0112-KDSL2-2.440.88.2022.3.EZ, WIS USŁUGA - udostępnienie płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego - PKWiU... - OpenLEX

0112-KDSL2-2.440.88.2022.3.EZ - WIS USŁUGA - udostępnienie płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego - PKWiU 2015 - 68 - stawka 23% VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-2.440.88.2022.3.EZ WIS USŁUGA - udostępnienie płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego - PKWiU 2015 - 68 - stawka 23% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 11 maja 2022 r.), uzupełnionego pismami: z dnia 23 czerwca 2022 r. (data wpływu 28 czerwca 2022 r.), 4 lipca 2022 r. (data wpływu 7 lipca 2022 r.) oraz 3 sierpnia 2022 r. (data wpływu 10 sierpnia 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - udostępnienie płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego

Opis usługi:

Usługa polegająca na udostępnieniu płyty boiska stadionu miejskiego na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym, w celu odbywania treningów drużyny sportowej oraz organizacji przez klub meczów piłki nożnej. Boisko jest częścią Stadionu Miejskiego, który jest obiektem sportowym.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 68

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony w dniu 28 czerwca 2022 r. o wskazanie adresu do korespondencji, w dniu 7 lipca 2022 r. o doprecyzowanie opisu usługi i stosowne dokumenty oraz w dniu 10 sierpnia 2022 r. o ostateczne wskazanie przedmiotu wniosku.

W treści wniosku przedstawiono następujący opis usługi.

Miasto (...), jako miasto na prawach powiatu, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje zadania nałożone na niego odrębnymi przepisami prawa określone w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. poz. 718), dla realizacji których zostało powołane. Na terenie Miasta w ramach wyodrębnionej działalności funkcjonują podległe jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej. Jedną z jednostek Miasta (...) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej: MOSiR), utworzony na mocy uchwały Rady Miasta (...).

MOSiR prowadzi działalność podstawową o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, rehabilitacji ruchowej, imprez widowiskowych i wystawienniczych, usług hotelarskich. Jednostka udostępnia, dzierżawi i wynajmuje obiekty lub części obiektów, organizuje i współorganizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, prowadzi szkolenia grup młodzieżowych. Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wydanym przez Główny Urząd Statystyczny (...), rodzaj prowadzonej działalności został sklasyfikowany wg PKD 9311Z - działalność obiektów sportowych. Jednostka nie jest nastawiona na osiąganie zysku, współpracuje z różnymi podmiotami m.in. klubami sportowymi. Na działalność statutową MOSiR otrzymuje dotacje z Miasta (...). Działalność prowadzona jest w obiektach sportowo-rekreacyjnych przekazanych w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania będących własnością Miasta (...).

Miasto (...) zwraca się z wnioskiem o pomoc w zaklasyfikowaniu wg PKWiU poniższych usług wykonywanych przez jednostkę Miasta MOSiR:

- udostępnianie/wynajem, na podstawie umowy najmu lub zamówienia całości lub części obiektu, na zasadzie wyłączności na określony czas, tj. tor niecki, tafla lodowiska, parkiet hali, boisko do gry, hala sportowa, osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym wykupującym dostęp dla swoich pracowników/członków w celu wykorzystania go zgodnie z charakterem obiektu - niezależnie, czy celem wstępu jest rekreacja czy uprawienie sportu,

- udostępnianie/wynajem, na podstawie umowy najmu lub zamówienia całości lub części obiektu, na zasadzie wyłączności na określony czas, tj. tor niecki, tafla lodowiska, parkiet hali, boisko do gry, hala sportowa, różnym jednostkom organizacyjnym (kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły, gminy, podmioty gospodarcze) na cele ich działalności np.: nauka pływania, nauka jazdy na łyżwach, treningi piłkarskie, mecze.

Dokonując wynajmu na rzecz zainteresowanych, Jednostka każdorazowo wystawia fakturę VAT.

W ocenie Wnioskodawcy:

- odpłatne udostępnianie całości lub części obiektów sportowych osobom fizycznym w celu uprawiania sportu lub rekreacji, będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT 8%,

- odpłatne udostępnianie całości lub części obiektów sportowych różnym jednostkom organizacyjnym na cele sportowe, będące rodzajem ich działalności, będzie podlegać opodatkowaniu stawką VAT 8%.

Możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT dla przedmiotowych usług uzależniona jest od Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej: PKWiU). Udostępnienie obiektu sportowego w celach rekreacyjno-sportowych można sklasyfikować jako usługi związane z działalnością obiektów sportowych, mieszczące się w grupowaniu 93.11.10.0 PKWiU. Wówczas, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 55 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, usługi te mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%.

W odpowiedzi na pytania tut. organu zawarte w wezwaniu z dnia 8 czerwca 2022 r., nr 0112-KDSL2-2.440.88.2022.1.EZ, Wnioskodawca pismem z dnia 4 lipca 2022 r. udzielił następujących odpowiedzi:

1. Jednoznaczne wskazanie jaki jeden, konkretny obiekt ma być przedmiotem wniosku.

Przedmiotem wniosku jest Stadion Miejski (...).

2. Czy obiekt wskazany w odpowiedzi na pkt 1 wezwania, jest obiektem sportowym?

Wskazany obiekt jest obiektem sportowym - stanowi samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych.

3. Czy udostępniany jest cały obiekt czy tylko część? Jeżeli część, to należy wskazać jaka to konkretnie część.

Udostępnia się część obiektu - płytę boiska.

4. Czy obiekt jest udostępniany na podstawie umowy najmu czy zamówienia? Należy wybrać jedną opcję.

Płytę boiska udostępnia się na podstawie umowy.

5. Jakiemu podmiotowi udostępniany jest obiekt? Należy wskazać jeden podmiot.

Płyta boiska udostępniana jest klubowi sportowemu (...).

6. W jakim celu udostępniany jest obiekt?

Płytę boiska udostępnia się na potrzeby odbywania treningów drużyny sportowej oraz na mecze piłki nożnej. Podczas rozgrywania meczów klub pobiera opłaty od widzów - mecze są biletowane.

(...)

W uzupełnieniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem wniosku jest jedna usługa - udostępnienie płyty boiska Stadionu Miejskiego na rzecz klubu sportowego (...).

(...).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Z przedstawionego opisu usługi będącej przedmiotem wniosku wynika, że Miasto na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym udostępnia płytę boiska w celu odbywania treningów drużyny sportowej oraz organizacji przez klub meczów piłki nożnej. Boisko to jest częścią Stadionu Miejskiego będącego obiektem sportowym.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie udostępnia odpłatnie płyty boiska stadionu miejskiego na zasadzie wykupienia wstępu (zdefiniowanego wg Słownika Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl), jako możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś), ale na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej.

Świadczona usługa udostępnienia płyty boiska stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego nie stanowi także usługi sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 "USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH". Takimi usługami mogą bowiem być: usługi organizowania różnorodnych imprez sportowych na posiadanych obiektach sportowych, udostępnianie obiektu sportowego na zasadzie wykupienia wstępu, czy usługi prowadzenia nauki określonej dyscypliny sportowej przez pracowników zatrudnionych przez właściciela określonego obiektu sportowego.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie Miasto, na podstawie zawartej umowy, odpłatnie udostępnia płytę boiska stadionu miejskiego na rzecz klubu sportowego w celu odbywania treningów drużyny sportowej oraz organizacji przez klub meczów piłki nożnej, co oznacza, że nie świadczy usługi w zakresie wstępu, ani usługi związanej z działalnością obiektu sportowego.

Zgodnie z tytułem, Sekcja L Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI". W ramach tej sekcji mieści się:

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych,

- usługi agencji nieruchomości,

- usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie (włączając usługi w zakresie wyceny).

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 68 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI".

Na podstawie wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dział ten obejmuje:

- usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostałe usługi związane z nieruchomościami, takie jak: wycena nieruchomości; usługi te mogą być prowadzone na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,

- realizację projektów budowlanych, na użytek własny lub na wynajem,

- zarządzanie nieruchomościami.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy, polegająca na udostępnieniu płyty boiska stadionu miejskiego na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym w celu odbywania treningów drużyny sportowej oraz organizacji przez ten klub meczów piłki nożnej, spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 68 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Według art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Usługa będąca przedmiotem wniosku mieści się w dziale 68 PKWiU i nie została wymieniona, jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl