0112-KDWL.4011.368.2022.2.DS - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 26 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.368.2022.2.DS IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 7 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 lipca 2022 r. (wpływ 18 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych (wynikający z wniosku oraz jego uzupełnienia)

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą " (...)" od dnia 18 lutego 2022 r. Działalność ta zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedmiotem działalności jest wytwarzanie oprogramowania. Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz. ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa o PIT") i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca na podstawie zawartych umów o świadczenie usług świadczy osobiście usługi związane z opracowaniem, tworzeniem, dostosowaniem oraz modyfikacją modułów na aplikacjach, pisaniem kodu, stworzeniem architektury systemu, oraz projektowaniem funkcjonalności dedykowanego systemu (...) do zarządzania relacjami z klientem. Wykonawca wykonuje umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samodzielnie, nie należy do żadnego zespołu programistów.

Działalność ta ma charakter twórczy. W żaden sposób nie są narzucane jakiekolwiek rozwiązania. Prace podejmowane są w sposób systematyczny, (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany). Projektowanie i tworzenie oprogramowania nie ma charakteru działań rutynowych, ani okresowych zmian. Wykonawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną wiedzę i umiejętności, w tym wykorzystując narzędzia informatyczne i oprogramowania w celu tworzenia nowych oprogramowań, oraz aplikacji. Wnioskodawca korzysta z języków oprogramowania takich jak: (...)

Efekty działalności Wnioskodawcy są rozwiązaniami innowacyjnymi, odróżniającymi się od innych rozwiązań już funkcjonujących. Aktualnie aplikacje są w fazie koncepcyjnej. Swoje obowiązki wykonuje zdalnie oraz incydentalnie w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający jest klientem końcowym. Wykonawca nie odpowiada za rezultat.

Na podstawie umów, w ramach wynagrodzenia Wnioskodawca z chwilą stworzenia Programu Komputerowego/Aplikacji przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych - zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi Programami - oraz własność wszelkich egzemplarzy, nośników Programów Komputerowych w tym również prawa do rozporządzania i korzystania z Programów Komputerowych i ich swobodnej eksploatacji na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. Ponadto, odnośnie dokumentacji powstałej przy wykonywaniu Programu Komputerowego Wykonawca, z chwilą stworzenia dzieła i w ramach umówionego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz własność wszelkich nośników dokumentacji, w tym prawo do rozporządzenia i korzystania z dokumentacji i jej swobodnej eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

Podsumowując, Wnioskodawca osiąga dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Warto w tym miejscu wskazać, iż Wnioskodawca osiąga dochody z kwalifikowanych praw własności zarówno wówczas, gdy wytwarza oprogramowanie, jak i wprowadza zmiany do tego oprogramowania.

Koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą to m.in.: zakup komputera, zakup laptopa, zakup monitorów, podzespołów komputerowych, aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami, telefonu komórkowego, kosztów dojazdów do klienta (paliwo), koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenie OC + AC, myjnia, wymiana opon, naprawy, serwis), koszty usług księgowych oraz doradztwa podatkowego, usługi telekomunikacyjne (abonament na telefon i Internet mobilny) oraz sprzętów elektronicznych.

Wnioskodawca ponosić będzie również koszty za usługi hostingowe - wirtualna maszyna, serwer WWW i poczty e-mail (służy do uruchomienia programów, które nie są przedmiotem umowy z kontrahentami, ale wiedza pozyskana na ich wytworzeniu i uruchomieniu jest wykorzystywana w wykonywaniu umów z kontrahentami)

Dodatkowo, ponosi koszty na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że:

1. Efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów o świadczenie usług jest autorskie prawo do programu komputerowego, podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wnioskodawca nie uzyskuje dochodu ze własnych nośników, na których będą zapisane utwory.

3. Czynności zlecone do wykonania Wnioskodawcy nie są wykonywane pod kierownictwem Zamawiającego oraz w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym.

4. Wykonawca ponosi ryzyko w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Jednym z najpowszechniejszych ryzyk jakie ponoszą osoby z branży IT jest awaria sprzętu, na których pracują. Dodatkowo, istnieje szansa kradzieży informacji poufnych czy też kodu źródłowego. Dodatkowo, w ramach współpracy z innymi podmiotami wnioskodawca jest zależny od decyzji zarządzających innym podmiotem. Ponosi również ryzyko związane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i prawidłowość wytworzonego oprogramowania.

5. Pierwszym miesiącem, który miałby być rozliczony wedle preferencyjnej stawki jest marzec 2022 r. W okresach późniejszych stan faktyczny będzie pokrywał się ze stanem faktycznym podanym w niniejszym wniosku. Od marca 2022 r. realizowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej działania noszące znamiona prac badawczo rozwojowych.

6. Sposób opodatkowania - podatek liniowy.

7. Wydatki jakie Wnioskodawca chce zaliczyć do kosztów kwalifikowanych:

- zakup komputera - komputer stacjonarny z dużą mocą obliczeniową wykorzystywany do uruchamiania programów komputerowych służących wytwarzaniu oprogramowania oraz obróbki grafiki,

- zakup laptopa - do uruchamiania programów komputerowych służących do wytwarzania oprogramowania oraz komunikacji z klientami,

- zakup monitorów - do użytku z posiadanymi komputerami,

- podzespołów komputerowych - do ulepszania posiadanych komputerów,

- aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami - do wykonywania zdjęć umieszczanych na wytwarzanych stronach internetowych,

- telefonu komórkowego - do komunikacji z klientami,

- kosztów dojazdów do klienta (paliwo) - do spotkań z klientami.

- koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenie OC + AC, myjnia, wymiana opon, naprawy, serwis) - do spotkań z klientami,

- koszty usług księgowych oraz doradztwa podatkowego - do celów efektywnego zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą,

- usługi telekomunikacyjne (abonament na telefon i Internet mobilny) oraz sprzętów elektronicznych - do zarządzania oraz wykonywania działalności gospodarczej,

- koszty za usługi hostingowe: wirtualna maszyna, serwer WWW i poczty e-mail - do uruchamiania wytwarzanego oprogramowania, testowania nowych rozwiązań oraz komunikacji z klientem,

- koszty na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania niezbędny jest sprzęt elektroniczny w postaci komputerów, laptopów, telefonów komórkowych, monitorów oraz podzespołów i akcesoriów do nich, to z wykorzystaniem tego sprzętu powitają programy komputerowe. Aparat fotograficzny służy robieniu zdjęć zamieszczanych na wytwarzanych stronach internetowych, aby zwiększyć ich atrakcyjność wizualną. Do wykonywania tego rodzaju działalności niezbędny jest również stały dostęp do Internetu oraz usługi hostingowe, na których umieszcza się wytworzone oprogramowanie lub sprawdza się techniczne możliwości wytwarzanego oprogramowania.

Samochód osobowy służy dojazdom do klientów, z którymi ustalane są wymagania jakie spełniać ma wytwarzane oprogramowanie, jego eksploatacja wiąże się z dodatkowymi kosztami. Niezbędne jest również ponoszenie kosztów związanych z obsługą księgową i doradztwem podatkowym w celu optymalnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto pismem z dnia 12 lipca 2022 r. Wnioskodawca odpowiedział na następujące pytania zawarte w wezwaniu do uzupełnienia wniosku, zgodnie z którymi należało m.in.:

1) doprecyzować treść pierwszego pytania, tj. wyjaśnić, co należy rozumieć pod pojęciem "opisana w stanie faktycznym działalność Programisty w zakresie B+R".

a) W szczególności proszę wyjaśnić, czy chodzi o:

* całość prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej,

* wyodrębnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej (jeśli tak, proszę wskazać jakie to konkretnie zadania),

* całość działań realizowanych przez Pana w ramach poszczególnych umów z Kontrahentami (jeśli tak, proszę wskazać, o jakich konkretnych umowach mowa);

* wyodrębnione zadania realizowane przez Pana w ramach poszczególnych umów z Kontrahentem (jeśli tak, jakie to konkretnie zadania, w ramach jakich konkretnych umów).

W opisie sytuacji faktycznej wskazuje Pan na szereg różnych realizowanych działań i w różny sposób je Pan określa, w tym posługuje się pojęciami, które mają szerokie znaczenie lub mogą być rozumiane w różny sposób (we wniosku pojawiły się m.in. takie opisy Pana działań: "prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą", "wytwarzanie oprogramowania", "świadczy osobiście usługi związane z opracowaniem, tworzeniem, dostosowaniem oraz modyfikacją modułów na aplikacjach, pisaniem kodu, stworzeniem architektury systemu, oraz projektowaniem funkcjonalności dedykowanego systemu (...) do zarządzania relacjami z klientem". W efekcie nie wiadomo, do których z opisanych działań/działalności odnosi się Pana pierwsze pytanie.

Odpowiedź:

Wnioskodawca wskazuje, że chodzi o całość działań realizowanych dla poszczególnych umów z Kontrahentami. Są to umowy o świadczenie usług. Przedmiotem umów z kontrahentami są usługi związane z programowaniem, opracowywaniem, tworzeniem, dostosowywaniem oraz modyfikacją dedykowanych systemów (dalej w treści umowy zwanymi Programami Komputerowymi). Wytyczne każdego z systemów znajdują się w załączniku do umowy. Ze względu na to, że podczas wykonywania usług powstaje "dzieło" Wnioskodawca przenosi na Zleceniodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła w raz z wyłącznym prawem wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na opracowaniu, tworzeniu, dostosowaniem oraz modyfikacją modułów na aplikacjach, pisaniem kodu, stworzeniem architektury systemu oraz projektowaniem funkcjonalności dedykowanego systemu (...) do zarządzania relacjami z klientem.

Pytanie pierwsze odnosi się do działań wskazanych powyżej, tj. działań realizowanych dla poszczególnych umów z Kontrahentami. Wskazuję, iż powyższe działania stanowią jeden przedmiot umowy i każda z zawartych umów z kontrahentami zawiera taki sam przedmiot umowy.

b)

czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

* Jakie to badania? Co było/jest ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

* Jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje? * Czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

Odpowiedź:

Wnioskodawca na ten moment samodzielnie nie prowadził badań naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

c)

czy w ramach tej działalności samodzielnie prowadził Pan albo prowadzi Pan prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

* W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

* Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe? Co było/jest ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

* Czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

* Czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

* Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług? * jaka jest zależność pomiędzy tymi pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

Odpowiedź:

Tak, Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

* Prace rozwojowe prowadzone są od 1 marca 2022 r. i trwają nadal.

* Prace rozwojowe o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Po pierwsze, prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na wytwarzaniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie Wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Po drugie, prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do tworzenia innowacyjnego systemów zarządzania relacjami z klientem, przy wykorzystaniu i rozwijaniu wiedzy Wnioskodawcy z zakresu najnowszych technologu wytwarzania oprogramowania. Po trzecie, prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie systemu w przyszłości. Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania wywarzanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu, a zatem, w ocenie Wnioskodawcy, osiąga kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT. Prace rozwojowe Wnioskodawca prowadzi wykonując każdą z umów z kontrahentem.

Podsumowując dotyczyły wytwarzania oprogramowania, służące tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań. Cel: wytwarzanie oprogramowania z zastosowaniem nowych, oryginalnych rozwiązań,

* Powstanie program komputerowy (system) do zarządzania relacjami z klientem. Forma: program komputerowy. W ramach działalności wnioskodawca wykonuje powyżej wskazane prace, które przynoszą mu dochód.

* Cel to wytwarzanie oprogramowania z zastosowaniem nowych, oryginalnych rozwiązań. Wnioskodawca tworzy nowy produkt.

* Prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na wytwarzaniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie Wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Działalność wnioskodawcy nie polega na wprowadzeniu rutynowych i okresowych zmian do programów komputerowych.

* Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za wytworzenie oprogramowania zastosowaniem nowych, oryginalnych rozwiązań tj. oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem. W ramach wynagrodzenia, które otrzymuje przenosi również prawa autorskie na Kontrahenta to powstałego dzieła (programu komputerowego).

2)

doprecyzować pytanie pierwsze, drugie i trzecie, tj. wskazać:

a)

co - w kontekście przedstawionego opisu sytuacji faktycznej - należy rozumieć pod pojęciem "działalność Programisty" oraz "program komputerowy";

b)

jakie konkretne "programy komputerowe" Pan wytworzył lub wytwarza;

W opisie używa Pan różnych pojęć, które określają efekty Pana pracy ("efekty działalności Wnioskodawcy", "działalność Programisty"). Sposób, w jaki ich Pan używa nie pozwala na stwierdzenie, czy różne pojęcia określają różne efekty Pana prac czy pojęcia te są używane zamiennie, żeby określić te same efekty Pana prac. W opisie pojawiają się m.in. takie określenia: "program komputerowy", "oprogramowanie", "moduły" "aplikacje", "kody" "architektura systemu", "funkcjonalności dedykowanego systemu (...)", "zmiany do oprogramowania". W konsekwencji nie wiadomo, czego dotyczą Pana pytania.

Odpowiedź: Działalność programisty - w niniejszym stanie faktycznym działalność programisty rozumiana jest jako programowaniem, opracowywaniem, tworzeniem, dostosowywaniem oraz modyfikacją dedykowanych systemów.

Program komputerowy - zwany również oprogramowaniem komputerowym lub aplikacją jest zbiorem poleceń, które zostały napisane przez programistę (specjalistę) w języku komputerowym.

Pojęcia używane są zamiennie na określenie tych samych efektów prac.

3)

wyjaśnić, czy w ramach trzeciego pytania oczekuje Pan m.in.:

a)

oceny, czy na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych "programy komputerowe", o których mowa w Pana pytaniach są przedmiotem ochrony prawa autorskiego, w szczególności czy podlegają ochronie, o której mowa w art. 74 ustawy o Prawie autorskimi prawach pokrewnych (Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej nie daje możliwości takiego rozstrzygnięcia);

b)

oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej Pana prawa do "programów komputerowych", o których mowa w Pana pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.;

Odpowiedź: Wnioskodawca oczekuje oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej prawa do "programów komputerowych", o których mowa w pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f.

4)

jeśli oczekuje Pan oceny, czy w opisanej sytuacji faktycznej Pana prawa do "oprogramowania"/"programów komputerowych", o których mowa w Pana pytaniach, można uznać za kwalifikowane prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 u.p.d.o.f. - proszę doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a)

czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan "oprogramowaniem/"programem komputerowym" zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

* nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

* nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów?

Odpowiedź:

* Oznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej.

* Nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i z których rezultat da się z góry określić i przewidzieć jako mający charakter powtarzalny.

* Są "twórczą" realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Kontrahentów.

b) czy efekty Pana samodzielnej pracy, które nazywa Pan odpowiednio "oprogramowaniem"/"programem komputerowym" zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych"?

Odpowiedź:

Tak, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi. Przysługują Wnioskodawcy osobiste i majątkowe prawa majątkowe, które przenosi na Kontrahenta.

c) czy w każdym przypadku tworzenie przez Pana "oprogramowania"/"programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "oprogramowania"/"programu komputerowego", który jest efektem Pana pracy?

Odpowiedź:

Tak, w każdym przypadku tworzenia "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

d) czy "oprogramowanie"/"programy komputerowe" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedź:

Tak, oprogramowanie zawsze jest efektem prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5)

doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a)

czy we wniosku opisuje Pan siebie jako "Wykonawcę"?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca wskazany we wniosku jest Wnioskodawcą.

b) co oznacza stwierdzenie, że "Wykonawca nie odpowiada za rezultat"?

Odpowiedź:

Stwierdzenie oznacza, że rezultatu nie da się z góry określić i przewidzieć.

c) czy prowadzi Pan odrębną ewidencję, a jeżeli tak to czy jest ona prowadzona od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej zmierzającej do wytworzenia kwalifikowanego IP oraz czy odrębna ewidencja prowadzona jest na bieżąco, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów przypadających na kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Odpowiedź:

Tak od początku.

d) czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż zleceniodawca/Zlecający/Kontrahent)?

Odpowiedź:

Nie.

e) w jaki sposób umowy ze Zleceniodawcami regulują kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

* wyłącznie z tytułu przenoszenia na Zleceniodawcę praw do "oprogramowania"/"programu komputerowego" (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa); * także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich).

Odpowiedź:

Wynagrodzenie zarówno za usługi związane z tworzenie dzieła, tj. programu komputerowego, jak i za przenoszenie praw do programu komputerowego. W mowie z kontrahentem zostało wskazane:

(...).

f) jakie "okresy rozliczeniowe" przewidują poszczególne umowy ze Zleceniodawcami? Czy:

* są to stałe okresy czasowe (np. okresy miesięczne), czy * zakończenie okresu rozliczeniowego ma miejsce po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w umowie (np. po zakończeniu przez Pana określonych prac albo etapu prac) - jeśli tak, proszę wskazać spełnienie jakich warunków lub zaistnienie jakich okoliczności wyznacza koniec okresu rozliczeniowego;

Odpowiedź:

Stałe okresy czasowe.

g) jak na gruncie poszczególnych umów ze Zleceniodawcami wygląda relacja pomiędzy przeniesieniem przez Pana na Zleceniodawcę praw do konkretnego efektu Pana pracy a upływem okresu rozliczeniowego, momentem wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia?

Odpowiedź:

Jeśli w danym okresie (miesiąc) powstało jakieś prawo autorskie to wynagrodzenie miesięczne uwzględnia za to prawo (efekt) i wtedy zostaje tez przeniesione na Kontrahenta h) czy w związku z wykonywaną umową zawartą ze Zleceniodawcą wystawia Pan faktury, jeśli tak, to czy wyodrębniają one wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na Zleceniodawcę? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego.

Odpowiedź:

Nie, ze względu na to, że wynika to z umowy, że wynagrodzenie dotyczy również przeniesienia praw majątkowych autorskich, a na fakturze jest wpisane "zgodnie z umową z dnia..." i) w jaki sposób poszczególne umowy ze Zleceniodawcami regulują kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Zleceniodawcę praw do konkretnych stworzonych przez Pana "oprogramowania"/"programów komputerowych"? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "oprogramowania"/"programu komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Zleceniodawcę (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Zleceniodawca)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź:

Wykonawca przenosi prawa zgodnie z umową: (...).

Innych zapisów w umowie nie ma.

j)

jakich konkretnie kosztów podzespołów komputerowych dotyczy Pana wniosek? Kiedy poniósł Pan te koszty? Czy koszty te zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych lub badań naukowych?

k)

jakich konkretnie kosztów aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami dotyczy Pana wniosek? Kiedy poniósł Pan te koszty? Czy koszty te zostały poniesione dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych lub badań naukowych?

l)

czy wymienione w pkt 7 opisu stanu faktycznego wydatki jakie ma Pan zamiar zaliczyć do kosztów kwalifikowanych - zostały poniesienie dla potrzeb konkretnych prac rozwojowych?

m)

jaki jest funkcjonalny związek poszczególnych wydatków z Pana czwartego pytania z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe (We wniosku wskazał Pan ogólnie, że ponoszenie tych wydatków dotyczy Pana działalności, ale nie wyjaśnił Pan kwestii powiązań poszczególnych kosztów z konkretnymi działaniami, które Pan prowadził albo prowadzi jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe)?

n)

czy którekolwiek z opisanych wydatków, których dotyczy Pana czwarte pytanie były lub są ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym?

o)

w jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pan poszczególne wydatki z Pana czwartego pytania do działań, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe? Czy zawsze zalicza Pan do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje Pan do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego "oprogramowania"/"programu komputerowego"? Czy stosuje Pan inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady).

Odpowiedź:

Ad pkt: j), k), l), m),n), o)

Wnioskodawca wskazuje, iż aktualnie nie poniósł jeszcze kosztów dotyczących wydatków wskazanych w pytaniu 4. Jednak ze względu na rozwijającą się działalność gospodarczą w niedalekiej przyszłości będzie musiał zapewne takie koszty ponieść. Stąd pytanie czy koszty takie jak:

- zakup komputera - komputer stacjonarny z dużą mocą obliczeniową wykorzystywany do uruchamiania programów komputerowych służących wytwarzaniu oprogramowania oraz obróbki grafiki,

- zakup laptopa - do uruchamiania programów komputerowych służących do wytwarzania oprogramowania oraz komunikacji z klientami,

- zakup monitorów - do użytku z posiadanymi komputerami,

- podzespołów komputerowych - do ulepszania posiadanych komputerów,

- aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami - do wykonywania zdjęć umieszczanych na wytwarzanych stronach internetowych,

- telefonu komórkowego - do komunikacji z klientami,

- kosztów dojazdów do klienta (paliwo) - do spotkań z klientami,

- koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenie OC + AC, myjnia, wymiana opon, naprawy, serwis) - do spotkań z klientami,

- koszty usług księgowych oraz doradztwa podatkowego - do celów efektywnego zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą,

- usługi telekomunikacyjne (abonament na telefon i Internet mobilny) oraz sprzętów elektronicznych - do zarządzania oraz wykonywania działalności gospodarczej

- koszty za usługi hostingowe: wirtualna maszyna, serwer WWW i poczty e-mail - do uruchamiania wytwarzanego oprogramowania, testowania nowych rozwiązań oraz komunikacji z klientem.

będzie można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

Koszty te zostaną poniesione dla konkretnych prac rozwojowych.

Funkcjonalny związek jest wskazany powyżej. Do prowadzenia prac rozwojowych niezbędne jest posiadanie komputera, laptopów, monitorów, podzespołu komputerów.

Do wskaźnika nexus będą zaliczane te wydatki, które wiążą się z uzyskaniem przychodu z konkretnego programu komputerowego.

Pytania

1. Czy opisana w stanie faktycznym działalność Programisty w zakresie prac B+R spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 29 z późn. zm.)?

2. Czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej działalności gospodarczej Programista może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

3. Czy wytworzony przez Programistę program komputerowy na podstawie zawartej umowy z kontrahentem klasyfikuje się w art. 30ca ust. 2 pkt 8?

4. Czy wymienione w opisanym stanie faktycznym koszty ponoszone przez Wnioskodawcę stanowią koszty, o których mowa w lit. a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1-4 wynika z pisma uzupełniającego z dnia 12 lipca 2022 r.

Pana stanowisko w zakresie pytania nr 1.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustaw), kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe winny być zgodnie z art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PIT rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W myśl tych przepisów:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

a)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

b)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Własne stanowisko w sprawie:

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, tj. prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zw. z art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT.

Po pierwsze, prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na wytwarzaniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie Wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Po drugie, prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do tworzenia innowacyjnego systemu przy wykorzystaniu i rozwijaniu wiedzy Wnioskodawcy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania.

Po trzecie, prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie systemu w przyszłości. Wnioskodawca przenosi na Spółkę całość majątkowych praw' autorskich do oprogramowania wytwarzanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu, a zatem, w ocenie Wnioskodawcy, osiąga kwalifikowane dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy jego działalność powinna być zakwalifikowana jako działalność badawczo-rozwojowa, a wytworzone utwory kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Tym samym powinien móc użyć stawki 5% od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych do wytwarzanego oprogramowania.

Tak jak w odpowiedzi w pyt. 1 Wnioskodawca wskazuje, iż w pytaniu chodzi o całość działań realizowanych dla poszczególnych umów z Kontrahentami. Są to umowy o świadczenie usług. Przedmiotem umów z kontrahentami są usługi związane z programowaniem, opracowywaniem, tworzeniem, dostosowywaniem oraz modyfikacją dedykowanych systemów (dalej w treści umowy zwanymi Programami Komputerowymi). Wytyczne każdego z systemów znajdują się w załączniku do umowy. Ze względu na to, że podczas wykonywania usług powstaje "dzieło" Wnioskodawca przenosi na Zleceniodawcę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Dzieła wraz z wyłącznym prawem wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają na opracowaniu, tworzeniu, dostosowaniem oraz modyfikacją modułów na aplikacjach, pisaniem kodu, stworzeniem architektury systemu oraz projektowaniem funkcjonalności dedykowanego systemu (...) do zarządzania relacjami z klientem.

Pana stanowisko w zakresie pytania nr 2.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT, podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania. Z kolei zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest między innymi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z kolei badania naukowe (badania podstawowe i badania aplikacyjne) oraz prace rozwojowe winny być zgodnie z art. 5a pkt 39 i 40 ustawy o PlT rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Własne stanowisko w sprawie:

Prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na wytwarzaniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie Wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do tworzenia innowacyjnego systemu, przy wykorzystaniu i rozwijaniu wiedzy Wnioskodawcy z zakresu najnowszych technologii Wywarzania oprogramowania. Po trzecie, prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie systemu w przyszłości.

Wnioskodawca przenosi na klienta całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania wytwarzanego w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności i otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu, a zatem, w ocenie Wnioskodawcy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej działalności gospodarczej może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pana stanowisko w zakresie pytania nr 3.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: - autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Przedmiotem umów z kontrahentami są usługi związane z programowaniem, opracowywaniem, tworzeniem, dostosowywaniem oraz modyfikacją dedykowanych systemów (dalej w treści umowy zwanymi Programami Komputerowymi). Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy wytworzony przez programistę program komputerowy powinien zostać uznany za kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

W tym miejscu należy również wskazać, iż prace prowadzone przez Wnioskodawcę polegające na wytwarzaniu oprogramowania mają twórczy charakter, ponieważ służą tworzeniu nowych i oryginalnych rozwiązań, a inwencja i zaprojektowanie tych rozwiązań leży między innymi po stronie Wnioskodawcy. Oprogramowanie tworzone przez Wnioskodawcę stanowi oryginalny wytwór jego twórczej pracy oraz przedmiot ochrony prawa autorskiego. Prace wykonywane przez Wnioskodawcę obejmują wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do tworzenia innowacyjnego systemu, przy wykorzystaniu i rozwijaniu wiedzy Wnioskodawcy z zakresu najnowszych technologii wytwarzania oprogramowania. Po trzecie, prace nad oprogramowaniem mają charakter systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), z nastawieniem na rozwój i ulepszanie systemu w przyszłości.

Pana stanowisko w zakresie pytania nr 4.

Koszty:

- zakup komputera - komputer stacjonarny z dużą mocą obliczeniową wykorzystywany do uruchamiania programów komputerowych służących wytwarzaniu oprogramowania oraz obróbki grafiki,

- zakup laptopa - do uruchamiania programów komputerowych służących do wytwarzania oprogramowania oraz komunikacji z klientami,

- zakup monitorów - do użytku z posiadanymi komputerami,

- podzespołów komputerowych - do ulepszania posiadanych komputerów,

- aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami - do wykonywania zdjęć umieszczanych na wytwarzanych stronach internetowych,

- telefonu komórkowego - do komunikacji z klientami,

- kosztów dojazdów - do klienta (paliwo) - do spotkań z klientami,

- koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenie OC + AC, myjnia, wymiana opon, naprawy, serwis) - do spotkań z klientami,

- koszty usług księgowych oraz doradztwa podatkowego - do celów efektywnego zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą.

- usługi telekomunikacyjne (abonament na telefon i Internet mobilny) oraz sprzętów elektronicznych - do zarządzania oraz wykonywania działalności gospodarczej

- koszty za usługi hostingowe: wirtualna maszyna, serwer WWW i poczty e-mail - do uruchamiania wytwarzanego oprogramowania, testowania nowych rozwiązań oraz komunikacji z klientem.

UZASADNIENIE prawne:

Zgodnie z art. 26e. 1. Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3.

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu;

1a) poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a i c, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

2a) nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych;

3)

ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone łub wykonywane na podstawie umowy-przez podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy - z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby - działalności badawczo-rozwojowej;

4)

odpłatne korzystanie z aparatury - naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

4a) nabycie usługi wykorzystania aparatury - naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

5)

koszty - uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

a)

przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b)

prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty-zastępstwa prawnego i procesowego,

c)

odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d)

opłaty - okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty-walidacji patentu europejskiego.

2a. W przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 22b ust. 2 pkt 2, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty - wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2.

3. Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Własne stanowisko:

Wszystkie powyżej opisane koszty będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie prac B+R.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, powyższe koszty powinny zostać zakwalifikowane jako koszty faktycznie poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3 / a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. stanowi natomiast, że:

do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku oraz jego uzupełnieniu okoliczności wynika, że prowadzi Pan działalność polegającą na pracach programistycznych od 1 marca 2022 r., przy czym z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT zamierza skorzystać w 2022.

Wnioskodawca na podstawie zawartych umów o świadczenie usług świadczy osobiście usługi związane z opracowaniem, tworzeniem, dostosowaniem oraz modyfikacją modułów na aplikacjach, pisaniem kodu, stworzeniem architektury systemu, oraz projektowaniem funkcjonalności dedykowanego systemu (...) do zarządzania relacjami z klientem. Wykonawca wykonuje umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samodzielnie, nie należy do żadnego zespołu programistów.

Działalność ta ma charakter twórczy. W żaden sposób nie są narzucane jakiekolwiek rozwiązania. Prace podejmowane są w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany). Projektowanie i tworzenie oprogramowania nie ma charakteru działań rutynowych, ani okresowych zmian. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa Pan, łączy, kształtuje i wykorzystuje dostępną wiedzę i umiejętności, w tym wykorzystując narzędzia informatyczne i oprogramowania w celu tworzenia nowych oprogramowań, oraz aplikacji.

Efekty Pana działalności są rozwiązaniami innowacyjnymi, odróżniającymi się od innych rozwiązań już funkcjonujących. Aktualnie aplikacje są w fazie koncepcyjnej. Swoje obowiązki wykonuje Pan zdalnie oraz incydentalnie w siedzibie Zamawiającego.

Z opisu sprawy wynika, że Pana działalność w zakresie wytwarzania oprogramowania, jest w opisanym zakresie działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem spełnione są następujące cechy:

- działalność ta ma charakter twórczy,

- obejmuje prace rozwojowe rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, co wskazał Pan w uzupełnieniu wniosku,

- podejmowana jest w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania takich zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Tym samym, przedstawione we wniosku działania podejmowane przez Pana mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia przy tym wymaga, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość świadczonych przez Pana usług ani też całość prowadzonej działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Jak zaznaczono w opisie sprawy, wytworzone przez Pana oprogramowanie jest chronione przez art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz stanowi ono odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie tych przepisów.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że autorskie prawa do programów komputerowych chronionych z powyższego przepisu, wytwarzanych i rozwijanych w ramach Pana działalności gospodarczej - w zakresie, w jakim stanowią nowe i indywidualne rozwiązania będące bezpośrednim efektem jego prac badawczo-rozwojowych - są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy tym, o ile podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co istotne, podatnik ma obowiązek ustalenia odrębnych wskaźników nexus dla poszczególnych kwalifikowanych IP. Zaznaczenia przy tym wymaga, że w sytuacji Pana, opodatkowaniu 5% stawką będzie podlegała suma przemnożonych przez wskaźniki nexus dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. autorskich praw do programów komputerowych.

Odnosząc się natomiast do Pana wątpliwości dotyczących ustalania wskaźnika nexus, wskazujemy, że istotnym jest, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są, lub ze swej natury nie mogą być bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym, powinien Pan również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Przyjąć więc trzeba, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktyczne poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z treści wniosku oraz jego uzupełnienia ze względu na rozwijającą się działalność gospodarczą w niedalekiej przyszłości poniesie Pan wydatki dotyczące kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania takie jak:

- zakup komputera - komputer stacjonarny z dużą mocą obliczeniową wykorzystywany do uruchamiania programów komputerowych służących wytwarzaniu oprogramowania oraz obróbki grafiki,

- zakup laptopa - do uruchamiania programów komputerowych służących do wytwarzania oprogramowania oraz komunikacji z klientami,

- zakup monitorów - do użytku z posiadanymi komputerami,

- podzespołów komputerowych - do ulepszania posiadanych komputerów,

- aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami - do wykonywania zdjęć umieszczanych na wytwarzanych stronach internetowych,

- telefonu komórkowego - do komunikacji z klientami,

- kosztów dojazdów do klienta (paliwo) - do spotkań z klientami.

- koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenie OC + AC, myjnia, wymiana opon, naprawy, serwis) - do spotkań z klientami,

- koszty usług księgowych oraz doradztwa podatkowego - do celów efektywnego zarządzania prowadzoną działalnością gospodarczą,

- usługi telekomunikacyjne (abonament na telefon i Internet mobilny) oraz sprzętów elektronicznych - do zarządzania oraz wykonywania działalności gospodarczej,

- koszty za usługi hostingowe: wirtualna maszyna, serwer WWW i poczty e-mail - do uruchamiania wytwarzanego oprogramowania, testowania nowych rozwiązań oraz komunikacji z klientem,

- koszty na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Zdaniem organu, informacje wskazane we wniosku potwierdzają istnienie przesłanek świadczących o bezpośrednim powiązaniu wydatków z działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Wobec tego, wszystkie z ponoszonych przez Pana wydatków, a opisane we wniosku, wobec których wskazano przesłanki przemawiające za bezpośrednim ich powiązaniem z prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, może Pan uwzględnić przy ustalaniu wskaźnika/wskaźników nexus (art. 30ca ust. 4 lit. a ustawy) w odpowiedniej części.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika też, że przenosi Pan autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych na Zleceniodawcę.

Jak wskazał Pan wprost we wniosku, wyodrębnia w prowadzonej odrębnej ewidencji pozarachunkowej prawa autorskie do oprogramowania, spełniając wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W szczególności wskazał Pan, że w przedmiotowej ewidencji dokonuje wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jak również dokonuje wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 omawianej ustawy.

Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco od 1 marca 2022 r.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przepisie art. 30ca ust. 7 ustawy, ustawodawca wskazuje zamknięty katalog tytułów, z jakich może być osiągany dochód uznawany za uzyskany z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wśród nich ustawodawca wymienił uwzględnienie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w cenie sprzedaży produktu lub usługi (art. 30ca ust. 7 pkt 3 ustawy). Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy podatnik wykorzystuje posiadane kwalifikowane prawo własności intelektualnej dla potrzeb wytwarzania produktów lub dla potrzeb świadczenia usług, które oferuje w swojej działalności gospodarczej. Produkt lub usługa oferowane przez podatnika są wynikiem posiadania przez niego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Kształt, cechy, właściwości produktów lub usług są efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej podatnika wartości intelektualnych, które powstały w wyniku prowadzonych przez niego prac badawczo-rozwojowych i które podlegają ochronie prawnej jako "przypisane" do podatnika. Przykładem są sytuacje, gdy produkt jest wytwarzany w oparciu o posiadane przez podatnika patenty albo usługa jest świadczona z wykorzystaniem rozwiązań, które podlegają ochronie jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy ma zastosowanie, gdy całość praw własności intelektualnej do tworzonego i rozwijanego oprogramowania jest przekazywana odpłatnie na rzecz danego kontrahenta. W toku realizowanych prac, podatnik wytwarza utwory objęte prawami własności intelektualnej. Kontrahent zyskuje wszystkie prawa do wytworzonych utworów, a podatnik je traci, za co otrzymuje wynagrodzenie. Tak, więc należności otrzymywane z tego tytułu są dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Podsumowując, może Pan zastosować stawkę 5% od dochodów z powyższego tytułu, osiągniętych w ramach prowadzonej działalności opisanej we wniosku. Z ulgi tej może Pan skorzystać w zeznaniu rocznym za 2022 rok.

Dodatkowe informacje

Istotnym jest również, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzeń.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl