0112-KDWL.4011.746.2022.2.AS - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.746.2022.2.AS Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 28 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 września 2022 r. (wpływ 14 września 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

I. Kwestie ogólne. Przedmiot działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od dnia (...) pod firmą (...), pod adresem (...), zarejestrowaną w CEIDG pod nr NIP (...) i nr REGON (...). Przedmiotowa działalność dotyczy czynności z zakresu prac inżynieryjnych i wsparcia technicznego w tym zakresie.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm. dalej zwana: "ustawa o PIT") i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a wybrana przez Niego forma opodatkowania to podatek liniowy 19%.

Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest:

- opracowywanie wynalazków z zakresu (...),

- wytwarzanie czy też projektowanie oprogramowania komputerowego w oparciu o ww. wynalazki - z wyłączeniem tworzenia kodu źródłowego.

Wnioskodawca realizuje projekty związane z oprogramowaniem począwszy od etapu analizy potrzeb kontrahenta, poprzez projektowanie, implementację, testy, wdrożenie oraz asystę przy uruchomieniach testowych i produkcyjnych. W dalszych etapach mogą być świadczone usługi wsparcia w modernizacji wdrożonych systemów. Zlecenia realizowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie są wykonywane pod kierownictwem kontrahenta. Wnioskodawca ma możliwość wykonywania zleceń zdalnie, w różnych miejscach oraz czasie, a także nie jest on związany sztywnymi godzinami pracy. Należy podkreślić, że w związku z tak wykonywaną działalnością Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze zarówno w kontekście odpowiedzialności za jakość i ewentualne wady świadczonych usług, jak i zmian kontrahentów, niepewności efektu i metod dojścia do umówionego rezultatu.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca, na podstawie posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie przygotowywania rozwiązań związanych z (...) oraz (...), realizuje (wytwarza/produkuje) prace związane z oprogramowaniem na rzecz swoich kontrahentów. W wyniku prowadzonych prac powstają programy komputerowe, których Wnioskodawca jest współautorem. Przedmiotowe programy stanowią utwory na gruncie art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm. - dalej jako "ustawa o PAIPP"), będące utrwaleniem przejawu działalności twórczej Wnioskodawcy o indywidualnym charakterze. Wybranie rozwiązań dedykowanych wyłącznie potrzebom kontrahenta lub konkretnego użytkownika, kompatybilnych z jego branżą oraz rzeczywistością jego działalności, wskazuje jednoznacznie na niepowtarzalność wytworzonego programu.

Pracując nad oprogramowaniem Wnioskodawca nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną aktualnie wiedzę i umiejętności dotyczące narzędzi informatycznych i istniejących programów w celu wytworzenia nowych zastosowań w postaci nowoczesnych i unikalnych systemów i aplikacji. W ramach działalności Wnioskodawca zdobywa, poszerza i łączy interdyscyplinarną wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania w celu optymalizacji i dalszego rozwijania stworzonych przez niego systemów i aplikacji. Wytwarzane przez Wnioskodawcę oprogramowania opierają się na indywidualnych, autorskich pomysłach.

Aktywność Wnioskodawcy w celu wytworzenia oprogramowania obejmuje m.in. projektowanie innowacyjnych procesów z zastosowaniem nowych technologii, projektowanie algorytmów i weryfikacje ich działania, określanie wymagań i specyfikacji systemu i jego implementację oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych.

Działania te prowadzone są w metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu, jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie.

W roku podatkowym 2021 Wnioskodawca wskutek zrealizowanych przez niego prac badawczo-rozwojowych współtworzył (...) (dalej System). W ramach Systemu (...).

(...).

Wytwarzane (współtworzone) przez Wnioskodawcę oprogramowania lub ich części opierają się na indywidualnych, autorskich pomysłach i obejmują m.in. projektowanie innowacyjnych procesów z zastosowaniem nowych technologii, projektowanie algorytmów i weryfikacje ich działania, określanie wymagań i specyfikacji systemu i jego implementację oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalanie dostępnych rozwiązań programistycznych.

Działania te prowadzone są w ułożony, metodyczny sposób, czego wymaga specyfika tworzenia programu komputerowego, tj. określenie celu, jaki ma on spełniać, ustalenia sposobu dojścia do danego celu (dobór odpowiednich rozwiązań programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac, weryfikacja, zakończenie. Wnioskodawca bez wątpienia w ramach działalności gospodarczej prowadzi prace twórcze w sposób systematyczny w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Niewątpliwie działalność ta polega na tworzeniu nowych zastosowań, które wcześniej nie miały miejsca. Oprogramowanie bądź części oprogramowania stworzone na rzecz danego kontrahenta powodują stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności.

W tym miejscu należy podkreślić, że Wnioskodawca nie świadczy usług polegających na wprowadzaniu okresowych i rutynowych zmian do tworzonego programu komputerowego, jednak w razie wystąpienia błędów lub usterek w powstałym na podstawie umowy z danym kontrahentem oprogramowaniu lub jego części. Wnioskodawca odpowiedzialny jest za naprawienie tych błędów i zdanie produktów odpowiadających pierwotnym wymaganiom określonego zleceniodawcy.

W wyniku prowadzonych prac powstają autorskie prawa do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o PAIPP i stanowią jedną z form wyrażenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej według art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

W toku realizacji projektu oraz na etapie prac wdrożeniowych, Wnioskodawca nie korzystał z żadnych należących do stron trzecich patentów oraz innych praw własności intelektualnych, z wyjątkiem ogólnodostępnych na rynku licencji na oprogramowanie wykorzystywane w celach operacyjnych w toku prac B+R jak np. (...) oraz (...).

W toku projektu Wnioskodawca pragnie w dalszym ciągu rozwijać opracowaną przez zespół Wnioskodawcy hipotezę badawczą, zgodnie z którą (...). Hipoteza, jako od podstaw opracowana (współtworzona) przez Wnioskodawcę, została opatentowana z wykorzystaniem narzędzia (...) na terenie (...), dzięki czemu Wnioskodawca dodatkowo zabezpieczył możliwość skutecznego opracowania i wdrożenia wyników projektu (wnioski patentowe zostały jednocześnie złożone do właściwych instytucji EU). Wnioskodawca dogłębnie zweryfikował i potwierdził brak barier do wdrożenia rezultatów projektu na gruncie ochrony własności intelektualnej jak również jakichkolwiek praw własności intelektualnej należących do innych podmiotów.

III. Opis innowacyjności Systemu.

(...)

Podsumowując, obecnie stosowane metody są nieefektywne z uwagi na praco i czasochłonność spowodowaną niemal zupełnym brakiem automatyzacji, a dodatkowo z uwagi na wybiórczy charakter opatrzone są wysokim ryzykiem błędów wynikających z niedokładności oraz nadużyć.

(...).

Wynik projektu nie jest wyłącznie modułem analitycznym dostarczającym na podstawie segmentacji wybrane informacje, ale jest kompletnym, niemal w pełni automatycznym systemem, realizującym cały proces od samodzielnego pobrania danych źródłowych ze źródła zewn., ich transformację i normalizację, analizę z wykorzystaniem algorytmów (...) pod kątem zadanych kryteriów oraz wizualizację wyników w formie odpowiadającej spersonalizowanym potrzebom konkretnego klienta.

W ramach Systemu manualna analiza dokonywana przez człowieka została zastąpiona wykorzystaniem odpowiedniego zestawu algorytmów (...), a cały analiza ma charakter bezobsługowy. Dzięki temu z punktu widzenia klienta, cały proces od zbierania danych do chwili otrzymania gotowego raportu z analizy, przebiega w sposób automatyczny. Jednocześnie przyjęty schemat konstrukcji systemu, pozwala na możliwość manualnej kontroli procesu na każdym jego etapie. Zastosowanie algorytmów (...), funkcjonujących w wydajnym środowisku obliczeniowym - zamiast obliczeń dokonywanych manualnie przez człowieka, pozwala diametralnie skrócić czas trwania całej analizy. (...).

Poprawność działania Systemu została zapewniona przez właściwy dobór zestawu algorytmów (...) oraz rozwiązań wspomagających ich pracę np. poprzez segmentację, transformację i normalizację danych wejściowych czy zastosowanie metody podwójnej weryfikacji wyników z wykorzystaniem innych źródeł danych i kontekstu nadanego przez warstwy projektowe. Dodatkowo na każdym etapie możliwa jest kontrola poprawności działania systemu przez analityka oraz kontrolera jakości.

(...).

Podsumowując, w wyniku realizacji prac B+R powstał (...). (...).

II. Komercjalizacja praw

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach umowy z kontrahentami/kontrahentem przenosi na ich rzecz całość autorskich praw do oprogramowania (Systemu), otrzymując w zamian okresowo (miesięcznie) wypłacane wynagrodzenie ze sprzedaży tego prawa.

Uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie w przeważającej części pochodzi z przeniesienia praw autorskich do wytworzonego i/lub ulepszanego programu komputerowego. Pozostała część, to czynności wynikające z umów zawartych z kontrahentami, niezwiązane bezpośrednio z wytworzeniem oprogramowania. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego i/lub ulepszanego bezpośrednio przez Wnioskodawcę programu komputerowego, zawiera się w wynagrodzeniu całkowitym.

Wnioskodawca obejmuje preferencyjną stawką podatkową wyłącznie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego i/lub rozwijanego, ulepszanego programu komputerowego.

III. Ewidencja rachunkowa na potrzeby rozliczenia ulgi IP BOX.

Od początku realizacji prac i badań nad Systemem, Wnioskodawca prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT. W związku z tym, że przepisy nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji, sporządzana jest ona techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego, obejmującego comiesięczne zestawienie dokumentów.

Ewidencja potwierdza uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące Systemu na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji projektu, w ramach którego wytwarzane jest oprogramowanie bądź części oprogramowania do końca danego miesiąca kalendarzowego.

W prowadzonej ewidencji zostaje wskazany dla każdej faktury przychodowej współczynnik IP BOX. Współczynnik ten informuje, jaką część przychodu z danej faktury stanowiło wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw do określonego programu komputerowego, wytworzonego przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym. W odniesieniu do Systemu, Wnioskodawca ewidencjonuje potwierdzone fakturami/rachunkami przychody oraz odpowiadające im koszty z PKPiR (ze wskazaniem takich informacji jak dane kontrahenta, nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury).

W przypadku, gdy w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca osiąga przychody ze świadczenia usług innych niż programistyczne, koszty przyporządkowane są do przychodu, na który miały bezpośredni wpływ. Jeśli alokacja konkretnego kosztu nie jest możliwa, koszty te rozliczane są na wszystkie osiągnięte przychody w danym miesiącu, poprzez zastosowanie proporcji przychodowej.

Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Wnioskodawca ustala dochód ze sprzedaży Systemu. Równolegle, na koniec każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc) w prowadzonej ewidencji, Wnioskodawca wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o PIT i uwzględnia je we wzorze w celu ustalenia wysokości wskaźnika NEXUS, a następnie oblicza podstawę opodatkowania preferencyjną stawką. Ewidencja prowadzona przez Wnioskodawcę pozwala ponadto na monitorowanie i śledzenie efektów prac realizowanych w ramach tworzenia oprogramowania bądź części oprogramowania poprzez comiesięczne wskazanie informacji na temat wykonanych zadań w danym miesiącu.

VI. Ustalenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP.

W pierwszej kolejności, Wnioskodawca ustala dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów ze zbycia danego oprogramowania bądź części oprogramowania kosztów uzyskania przychodu.

Kiedy z obiektywnych przesłanek wynika, że właściwe przypisanie określonej kategorii kosztów do danego źródła przychodów nie jest możliwe, czyli dany wydatek dotyczy wielu źródeł i nie ma możliwości zastosowania właściwej metodologii jego przypisania do danego źródła, tj. takiej, która będzie odzwierciedlać adekwatne powiązanie odpowiedniej części danego kosztu z przychodami z danego źródła, wówczas Wnioskodawca per analogiam stosuje przychodowy klucz podziału kosztów pośrednich, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o PIT, do poszczególnych rodzajów przychodów, np. w pierwszej kolejności proporcja jest liczona na podstawie: koszty pośrednie x przychody z działalności innowacyjnej/suma przychodów, a następnie: koszty pośrednie działalności innowacyjnej x przychody z danego oprogramowania bądź części oprogramowania (jako osobnego KPWI)/suma przychodów ze wszystkich programów komputerowych.

W drugiej kolejności Wnioskodawca ustala poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu ze zbycia danego oprogramowania bądź części oprogramowania przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Ponadto Wnioskodawca odpowiedział na następujące pytania zawarte w wezwaniu do uzupełnienia wniosku:

1)

doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a)

czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

* jakie to badania? Co było/jest ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

* jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje?

* czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

* jaka jest zależność pomiędzy tymi badaniami naukowymi (efektami tych prac) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej (twórczej) Wnioskodawca nie podejmuje działalności obejmującej badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

b) czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

Odpowiedź: Tak. Wnioskodawca w ramach działalności samodzielnie prowadził prace rozwojowe - tj. obejmujące nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

* w jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Odpowiedź: Prace rozwojowe Wnioskodawcy, skutkujące powstaniem podstawowego Systemu (programu komputerowego) trwały od (...) do (...) a następnie (...) Wnioskodawca przeniósł przysługujące mu prawa autorskie do stworzonego Systemu na kontrahenta. Prace rozwojowe udoskonalające/rozwijające System trwają od (...) i są w dalszym ciągu prowadzone - Wnioskodawca w oparciu o umowę b2b wykonuje prace rozwojowe udoskonalające/rozwijające na Systemie wprowadzając do tego Systemu nowe funkcjonalności. Zarówno sam System jak i każda z nowych funkcjonalności jest osobnym utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowo, po utworzeniu nowej funkcjonalności Systemu, Wnioskodawca przenosi na rzecz kontrahenta prawa autorskie do powstałego w ten sposób odrębnego programu komputerowego.

* czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe? Co było/jest ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

Odpowiedź: Prace rozwojowe dotyczyły czynności Wnioskodawcy związanych z tworzeniem oprogramowania (programów komputerowych). Obejmowały i obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Celem prac było stworzenie (...).

Prace rozwojowe Wnioskodawcy składają się m.in. z działań związanych z projektowaniem innowacyjnych procesów z zastosowaniem nowych technologii, projektowaniem algorytmów i weryfikacją ich działania, określaniem wymagań i specyfikacji systemu i jego implementacją oraz weryfikacją, modyfikacją i udoskonalaniem dostępnych rozwiązań programistycznych.

* czy Pana prace rozwojowe zostały/ zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

Odpowiedź: Tak. Prace zostały zakończone pozytywnym wynikiem. Wynikiem jest powstanie systemu (...). Wynikiem było/jest stworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, które zawsze ma formę programu komputerowego (oprogramowania) napisanego w języku programistycznym. Zostały i zostaną skomercjalizowane poprzez przeniesienie prawa autorskiego na programu komputerowego. Wnioskodawca wykorzystuje te wyniki we wszystkich efektach swojej pracy.

W wyniku prac powstała nowa wiedza w postaci nowej metody (i algorytmów) (...).

(...).

Wnioskodawca realizuje projekty związane z oprogramowaniem począwszy od etapu analizy potrzeb kontrahenta, poprzez projektowanie, implementację, testy, wdrożenie oraz asystę przy uruchomieniach testowych i produkcyjnych.

Zakres prac B+R przedstawiono w podziale na główne klasy danych, których przetwarzanie będzie niezbędne w ramach systemu. Na potrzeby realizacji badań, Wnioskodawca uzyskał dostęp do ogromnych zasobów danych ze strony firm potencjalnie zainteresowanych przyszłym rozwiązaniem.

(...).

Wyniki tego zadania są decydujące dla innowacyjności, efektywności całego rozwiązania. Poniżej wskazano zakres zrealizowanych prac B+R w trzech głównych obszarach:

(...).

Wnioskodawca konsekwentnie wskazuje, że części Systemu powstające w efekcie rozwijania i/lub ulepszania przez Wnioskodawcę programu komputerowego stanowią odrębne od Systemu podstawowego programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 Prawa autorskiego. Wnioskodawca otrzymuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do bazowego/podstawowego Systemu (odrębnego programu komputerowego oraz z tytułu przenoszenia na kontrahenta praw autorskich do poszczególnych ulepszeń Systemu (każde ulepszenie jest odrębnym programem komputerowym).

Wynik prac rozwojowych ma formę wyodrębnionego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyniki wszystkich prac są przez Wnioskodawcę przenoszone za wynagrodzeniem na rzecz kontrahenta.

Na kontrahenta nabywającego:

- podstawowe oprogramowanie (System) oraz w dalszej kolejności,

- oprogramowanie stanowiące ulepszenie podstawowego oprogramowania (Systemu),

przenoszone są prawa autorskie należące do Wnioskodawcy z tytułu wszystkich ww. prac.

W zamian Wnioskodawca otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Przeniesienie każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, następuje zgodnie z wymogami stawianymi przez art. 41 oraz 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie Wnioskodawca przenosi na kontrahenta, zawsze są efektem podejmowanych przez niego działań twórczych opisanych wyżej. Efekty te są utworami zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawami pokrewnymi, poprzez stworzenie nowego programu komputerowego. Efektem samodzielnej pracy Wnioskodawcy jest w każdym przypadku - kod źródłowy programu komputerowego wraz z dokumentacją stanowiącą nierozerwalną część.

* czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Tak. Wnioskodawca stworzył (...) (opisany szczegółowo powyżej). Każde z ulepszeń do Systemu stworzonych przez Wnioskodawcę również stanowi innowacyjny/niepowtarzalny program komputerowy.

Tak. Wnioskodawca oferuje i przenosi wynik prac rozwojowych, tj. przysługujące mu prawa autorskie do wszystkich wytworzonych programów komputerowych (prawa autorskie do Systemu oraz poszczególnych ulepszeń Systemu) określonemu klientowi zewnętrznemu.

* czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

Odpowiedź: Tak. Produkt oraz każde ulepszenie do niego ma nowy charakter nie tylko na skalę przedsiębiorstwa Wnioskodawcy ale na skalę światową. (...).

(...).

Nowy charakter produktu nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do produktu - opracowanie systemu oraz każda z implementowanych funkcjonalności systemu (oraz prace nad jej stworzeniem) ma stricte innowacyjny/niepowtarzalny charakter.

Wnioskodawca jest twórcą swoich programów, z których osiąga przychód. Zgodnie z doktryną przedmiotu i orzecznictwem, wkład twórczy jest przeciwieństwem rutynowości, rozumianej jako czynności mechaniczne. Wnioskodawca wytwarza programy komputerowe jako utwory w rozumieniu art. 1 Prawa autorskiego, i cechują się one oryginalnością i indywidualnością, co stanowczo przeczy wprowadzaniu okresowych i rutynowych zmian do tworzonego Oprogramowania.

* jaka jest zależność pomiędzy tymi pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

Odpowiedź: Przychody Wnioskodawcy, których dotyczy wniosek pochodzą bezpośrednio z przeniesienia praw autorskich do Systemu oraz jego odrębnych ulepszeń - powstałych wskutek prac rozwojowych (wynagrodzenie z tytułu przeniesienia prawa własności do programów komputerowych). Istnieje zatem nierozerwalny związek pomiędzy wynikiem prac rozwojowych a uzyskiwanym przez Wnioskodawcę przychodem.

c) czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Odpowiedź: Nie, Wnioskodawca nie prowadzi prac o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2)

wyjaśnić, czy w ramach drugiego pytania oczekuje Pan m.in.:

a)

oceny, czy na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych "programy komputerowe", o których mowa w Pana pytaniach są przedmiotem ochrony prawa autorskiego, w szczególności czy podlegają ochronie, o której mowa w art. 74 ustawy o Prawie autorskimi prawach pokrewnych (Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej nie daje możliwości takiego rozstrzygnięcia);

b)

oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej Pana prawa do "programów komputerowych", o których mowa w Pana pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.;

Odpowiedź: W ramach drugiego pytania Wnioskodawca oczekuje oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej prawa Wnioskodawcy do "programów komputerowych", o których mowa w pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.

3) jeśli oczekuje Pan oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej Pana prawa do "programów komputerowych", o których mowa w Pana pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. - proszę doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a) Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan "programem komputerowym (Systemem)" zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

Odpowiedź: Tak. Efekty pracy, tj. System oraz każde z ulepszeń wprowadzanych do Systemu zawsze są odrębnymi utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

Odpowiedź: Tak. Efekty pracy Wnioskodawcy, tj. System oraz każde z ulepszeń wprowadzanych do Systemu zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

* nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

Odpowiedź: Nie. Efekty pracy Wnioskodawcy, tj. System oraz każde z ulepszeń wprowadzanych do Systemu NIE SĄ efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny.

* nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów?

Odpowiedź: Nie. Efekty pracy Wnioskodawcy, tj. System oraz każde z ulepszeń wprowadzanych do Systemu nie są jedynie "techniczną", a są "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

b) Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan odpowiednio "programem komputerowym (Systemem)" zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych"?

Odpowiedź: Tak. Efekt pracy Wnioskodawcy, tj. System, jak poszczególne ulepszenia wprowadzane do systemu - są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Co więcej ochronie na ww. podstawie podlegają już poszczególne/pojedyncze prace Wnioskodawcy, przeprowadzane w celu wytworzenia Systemu i jego ulepszeń a to z uwagi na fakt, iż przedmiotem ochrony prawa autorskiego mogą być poszczególne elementy lub nawet krótkie fragmenty (urywki) programu, jeśli tylko one same spełniać będą wymogi podane w art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego a także dzieła w postaci nieukończonej, np. wersja pre-alfa, alfa lub beta programu, wydanie testowe lub demonstracyjne. W rezultacie, efekty pracy Wnioskodawcy zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tak. Wnioskodawcy przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do tego programu komputerowego, tj. Systemu, jak również wszystkich ulepszeń Systemu, które są samodzielnymi programami komputerowymi (na zasadzie własności lub współwłasności). Jako, że Wnioskodawca jest współtwórcą bazowego Systemu - przysługuje mu odpowiednia część praw autorskich do Systemu i dochodów z przeniesienia tego prawa. W taki sam sposób przenoszone sią prawa do ulepszeń Systemu (samodzielnych programów komputerowych - Wnioskodawca przenosi całość praw autorskich do danego ulepszenia bądź ich części (kiedy jest współtwórcą danego ulepszenia) uzyskując wynagrodzenia proporcjonalne do przysługujących praw autorskich.

c) Czy w każdym przypadku tworzenie/rozwijanie/ulepszanie przez Pana "programu komputerowego (Systemu)" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego (Systemu)", który jest efektem Pana pracy?

Odpowiedź: Tak. W każdym przypadku tworzenie (współtworzenie) przez Wnioskodawcę "programu komputerowego (Systemu)" oraz odrębne rozwijanie/ulepszanie Systemu wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Wnioskodawcę prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tak. Wnioskodawca prowadzi odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", tj. Systemu oraz każdego z jego ulepszeń - które są efektem jego pracy. Część Systemu, który stworzy Wnioskodawca jest jednym (pojedynczym) programem, który stanowi efekt jego pracy. Jednocześnie cały System współtworzony przez Wnioskodawcę jest jednym (pojedynczym) programem. Również każde z ulepszeń wprowadzanych do Systemu stanowi odrębny przejaw działalności intelektualnej Wnioskodawcy będący samodzielnym utworem podlegającym ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

d) Czy "programy komputerowe" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedź: Tak. "Programy komputerowe" zawsze są efektem prac rozwojowych Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Programy komputerowe, tj. System oraz jego odrębne ulepszenia - są bezpośrednim efektem przeprowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4) doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a) Dochodów za jaki okres albo okresy dotyczy Pana wniosek?

Odpowiedź: Wniosek dotyczy dochodów Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia na rzecz kontrahenta przysługujących mu praw autorskich do programu komputerowego (Systemu) oraz jego poszczególnych ulepszeń wprowadzanych do Systemu w oparciu o umowę b2b - za okres od (...) do (...).

b) Czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Kontrahent)?

Odpowiedź: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności przed jakimikolwiek osobami trzecimi (poza kontrahentami). Umowy, które wiążą Wnioskodawcę z kontrahentami nie noszą znamion zależności - Wnioskodawca nie działa pod kierownictwem, w czasie i miejscu wskazanym przez kontrahentów. W szczególności, w ramach tworzenia programów komputerowych (w tym Systemu oraz ulepszeń do Systemu) Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność jedynie przed kontrahentem na rzecz którego Wnioskodawca przenosi prawa autorskie do programu komputerowego. W tym sensie całe ryzyko gospodarcze związane z realizowanymi pracami ponosi Wnioskodawca jako ich wykonawca.

c) W jaki sposób umowy z Kontrahentami regulują kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

* wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta praw do "programu komputerowego" (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa);

* także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich).

Odpowiedź: Wysokość wynagrodzenia Wnioskodawcy za przeniesienie przysługujących mu praw autorskich do części Oprogramowania podstawowego (Systemu) oraz praw autorskich do jego ulepszeń jest stała. Wynagrodzenie nie jest jednorazowe - jest bowiem rozliczane w okresach miesięcznych (jest świadczeniem ciągłym) i nie obejmuje innych świadczeń poza przeniesieniem praw autorskich do części programu (Systemu) oraz praw autorskich do ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych). Strony umowy uzgadniają, że wynagrodzenie płatne jest w terminie określonej liczby dni każdorazowo od wystawienia faktury. W tym stanie rzeczy, otrzymane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie jest przychodem jedynie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego (przeniesienie prawa własności wytworzonego utworu - programu komputerowego).

d) Czy faktury, które wystawia Pan na rzecz Kontrahentów wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na Kontrahenta? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego.

Odpowiedź: Faktury Wnioskodawcy obejmują tylko wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich. Wynagrodzenie objęte fakturą wystawianą przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta dotyczy całości praw autorskich przysługujących Wnioskodawcy i przenoszonych na kontrahenta. Kwota ujęta na fakturze jest sumą należności Wnioskodawcy z tego tytułu - bez podziału na wynagrodzenie za przeniesienie przysługujących Wnioskodawcy praw autorskich do bazowego/podstawowego Systemu oraz praw do poszczególnych ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych). Faktury nie obejmują zatem "poszczególnych efektów prac".

Faktury nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia poszczególnych praw autorskich, gdyż nie jest to wymagane, ani również nie jest to przyjęte w stosunkach gospodarczych z kontrahentem. Wnioskodawca prowadzi szczegółowo rejestr/ewidencję przeprowadzonych przez niego osobiście prac, zawierającą wskazanie jakie utwory/programy komputerowe zostały wskutek prac stworzone oraz czasu przeznaczonego na jego stworzenie. Wysokość wynagrodzenia jest określana w oparciu o umowę oraz ww. ewidencję przeprowadzonych prac rozwojowych oraz jej wyników.

e) Czy w sytuacji, gdy oprogramowanie jest wytwarzane w zespole, to efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Pana jest program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też część oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź: Efektem prac prowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie jest program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wnioskodawca współtworzył podstawowy System we współpracy z innym przedsiębiorcą. Wskutek prowadzonych przez Wnioskodawcę prac związanych z projektowaniem innowacyjnych procesów z zastosowaniem nowych technologii, projektowaniem algorytmów i weryfikacją ich działania, określaniem wymagań i specyfikacji systemu i jego implementacją oraz weryfikacją, modyfikacją i udoskonalaniem dostępnych rozwiązań programistycznych - powstała zasadnicza część Systemu, będącego przedmiotem wniosku. Ta część Systemu, samodzielnie stworzona przez Wnioskodawcę stanowi autonomiczny utwór w rozumieniu prawa autorskiego. To samo dotyczy części stworzonej przez drugiego z przedsiębiorców. Zamiast dokonać przeniesienia na rzecz kontrahenta każdego z programów komputerowych osobno, twórcy postanowili połączyć funkcjonalności obydwu utworów w jeden program komputerowy czyli System - dla uzyskania jak najbardziej kompletnego produktu. Tak stworzony program komputerowy (System) jest współwłasnością Wnioskodawcy oraz drugiego z przedsiębiorców. Każdy z nich osiąga przychód z przeniesienia praw autorskich do Systemu autonomicznie/osobno - proporcjonalnie do swojego wkładu w stworzenie Systemu.

Produkt - program komputerowy (System) jest komercjalizowany jako całość, jednak jego części stworzone przez Wnioskodawcę oraz drugiego przedsiębiorcę jako autonomiczne utwory podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W takim przypadku nie powstaje część Oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne podmioty - stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, podlegające ochronie na podstawie art. 74 Prawa autorskiego, a samodzielne, odrębne Oprogramowanie. Połączenie odrębnych utworów - programów w jeden System ma jedynie charakter funkcjonalny, podwyższający walory produktu oraz jego wartość marketingową i biznesową.

f) Czy w sytuacji, gdy w efekcie prac prowadzonych przez Pana będzie powstawać część oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - będzie stanowić kwalifikowane prawo własności intelektualnej podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to ww. osoby (współtwórcy, w tym Pan) przenoszą razem (łącznie) na rzecz zleceniodawcy (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawo do stworzonego przez nich łącznie programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Pan z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie?

Odpowiedź: Taka sytuacja nie ma miejsca. Wnioskodawca oraz drugi przedsiębiorca, przenoszą na podstawie odrębnie zawartych z kontrahentem umów przysługującą każdemu z nich część praw autorskich do utworu - programu komputerowego (Systemu) jak i danego ulepszenia Systemu. Programy te stanową odrębne i samodzielne utwory podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obydwaj przedsiębiorcy wystawiają niezależnie od siebie faktury na rzecz kontrahenta oraz otrzymują niezależne od siebie wynagrodzenia miesięczne. Otrzymują oni również odrębne wynagrodzenia w razie przeniesienia na kontrahenta przysługujących im praw autorskich do wykonanych przez każdego z nich ulepszeń do Systemu (stanowiących odrębny program komputerowy).

g) Czy w przypadku gdy rozwija lub ulepsza Pan oprogramowanie lub jego części - jest Pan właścicielem tego oprogramowania/części oprogramowania, współwłaścicielem, czy użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania/części oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej?

Odpowiedź: Wnioskodawca dokonuje ulepszeń wytworzonego oprogramowania (Systemu).

Na podstawie umowy b2b, w oparciu o analogiczne - opisane wyżej czynności rozwojowe, Wnioskodawca dokonuje ulepszania/rozwijania przeniesionego uprzednio na kontrahenta programu komputerowego (Systemu) wzbogacając go o nowe funkcjonalności w ramach modułów rozwojowych. Każde z przeprowadzonych ulepszeń stanowi przejaw działalności intelektualnej Wnioskodawcy oraz stanowi odrębny utwór (program komputerowy) a Wnioskodawca jest jego właścicielem bądź współwłaścicielem. Wnioskodawcy nie będą przysługiwały pochodzące z licencji prawa do tego programu - ani w odniesieniu do bazowego Systemu ani do jego ulepszeń.

Z chwilą wytworzenia ulepszeń programu Wnioskodawca przekazuje na rzecz kontrahenta wszystkie przysługujące mu prawa autorskie do tego oprogramowania oraz jednocześnie nabywa prawo do wynagrodzenia za przeniesienie przysługujących mu praw autorskich (również płatne miesięcznie).

h) Jeśli jest Pan użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania/części oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej to czy z umowy wynika, że zastrzeżono wyłączność korzystania przez Pana z tej licencji?

Odpowiedź: Nie dotyczy. Wnioskodawca nie jest użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z tego oprogramowania/części oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej.

i) Jeśli nie nabył Pan na własność kwalifikowanego IP, ani licencji wyłącznej do tego IP od właściciela zlecającego jego rozwinięcie, należy również wskazać:

* na jakiej podstawie następuje rozwinięcie tego programu/jego części,

* czy w wyniku rozwinięcia oprogramowania/jego części, tworzone są nowe kody, algorytmy w językach programowania i powstaje nowe prawo własności intelektualnej,

* czy przysługują/przysługiwały Panu prawa autorskie do rozwinięcia oprogramowania/części oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź: Nie dotyczy. Dokonując ulepszeń systemu powstaje nowy program komputerowy a Wnioskodawca posiada do niego prawa autorskie, tj. jest jego właścicielem lub współwłaścicielem. Następnie przenosi na kontrahenta przysługujące mu prawa autorskie do danego ulepszenia Systemu (odrębnego programu komputerowego).

j) W jaki sposób poszczególne umowy z Kontrahentami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Kontrahenta praw do konkretnych stworzonych przez Pana "programów komputerowych"? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "programu komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Kontrahenta (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Kontrahent)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź: Wnioskodawca prowadzi szczegółowo rejestr/ewidencję przeprowadzonych przez niego osobiście prac, zawierającą wskazanie jakie utwory/programy komputerowe zostały wskutek prac stworzone oraz czasu przeznaczonego na jego stworzenie. Wysokość wynagrodzenia jest określana w oparciu o umowę oraz ww. ewidencję przeprowadzonych prac rozwojowych.

Wnioskodawca wskazuje, że umowa z kontrahentem nie określa żadnego dodatkowego, specjalnego trybu/zasad przenoszenia praw autorskich przez Wnioskodawcę na Kontrahenta. Jednocześnie czyni zadość wszelkim wymogom formalnym (prawnym) pozwalającym na uznanie, że przeniesienie tych praw jest skuteczne, tj. umowa pomiędzy stronami ma formę pisemną, określa przedmiot umowy i pola eksploatacji, określa wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz termin ich przeniesienia (z ostatnim dniem każdego miesiąca w odniesieniu do przeniesionych na Kontrahenta praw autorskich do wytworzonych w danym miesiącu elementów/fragmentów/części większego systemu).

Prawa autorskie wyodrębniane są w odniesieniu do poszczególnych elementów/fragmentów/części systemu jako całości. Przeniesienie tych praw znajduje swoje potwierdzenie w zawartej pomiędzy stronami umowie oraz wystawionej przez Wnioskodawcę na Kontrahenta fakturze. Pomimo tego, że umowa nie przewiduje żadnego dodatkowego, specjalnego trybu/zasad wyodrębniania i przenoszenia poszczególnych praw autorskich przez Wnioskodawcę na Kontrahenta, procedura ta faktycznie została wyodrębniona w ramach współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Kontrahentem i przedstawia się następująco.

W pierwszej kolejności każdy utwór ("program komputerowy"), który Wnioskodawca przygotowuje dla Kontrahenta ma swój indywidualny, niepowtarzalny numer np. (...). Numery poszczególnych utworów ("programów komputerowych") Wnioskodawca wpisuje do specjalnej ewidencji (...), razem z ilością godzin wskazujących ile wytworzenie danego utworu ("programu komputerowego") mu zajęto. Jak była już o tym mowa powyżej, ewidencja ta stanowi również podstawę dla rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcy a kontrahentem za dany miesiąc.

Drugi etap przedmiotowej procedury przedstawia się następująco. Poszczególne "programy komputerowe" tworzone są w instancji deweloperskiej. Ukończone utwory ("programy komputerowe") przenoszone są do instancji testowej w której oczekują na akceptację przez kontrahenta. Kiedy utwór zostanie zaakceptowany jest przenoszony w zbiorach zmian (tzw. Update Set) do instancji produkcyjnej. Każdy update set zawiera w nazwie numer utworu którego dotyczy.

k) Od kiedy (dokładnie) prowadzi Pan ewidencję (proszę wskazać datę)?

Odpowiedź: Wnioskodawca prowadzi ewidencję na potrzeby określenia przychodów i kosztów związanych z działalnością rozwojową od (...).

Pytania (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

1. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie prac B+R, która doprowadziła do powstania oprogramowania (Systemu) oraz ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych), spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 29 z późn. zm. (dalej ustawa o PIT)?

2. Czy odpłatne przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa autorskiego do programu komputerowego (Systemu) oraz ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych), stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, a tym samym Wnioskodawca osiąga kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy i może w stosunku do tego dochodu stosować stawkę 5% PIT?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Stanowisko Wnioskodawcy względem pytania Ad. 1:

Opisana w stanie faktycznym działalność Wnioskodawcy w zakresie prac B+R, która doprowadziła do powstania oprogramowania (Systemu) oraz ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych), spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 29 z późn. zm. (dalej ustawa o PIT).

Stanowisko Wnioskodawcy względem pytania Ad.2:

Odpłatne przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa autorskiego do programu komputerowego (Systemu) oraz ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych) stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, a tym samym Wnioskodawca osiąga kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy i może w stosunku do tego dochodu stosować stawkę 5% PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy względem pytania Ad.1:

Artykuł 5a pkt 38 ustawy o PIT normuje działalność badawczo-rozwojową jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, pojęcie prace rozwojowe oznacza prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli działalność obejmująca nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Badaniami naukowymi są natomiast:

- badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowanych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

- badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, niezbędne jest wyodrębnienie pewnych cech dotyczących możliwości zakwalifikowania przedmiotowego oprogramowania tworzonego przez Wnioskodawcę jako prac badawczo-rozwojowych. Odnosząc się np. do interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 września 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.318.2019.3.MG i stanowiska Wnioskodawcy, które zostało w niej przedstawione i zaaprobowane przez Organ podatkowy, działalność badawczo-rozwojowa powinna: obejmować badania naukowe lub prace rozwojowe, mieć twórczy charakter, być podejmowana w sposób systematyczny, oraz być podejmowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Oprócz tego w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX, w definiowaniu działalności B+R następuje odniesienie do kryteriów z tzw. Podręcznika Frascati (OECD (2018), Podręcznik Frascati 2015: Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej, OECD Publishing, Paris/GUS, Warsaw,...). Według ww. podręcznika - działalność badawczo-rozwojowa musi być: nowatorska, twórcza, nieprzewidywalna, metodyczna, możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z ustawową definicją - działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Użycie przez ustawodawcę spójnika "lub" wskazuje, że w celu uznania działalności podatnika za działalność badawczo-rozwojową wystarczy, żeby podatnik prowadził badania naukowe lub alternatywnie, żeby prowadził prace rozwojowe. Może także prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe. W każdej z tych trzech sytuacji spełniona zostanie przesłanka określona w definicji działalności badawczo-rozwojowej (Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX).

Wnioskodawca stwierdza, że przymiot działalności twórczej bez wątpienia można przypisać działaniom związanym z wytworzeniem utworów. Działania te skupiają się (i będą się skupiać w przyszłości) na wytwarzaniu nowych/zmodyfikowanych programów bądź kodów komputerowych, które są unikatowe oraz niepowtarzalne. Celem działań opisanych w zaszłym już stanie faktycznym jest opracowywanie nowych rozwiązań na podstawie aktualnej wiedzy oraz dostępnych na rynku produktów, z których tworzone są (i będą w przyszłości) nowe utwory. W efekcie powstają (i będą powstawać) nowe rozwiązania w postaci gotowych programów, narzędzi informatycznych, optymalizacji oraz związane z nimi - plany i projekty.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, podejmowane przez Niego prace celem wytworzenia utworów stanowią (i będą stanowić) działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 Ustawy PIT.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że kwestia kwalifikowania działań w zakresie tworzenia nowych rozwiązań z dziedziny IT do kategorii działalności badawczo-rozwojowej była już przedmiotem interpretacji indywidualnych, w których uznawano, że tego typu działania spełniają definicję prac o charakterze badawczo-rozwojowym.

Ponadto, w tożsamych stanach faktycznych rozstrzygano również o możliwości uznania za działalność badawczo-rozwojową, prac w zakresie modyfikacji istniejącego oprogramowania/narzędzia informatycznego. Tytułem przykładu można wskazać interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z dnia 7 maja 2020 r., nr 0115-KDIT1.4011.70.2020.2.JG, z dnia 30 marca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.94.2020.2.AC, zgodnie z którymi: "Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że przedstawione we wniosku działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż są podejmowane w sposób systematyczny, mają twórczy charakter, podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ponadto, Wnioskodawca opracowuje nowe lub ulepszone produkty niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy".

Z powołaniem się na powyższe interpretacje prawnopodatkowe, w ocenie Wnioskodawcy, można mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej w zakresie zakwalifikowania prac programistycznych określonych w zaistniałym stanie faktycznym do działalności badawczo-rozwojowej.

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania Ad 1, prowadzi on działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe. Twórczość działalności Wnioskodawcy wynika z wytwarzania nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle nowatorskich, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących, to znaczy wprowadzających to, czego jeszcze nie było. Wnioskodawca wykorzystuje przy tym własną inwencję twórczą i korzysta z posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności. Niniejsze przesądza m.in. o elemencie "twórczym" owej działalności tzn. są to działania, które choćby w minimalnym stopniu odróżniają się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem posiadają cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia (Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX).

Jak wskazano w stanie faktycznym, System stworzony przez Wnioskodawcę stanowi novum (...). Rozwiązanie to jest unikatowe i dobrane do konkretnego zastosowania. Wśród innowacyjnych cech rozwiązania można wskazać m.in. (...). Jednocześnie schemat oprogramowania zakłada możliwość manualnej kontroli procesu na każdym jego etapie. Dodatkowo możliwe będzie dalsze rozwijanie systemu o nowe funkcjonalności (np. (...)) czy na potrzeby innych projektów (...). (...).

Wymaga podkreślenia, że aktywność Wnioskodawcy obejmująca projektowanie innowacyjnych procesów z zastosowaniem nowych technologii wraz z projektowaniem algorytmów i weryfikacją ich działania, jest pracą, której tylko efekt jest z góry ustalony. Warto dodać, iż istnieje nieskończona ilość rozwiązań, które mogą do tego efektu doprowadzić. Praca Wnioskodawcy polega na doborze najbardziej wydajnych i odpowiednich metod oraz środków, które mają zapewnić stworzenie konkretnej funkcjonalności.

Należy zaznaczyć, iż program komputerowy (System) stworzony (współtworzony) przez Wnioskodawcę spowodował stworzenie zupełnie nowych funkcjonalności. Z tego powodu zdaniem Wnioskodawcy stworzone programy tj. System oraz jego usprawnienia (jako odrębne programy - utwory w rozumieniu Prawa autorskiego) stanowią przejaw jego działalności o charakterze twórczym oraz są one innowacyjne zarówno w prowadzonej przez niego działalności, jak i jego kontrahentów.

Twórczość Wnioskodawcy odnosi się również do przejawu jego działalności - powstania autorskich praw do programów komputerowych, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednocześnie podkreślić należy, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochrona ta obejmuje również fragmenty utworu i utwory w wersji nieukończonej. Działalność Wnioskodawcy jest zatem działalnością twórczą.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny.

W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. Ministerstwa Finansów dotyczącego preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX: spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego okresu, przez jaki działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Z przytoczonego powyżej fragmentu objaśnień podatkowych wynika, że działalność systematyczna to przede wszystkim taka działalność, która prowadzona jest w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany (R. Kowalski (w:) PIT. Komentarz do wybranych przepisów, Gdańsk 2020, art. 5 (a)).

Należy jednoznacznie wskazać, że Wnioskodawca podejmuje pracę nad jakimś projektem posiadając nakreślony cel, którym jest wytworzenie oprogramowania, które rozwiąże problemy np. nakreślone przez kontrahenta.

Wnioskodawca prowadzi również pracę według ścisłego harmonogramu. Począwszy od wymagań umownych dotyczących poprawnej dokumentacji swojej działalności, to oprogramowanie wymaga wielu składowych tworzonych w odpowiedniej kolejności i z należytą uwagą.

Jak wskazano w stanie faktycznym, rozwiązanie problemu badawczego w ramach Systemu bazowego zostało zrealizowane w ramach 4 etapów badawczych. Etapy 1 i 2 (badania przemysłowe - BP) były skoncentrowane na opracowaniu komponentów będących sercem Systemu, a ich wyniki zostały wykorzystane w etapach 3 i 4 (prace rozwojowe - PR) związanych z konstrukcją i integracją prototypu docelowego rozwiązania.

(...).

Prace B+R w ramach projektu były prowadzone zgodnie z iteracyjną metodologią prac B+R w obszarze IT, której główne etapy to:

1. Przygotowanie danych do eksperymentów,

2. Przygotowanie kodu do eksperymentów,

3. Przeprowadzenie eksperymentów,

4. Analiza wyników eksperymentów w celu zidentyfikowania miejsc do poprawy,

5. Przegląd literatury i opracowanie pomysłów na nowe eksperymenty.

Wnioskodawca dokonał przeniesienia na rzecz kontrahenta praw autorskich do opisanej wyżej technologii, tj. programu komputerowego (Systemu). Jedocześnie, na podstawie umowy b2b-w oparciu o analogiczne - opisane wyżej czynności rozwojowe, Wnioskodawca od (...) dokonuje ulepszania/rozwijania programu komputerowego (Systemu) wzbogacając go o nowe funkcjonalności w ramach następujących Modułów rozwojowych:

(...)

W ramach modułu prowadzone będą prace w 4 głównych obszarach (etapach) (...) oraz (...).

(...)

W ramach modułu prowadzone będą dalsze prace w 4 głównych obszarach (...) oraz (...).

(...).

W ramach modułu prowadzone będą dalsze prace w 4 głównych obszarach (...) oraz (...).

(...).

Oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest rezultatem Jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 Prawa autorskiego. Dotyczy to zarówno Oprogramowania bazowego/podstawowego (Systemu) jako całkowicie nowego przedmiotu autorskich praw, jak i ulepszonego o nową funkcjonalność czy element. Przy czym, w tym drugim przypadku mamy do czynienia z modułem lub elementem stworzonym w oparciu o nowy, odrębny kod źródłowy, który w każdej chwili można wprowadzić do istniejącego programu komputerowego lub go z niego usunąć. Jest to zatem odrębny program i odrębny utwór od programu "głównego", chociaż stanowi jego istotną, nową funkcjonalność lub część.

Wnioskodawca konsekwentnie wskazuje, że części Oprogramowania powstające w efekcie rozwijania i/lub ulepszania przez Wnioskodawcę programu komputerowego stanowią odrębne od takiego Oprogramowania programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 Prawa autorskiego. Wnioskodawca otrzymuje odrębne wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do bazowego/podstawowego Systemu (odrębnego programu komputerowego) oraz z tytułu przenoszenia na kontrahenta praw autorskich do poszczególnych ulepszeń Systemu (każde ulepszenie jest odrębnym programem komputerowym).

Wynik prac rozwojowych ma formę wyodrębnionego utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyniki wszystkich prac są przez Wnioskodawcę przenoszone za wynagrodzeniem na rzecz kontrahenta.

Na kontrahenta nabywającego:

* podstawowe oprogramowanie (System) oraz w dalszej kolejności,

* oprogramowanie stanowiące ulepszenie podstawowego oprogramowania (Systemu)

- przenoszone są prawa autorskie należące do Wnioskodawcy z tytułu wszystkich ww. prac.

W zamian Wnioskodawca otrzymuje odrębne wynagrodzenie. Przeniesienie każdego z majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, następuje zgodnie z wymogami stawianymi przez art. 41 oraz 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie Wnioskodawca przenosi na Zleceniodawcę zawsze są efektem podejmowanych przez niego działań twórczych opisanych wyżej. Efekty te są utworami zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawami pokrewnymi, poprzez stworzenie nowego programu komputerowego. Efektem samodzielnej pracy Wnioskodawcy jest w każdym przypadku - kod źródłowy programu komputerowego wraz z dokumentacją stanowiącą nierozerwalną część.

Ostatnią przesłanką do uznania prowadzonej działalności za badawczo-rozwojową jest kryterium wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wiąże się to jednocześnie z prowadzeniem prac rozwojowych. Wnioskodawca opisał powyżej w jaki sposób wykorzystuje obecne zasoby wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wnioskodawca stworzył System oraz ulepszenia do niego (odrębne programy komputerowe) - stanowiące innowacyjne rozwiązania w wymiarze światowym. Przeprowadzone szczegółowe badanie czystości patentowej wykazało brak istnienia technologii/rozwiązania objętego ochroną własności intelektualnej, zawierającego cechy czy rozwiązania techniczne zbliżone do funkcjonalności Systemu i poszczególnych ulepszeń. Zasobami wiedzy, które Wnioskodawca wykorzystuje przy planowaniu projektu są technologie informatyczne, czyli jego wiedza o oprogramowaniu i narzędziach informatycznych, występujących zarówno w ogólnym stanie nauki, jak i w środowisku, w którym funkcjonować ma program przez niego wytworzony.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawione wyżej działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż są podejmowane w sposób systematyczny, mają charakter twórczy oraz podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wniosek ten znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, wydawanych na gruncie analogicznego stanu faktycznego, m.in. w:

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 kwietnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.45.2022.2.ID;

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 stycznia 2022 r., nr 0114-KDIP2-2.4011.253.2021.2.KW;

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 maja 2020 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.215.2020.2.DJD.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy względem pytania Ad. 2:

Rozpatrując możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę z tzw. ulgi Innovation Box, należy zauważyć, że przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od dnia 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano art. 30ca i art. 30cb.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Pojęcie "kwalifikowane prawo własności intelektualnej" zostało wyjaśnione w art. 30ca ust. 2 ustawy. W myśl tego przepisu, kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

- patent,

- prawo ochronne na wzór użytkowy,

- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

- prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

- prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

- wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),

- autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Przy czym, by można było mówić o "kwalifikowanym" prawie własności intelektualnej, przepis ten wymaga również, aby spełnione zostały dwa kryteria:

- przedmiot ochrony jest wytworzony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, oraz

- prawo własności intelektualnej podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Należy uznać, że System oraz usprawnienia do Systemu będące odrębnymi programami komputerowymi stanowią przedmiot ochrony praw autorskich. Artykuł 74 ustawy o PAIPP, kwalifikuje programy komputerowe jako utwory będące przedmiotem jego ochrony i to już z momentem ich wytworzenia, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek wymogów formalnych.

Z punktu widzenia Wnioskodawcy istotnym kwalifikowanym IP wymienionym w katalogu jest autorskie prawo do programu komputerowego, przyznawane na mocy art. 74 Ustawy o PAIPP.

Jak wskazano w Objaśnieniach wydanych przez Ministra Finansów:

Przede wszystkim, podstawę przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów) ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. To oznacza, że wyeliminowanie lub ograniczenie swobody twórczej (eliminacja lub ograniczenie własnego/indywidualnego działania twórczego) wyłącza lub ogranicza prawnoautorską ochronę programu komputerowego, tym samym także eliminuje możliwość skorzystania z preferencji IP Box.

O ocenie charakteru indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu komputerowego co podlega każdorazowo odrębnej ocenie. W konsekwencji, decydujące jest autentyczne podejście transakcyjne, gdzie należy brać faktyczne (autentyczne) działania podejmowane przez podatnika w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej, skutkującej wdrożeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem programu komputerowego. Formalne postanowienia umowne, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach podatnika, nie zapewniają zatem akceptowalnej ochrony prawnopodatkowej podatnikowi w zakresie preferencji IP Box.

Doktryna prawa autorskiego przyjmuje różne kazuistyczne podejście do definiowania pojęcia "autorskie prawo do programu komputerowego", które wskazują, że częścią chronioną prawem (formę (ekspresji) utworu) jest w szczególności kombinacja komend adresowanych do komputera w postaci kodu źródłowego i kodu wynikowego.

Pozaustawowa definicja pojęcia "autorskie prawo do programu komputerowego" w sposób uzasadniony nawiązuje zatem do terminologii informatycznej, dostosowywanej następnie do potrzeb dalszej analizy prawnej dobra niematerialnego jakim jest program komputerowy. Należy uznać, że oprogramowanie (zarówno System jak i poszczególne ulepszenia Systemu) tworzone przez Wnioskodawcę spełnia definicje programów komputerowych rozumianą jako zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu.

Zgodnie z Polską Normą PN ISO/IEC 2382 1:1996 1.05.01 program komputerowy to jednostka syntaktyczna zgodna z zasadami konkretnego języka programowania, składająca się z deklaracji i instrukcji lub rozkazów potrzebnych do rozwiązania funkcji, zadania lub problemu (M. Szmit. Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego. Warszawa 2014, s. 178).

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego mogą być poszczególne elementy lub nawet krótkie fragmenty (urywki) programu, jeśli tylko one same spełniać będą wymogi podane w art. 1 ust. 1 ustawy o PAIPP, tj. elementy programu jako takiego, a więc instrukcje działania dla komputera lub ich zestawy (wyr. TS z 22 grudnia 2010 r., C-393/09, Bezpećnostm softwarova asociace, ECLI:EU:C:2010:816).

Do programów komputerowych stosuje się również wyrażoną w art. 1 ust. 3 ustawy o PAIPP zasadę, że chronione są także dzieła w postaci nieukończonej, np. wersja pre-alfa, alfa lub beta programu, wydanie testowe lub demonstracyjne (A. Michalak (red.). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019 - art. 74).

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny należy stwierdzić, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest oprogramowanie (System oraz ulepszenia do Systemu stanowiące samodzielne programy komputerowe), wytwarzane (współtworzone) przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wymaga zaznaczenia, iż art. 1 ust. 1 Ustawy o PAIPP stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Powyższe oznacza, że aby przejaw myśli ludzkiej uznać za utwór, musi on spełnić następujące kryteria:

- musi być rezultatem działalności człowieka,

- wymagane jest tzw. utrwalenie dzieła,

- musi się w nim przejawiać działalność twórcza,

- konieczne jest, aby ta działalność miała indywidualny charakter.

W ocenie Wnioskodawcy, tworzone przez niego oprogramowanie - System oraz ulepszenia do Systemu stanowiące samodzielne programy komputerowe - noszą wszelkie cechy utworów. Oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę jest rezultatem działalności człowieka i ma charakter utrwalony, a założenia programów, ich układ oraz kompozycja mają kreatywny charakter. Rezultat w postaci innowacyjnych rozwiązań nie jest wynikiem pracy rutynowej lub szablonowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawo autorskie do programów komputerowych wytwarzanych przez Niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - w kontekście przedstawionej we wniosku działalności zalicza się do kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, gdyż jest ono wymienione w zamkniętym katalogu praw własności intelektualnych sprecyzowanych w tym przepisie, podlega ochronie na podstawie Ustawy o PAIPP, a jego przedmiot został wytworzony przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez Niego działalności badawczo-rozwojowej, co zostało wykazane w zakresie pytania nr 1.

Tym samym zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki uznania, że Wnioskodawca wytwarza kwalifikowane prawa własności intelektualnej w postaci praw autorskich do programu komputerowego.

Artykuł 30ca ust. 7 przywołanej ustawy wskazuje, iż dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1.

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2.

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z kontrahentem, w ramach wykonywanych usług przenoszone są przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta prawa autorskie do oprogramowania (Systemu) oraz do wszystkich usprawnień Systemu będących samodzielnymi programami. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w zamian za przeniesienie na kontrahenta przysługujących mu praw autorskich do Systemu i jego modułów rozwojowych Wnioskodawca otrzymuje umówione - comiesięczne wynagrodzenie. Niniejsza należność obejmuje honorarium za przeniesienie całości przysługujących Wnioskodawcy autorskich praw majątkowych do ww. programów komputerowych (Systemu i jego ulepszeń).

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne przeniesienie przysługujących mu autorskich praw majątkowych do wytworzonego przez niego Oprogramowania, należy zakwalifikować jako kategorię sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Nadto, art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym. Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane na preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a+b) x 1,3/ (a+b+c+d)

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a.

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c.

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d.

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami (art. 30ca ust. 5 ww. ustawy).

Dochodami osiąganymi przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej w związku z utworzeniem/ulepszeniem/modyfikacją Systemu w wyniku prac rozwojowych - są dochody z tytułu przeniesienia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (Systemu oraz ulepszeń - jako samodzielnych utworów).

Wnioskodawca dokonuje zsumowania kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym, których suma powinna stanowić podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatku zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT.

Jak wskazano, Wnioskodawca ustala dochód z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez odjęcie od przychodów z przeniesienia praw autorskich do danego oprogramowania bądź części oprogramowania kosztów uzyskania przychodu. Następnie Wnioskodawca ustala poszczególne kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poprzez przemnożenie uzyskanego dochodu z przeniesienia praw autorskich do danego oprogramowania bądź części oprogramowania przez wskaźnik, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy z obiektywnych przesłanek wynika, że właściwe przypisanie określonej kategorii kosztów do danego źródła przychodów nie jest możliwe, czyli dany wydatek dotyczy wielu źródeł i nie ma możliwości zastosowania właściwej metodologii jego przypisania do danego źródła, tj. takiej, która będzie odzwierciedlać adekwatne powiązanie odpowiedniej części danego kosztu z przychodami z danego źródła, wówczas Wnioskodawca per analogiam stosuje przychodowy klucz podziału kosztów pośrednich, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poszczególnych rodzajów przychodów, np. w pierwszej kolejności proporcja jest liczona na podstawie: koszty pośrednie x przychody z działalności innowacyjnej/suma przychodów, a następnie: koszty pośrednie działalności innowacyjnej x przychody z danego oprogramowania bądź części oprogramowania (jako osobnego KPWI)/suma przychodów ze wszystkich programów komputerowych.

Kolejno, w myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1.

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2.

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3.

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Natomiast, na podstawie art. 30cb ust. 2 ww. ustawy podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Powyższe oznacza, iż podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mogą spełnić wymóg dotyczący takiej ewidencji przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie to powinno obejmować wydatki od początku działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to powinno być sporządzone przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Wnioskodawca prowadzi na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewidencja potwierdza uzyskane przychody oraz poniesione wydatki dotyczące Systemu na koniec danego okresu rozliczeniowego (miesiąc). Zestawienie to obejmuje przychody i wydatki od początku realizacji projektu, w ramach którego wytwarzane jest oprogramowanie bądź części oprogramowania do końca danego miesiąca kalendarzowego.

W prowadzonej ewidencji zostaje wskazany dla każdej faktury przychodowej współczynnik IP BOX. Współczynnik ten informuje, jaką część przychodu z danej faktury stanowiło wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw do określonego programu komputerowego, wytworzonego przez Wnioskodawcę w danym okresie rozliczeniowym. W odniesieniu do Systemu oraz jego ulepszeń Wnioskodawca ewidencjonuje potwierdzone fakturami/rachunkami przychody oraz odpowiadające im koszty z PKPiR (ze wskazaniem takich informacji jak dane kontrahenta, nr dokumentu, data sprzedaży, data faktury, kwota z faktury).

Dodatkowo, pomimo tego, że umowa nie przewiduje żadnego dodatkowego, specjalnego trybu/zasad wyodrębniania i przenoszenia poszczególnych praw autorskich przez Wnioskodawcę na Kontrahenta, procedura ta faktycznie została wyodrębniona w ramach współpracy pomiędzy Wnioskodawcą i Kontrahentem i przedstawia się następująco.

W pierwszej kolejności każdy utwór ("program komputerowy"), który Wnioskodawca przygotowuje dla Kontrahenta ma swój indywidualny, niepowtarzalny numer np. (...). Numery poszczególnych utworów ("programów komputerowych") Wnioskodawca wpisuje do specjalnej ewidencji (...), razem z ilością godzin wskazujących ile wytworzenie danego utworu ("programu komputerowego") mu zajęło. Jak była już o tym mowa powyżej, ewidencja ta stanowi również podstawę dla rozliczeń pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem za dany miesiąc.

Drugi etap przedmiotowej procedury przedstawia się następująco. Poszczególne "programy komputerowe" tworzone są w instancji deweloperskiej. Ukończone utwory ("programy komputerowe") przenoszone są do instancji testowej, w której oczekują na akceptację przez Kontrahenta. Kiedy utwór zostanie zaakceptowany jest przenoszony w zbiorach zmian (tzw. Update Set) do instancji produkcyjnej. Każdy update set zawiera w nazwie numer utworu którego dotyczy.

Podsumowując, z przedstawionych informacji wynika, że:

1. Wnioskodawca tworzy/rozwija oprogramowanie komputerowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej;

2. System oraz poszczególne ulepszenia Systemu (odrębne utwory - programy komputerowe) zostały stworzone (bądź współtworzone) przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 38 ustawy o PIT);

3. Wytworzone (współtworzone) przez Wnioskodawcę oprogramowanie (System oraz poszczególne ulepszenia Systemu - odrębne programy komputerowe) stanowią autonomiczne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie na podstawie art. 74 tej ustawy;

4. Autorskie prawo do ww. oprogramowania komputerowego tworzonego/współtworzonego przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT;

5. Wnioskodawca dokonuje odpłatnego przeniesienia autorskiego prawa majątkowego do wytworzonego oprogramowania (Systemu oraz poszczególnych ulepszeń Systemu, tj. odrębnych utworów - programów komputerowych);

6. Wnioskodawca uzyskuje dochód z przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego (Systemu oraz poszczególnych ulepszeń Systemu). Dochód z przeniesienia tych praw stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT;

7. Wnioskodawca prowadzi "na bieżąco" i "od początku" realizacji opisanej we wniosku działalności zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, która wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadających na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

W konsekwencji, odpłatne przeniesienie przez Wnioskodawcę prawa autorskiego do programu komputerowego (Systemu) oraz jego ulepszeń (osobnych programów komputerowych) stanowi przeniesienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT, a tym samym Wnioskodawca osiąga kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy. Co za tym idzie, Wnioskodawca może stosować stawkę 5% od dochodów z tytułu świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności opisanej we wniosku.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, wydawanych na gruncie analogicznego stanu faktycznego, m.in. w:

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 lutego 2022 r., nr 0112-KDWL.4011.236.2021.2.k.p.;

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 kwietnia 2022 r., nr 0112-KDWL.4011.71.2022.2.DS;

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 kwietnia 2022 r., nr 0111.KDIB1-3.4011.38.2022.2.BM;

- Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 grudnia 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.711.2020.2.MK.

Końcowo Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych - wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku organ wydający interpretację indywidualną zobowiązany jest ograniczyć do informacji, które nie doprowadzą do przerzucenia ciężaru wykładni przepisów prawa na Wnioskodawcę, a jedyne pozwolą na uzyskanie danych niezbędnych do oceny prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna zawiera, stosownie do art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, ocenę stanowiska Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym, a w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy za nieprawidłowe zawiera wskazanie stanowiska prawidłowego wraz z uzasadnieniem prawnym.

W trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h O.p. nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął on, czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 u.p.d.o.f.

Jak wskazał NSA w wyroku z 23 listopada 2021 r., II FSK 1049/21, LEX nr 3284074. Biorąc pod uwagę charakter i zadania interpretacji podatkowej trudno uznać stanowisko organu podatkowego za prawidłowe, ponieważ prowadziłoby ono do podważenia sensu wydawania interpretacji podatkowych, jeśli sam wnioskodawca ma udzielić odpowiedzi na zadane przez siebie organowi pytanie. Stwierdzenie przez organ, że wnioskodawca wymijająco udzielił odpowiedzi na pytania zadane w związku z wystosowanym wezwaniem o uzupełnienie opisu stanu faktycznego nie znajduje pokrycia w aktach sprawy. Organ wskazuje, że posługując się sformułowaniami: "(...) Wnioskodawca nie wie, czy prowadzi działalność badawczo-rozwojową i z tego powodu kieruje do Urzędu pytanie w tej materii (pytanie Nr 1), jednakże jest On w stanie stwierdzić, że prowadzi działalność gospodarczą od dnia 1 czerwca 2019 r. i od tego momentu na podstawie posiadanej wiedzy w zakresie technologii informatycznych oraz doświadczenia w zakresie przygotowywania kompleksowych rozwiązań związanych z tworzeniem programów komputerowych realizuje zlecenia programistyczne, które zostały dokładnie opisane we wniosku, w wyniku czego uzyskuje z tego tytułu dochody" - skarżący wyraża jedynie swój pogląd w danej kwestii, a zatem nie można potwierdzić jego wiedzy o fakcie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, a raczej wywnioskować jego chęć "uważania" tej działalnością za taką, która spełnia określone przepisy.

Zasadne było zatem żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową, skoro ustawodawca posłużył się w treści art. 30ca ust. 2 u.p.d.o.f. pojęciem działalności badawczo-rozwojowej, a w art. 5a pkt 38 oraz związanych z nim punktach 39 i 40 tego artykułu, odwołuje się do jej rozumienia w kontekście ustawy pozapodatkowej. Wobec tego kluczowa z punktu widzenia skutków podatkowych była ocena charakteru prowadzonej działalności na kanwie właśnie tej ustawy. Ze względu na bezpośrednie odwołanie się do tej ostatniej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i wyraźne wskazanie, że definicję tę należy rozumieć w konkretny sposób, tj. przedstawiony w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedmiotowe zapisy są elementem systemu prawa podatkowego. Nie może ulegać wątpliwości, iż powinny być rozpatrywane przez organ w kontekście oceny prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, skoro zakres wniosku do tego wprost nawiązuje. Z tego powodu stwierdzenie organu o wymijającej odpowiedzi skarżącego odnoszącej się do pytania na które oczekiwał odpowiedzi od organu interpretacyjnego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjne świadczy o tym, że to organ uchylił się od ustosunkowania się do przedstawionego stanu faktycznego (do tego uzupełnionego przez skarżącego), domagając się od niego odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie.

Podobnie w wyroku z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akt II FSK 1049/21 NSA wskazał, iż "wymóg wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego realizuje się poprzez podanie wszystkich jego elementów, istotnych z punktu widzenia możliwości oceny stanowiska wnioskodawcy. W trybie żądania uzupełnienia braków formalnych pisma, jakim jest wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, organ podatkowy może żądać jedynie uzupełnienia wniosku o takie elementy, bez których nie jest możliwa ocena, czy stanowisko przedstawione we wniosku i ocena prawna są prawidłowe czy też błędne". W ocenie Sądu organ dokonujący interpretacji nie ma prawa żądania od Wnioskodawcy przedstawienia w ramach uzupełnienia stanu faktycznego jego wykładni przepisów prawa, bo jest to zadanie tego organu.

W tym stanie rzeczy zasadne jest żądanie skarżącego o wydanie interpretacji, czy prowadzona przez niego działalność może zostać uznana za badawczo-rozwojową oraz czy może on skorzystać z ulgi IP Box w zakresie w jakim osiąga kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy. Wnioskodawca dokładnie opisał swoją działalność przez pryzmat cech działalności badawczo-rozwojowej, a w rezultacie organ ma obowiązek udzielić odpowiedzi na przedstawione pytania.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Powziął Pan wątpliwość, czy opisana w stanie faktycznym działalność w zakresie prac B+R, która doprowadziła do powstania oprogramowania (Systemu) oraz ulepszeń Systemu (odrębnych programów komputerowych), spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.), zgodnie z którą:

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Oznaczają one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem Pana działalności Wnioskodawcy jest opracowywanie wynalazków oraz wytwarzanie czy też projektowanie oprogramowania komputerowego w oparciu o wynalazki - z wyłączeniem tworzenia kodu źródłowego. W ramach działalności samodzielnie prowadził prace rozwojowe - tj. obejmujące nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. W wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę. Nowy charakter produktu nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do produktu - opracowanie systemu oraz każda z implementowanych funkcjonalności systemu (oraz prace nad jej stworzeniem) ma stricte innowacyjny/niepowtarzalny charakter. Ponadto, efekty Pana pracy zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. W ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan prace twórcze w sposób systematyczny w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy. Prowadzone przez prace zostały zakończone pozytywnym wynikiem.

Pana działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż:

a)

są podejmowane w sposób systematyczny,

b)

mają charakter twórczy,

c)

obejmują prace rozwojowe oraz

d)

podejmowane są w celu zwiększania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Tworzenie i rozwijane przez Pana programów komputerowych stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Pojęcie "kwalifikowane prawo własności intelektualnej" zostało wyjaśnione w art. 30ca ust. 2 ww. ustawy. W myśl tego przepisu:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kolejno art. 30ca ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca omawianej ustawy:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3 / a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 5 ww ustawy stanowi:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 omawianej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

W ramach tych rozwiązań podatnik może opodatkować preferencyjną 5% stawką podatkową swoje dochody z praw własności intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

* podatnik był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

* prawa te były chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

Prawa takie są zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Podatnik może również skorzystać z ulgi Innovation Box, jeśli zakupi kwalifikowane prawa własności intelektualnej, o których mowa powyżej, a następnie poniesie koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje się:

* dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

* dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również,

* dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania jest wyliczany przy zastosowaniu formuły (wzoru) określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy.

Stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Z korzystaniem z ulgi wiążą się, szczególne obowiązki po stronie podatników - w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji, która pozwala na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych mogą spełnić wymóg dotyczący takiej ewidencji przez sporządzanie kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie powinno obejmować wydatki od początku działalności badawczo-rozwojowej prowadzącej do wytworzenia kwalifikowanego IP do końca danego miesiąca kalendarzowego. Zestawienie to powinno być sporządzane przez narastające ujęcie wydatków dotyczących poszczególnych zadań. Należy je sporządzać na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.):

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Oprogramowanie definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Artykuł 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Oznacza to, że IP Box, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Z informacji, które przedstawił Pan we wniosku wynika, że:

1)

wytwarza Pan progray komputerowe w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,

2)

tworzy i rozwija Pan programy komputerowe w ramach bezpośrednio prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

efekty Pana pracy są odrębnymi programami komputerowymi - stanowią odrębne programy komputerowe podlegające ochronie z art. 74 ustawy,

4)

przenosi Pan ogół praw autorskich na rzecz Kontrahenta,

5)

uzyskuje Pan dochód ze sprzedaży majątkowych praw autorskich do programu komputerowego,

6)

od (...) prowadzi Pan na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT.

Autorskie prawo do Oprogramowania wytwarzane i rozwijane przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do Oprogramowania w ramach wykonywanych przez Pana zleceń programistycznych stanowi sprzedaż kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym osiąga Pan kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy.

Dochód ten stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w związku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, może Pan zastosować stawkę 5% od osiągniętych w roku 2021 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Z ulgi tej może Pan skorzystać w zeznaniu rocznym za rok 2021.

Pana stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Weryfikacja zasadności stosowania opisanej we wniosku metody podziału kosztów według określonej proporcji możliwa jest w postępowaniu dowodowym, które zastrzeżone jest dla innych trybów postępowania organów podatkowych. Wybór metody ustalania odpowiedniej proporcji zależy bowiem od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy - nie jest wykluczona możliwość zastosowania innych metod ustalania tej proporcji w przypadku jej weryfikacji w postępowaniu dowodowym przez właściwy organ podatkowy.

Pełna weryfikacja Pana stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej będącej poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której mają zastosowanie przepisy określone w art. 14h Ordynacji podatkowej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Pana interpretacji stwierdzamy, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pana do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl