0112-KDWL.4011.161.2021.2.DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDWL.4011.161.2021.2.DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od oób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 października 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 7 października 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 29 października 2021 r. (wpływ 2 listopada 2021 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego.

Jest Pan emerytem, mieszka w Polsce i w Polsce jest Pana rezydencja podatkowa. Ma Pan wypłacaną emeryturę z ZUS na konto w banku w Polsce.

Oprócz tego ma Pan wypłacaną emeryturę proporcjonalną do opłaconych składek w Irlandii na konto w banku w Irlandii, od której należny podatek płaci w Polsce zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy z 13 listopada1995 między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Emerytura irlandzka jest podzielona na dwie części:

1.

na emeryturę osobistą,

2.

dodatek na członka rodziny (kwalifikowaną osobę dorosłą).

Dodatek ten jest wypłacany na członka rodziny po spełnieniu odpowiednich przepisów i kryterium dochodowego obowiązującego w Irlandii.

Ponieważ w Polsce w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne są zwolnione z podatku dochodowego.

Według Pana od dodatku do emerytury wypłacanego na członka rodziny nie ma obowiązku płacenia podatku dochodowego w Polsce.

W związku z tym prosi Pan o dokonanie interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na wezwanie wskazał Pan, że dodatek na członka rodziny jest przyznany na podstawie przepisów o pomocy społecznej przez Department of Social Protection (Departament Ochrony Socjalnej) Irlandii (Increase for a Qualified Adult From Published on 20 December 2019 Last updated on 15 October 2021).

Pytania (wskazane przez Pana ostatecznie w uzupełnieniu wniosku)

1) Czy ten dodatek na członka rodziny podlega opodatkowaniu w Polsce?

2) Czy jeśli nie podlega opodatkowaniu w Polsce a podatek był odprowadzany w bieżącym roku podatkowym podlega on odliczeniu np. w rozliczeniu rocznym?

Pana stanowisko w sprawie (wskazane w uzupełnieniu wniosku)

W Pana ocenie, dodatek na członka rodziny wypłacany na podstawie irlandzkich przepisów o świadczeniach socjalnych i rodzinnych wypłacanych na członków rodziny nie podlega opodatkowaniu w Polsce (art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy).

Podatek jako nadpłacony w roku podatkowym podlega odliczeniu w wyniku rozliczenia rocznego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody z zagranicznych źródeł zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zagadnienie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych zostało zaprezentowane w art. 3 ust. 1, ust. 1a i ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

Artykuł 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Artykuł 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1)

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Artykuł 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy dotyczące ograniczonego lub nieograniczonego obowiązku podatkowego stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Artykuł 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W przedmiotowej sprawie znajdą zatem zastosowanie przepisy umowy z 13 listopada 1995 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129).

Do przychodów z tytułu emerytur i podobnych świadczeń odnosi się art. 18 ww. umowy. Z kolei zasady opodatkowania innych przychodów zostały wskazane w art. 22 omawianej umowy.

Artykuł 18 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu: z uwzględnieniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacana takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Artykuł 18 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu: określenie "renta" oznacza określoną kwotę wypłacaną okresowo w ustalonych terminach dożywotnio lub przez konkretny lub dający się wymierzyć okres, jako spełnienie zobowiązania dokonywania płatności w zamian za uprzednio w pełni wykonane świadczenie pieniężne lub w równoważniku pieniężnym.

Artykuł 22 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu: części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd są one osiągane, a które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z zapisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Irlandią emerytury, renty i podobne świadczenia wypłacane z Irlandii rezydentowi podatkowemu Polski podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że do jego opodatkowania w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego.

Przechodząc do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać na zasadę powszechności opodatkowania, która została zawarta w art. 9 ust. 1 tej ustawy.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku. Zwolnienia z opodatkowania zostały wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, że zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, dodatki otrzymywane przez Pana z Irlandii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Jednocześnie jednak biorąc pod uwagę, że dodatki otrzymywane do emerytury są dodatkami na członka rodziny przyznanymi na podstawie przepisów o pomocy społecznej obowiązujących w Irlandii - jak wskazał Pan w uzupełnieniu wniosku - to korzystają ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem nie jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od tych świadczeń. Ponadto świadczenia zwolnionego z opodatkowania nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Odnosząc się natomiast do kwestii zwrotu nienależnie opłaconego podatku należy wskazać na przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). W tej ustawie zostało wskazane m.in. pojęcie nadpłaty i sposób ubiegania się o jej zwrot.

Artykuł 72 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa: za nadpłatę uważa się kwotę:

1)

nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,

2)

podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

3)

zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 § 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej;

4)

zobowiązania zapłaconego przez osobę trzecią lub spadkobiercę, jeżeli w decyzji o ich odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego spadkodawcy określono je nienależnie lub w wysokości większej od należnej.

Artykuł 73 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa: nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego.

Artykuł 75 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa: jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Artykuł 75 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa: uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom oraz osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w momencie rozwiązania spółki w zakresie zobowiązań spółki. Płatnik lub inkasent jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli wpłacony podatek nie został pobrany od podatnika.

Artykuł 75 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa: jeżeli z przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek złożenia zeznania (deklaracji), to podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest obowiązany złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

Z wyżej wymienionych przepisów wynika, że nienależenie zapłacony podatek stanowi nadpłatę. W sytuacji powstania nadpłaty (z tytułu nienależnie pobranych zaliczek na podatek) w bieżącym roku podatkowym przysługuje Panu prawo do wykazania nienależnie pobranych zaliczek w zeznaniu rocznym składanym za 2021 r. i tym samym ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl