowe lub demonstracyjne (A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019 - art. 74).

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawczynię stan faktyczny można stwierdzić, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego są Programy, wytwarzane przez Nią w ramach zawartej umowy współpracy pomiędzy Nią a Kontrahentem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, prawo autorskie do programów komputerowych wytwarzanych przez Nią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w kontekście przedstawionej we wniosku działalności, zalicza się do kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, gdyż jest ono wymienione w zamkniętym katalogu praw własności intelektualnych sprecyzowanych w tym przepisie, podlega ochronie na podstawie ustawy o PAIPP, a jego przedmiot został wytworzony przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej przez Nią działalności badawczo-rozwojowej.

Ad 3

Dochodem z kwalifikowanego IP, zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, jest osiągnięty przez podatnika w ciągu roku podatkowego dochód:

1.

z opłat lub należności wynikających z umów licencyjnych, dotyczących kwalifikowanego IP;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego IP;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z postanowieniami konkretnej umowy współpracy w ramach wykonywanych usług przenoszone są przez Wnioskodawczynię na rzecz Kontrahenta wytworzone Programy. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego - w zamian za wykonane usługi Wnioskodawczyni otrzymuje umówione wynagrodzenie, w którym zawarte jest wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. Niniejsza należność obejmuje honorarium za przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do danego Programu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odpłatne zbycie autorskich praw majątkowych do wytworzonego Programu, należy zakwalifikować jako kategorię sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej będziemy mieli do czynienia przy spełnieniu łącznie trzech warunków:

a)

przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez Nią działalności badawczo-rozwojowej, oraz;

b)

należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT;

c)

podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Według Wnioskodawczyni zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki uznania, ponieważ wytwarza, rozwija lub ulepsza kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci praw autorskich do programu komputerowego.

Ad 4

Zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT, dochód (strata) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Natomiast art. 9 ust. 2 ustawy o PIT stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zastosowanie cedułowości (teorii źródeł) wiąże się z konsekwencjami, zwłaszcza w zakresie możliwości stosowania specjalnych stawek opodatkowania lub kosztów normatywnych.

Prowadzona przez Wnioskodawczynię działalność gospodarcza w przeważającym zakresie obejmuje tworzenie programów komputerowych, do których prawa autorskie są następnie przenoszone w ramach realizacji zawartej umowy współpracy na określonego Kontrahenta. Wnioskodawczyni za wykonane usługi otrzymuje ustalone wynagrodzenie, obejmujące również należność za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zważając na to, że działania Wnioskodawczyni zorientowane są na działalność badawczo-rozwojową, będzie więc ponosiła wydatki na:

a)

usługi księgowe,

b)

meble, wyposażenie biura, w tym właściwe oświetlenie,

c)

sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz niezbędne akcesoria komputerowe,

d)

szkolenia,

e)

koszty licencji oprogramowania,

f)

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów,

g)

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności,

h)

koszty usług prawnych, podatkowych.

Powyżej opisane wydatki są również kosztami w rozumieniu art. 22 w zw. z art. 23 ustawy o PIT, gdyż mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, tj. prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku braku możliwości pełnego alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez Wnioskodawczynię w ramach działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia Programu, Wnioskodawczyni ustali faktyczny koszt poniesiony w danym okresie na prowadzoną przez Nią działalność związaną z wytwarzaniem określonego programu komputerowego według odpowiedniej proporcji, która będzie odpowiadać przyczynieniu się danego kosztu do osiągnięcia konkretnego przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w danym okresie. W ostateczności Wnioskodawczyni per analogiam zastosuje art. 22 ust. 3 ustawy o PIT, który stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni, ponoszone wydatki, w zakresie w jakim przeznaczane są na wytworzenie danego programu komputerowego, w tym przypisane według odpowiedniej metodologii, należy uznać za koszty prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym za koszty uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w kontekście art. 30ca ust. 7 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT.

Ad 5

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 i 5 ustawy o PIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru: ((a+b) x 1,3]/ (a+b+c+d) w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a)

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d)

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do powyższych kosztów nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Na mocy art. 30ca ust. 6 ustawy o PIT, w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa powyżej, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Przedmiotem wykonywanej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest w przeważającym zakresie tworzenie programów komputerowych, do których prawa autorskie są następnie przenoszone w ramach wykonania umowy na rzecz Kontrahenta. Za świadczone usługi Wnioskodawczyni otrzymuje ustalone wynagrodzenie, które obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

W związku z wykonywaną przez Wnioskodawczynię działalnością badawczo-rozwojową ponosi Ona wydatki na:

a)

usługi księgowe,

b)

meble, wyposażenie biura, w tym właściwe oświetlenie,

c)

sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz niezbędne akcesoria komputerowe,

d)

szkolenia,

e)

koszty licencji oprogramowania,

f)

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów,

g)

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności,

h)

koszty usług prawnych, podatkowych.

Powyższe wydatki są również kosztami w rozumieniu art. 22 w zw. z art. 23 ustawy o PIT i mają na celu osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów - tj. prowadzonej przez Nią pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni, ponoszone wydatki, w zakresie w jakim przeznaczane są na wytworzenie danego Programu, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii alokacji opisanej we wniosku, należy uznać za koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez Nią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wskazanym powyżej (oznaczone jako lit. a we wskaźniku z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT).

Ad 6

Wnioskodawczyni prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową Ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT. W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego, obejmującego comiesięczne zestawienie przychodów i kosztów oraz potwierdzających je dokumentów. Dodatkowo w ewidencji Wnioskodawczyni opisuje prowadzone prace badawczo-rozwojowe nad programem lub poszczególnymi funkcjonalnościami (np. w formie etapów, pożądanych efektów). Ewidencja potwierdza uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące tworzenia przez Wnioskodawczynię programu lub jego poszczególnych funkcjonalności na zlecenie klienta Kontrahenta, na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji danego projektu, w ramach którego wytwarzany jest Program do końca danego miesiąca kalendarzowego.

W prowadzonej Ewidencji zostaje wskazany dla każdej faktury przychodowej współczynnik IP Box ustalany na podstawie przepracowanego czasu nad uzyskaniem danego rozwiązania w ramach tworzonego IP. Współczynnik ten informuje, jaka część przychodu z danej faktury, będzie stanowiła wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw do określonego programu komputerowego, wytworzonego przez Wnioskodawczynię w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawczyni osiąga przychody ze świadczenia usług innych niż programistyczne, koszty przyporządkowane są do przychodu, na który miały bezpośredni wpływ. Jeśli alokacja konkretnego kosztu nie jest możliwa, koszty te rozliczane są na wszystkie osiągnięte przychody w danym miesiącu, poprzez zastosowanie proporcji przychodowej.

Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wnioskodawczyni ustala dochód. Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej Ewidencji, Wnioskodawczyni wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT i uwzględnia je we wzorze w celu ustalenia wysokości wskaźnika Nexus, a następnie oblicza podstawę opodatkowania preferencyjną stawką.

Ewidencja prowadzona przez Wnioskodawczynię pozwala ponadto na monitorowanie i śledzenie efektów prac realizowanych w ramach tworzenia Programu poprzez comiesięczne wskazanie informacji na temat wykonanych zadań w danym miesiącu. Każdy projekt wyodrębniony w Ewidencji został opisany, w szczególności poprzez wskazanie uzgodnionych z klientem Kontrahenta oczekiwanych efektów prac programistycznych.

Ad 7

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Artykuł 30ca ust. 1 i następne ustawy o PIT wskazują, że dla zastosowania 5% stawki podatku dochodowego konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o PIT;

2.

wytwarzanie w ramach działalności kwalifikowalnych praw własności intelektualnej;

3.

uzyskiwanie dochodu z kwalifikowanych prawa własności intelektualnej;

4.

określenie wysokości dochodu jaki może być objęty preferencyjną stawką podatku za pomocą wskaźnika Nexus dla każdego kwalifikowanego IP odrębnie;

5.

prowadzenie odrębnej ewidencji operacji finansowych związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.

Spełnienie powyższych przesłanek powoduje, że po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma prawo do skorzystania z 5% stawki podatku dochodowego w stosunku do dochodów związanych ze sprzedażą kwalifikowanego IP.

W przedmiotowym przypadku Wnioskodawczyni:

1.

prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której prawdopodobnie realizowana jest działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu ustawy o PIT (zakładając, że Wnioskodawczyni uzyska od Organu twierdzącą, pozytywną odpowiedź na pytanie 1);

2.

w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytwarza kwalifikowane prawa własności intelektualnej, tj. Programy;

3. Programy sprzedaje na rzecz Kontrahenta, z tytułu czego uzyskuje Ona przychody;

4.

dokonuje odpowiedniej alokacji kosztów do przychodów z danego Programu, przez co określa dochód ze sprzedaży określonego Programu, w tym jest w stanie obliczyć wartość Nexus dla każdego z nich;

5.

wysokość dochodu, jaki może rozliczyć przy zastosowaniu stawki 5%, wynika z odrębnie prowadzonej Ewidencji.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego w latach podatkowych 2022 i następnych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Powzięła Pani wątpliwość, czy prowadzona przez Panią działalność gospodarcza polegająca na tworzeniu Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy) stanowi działalność badawczo-rozwojową.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.), zgodnie z którą:

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z przedstawionego opisu sprawy i jego uzupełnienia wynika m.in., że Pani działalność w zakresie tworzenia, rozwijania, ulepszania oraz modyfikowania Programów w każdym przypadku wiąże się z samodzielnym podejmowaniem prac rozwojowych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadziła i prowadzi Pani odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego Programu, który jest efektem Pani pracy. Wytworzone, rozwijane i ulepszane oraz modyfikowane Programy zawsze są efektem prac rozwojowych prowadzonych przez Panią. W ramach działalności gospodarczej prowadzi Pani w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy i umiejętności. W stosunku do dotychczasowej działalności nowe produkty lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter. Osiągnięcie ulepszonego charakteru produktów, procesów czy usług nie jest wynikiem działalności rutynowej, powtarzalnej, jak również dokonywania okresowych zmian do tych produktów czy usług. Efekty Pani pracy zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny. Nie są jedynie "techniczną" a "twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów. Zawsze są to odrębne programy komputerowe, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przysługują Pani osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych Programów, które następnie przenosi Pani na rzecz Kontrahenta otrzymując w zamian wynagrodzenie za ich sprzedaż.

Pani działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż:

a)

są podejmowane w sposób systematyczny,

b)

mają charakter twórczy,

c)

obejmują prace rozwojowe w rozumieniu w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

d)

podejmowane są w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Tworzenie, rozwijanie, ulepszanie i modyfikowanie przez Panią Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Pani stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Pojęcie "kwalifikowane prawo własności intelektualnej" zostało wyjaśnione w art. 30ca ust. 2 ww. ustawy. W myśl tego przepisu:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kolejno art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca omawianej ustawy:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3 / a+ b+ c +d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 5 ww ustawy stanowi:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 omawianej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

W ramach tych rozwiązań podatnik może opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową swoje dochody z praw własności intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

* podatnik był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

* prawa te były chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

Prawa takie są zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Podatnik może również skorzystać z ulgi Innovation Box, jeśli zakupi kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a następnie poniesie koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje się:

* dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

* dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również,

* dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania jest wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy.

Stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z korzystaniem z ulgi wiążą się, szczególne obowiązki po stronie podatników - w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji, która pozwala na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mogą spełnić wymóg dotyczący takiej ewidencji przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie powinno obejmować wydatki od początku działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to powinno być sporządzane przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Oprogramowanie definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Artykuł 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Oznacza to, że IP Box, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Z informacji, które przedstawiła Pani we wniosku wynika, że:

1)

wytwarza Pani, rozwija, ulepsza oraz modyfikuje programy komputerowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,

2)

tworzy, rozwija, ulepsza oraz modyfikuje Pani Programy w ramach bezpośrednio prowadzonej przez Panią działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

wytwarzane, rozwijane, ulepszane i modyfikowane przez Panią Programy stanowią odrębne programy komputerowe, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4)

przenosi Pani całość praw autorskich na rzecz Kontrahenta na podstawie umowy o przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego,

5)

uzyskuje Pani dochód ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programu komputerowego,

6)

od 1 stycznia 2022 r. prowadzi Pani na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Autorskie prawa do Programów wytwarzane, rozwijane, ulepszane i modyfikowane przez Panią w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do Programów w ramach wykonywanych przez Panią zleceń programistycznych stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym osiąga Pani kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy.

Dochód ten stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Może Pani zastosować stawkę 5% od dochodów z powyższego tytułu, osiągniętych w ramach prowadzonej działalności opisanej we wniosku. Z ulgi tej może Pani skorzystać w zeznaniu rocznym za 2022 r., a także za lata kolejne, jeśli Pani sytuacja i obowiązujące prawo nie zmienią się.

W konsekwencji, Pani stanowisko w zakresie pytań nr 2, 3 i 7 jest prawidłowe.

Wątpliwość Pani budzi również kwestia uznania wskazanych we wniosku wydatków za:

* koszty uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, oraz

* koszty do obliczenia wskaźnika nexus.

Jak wskazuje Pani, w ramach prowadzonej działalności ponosi Pani koszty na:

1)

usługi księgowe,

2)

meble, wyposażenie biura i właściwe oświetlenie - lampka biurkowa oraz oświetlenie górne (lampa wisząca), krzesło biurowe, biurko, regały i szafki;

3)

sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz niezbędne akcesoria komputerowe - komputer, monitor, właściwa karta graficzna, kable do podłączenia HDMI, case ochronny na laptopa, uchwyt na monitor;

4)

szkolenia - udział w specjalistycznych konferencjach, kongresach, szkoleniach komercyjnych (odpłatnych) dotyczących programowania i branży związanej z technologią (...), udział w studiach III stopnia (doktorat) - koszt publikacji naukowych, wyjazdy na konferencje krajowe i międzynarodowe (dojazd, noclegi oraz opłata konferencyjna), udział w studiach podyplomowych (dojazd, noclegi, opłata za studia podyplomowe), udział w kursach dotyczących programowania, udział w szkoleniach językowych, specjalistycznych;

5)

koszty licencji oprogramowania - programy niezbędne do tworzenia oprogramowania, licencje (...), licencje oprogramowania antywirusowego,

6)

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów - bilety lotnicze, autokarowe, na pociąg, rachunki za hotel/nocleg, wyżywienie,

7)

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności - zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia służącego do tworzenia Programów w ramach kwalifikowanego IP i ich przeniesienia na A,

8)

koszty usług księgowych, prawnych, podatkowych - koszty związane z analizą umowy zawartej z kontrahentem, koszty rozliczeń podatkowych.

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustali Pani jako iloczyn:

* dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

* wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% zobowiązana jest Pani do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

* dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

* wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Z objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 r. wynika, że "Obliczając wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który w dalszej kolejności zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus w celu obliczenia końcowego dochodu podlegającego 5% stawce podatku, niezbędne jest określenie związanych z kwalifikowanym IP przychodów oraz kosztów. Konieczne jest więc wskazanie przez podatnika przychodów osiąganych z danego kwalifikowanego IP oraz alokowanie do tych przychodów funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu. Zatem, dochodem z kwalifikowanego IP jest nadywżka sumy przychodów osiągnięta z tego kwalifikowanego IP nad kosztami i ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z kwalifikowanego IP".

Potwierdza to art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24-24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów

Zgodnie z ww. przepisem należy określić - po pierwsze - przychody z kwalifikowanego prawa IP, a następnie koszty uzyskania tych przychodów.

Koszty te, muszą byc poniesione w celu uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw do programów komputerowych, a zatem funkcjonalnie związanych z nimi kosztów, które w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z przychodem z kwalifikowanych praw IP.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać warunki:

* pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* być właściwie udokumentowany.

Kosztami uzyskania przychodów będą wskazane we wniosku koszty poniesione w związku z prowadzoną przez Panią działalnością, czyli koszty na:

1)

usługi księgowe,

2)

meble, wyposażenie biura i właściwe oświetlenie - lampka biurkowa oraz oświetlenie górne (lampa wisząca), krzesło biurowe, biurko, regały i szafki;

3)

sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz niezbędne akcesoria komputerowe - komputer, monitor, właściwa karta graficzna, kable do podłączenia HDMI, case ochronny na laptopa, uchwyt na monitor;

4)

szkolenia - udział w specjalistycznych konferencjach, kongresach, szkoleniach komercyjnych (odpłatnych) dotyczących programowania i branży związanej z technologią (...), udział w studiach III stopnia (doktorat) - koszt publikacji naukowych, wyjazdy na konferencje krajowe i międzynarodowe (dojazd, noclegi oraz opłata konferencyjna), udział w studiach podyplomowych (dojazd, noclegi, opłata za studia podyplomowe), z wyłączeniem kosztów studiów podyplomowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...), udział w kursach dotyczących programowania, udział w szkoleniach językowych, specjalistycznych;

5)

koszty licencji oprogramowania - programy niezbędne do tworzenia oprogramowania, licencje (...), licencje oprogramowania antywirusowego,

6)

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów - bilety lotnicze, autokarowe, na pociąg, rachunki za hotel/nocleg, wyżywienie,

7)

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności - zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia służącego do tworzenia Programów w ramach kwalifikowanego IP i ich przeniesienia na A,

8)

koszty usług księgowych, prawnych, podatkowych - koszty związane z analizą umowy zawartej z kontrahentem, koszty rozliczeń podatkowych.

Objaśnienia podatkowe wskazują na możliwość uwzględnienia w kalkulacji dochodu (który następnie zostanie przemnożony przez wskaźnik nexus) również kosztów pośrednich. Nie wskazują natomiast, w jaki sposób koszty pośrednie należy przyporządkować do przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i do pozostałych przychodów.

W myśl art. 22 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

W przypadku braku możliwości alokowania konkretnego kosztu, który poniosła Pani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia praw autorskich, może Pani przyporządkować wydatki do przychodów ze zbycia praw autorskich według ustalonej proporcji jako stosunek przychodów ze zbycia Oprogramowania do Pani przychodów ogółem z prowadzonej działalności w danym okresie.

Ponoszone przez Panią wydatki dotyczące:

1)

usług księgowych,

2)

mebli, wyposażenia biura i właściwego oświetlenia - lampka biurkowa oraz oświetlenie górne (lampa wisząca), krzesło biurowe, biurko, regały i szafki;

3)

sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz niezbędnych akcesoriów komputerowych - komputer, monitor, właściwa karta graficzna, kable do podłączenia HDMI, case ochronny na laptopa, uchwyt na monitor;

4)

szkoleń - udział w specjalistycznych konferencjach, kongresach, szkoleniach komercyjnych (odpłatnych) dotyczących programowania i branży związanej z technologią (...), udział w studiach III stopnia (doktorat) - koszt publikacji naukowych, wyjazdy na konferencje krajowe i międzynarodowe (dojazd, noclegi oraz opłata konferencyjna), udział w studiach podyplomowych (dojazd, noclegi, opłata za studia podyplomowe), z wyłączeniem kosztów studiów podyplomowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...), udział w kursach dotyczących programowania, udział w szkoleniach językowych, specjalistycznych;

5)

kosztów licencji oprogramowania - programy niezbędne do tworzenia oprogramowania, licencje (...), licencje oprogramowania antywirusowego,

6)

kosztów wyjazdów do klientów/kontrahentów - bilety lotnicze, autokarowe, na pociąg, rachunki za hotel/nocleg, wyżywienie,

7)

kosztów zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności - zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia służącego do tworzenia Programów w ramach kwalifikowanego IP i ich przeniesienia na (...),

8) kosztów usług księgowych, prawnych, podatkowych - koszty związane z analizą umowy zawartej z kontrahentem, koszty rozliczeń podatkowych - które ponosi Pani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, są kosztami uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w kontekście art. 30ca ust. 7 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do kosztów uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej nie można natomiast zaliczyć kosztów studiów podyplowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...), gdyż koszty te zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia przez Panią działalności gospodarczej. W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że studia podyplomowe ukończyła Pani w 2019 r., tymczasem z wniosku wynika, że działalność gospodarczą prowadzi Pani od 2 października 2021 r.

Zatem koszty studiów podyplowych, które ukończyła Pani w 2019 r. nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zostały bowiem poniesione przez Panią przed rozpoczęciem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, co oznacza, że nie mogły (i nie mogą) obiektywnie przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ponieważ źródło to w tym czasie nie istniało. Wydatki te nie mogą być zatem uznane za koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego, Pani stanowisko w zakresie pytania nr 4 jest nieprawidłowe w części dotyczącej uznania kosztów studiów podyplowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...), za koszty uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, oraz w prawidłowe w pozostałej części.

Kolejnym krokiem jest wyliczenie wskaźnika nexus.

Istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

* wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

* kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

* dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinna Pani również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

W przypadku składników majątku, które stanowią podlegające amortyzacji środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne), koszt zakupu takich środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych), które podlegają amortyzacji podatkowej oraz mają związek z wytworzeniem kwalifikowanego IP, mogą zostać uwzględnione we wskaźniku nexus, jednakże uwzględnić można jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane w roku podatkowym, w którym będzie Pani korzystała z preferencyjnej stawki podatkowej.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty poniesione przez podatnika, uwzględniane pod literą "a" we wzorze na wyliczenie wskaźnika, przez który przemnażany jest dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągnięty w roku podatkowym, to koszty związane z prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a nie koszty działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 26e ww. ustawy, zawężone do tzw. kosztów kwalifikowanych.

Wskaźnik nexus " (...) służy do określania tej części dochodu z kwalifikowanego IP, która podlega preferencyjnej 5% stawce podatkowej, powinien być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat. Oprócz właściwych przepisów o IP BOX, potwierdzają to wytyczne przedstawione przez OECD w Raporcie BEPS Działanie nr 5 (akapit 45 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5)".

Tym samym, w analizowanej sprawie, wydatki ponoszone przez Panią na:

1)

usługi księgowe,

2)

meble, wyposażenie biura i właściwe oświetlenie - lampka biurkowa oraz oświetlenie górne (lampa wisząca), krzesło biurowe, biurko, regały i szafki;

3)

sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz niezbędne akcesoria komputerowe - komputer, monitor, właściwa karta graficzna, kable do podłączenia HDMI, case ochronny na laptopa, uchwyt na monitor;

4)

szkolenia - udział w specjalistycznych konferencjach, kongresach, szkoleniach komercyjnych (odpłatnych) dotyczących programowania i branży związanej z technologią (...), udział w studiach III stopnia (doktorat) - koszt publikacji naukowych, wyjazdy na konferencje krajowe i międzynarodowe (dojazd, noclegi oraz opłata konferencyjna), udział w studiach podyplomowych (dojazd, noclegi, opłata za studia podyplomowe), z wyłączeniem kosztów studiów podyplomowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...), udział w kursach dotyczących programowania, udział w szkoleniach językowych, specjalistycznych;

5)

koszty licencji oprogramowania - programy niezbędne do tworzenia oprogramowania, licencje (...), licencje oprogramowania antywirusowego,

6)

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów - bilety lotnicze, autokarowe, na pociąg, rachunki za hotel/nocleg, wyżywienie,

7)

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności - zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia służącego do tworzenia Programów w ramach kwalifikowanego IP i ich przeniesienia na A,

8) koszty usług księgowych, prawnych, podatkowych - koszty związane z analizą umowy zawartej z kontrahentem, koszty rozliczeń podatkowych - które ponosi Pani w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przcyhodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy zachowaniu odpowiedniej metodyki alokacji, są kosztami do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów tych, nie może Pani natomiast zaliczyć kosztów studiów podyplowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...). W uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że studia podyplomowe ukończyła Pani w 2019 r., tymczasem z wniosku wynika, że działalność gospodarczą prowadzi Pani od 2 października 2021 r. Zatem koszty te zostały poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia przez Panią działalności gospodarczej. Skoro zatem koszty te zostały poniesiony w okresie wcześniejszym, to nie mogą one zostać uznane za wydatek bezpośrednio poniesiony na prowadzoną bezpośrednio przez Panią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w 2022 r. oraz latach następnych, tym samym nie może Pani uwzględnić go przy ustalaniu wskaźnika/wskaźników nexus.

Wobec powyższego, Pani stanowisko w zakresie pytania nr 5 jest nieprawidłowe w części dotyczącej uznania kosztów studiów podyplowych, które ukończyła Pani w 2019 r.: (...), za koszty do obliczenia wskaźnika nexus, oraz w prawidłowe w pozostałej części.

Końcowo tutejszy Organ informuje, że w niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w zakresie wskazania:

- Czy podejmowana przez Wnioskodawczynię działalność na rzecz Jej Kontrahenta polegająca na: tworzeniu Oprogramowania w postaci opracowania modeli parametrycznych wspierających technologię (...) i ich publikację na platformach internetowych, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klientów, a także tworzenie prototypowych rozwiązań związanych z wykorzystaniem technologii (...) (dalej zbiorczo jako Program lub Programy) stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

- Czy prawa autorskie do Programów tworzonych samodzielnie przez Wnioskodawczynię w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

- Czy odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do Programów przez Wnioskodawczynię w ramach wykonywanych zleceń na rzecz Kontrahenta stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

- Czy wydatki na:

a.

usługi księgowe,

b.

meble, wyposażenie biura, w tym właściwe oświetlenie,

c.

sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz niezbędne akcesoria komputerowe

d.

szkolenia

e.

koszty licencji oprogramowania

f.

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów

g.

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności

h.

koszty usług księgowych, prawnych, podatkowych, które Wnioskodawczyni ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art.

22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii alokacji, są kosztami uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w kontekście art. 30ca ust. 7 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

- Które z wydatków ponoszonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na:

a.

usługi księgowe,

b.

meble, wyposażenie biura, w tym właściwe oświetlenie,

c.

sprzęt elektroniczny, komputerowy oraz niezbędne akcesoria komputerowe

d.

szkolenia

e.

koszty licencji oprogramowania

f.

koszty wyjazdów do klientów/kontrahentów

g.

koszty zabezpieczenia mienia w tym ubezpieczenia działalności

h.

koszty usług prawnych, podatkowych, które Wnioskodawczyni ponosi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w rozumieniu art.

22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, przy zachowaniu odpowiedniej metodologii alokacji, należy uznać za koszty do obliczenia wskaźnika Nexus, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT, na potrzeby wyliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)

- Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym oraz stanowiskach Wnioskodawczyni do zadanych pytań możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5% do osiągniętego kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyliczonego zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)

Natomiast w zakresie ustalenia, czy zgodnie z art. 30cb ust. 1 w zw. z art. 30cb ust. 2 ustawy o PIT opisana we wniosku Ewidencja, która prowadzona jest na bieżąco przez Wnioskodawczynię, spełnia wymagania dla skorzystania z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30ca ustawy o PIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) podlega rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis zdarzeń przyszłych przedstawionch we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła.

Weryfikacja zasadności stosowania opisanej we wniosku metody podziału kosztów według określonej proporcji możliwa jest w postępowaniu dowodowym, które zastrzeżone jest dla innych trybów postępowania organów podatkowych. Wybór metody ustalania odpowiedniej proporcji zależy bowiem od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy - nie jest wykluczona możliwość zastosowania innych metod ustalania tej proporcji w przypadku jej weryfikacji w postępowaniu dowodowym przez właściwy organ podatkowy.

Pełna weryfikacja Pani stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej będącej poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której mają zastosowanie przepisy określone w art. 14h Ordynacji podatkowej.

W odniesieniu do powołanej przez Panią interpretacji indywidualnej wskazać należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Dodatkowo wskazujemy, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości tej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, że - naszym zdaniem - teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w tym postępowaniu.

Ponadto zaznaczamy, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl