0112-KDSL2-2.440.178.2022.3.IP, WIS Usługa – wytłaczanie profili PVC (listew (...)) z powierzonego przez Zleceniodawcę... - OpenLEX

0112-KDSL2-2.440.178.2022.3.IP - WIS Usługa – wytłaczanie profili PVC (listew (...)) z powierzonego przez Zleceniodawcę materiału - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-2.440.178.2022.3.IP WIS Usługa – wytłaczanie profili PVC (listew (...)) z powierzonego przez Zleceniodawcę materiału - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 28 września 2022 r. (data wpływu 28 września 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 listopada 2022 r. (data wpływu 23 listopada 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - wytłaczanie profili PVC (listew (...)) z powierzonego przez Zleceniodawcę materiału

Opis usługi:

Wytłaczanie profili PVC (listew (...)). Proces usługowej produkcji profila (listwa (...)) polega na wykorzystaniu jednego składnika, jakim jest polimer (...) z grupy polimerów (...) (surowiec powierzony od zleceniodawcy). Proces polega na uplastycznieniu przetwarzanych surowców polimerowych pod wysokim ciśnieniem, przy wysokiej temperaturze i pod działaniem sił ścinających. Proces realizowany jest na maszynach (...) inaczej zwanych (...). Materiał polimerowy dostarczany jest przez urządzenia (...) do cylindra ogrzanego do temperatury ok. (...) st. C. W cylindrze pracują dwa przeciwbieżnie obracające się ślimaki, które mieląc materiał polimerowy uplastyczniają go i przepychają w kierunku wylotu, zakończonego dyszą formującą, która nadaje materiałowi docelowy kształt wyrobu liniowego. Rozgrzany wyrób liniowy po wyjściu z dyszy formującej trafia w przestrzeń działania (...), który dzięki panującemu w nim podciśnieniu dosysa wyrób do swoich wewnętrznych ścian podtrzymując jego wymiary i kształt. Dodatkowo (...) chłodzony jest zimną wodą, co powoduje wstępne wychłodzenie produkowanego profila. Następnie produkt przetłaczany jest przez wodną wannę (...), gdzie się wychładza do temperatury otoczenia. Ostatnim etapem jest cięcie profila na zadaną długość.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 22

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a ustawy oraz określenia stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek dotyczący ww. usługi. Wniosek uzupełniono w dniu 23 listopada 2022 r. o wskazanie w poz. 56 druku WIS-W przepisu ustawy, na potrzeby stosowania którego wniosek jest składany oraz (...).

W treści wniosku przedstawiono następujący opis usługi

Wytłaczanie profili. Proces usługowej produkcji profila (listwa (...)) polega na wykorzystaniu jednego składnika, jakim jest polimer (...) z grupy polimerów (...) (surowiec powierzony od zleceniodawcy).

Proces polega na uplastycznieniu przetwarzanych surowców polimerowych pod wysokim ciśnieniem, przy wysokiej temperaturze i pod działaniem sił ścinających.

Proces realizowany jest na maszynach (...) inaczej zwanych (...).

Materiał polimerowy dostarczany jest przez urządzenia (...) do cylindra ogrzanego do temperatury ok. (...) st. C.

W cylindrze pracują dwa przeciwbieżnie obracające się ślimaki, które mieląc materiał polimerowy uplastyczniają go i przepychają w kierunku wylotu, zakończonego dyszą formującą, która nadaje materiałowi docelowy kształt wyrobu liniowego.

Rozgrzany wyrób liniowy po wyjściu z dyszy formującej trafia w przestrzeń działania (...), który dzięki panującemu w nim podciśnieniu dosysa wyrób do swoich wewnętrznych ścian podtrzymując jego wymiary i kształt. Dodatkowo (...) chłodzony jest zimną wodą, co powoduje wstępne wychłodzenie produkowanego profila. Następnie produkt przetłaczany jest przez wodną wannę (...), gdzie się wychładza do temperatury otoczenia.

Ostatnim etapem jest cięcie profila na zadaną długość.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 listopada 2022 r. Wnioskodawca wskazał w poz. 56 druku WIS-W przepis art. 108a ust. 1a ustawy, na potrzeby stosowania którego składa wniosek.

Do ww. uzupełnienia Wnioskodawca dołączył następujące dokumenty:

(...)

W trybie przewidzianym w art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2022 r. nr 0112-KDSL2-2.440.178.2022.2.IP tutejszy organ wyznaczył Wnioskodawcy siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Postanowienie zostało skutecznie doręczone Wnioskodawcy w dniu 27 grudnia 2022 r. Wnioskodawca nie skorzystał z ww. prawa wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Ponadto, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) - jak wskazano w pkt 4.1 zasad metodycznych - jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego oraz z importu, przy czym, pod pojęciem produktów rozumie się wyroby i usługi:

- wyroby stanowią: surowce, półfabrykaty, wyroby finalne oraz zespoły i części tych wyrobów - o ile występują w obrocie,

- usługi stanowią:

- - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych,

- - wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone do celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Pojęcie usług nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (włączając półfabrykaty, elementy, części, obróbkę elementów) z materiałów własnych przedsiębiorstwa, na zlecenie innych jednostek gospodarki narodowej, przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odsprzedaży oraz z reguły nie obejmuje wytwarzania wyrobów na indywidualne zamówienie ludności, z materiałów własnych wykonawcy.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja C Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "PRODUKTY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO", przez które rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób. Sekcja ta obejmuje m.in. wyroby z gumy i tworzyw sztucznych oraz usługi produkcyjne zleceniobiorców/ podwykonawców.

Zgodnie z brzmieniem Uwag do tej Sekcji C, nowy, wytworzony wyrób może być: wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji.

Jak wynika z wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), w sekcji C zawarty jest m.in. dział 22 "WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH".

Dział ten nie obejmuje:

- tkanin kordowych do opon, sklasyfikowanych w 13.96.15.0,

- ubrań z tkanin elastycznych, sklasyfikowanych w 14.14 lub 14.19,

- obuwia gumowego, sklasyfikowanego w 15.20,

- klejów i substancji klejących opartych na kauczuku, sklasyfikowanych w 20.52.10.0,

- taśm i pasów do bieżnikowania, sklasyfikowanych w 22.11.16.0,

- nadmuchiwanych łodzi i tratew, sklasyfikowanych w 30.12.12.0,

- materaców niepokrytych gumą komórkową, sklasyfikowanych w 31.03.12.0,

- artykułów sportowych z gumy (z wyłączeniem odzieży), sklasyfikowanych w 32.30,

- gier i zabawek gumowych (włączając brodziki dla dzieci, nadmuchiwane łodzie gumowe dla dzieci, nadmuchiwane zwierzęta gumowe, piłki itp.), sklasyfikowanych w 32.40,

- naprawy przebitego ogumienia, dopasowywania lub wymiany, sklasyfikowanej w 45.20.13.0.

Należy zauważyć, że zgodnie z pkt 4.1 zasad metodycznych, PKWiU jest klasyfikacją produktów pochodzenia krajowego i z importu, przy czym pod pojęciem "produktów" rozumie się zarówno wyroby, jak i usługi.

W PKWiU, w dziale 22 oprócz wyrobów (towarów) sklasyfikowane zostały również usługi podwykonawców związane z ich produkcją. Dział ten obejmuje bowiem m.in.:

- 22.21.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników, z tworzyw sztucznych;

- 22.23.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa;

- 22.29.9 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Uwzględniając powyższe, będąca przedmiotem analizy usługa wytłaczania profili PVC (listew (...)), spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 22 "WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH".

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a ustawy.

Zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy, podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Natomiast w myśl art. 108a ust. 1a ustawy, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Mechanizm podzielonej płatności znajduje zastosowanie do dostaw towarów i usług określonych w załączniku nr 15 ustawy. Zostały one zindywidualizowane przy użyciu nazwy oraz symbolu PKWiU. Oznacza to, że prawidłowe zidentyfikowanie świadczenia jako towar lub usługa oraz właściwe zaklasyfikowanie tego towaru lub usługi według PKWiU ma istotne znaczenie z punktu widzenia ustalenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

W analizowanym przypadku przedmiotem wniosku jest usługa sklasyfikowana w PKWiU w dziale 22 "WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Usługa będąca przedmiotem wniosku mieści się w dziale 22 PKWiU i nie została wymieniona, jako usługa, dla której ustawodawca w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ea pkt 1 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, że w celu potwierdzenia, czy istnieje obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dla usługi będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS zawiera klasyfikację usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) niezbędną do określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz na potrzeby stosowania art. 108a ust. 1a ustawy.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43–300 Bielsko–Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl