0112-KDSL2-2.440.229.2022.1.DS, WIS usługa - wykonanie przyłącza wodociągowego - 8% - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0112-KDSL2-2.440.229.2022.1.DS - WIS usługa - wykonanie przyłącza wodociągowego - 8%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-2.440.229.2022.1.DS WIS usługa - wykonanie przyłącza wodociągowego - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 8 listopada 2022 r. (data wpływu 14 listopada 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - wykonanie przyłącza wodociągowego

Opis usługi: Usługa wykonania przyłącza wodociągowego jest wykonywana na terenie Gminy, gdzie Spółka jest jedynym podmiotem zajmującym się świadczeniem usług dostarczania wody. W konsekwencji wszystkie wykonane przez Spółkę przyłącza wodociągowe na terenie Gminy, po podłączeniu ich do sieci wodociągowej, będą służyły świadczeniu przez Spółkę usług dostarczania wody.

Czynności wykonywane w ramach usługi wykonania przyłącza wodociągowego:

1)

branżowe uzgodnienie dokumentacji przyłącza;

2)

kompletacja niezbędnego materiału;

3)

kompletacja niezbędnego sprzętu oraz zasobów ludzkich;

4)

wytyczenie przebiegu trasy przyłącza;

5)

rozbiórka nawierzchni (zerwanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie kostki brukowej, zdjęcie warstwy humusu);

6)

wykonanie wykopu metodą mechaniczną (koparka) i ręcznie;

7)

ułożenie przewodu wodociągowego (np. z rur PE/PVC) w przygotowanym wykopie;

8)

połączenie przewodu przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową;

9)

montaż studni wodomierzowej;

10)

wykonanie przejścia przewodu wodociągowego przez elementy konstrukcyjne budynku (ściana fundamentowa, posadzka);

11)

zasypanie i zagęszczenie wykopu i ewentualne odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

12)

przygotowanie podejścia pod wodomierz, montaż zaworów odcinających przed i za wodomierzem oraz zaworu antyskażeniowego;

13)

montaż i plombowanie wodomierza;

14)

uruchomienie przyłącza, napełnienie wodą wodociągową, kontrola szczelności i przepłukanie przyłącza;

15)

prace porządkowe;

16)

odbiór techniczny przyłącza w zakresie zgodności z warunkami technicznymi.

Usługa wykonania przyłącza wodociągowego zawsze poprzedza zawarcie umowy na dostawę wody. Podstawą wykonania usługi jest dokument o nazwie "Zlecenie wykonania usługi", na podstawie którego Klient zleca Spółce wykonanie prac polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 36.00.20.0

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ea pkt 2 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

Wnioskodawca (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy (...) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Spółka jest jedynym podmiotem, który świadczy usługi dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy.

Świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie podpisanych z Klientami (osoby fizyczne, firmy i pozostali odbiorcy usług) umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca z tytułu świadczonych przez siebie usług wystawia na rzecz klientów faktury VAT.

Wnioskodawca świadczy usługi zaopatrzenia w wodę oraz usługi odprowadzania ścieków na sieciach będących własnością Spółki. Wnioskodawca świadczy ponadto usługi na przyłączach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Klientów.

W celu świadczenia przez Wnioskodawcę usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę niezbędne jest przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej poprzez połączenie urządzeń wodociągowych (przyłączy wodociągowych) do sieci wodociągowej. Dopiero przyłączenie nieruchomości do sieci umożliwi Klientom (osoby fizyczne, firmy i pozostali odbiorcy) korzystanie z usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

W tym celu Wnioskodawca wykonuje usługi budowy odcinków przewodu łączącego wewnętrzną instalację wodociągową w nieruchomościach Klientów z siecią wodociągową (tzw. przyłącze wodociągowe). Dopiero po wybudowaniu przyłącza wodociągowego Wnioskodawca może dokonać przyłączenia urządzeń wodociągowych do sieci, co umożliwi Wnioskodawcy świadczenie usług zaopatrzenia w wodę na rzecz Klientów.

Czynnościami wykonywanymi w ramach usługi wykonania przyłącza wodociągowego są:

1)

branżowe uzgodnienie dokumentacji przyłącza;

2)

kompletacja niezbędnego materiału;

3)

kompletacja niezbędnego sprzętu oraz zasobów ludzkich;

4)

wytyczenie przebiegu trasy przyłącza;

5)

rozbiórka nawierzchni (zerwanie nawierzchni asfaltowej, rozebranie kostki brukowej, zdjęcie warstwy humusu);

6)

wykonanie wykopu metodą mechaniczną (koparka) i ręcznie;

7)

ułożenie przewodu wodociągowego (np. z rur PE/PVC) w przygotowanym wykopie;

8)

połączenie przewodu przyłącza wodociągowego z siecią wodociągową;

9)

montaż studni wodomierzowej;

10)

wykonanie przejścia przewodu wodociągowego przez elementy konstrukcyjne budynku (ściana fundamentowa, posadzka);

11)

zasypanie i zagęszczenie wykopu i ewentualne odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

12)

przygotowanie podejścia pod wodomierz, montaż zaworów odcinających przed i za wodomierzem oraz zaworu antyskażeniowego;

13)

montaż i plombowanie wodomierza;

14)

uruchomienie przyłącza, napełnienie wodą wodociągową, kontrola szczelności i przepłukanie przyłącza;

15)

prace porządkowe;

16)

odbiór techniczny przyłącza w zakresie zgodności z warunkami technicznymi.

Czynności związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego są wykonywane przez pracowników Spółki.

Realizacja usługi będącej przedmiotem wniosku następuje po akceptacji przedłożonej oferty na wykonanie przyłącza, opracowanej na podstawie wydanych warunków przyłączeniowych lub dokumentacji projektowej przyłącza lub planu sytuacyjnego. Koszt wykonania usługi pokrywa osoba wnioskująca o przyłączenie nieruchomości do sieci. Właścicielem nowego przyłącza wodociągowego pozostaje Inwestor - Klient (osoba fizyczna, firma lub inny odbiorca usług zaopatrzenia w wodę).

Usługa wykonania przyłącza wodociągowego objęta wnioskiem jest wykonywana na terenie Gminy, gdzie Spółka jest jedynym podmiotem zajmującym się świadczeniem usług dostarczania wody. W konsekwencji wszystkie wykonane przez Spółkę przyłącza wodociągowe na terenie Gminy, po podłączeniu ich do sieci wodociągowej, będą służyły świadczeniu przez Spółkę usług dostarczania wody.

Usługa wykonania przyłącza wodociągowego objęta wnioskiem zawsze poprzedza zawarcie umowy na dostawę wody. Najczęściej Klient zlecający wykonanie przyłącza wodociągowego jest tożsamy z Klientem, z którym zawierana jest umowa na dostawę wody. Zdarza się jednak, że wybudowane przez Spółkę przyłącze będzie służyło świadczeniu usług dostarczania wody, jednak ze względu na zbycie prawa własności nieruchomości, na terenie której Spółka wykonała przyłącze, tożsamość podmiotu, z którym podpisywana jest umowa na dostawę wody będzie, z uwagi na zmianę właściciela, różnić się od podmiotu, który zlecił Spółce wykonanie przyłącza wodociągowego.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, że Spółka nie zawiera pisemnych umów na wykonanie przyłącza wodociągowego. Podstawą wykonania usługi jest dokument o nazwie "Zlecenie wykonania usługi", na podstawie którego Klient zleca Spółce wykonanie prac polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego. (...)

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej został złożony przez Wnioskodawcę w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla wykonania usługi wykonania przyłącza wodociągowego służącego świadczeniu podstawowych usług związanych z dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył (...).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja E Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ".

Według wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja E obejmuje:

- wodę w postaci naturalnej,

- wodę leczniczą i wody termalne,

- usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

- handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

- usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

- osady ze ścieków kanalizacyjnych,

- odpady,

- pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,

- pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,

- usługi związane ze zbieraniem odpadów,

- usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

- usługi związane ze składowaniem odpadów,

- usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

- usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

- surowce wtórne,

- transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,

- usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

- usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.

W sekcji E zawarty jest m.in. dział 36 "WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY", który obejmuje:

- pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych,

- pobór wody z różnych źródeł,

- dystrybucję wody różnymi środkami,

- obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Dział ten nie obejmuje:

- usług związanych z wykorzystywaniem systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

- usług związanych z oczyszczaniem ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

- usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.19.0.

Z kolei w ww. dziale zostało wymienione grupowanie 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych", które obejmuje:

- usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,

- usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,

- usługi dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,

- usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,

- usługi konserwacji wodomierzy.

Grupowanie to nie obejmuje:

- usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

- usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

- robót związanych z budową magistrali i linii wodociągowych oraz obiektów do uzdatniania wody, sklasyfikowanych w 42.21.23.0,

- usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,

- usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0,

- odczytywania wskazań wodomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych grupowaniem PKWiU 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

W myśl art. 146ea ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano PKWiU 36.00.20.0 - "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych".

Opisana we wniosku usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 - "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych". Zatem stawką właściwą dla opodatkowania tej usługi jest - na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ea pkt 2 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy - stawka podatku w wysokości 8%.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl