0112-KDSL2-2.440.130.2022.3.IM - WIS TOWAR - karty - CN 95 - stawka 23% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-2.440.130.2022.3.IM WIS TOWAR - karty - CN 95 - stawka 23% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, a także art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 18 lipca 2022 r. (data wpływu 19 lipca 2022 r.) uzupełnionego pismem z dnia 13 września 2022 r. (data wpływu 14 września 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - karty (...)

Opis towaru: Karty (...) - towar składa się z (...), wydrukowanych na papierze (...). Wszystkie karty sporządzone są w języku (...) oraz składają się z awersu, (...) oraz rewersu. Do kart dołączona jest, sporządzona w języku (...), instrukcja o tych samych wymiarach. Zgodnie z instrukcją, zadaniem użytkownika kart będzie (...). W sytuacji (...) na danej karcie, osoba otrzymuje punkty i może otrzymać jeden dodatkowy punkt, (...). W wyniku uczestnictwa w (...) zostaje wyłoniony zwycięzca - zostaje nim pierwsza osoba, która zdobędzie (...) punktów. Karty oraz instrukcja umieszczone są w kartonowym pudełku o wymiarach (...).

Rozstrzygnięcie: CN 95

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. towaru, według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 września 2022 r. (data wpływu 14 września 2022 r.) o treść instrukcji do kart z tłumaczeniem na język polski.

W treści wniosku przedstawiono następujący opis towaru

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, w ramach której wytwarza i sprzedaje materiały dydaktyczne do nauki języków obcych, głównie (...). Obecnie Wnioskodawca planuje rozpocząć sprzedaż kart dydaktycznych do nauki (...).

Przedmiotowy produkt to (...), wydrukowanych na papierze (...) i przeznaczonych do (...) oraz zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury krajów (...). Wszystkie karty sporządzone zostaną w języku (...) oraz będą składać się z awersu, zawierającego (...) oraz rewersu. Zadaniem użytkownika kart będzie (...). Podstawową funkcją produktu będzie (...) a w szczególności zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z (...).

Karty dydaktyczne mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (...) w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, na wszelkiego rodzaju (...), jak również przez samych uczniów podczas samodzielnej nauki w domu ((...)).

Od tradycyjnej książki przedmiotowy produkt będzie się różnił tylko tym, że karty dydaktyczne zawierające treść przeznaczoną do nauki języka obcego nie zostaną zszyte na grzbiecie, lecz zebrane w formie kart zapakowanych w tekturowe pudełko.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu, pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Przedmiotem analizy jest towar - karty (...). Jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowy produkt to (...), wydrukowanych na papierze (...) i przeznaczonych do (...) oraz zapoznania się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii i kultury krajów (...). Wszystkie karty sporządzone zostaną w języku (...) oraz będą składać się z awersu, (...) oraz rewersu. Zadaniem użytkownika kart będzie (...).

Zgodnie z tytułem Działu 49 CN obejmuje on - "Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany".

W pozycji 4901 CN mieszczą się - "Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach".

Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do pozycji 4901, niniejsza pozycja obejmuje praktycznie wszystkie publikacje i materiały drukowane do czytania, ilustrowane lub nie, z wyjątkiem materiałów reklamowych oraz wyrobów w sposób bardziej szczegółowy objętych innymi pozycjami niniejszego działu (zwłaszcza pozycją 4902 - Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, 4903 - Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania lub 4904 - Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione).

Pozycja 4901 obejmuje:

(A) Książki i książeczki, składające się głównie z materiału tekstowego dowolnego rodzaju i wydrukowane w dowolnym języku lub dowolnymi znakami, włącznie z alfabetem Braille'a lub znakami stenograficznymi. Zaliczają się tu dzieła literackie wszelkiego rodzaju, podręczniki (włączając edukacyjne książki ćwiczeń), z tekstem narracyjnym lub bez, które zawierają pytania lub ćwiczenia (zazwyczaj z miejscem na odręczne wypełnienie); publikacje techniczne; książki źródłowe, takie jak słowniki, encyklopedie i informatory (np. książki telefoniczne zawierające "żółte strony"); katalogi muzealne i bibliotek publicznych (ale nie katalogi handlowe); książki liturgiczne, takie jak modlitewniki i śpiewniki (inne niż śpiewniki muzyczne objęte pozycją 4904); książki dla dzieci (inne niż książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania objęte pozycją 4903). Książki takie mogą być oprawione (w papier lub miękkie lub sztywne okładki), jedno-lub wielotomowe, lub mogą być w postaci drukowanych arkuszy obejmujących całość lub część kompletnego dzieła przeznaczonych do oprawienia.

Obwoluty, obejmy, zakładki i inne drobne dodatki występujące łącznie z książkami uważane są za stanowiące część książki.

(B) Broszury, pamflety i ulotki, które składają się z wielu kartek z materiałem do czytania połączonych razem (np. zszywkami) lub z kartek niepołączonych, lub nawet z pojedynczych kartek.

Obejmuje publikacje, takie jak: krótsze rozprawy i monografie, instrukcje itd. wydane przez organy rządowe lub inne ciała, traktaty, arkusze śpiewnikowe itd.

Grupa ta nie obejmuje drukowanych kart z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub zawiadomieniami (pozycja 4909) oraz drukowanych formularzy, które wymagają wprowadzenia pewnych dodatkowych informacji do ich wypełnienia (pozycja 4911).

(C) Materiały tekstowe w postaci kartek do włożenia w skoroszyty.

Pozycja ta obejmuje również:

(1) Gazety, dzienniki i periodyki oprawione inaczej niż w papier oraz komplety gazet, dzienników lub periodyków obejmujące więcej niż jeden numer, oprawione w jedną okładkę, nawet zawierające materiały reklamowe.

(2) Oprawione książki obrazkowe (inne niż książki obrazkowe dla dzieci objęte pozycją 4903).

(3) Zbiory drukowanych reprodukcji dzieł sztuki, rysunków itd. wraz z odnośnym tekstem (na przykład biografią artysty), z numerowanymi stronami i tworzące całość przystosowaną do oprawienia.

(4) Wkładki ilustrowane występujące razem z oprawionymi książkami zawierającymi odnośny tekst i stanowiące ich uzupełnienie.

Pozycja 4901 nie obejmuje innych publikacji obrazkowych, które na ogół objęte są pozycją 4911.

Ponadto pozycja ta nie obejmuje:

1) Papierów do kopiowania i przedrukowych, z naniesionym tekstem lub wzorem do reprodukcji (pozycja 4816).

2) Pamiętników i pozostałych materiałów piśmiennych w postaci książek objętych pozycją 4820, tj. takich, które przeznaczone są zasadniczo do wypełnienia pismem odręcznym lub maszynowym.

3) Gazet, dzienników i periodyków w pojedynczych egzemplarzach, nieoprawionych lub oprawionych tylko w papier (pozycja 4902).

4) Książek z ćwiczeniami dla dzieci złożonych głównie z obrazków z uzupełniającym tekstem, do pisania lub innych ćwiczeń (pozycja 4903).

5) Nut drukowanych (pozycja 4904).

6) Atlasów (pozycja 4905).

7) Części książek w postaci arkuszy drukarskich lub luźnych arkuszy, złożonych z materiału obrazkowego bez tekstu drukowanego (pozycja 4911).

Pozycja 4903 obejmuje natomiast "Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania".

Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do pozycji 4903, niniejsza pozycja ogranicza się do książek obrazkowych wyraźnie tworzonych pod kątem zainteresowania lub do zabawy dla dzieci lub jako pomoc w pierwszych stadiach podstawowej edukacji, pod warunkiem że główną atrakcją są w nich ilustracje, a tekst jest dodatkiem (patrz uwaga 6 do tego działu).

Kategoria ta obejmuje, na przykład elementarze obrazkowe oraz książki w rodzaju tych, w których sens historyjek oddaje seria obrazków opatrzonych podpisami lub pobieżnymi opowiastkami odnoszącymi się do pojedynczych obrazków. Obejmuje również książki do ćwiczeń dla dzieci składające się głównie z obrazków uzupełnionych tekstem, przeznaczone do pisania lub innych ćwiczeń.

Pozycja ta nie obejmuje książek, nawet bogato ilustrowanych, napisanych w postaci ciągłych opowieści, których ilustracje odnoszą się do wybranych epizodów. Takie obejmuje pozycja 4901.

Książki objęte tą pozycją mogą być drukowane na papierze, materiale włókienniczym itd. oraz zaliczają się do nich dziecięce książki szmaciane.

Pozycja ta obejmuje również dziecięcą książkę obrazkową zawierającą "podnoszące się" wklejki lub ruchome figurki, jeżeli jednak taki artykuł jest zasadniczo zabawką, nie jest objęty tą pozycją (dział 95). Podobnie dziecięca książka obrazkowa, zawierająca obrazki lub modele do wycinania pozostaje objęta tą pozycją, pod warunkiem że części wycinane są dodatkiem, natomiast jeśli ponad połowa stron (włącznie z okładkami) przeznaczona jest do wycinania w całości lub częściowo, nawet gdy zawiera ona również pewną ilość tekstu, uważana jest za zabawkę (dział 95).

Z kolei pozycja 4911 obejmuje - "Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami".

Jak wskazano w uwagach do ww. pozycji, obejmuje ona wszelkie wyroby drukowane (włącznie z fotografiami i drukowanymi obrazami) z tego działu (...), które nie są szczegółowo objęte żadną z wcześniejszych pozycji tego działu.

Pozycja niniejsza nie obejmuje również, w szczególności, m.in. drukowanych zabawek papierowych (np. wycinanek dla dzieci), kart do gry i podobnych oraz innych drukowanych gier (dział 95).

W tym miejscu wskazać zatem także należy na dział 95 Nomenklatury scalonej (CN).

Dział 95 - "Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria".

Zgodnie z uwagami do działu 95, obejmuje on zabawki wszelkiego rodzaju przeznaczone do zabawy dla dzieci lub dorosłych.

W dziale tym ujęto pozycję 9504, obejmującą m.in. karty do gry wszelkich rodzajów (brydż, tarot, "leksykon" itp.).

W notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej wskazano, że podpozycja 9504 40 00 - "Karty do gry" obejmuje typowe karty do gry, które zakładają interakcję obejmującą same karty, np. dobieranie do pary, wymiana lub używanie i łączenie kart w celu tworzenia słów, grup symboli lub szeregów liczb (np. karty do gry w brydża lub pokera, karty do gier słownych, karty do tarota i fantazyjne karty do gry). Podpozycja ta obejmuje również karty do gry ćwiczące pamięć i inne podobne karty do gry, którymi gra polega zazwyczaj na łączeniu w pary kart o takich samych kolorach, wartościach, symbolach lub obrazach. Inne rodzaje gier karcianych, których karty zawierają pytania dotyczące wiedzy, zadania, quizy, zdjęcia lub odpowiedzi na te pytania (niezależnie od tego, czy znajdują się w zestawie z innymi przyborami do grania, takimi jak kości do gry czy klepsydra), nie są jednak uważane za karty do gry objęte tą podpozycja. W tym przypadku gracze muszą jedynie odpowiedzieć na pytanie, wykonać zadanie lub, np. odgadnąć osobę, której zdjęcie znajduje się na karcie, a sposób gry nie wymaga interakcji obejmującej same karty. Karty te posiadają obiektywne cechy innych gier salonowych i w związku z tym należy je klasyfikować do kodu CN 9504 90 80 jako pozostałe gry.

Jak wskazał Wnioskodawca, podstawową funkcją towaru - kart (...) - będzie (...), a w szczególności zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z historii i kultury krajów (...).

Nie negując powyższej funkcji ww. towaru, dokonana przez tutejszy organ analiza przesłanej próbki wykazała, że zasadniczym przeznaczeniem tego towaru jest jednak gra/zabawa.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego, gra to "zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad" (https://sjp.pwn.pl/sjp/gra;2462662.html).

Powyższe potwierdza także sama nazwa towaru, w której członie umieszczono słowo (...). Zgodnie z definicją zawarta w Słowniku Języka Polskiego, (...).

Synonimami słowa (...).

Ponadto, jak wynika z instrukcji załączonej do towaru - kart (...) - to gra przeznaczona dla (...) graczy. W instrukcji, (...) wskazane zostały zasady gry i sposób wyłonienia zwycięzcy. (...). I co najważniejsze, w ww. instrukcji wskazano, że "Zwycięzcą zostaje pierwsza osoba, która zdobędzie (...) punktów". Zatem w wyniku uczestnictwa w (...) zostaje wyłoniony zwycięzca.

Zdaniem tutejszego organu, ze względu na wskazane powyżej przeznaczenie, karty (...) to karty do gry. Sposób, w jaki korzysta się z ww. towaru wskazuje, że nie mamy do czynienia z publikacją objętą klasyfikacją CN 49, w tym pozycją 4901, lecz z kartami do gry (co potwierdzają dodatkowo informacje wskazane przez Wnioskodawcę w instrukcji, wskazujące liczbę "graczy", zasady gdy oraz to, że w wyniku uczestnictwa w zabawie zbiera się punkty a ich suma wyłania zwycięzcę gry).

Podsumowując, towar będący przedmiotem wniosku - karty (...) - spełnia kryteria dla towarów objętych działem CN 95 "Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria". Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami reguły 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Według art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Ustawodawca dla towaru klasyfikowanego według CN do działu 95 "Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria" ani w ustawie, ani w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, nie przewidział obniżonej stawki podatku. Zatem właściwą stawką dla opodatkowania towaru - kart (...) - jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl