0112-KDSL2-2.440.224.2022.5.EZ - WIS USŁUGA – wykonanie prac na przewodzie wodociągowym na rzecz zleceniodawców, z którymi Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody - 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-2.440.224.2022.5.EZ WIS USŁUGA – wykonanie prac na przewodzie wodociągowym na rzecz zleceniodawców, z którymi Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 14 listopada 2022 r. (data wpływu 16 listopada 2022 r.), uzupełnionego pismami z dnia 18 stycznia 2023 r. (data wpływu 23 stycznia 2023 r.), z dnia 6 lutego 2023 r. (data wpływu 9 lutego 2023 r.) oraz z dnia 22 lutego 2023 r. (data wpływu 28 lutego 2023 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - wykonanie prac na przewodzie wodociągowym na rzecz zleceniodawców, z którymi Wnioskodawca nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody

Opis usługi:

Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wykonaniu prac na przewodzie wodociągowym. Przedmiotowa usługa polega na zamykaniu zasuw, odwadnianiu rurociągu, wykonaniu treści zlecenia, otwarciu zasuw, płukaniu oraz odpowietrzaniu rurociągu. Klient zleca wykonanie prac na przewodzie wodociągowym z powodu awarii na przewodzie wodociągowym lub wykonania włączenia na przewodzie wodociągowym. Usługa jest świadczona na rzecz zleceniodawców, z którymi Spółka nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 42

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony w dniu 23 stycznia 2023 r. o doprecyzowanie opisu usługi oraz dokumenty, w dniu 9 lutego 2023 r. o doprecyzowanie opisu usługi i w dniu 28 lutego 2023 r. o wskazanie jaka usługa jest przedmiotem wniosku oraz o doprecyzowanie jej opisu i dokumenty.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

Usługa odwodnienie i ponowne uruchomienie przewodu wodociągowego polega na:

* zamknięciu zasuw sieciowych w celu odwodnienia przewodu wodociągowego,

* odwodnieniu przewodu wodociągowego (spuszczenie wody przez hydrant lub spust),

* ponownym uruchomieniu przewodu wodociągowego, czyli otwarcia zasuw sieciowych (płukanie sieci wodociągowej przez hydrant lub spust wody).

Przedmiotowa usługa wykonywana jest na zlecenie Klienta (zleceniodawcy).

Celem i zarazem efektem świadczonej usługi jest umożliwienie wykonania prac na przewodzie wodociągowym.

Opisywana usługa wykonywana jest na przewodzie wodociągowym, będącym własnością Spółki.

Usługa odwodnienie i ponowne uruchomienie przewodu wodociągowego ma związek ze świadczeniem przez Spółkę usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Na pytania zawarte w piśmie z dnia 10 stycznia 2023 r. znak 0112-KDSL2-2.440.224.2022.1.EZ Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi:

1. Czy Wnioskodawca jest właścicielem lub zarządcą sieci wodociągowej, którą dostarczana jest woda dla zleceniodawcy usługi będącej przedmiotem wniosku?

Odpowiedź: Tak, nasza Spółka jest właścicielem sieci wodociągowej, którą dostarczana jest woda dla zleceniodawcy przedmiotowej usługi.

2. Czy Wnioskodawca świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pośrednictwem przewodu wodociągowego, o którym mowa we wniosku?

Odpowiedź: Tak, nasza Spółka świadczy usługi związane z dostarczaniem wody za pośrednictwem przewodu wodociągowego, o którym mowa we wniosku.

3. Czy Wnioskodawca ma podpisaną ze zleceniodawcą (klientem) usługi będącej przedmiotem wniosku umowę na dostarczanie wody? Jeżeli nie, to czy w przyszłości zawarta zostanie umowa ze zleceniodawcą na ww. usługę?

Odpowiedź: Umowa o zaopatrzenie w wodę z pewnymi zleceniodawcami jest podpisana, a z pewnymi nie. Nie oznacza to również, że w przyszłości będziemy podpisywać umowę o zaopatrzenie w wodę.

4. Czy wykonanie usługi będącej przedmiotem wniosku jest wykonywane w celu umożliwienia zleceniodawcy korzystania z usługi dostarczania wody świadczonej przez Wnioskodawcę?

Odpowiedź: Wykonanie przedmiotowej usługi ma na celu umożliwienie zleceniodawcy, z którym mamy podpisaną umowę o dostarczanie wody, korzystanie z wody dostarczanej przez naszą Spółkę. Jednakże dla odbiorców, z którymi nie mamy podpisanej umowy o dostarczenie wody, wykonanie przedmiotowej usługi nie ma na celu umożliwienia korzystania z wody dostarczonej przez naszą Spółkę.

5. W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że "Celem i zarazem efektem świadczonej usługi jest umożliwienie wykonania prac na przewodzie wodociągowym".

Wobec powyższego należy wyjaśnić kto wykonuje prace na przewodzie wodociągowym, którego dotyczy usługa będąca przedmiotem wniosku?

Odpowiedź: Prace na przewodzie wodociągowym, którego dotyczy usługa przedmiotowego wniosku, wykonują (...).

Do uzupełnienia Wnioskodawca dołączył:

(...)

Wniosek wymagał dalszego uzupełnienia, wobec powyższego na pytania tutejszego organu zawarte w piśmie z dnia 27 stycznia 2023 r. znak 0112-KDSL2-2.440.224.2022.2.EZ Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi:

1. Skoro Wnioskodawca wykonuje usługę, polegającą na odwodnieniu i ponownym uruchomieniu przewodu wodociągowego (będącego własnością Spółki), której celem i efektem jest umożliwienie wykonania prac na tym przewodzie wodociągowym, które to prace wykonuje również Wnioskodawca, należy wskazać: a) czy w celu wykonania prac na przewodzie wodociągowym konieczne jest odwodnienie przewodu wodociągowego?

Odpowiedź: Tak, w celu wykonania prac na przewodzie wodociągowym konieczne jest odwodnienie przewodu wodociągowego.

b) czy odwodnienie i ponowne uruchomienie przyłącza jest częścią usługi polegającej na wykonaniu prac na przewodzie wodociągowym?

Odpowiedź: Tak, odwodnienie i ponowne uruchomienie jest częścią przedmiotowej usługi.

c) czy Wnioskodawca otrzymuje odrębne wynagrodzenie za usługę odwodnienia i ponownego uruchomienia przyłącza i odrębne wynagrodzenie za usługę wykonania prac na przewodzie wodociągowym? Czy jedno wspólne? Należy szczegółowo opisać.

Odpowiedź: Spółka za wykonaną usługę otrzymuje wynagrodzenie za poszczególne zadania.

d) czy Wnioskodawca otrzymuje odrębne zlecenie na wykonanie odwodnienia i ponownego uruchomienia przyłącza i odrębne zlecenie na wykonanie prac na przewodzie wodociągowym, czy jedno na wykonanie obu tych prac?

Odpowiedź: Otrzymujemy jedno zlecenie na wykonanie zleconych prac.

e) należy wskazać przykładową treść zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy na wykonanie usługi mającej być przedmiotem wniosku.

Odpowiedź: Przykładowa treść zlecenia na wykonanie tej usługi - (...).

2. Jeżeli w skład usługi mającej być przedmiotem wniosku wchodzi także wykonanie prac na przewodzie wodociągowym, należy uzupełnić wniosek o następujące informacje: a) jakie konkretnie czynności Wnioskodawca wykonuje w ramach usługi będącej przedmiotem wniosku? Należy wymienić wszystkie czynności składające się na usługę (bez stosowania w opisie alternatyw) i dokładnie je opisać. Opis usługi powinien składać się z zamkniętego katalogu czynności wykonywanych w jej ramach.

Odpowiedź: Zamykanie zasuw,

Odwodnienie rurociągów,

Wykonanie treści zlecenia,

Otwarcie zasuw,

Płukanie oraz odpowietrzanie rurociągu.

b) jaki cel realizuje usługa? Co jest efektem jej wyświadczenia? Jakie są oczekiwania zleceniodawcy w odniesieniu do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi?

Odpowiedź: Celem realizacji usługi jest treść zlecenia. Efektem wyświadczenia usługi jest wywiązanie się z treści zlecenia Klienta. Oczekiwanie zleceniodawcy co do opisanej usługi jest sprawne wykonanie zlecenia.

c) wskazanie, w jakich konkretnie okolicznościach świadczona jest usługa?

Odpowiedź: Usługa świadczona jest na zlecenie Klienta.

3. Jednoznaczne wskazanie, czy usługa mająca być przedmiotem wniosku jest świadczona na rzecz:

a)

zleceniodawców, z którymi Spółka ma podpisaną umowę na dostarczanie wody, czy

b)

zleceniodawców, z którymi Spółka nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody, czy

c)

zleceniodawców, z którymi Spółka zamierza podpisać umowy na dostarczanie wody.

Należy wybrać jedną opcję.

Odpowiedź: Zleceniodawców, z którymi Spółka nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody.

Analiza uzupełnienia z dnia 6 lutego 2023 r. wykazała, że "odwodnienie i ponowne uruchomienie przewodu wodociągowego" jest elementem usługi polegającej na wykonaniu prac na przewodzie wodociągowym.

Wobec powyższego i w związku z obowiązkiem ustalenia jednej, konkretnej usługi mającej być przedmiotem analizy Wnioskodawca - zgodnie z treścią wezwania z dnia 15 lutego 2023 r. znak 0112-KDSL2-2.440.224.2022.3.EZ - udzielił następujących odpowiedzi:

1. Potwierdzenie, że przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wykonaniu prac na przewodzie wodociągowym.

Odpowiedź: Tak, przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na wykonaniu prac na przewodzie wodociągowym.

2. Wskazanie, na czym polegają prace wykonywane na przewodzie wodociągowym? - należy szczegółowo opisać.

Odpowiedź: Przedmiotowa usługa polega na:

Zamykaniu zasuw

Odwadnianiu rurociągu

Wykonanie treści zlecenia

Otwarcie zasuw

Płukanie oraz odpowietrzanie rurociągu.

3. Wskazanie, z jakiego powodu Klient zleca wykonanie prac na przewodzie wodociągowym?

Odpowiedź: Klient zleca wykonanie prac na przewodzie wodociągowym z powodu awarii na przewodzie wodociągowym lub wykonania włączenia na przewodzie wodociągowym.

Do uzupełnienia Wnioskodawca dołączył:

(...).

W trybie przewidzianym w art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 13 marca 2023 r. nr 0112-KDSL2-2.440.224.2022.4.EZ tutejszy organ wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Postanowienie zostało doręczone Stronie w dniu 16 marca 2023 r. Strona nie skorzystała z ww. prawa wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca wykonuje prace na przewodzie wodociągowym, których częścią jest odwodnienie i ponowne uruchomienie przewodu wodociągowego. Usługa jest świadczona na rzecz zleceniodawców, z którymi Spółka nie ma podpisanej umowy na dostarczanie wody.

Zgodnie z tytułem, Sekcja F Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "OBIEKTY BUDOWLANE I ROBOTY BUDOWLANE".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja F obejmuje:

- budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej oraz wodnej,

- roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym,

- opracowywanie kosztorysów stanowiących integralną część robót budowlanych,

- realizację projektów budowlanych do sprzedaży.

Sekcja ta nie obejmuje:

- zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w 71.1,

- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32,

- usług instalowania mechanicznych lub elektrycznych urządzeń do zamykania sejfów i skarbców, powiązane z późniejszym ich monitorowaniem, sklasyfikowanych w 80.20.10.0.

W sekcji F zawarty jest m.in. dział 42 "BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ".

Dział ten obejmuje:

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej, takie jak: autostrady, drogi, ulice, mosty, tunele, wiadukty, estakady, drogi szynowe, płyty lotniska, porty oraz obiekty inżynierii wodnej, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne, obiekty przemysłowe, rurociągi oraz linie elektroenergetyczne, odkryte obiekty sportowe itp.,

- realizację projektów inżynierskich.

Dział ten nie obejmuje:

- realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

- wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.10,

- usług w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach grupy 71.1.

Uwaga: Część lub całość robót związanych ze wznoszeniem, rozbudową odbudową, przebudową, remontem, montażem lub czasami praktycznie cały zakres robót może być zlecony podwykonawcom.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 42 "BUDOWLE I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Opisana we wniosku usługa mieści się w dziale 42 PKWiU. Usługa ta nie została wymieniona, jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl