0112-KDSL2-2.440.97.2022.2.IM, WIS TOWAR - energia cieplna - stawka 5% VAT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0112-KDSL2-2.440.97.2022.2.IM - WIS TOWAR - energia cieplna - stawka 5% VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-2.440.97.2022.2.IM WIS TOWAR - energia cieplna - stawka 5% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 27 maja 2022 r. (data wpływu 30 maja 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - energia cieplna

Opis towaru: sprzedaż energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CUW)

Rozstrzygnięcie: energia cieplna

Stawka podatku od towarów i usług: 5%

Podstawa prawna: art. 146db pkt 2 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia według Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis świadczenia

OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ

* (...) jest wytwórcą i dostawcą energii cieplnej, m.in. na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU) w postaci (...),

* w przypadku (...) nie jest wymagana koncesja w zakresie wytwarzania ciepła, (...),

* ciepło dostarczane jest za pośrednictwem nośnika (gorącej wody),

* dostawa wody ciepłej do odbiorców następuje w osiedlowym systemie sieciowym (sieci ciepłowniczej), którego (...) jest właścicielem,

* wytworzenie i dostawa energii cieplnej na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej odbywa się całorocznie,

* odbiorcami są (...),

* temperatura dostarczanej cieplej wody użytkowej do odbiorców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. Nr 74, poz. 836), wynosi (...), gdyż jest dostarczana do budynków, które były zrealizowane przed dniem 16 grudnia 2002 r.,

* rozliczenie z tytułu (...) następuje na podstawie wskazań wodomierzy i cen ustalanych przez (...), która jest wytwórcą ciepła i dostawcą do odbiorców.

OPIS (...):

* odbiorca usługi - (...),

* ciepło (...) dostarczane jest za pośrednictwem nośnika (gorącej wody),

* dostawa wody ciepłej do odbiorców następuje w osiedlowym systemie sieciowym (sieci ciepłowniczej), którego (...) jest właścicielem,

* cena usługi ((...)) - ustalana jest przez (...) w oparciu o kwalifikacje kosztów działalności związanej z produkcją energii cieplnej, na które składają się (...),

* dostawca wody zimnej ((...)) ma zawartą umowę na dostawę wody zimnej bezpośrednio ze (...),

* płatność za usługę (...) odbywa się na podstawie faktur (wg wskazań wodomierzy) wystawianych raz w miesiącu, pozycje dostawy wody zimnej (...) oraz usługa (...) wykazane są na fakturze oddzielnie; odrębną pozycję stanowi woda zimna (zastosowana stawka podatku VAT 8%). Natomiast do usługi (...) jest zastosowana stawka podatku w wysokości 23%. W związku z wprowadzeniem RZĄDOWEJ TARCZY ANTYINFLACYJNEJ w miesiącu styczniu 2022 r., (...) zastosowała obniżoną 8% stawkę podatku VAT, a od miesiąca lutego 5%. Wątpliwość (...) dotyczą kwestii zastosowania stawki podatku w obniżonych wysokościach, tj. styczeń 8%, od lutego 5% do usługi (...).

(...) wskazała, że przedmiotem wniosku jest wyłącznie usługa (...).

(...)

UZASADNIENIE sposobu zidentyfikowania świadczenia na potrzeby podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

W świetle przepisu art. 2 pkt 6 ustawy - ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są między innymi wszelkie postacie energii. Oznacza to, że w przypadku wykonywania świadczeń, których przedmiotem jest energia (np. elektryczna, cieplna, gaz), na gruncie podatku od towarów i usług mamy do czynienia z dostawą towarów.

W świetle przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Przez usługę należy zatem rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu niebędące dostawą towarów.

(...)

Uwzględniając przywołane wyżej przepisy ustawy oraz mając na uwadze żądanie Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy w okolicznościach niniejszej sprawy mamy do czynienia ze świadczeniem usług, czy z dostawą towaru.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, odbiorcą świadczenia wykonywanego przez niego jest (...). Ciepło do (...) dostarczane jest za pośrednictwem nośnika (gorącej wody), a dostawa wody ciepłej następuje w osiedlowym systemie sieciowym (sieci ciepłowniczej), którego (...) jest właścicielem. Rozliczenie z tytułu (...) następuje na podstawie wskazań wodomierzy i cen ustalanych przez Wnioskodawcę, który jest wytwórcą ciepła i dostawcą do odbiorców.

Biorąc pod uwagę opis świadczenia oraz zapisy umowy należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę jest energia wykorzystywana na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Dla celów stosowania podatku od towarów i usług, sprzedaż tą w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę należy uznać za dostawę energii, czyli dostawę towaru.

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a pkt 2 lit. a ustawy, WIS zawiera m.in. klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku VAT nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

Na podstawie art. 146db pkt 2 ustawy - dodanym przez art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 196) i zmienionym przez art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. z 2022 r. poz. 1488) - w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. stawka podatku dla energii cieplnej wynosi 5%.

Jak już wskazano w niniejszej decyzji - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy - przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.), dalej jako Prawo energetyczne, użyte w ustawie określenia oznaczają:

- energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci (pkt 1);

- ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach (pkt 2);

- przedsiębiorca energetyczny - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi (pkt 12 lit. a).

Natomiast zgodnie z art. 6a Prawa energetycznego, sprzedaż oznacza bezpośrednią sprzedaż paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaż tych paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem; sprzedaż ta nie obejmuje derywatu elektroenergetycznego i derywatu gazowego oraz tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz skroplonym gazem ziemnym (LNG) na stacjach gazu ziemnego i ładowania energią elektryczną w punktach ładowania.

Uwzględniając ww. przepisy oraz opis sprawy i treść załączonej umowy na dostawę ciepłej wody użytkowej stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z energią cieplną (wykorzystywaną na potrzeby ciepłej wody użytkowej).

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Jak już wcześniej wskazano, w myśl art. 146db pkt 2 ustawy - dodanym przez art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i zmienionym przez art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. stawka podatku dla energii cieplnej wynosi 5%.

Skoro zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z energią cieplną (wykorzystywaną na potrzeby ciepłej wody użytkowej) stwierdzić należy, że dostawa tego towaru podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%, na podstawie art. 146db pkt 2 ustawy.

Informacje dodatkowe

Określona w WIS stawka podatku VAT dotyczy stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania WIS.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

W tym konkretnym przypadku niniejsza WIS ma moc wiążącą do dnia 31 października 2022 r., chyba że nastąpi przedłużenie zastosowania stawki 5% wynikające z przepisu art. 146db pkt 2 ustawy.

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl