0112-KDSL2-1.450.1250.2020.2.JKS - WIS - usługa - karnet wstępu na teren boxu, gdzie samodzielnie może wykonywać trening crossfitowy - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 marca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.450.1250.2020.2.JKS WIS - usługa - karnet wstępu na teren boxu, gdzie samodzielnie może wykonywać trening crossfitowy - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 26 listopada 2020 r. (data wpływu 30 listopada 2020 r.), uzupełnionego pismem z dnia 4 marca 2021 r. (data wpływu 9 marca 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Ska rbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - karnet wstępu na teren boxu, gdzie samodzielnie może wykonywać trening crossfitowy.

Opis usługi:

Wstęp na teren boxu oraz możliwość trenowania crossfitu jest możliwe po zakupie przez nabywcę karnetu. Jednym z wariantów jest karnet umożliwiający klientowi wstęp na teren boxu, gdzie może samodzielnie wykonywać trening crossfitowy. Ten wariant karnetu nie obejmuje pomocy instruktora w zakresie wykonywanych przez klienta ćwiczeń. Klient wszystkie treningi wykonuje samodzielnie i samodzielnie dobiera zestaw ćwiczeń jakie składają się na dany trening. Usługa jest realizowana w wynajmowanym przez Spółkę lokalu. Osoby korzystające z terenu boxu wykonują trening wyłącznie w ramach rekreacji. Karnet obejmuje nieograniczoną ilość wejść na teren boxu.

Rozstrzygnięcie: Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu.

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy.

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2020 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 9 marca 2021 r. o doprecyzowanie opisu usługi.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

Wnioskodawcą jest spółką jawną (zwana dalej: "spółką" lub "klubem"). Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Działalność klubu opiera się na funkcjonowaniu obiektów sportowych, w których prowadzone są zajęcia sportowe oparte na systemie treningowych crossfit (PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej).

Fundamentem zajęć sportowych typu trening crossfitowy jest kombinacja ćwiczeń wysiłkowych, gimnastycznych oraz wydolnościowych. Są to m.in. serie przysiadów, pompek, podnoszenie ciężarów, podciąganie na drążkach. Treningi odbywają się w specjalnie do tego przeznaczonych boxach, które zarówno wyglądem, jak i wyposażeniem nie przypominają tradycyjnych siłowni czy klubów fitness. Wstęp na teren boxu oraz możliwość trenowania crossfitu jest możliwe po zakupie przez nabywcę karnetu.

Jednym z wariantów jest karnet umożliwiający klientowi wstęp na teren boxu, gdzie może samodzielnie wykonywać trening crossfitowy. Ten wariant karnetu nie obejmuje pomocy instruktora w zakresie wykonywanych przez klienta ćwiczeń. Klient wszystkie treningi wykonuje samodzielnie i samodzielnie dobiera zestaw ćwiczeń jakie składają się na dany trening.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT do usług wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT możliwe jest zastosowanie 8% stawki VAT. W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż ww. karnetu klasyfikowana powinna być jako "pozostałe usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu". Zarówno ani "rekreacja" ani "wstęp" nie są definiowane przez ustawę o VAT, w związku z czym Wnioskodawca posiłkuje się znaczeniem słownikowym. Pod pojęciem rekreacji rozumie się ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Z kolej wstęp to możliwość wejścia gdzieś, prawa uczestniczenia w czymś. Przy czym jak wskazuje utrwalona linia interpretacyjna ze wstępem nierozerwalnie należy łączyć określone świadczenie, typowe dla danego obiektu - w przypadku klubu crossfit jest to bez wątpienia możliwość korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

Zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną, sprzedaż karnetu wstępu umożliwiającego korzystanie z infrastruktury technicznej służącej poprawie wydolności sprawności psychofizycznej kwalifikuje się jako pozostałe usługi związane z rekreacją w zakresie wstępu (zob. np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2015 r. nr IBPP2/443-933/14/JJ).

W piśmie z dnia 4 marca 2021 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

1. Usługa będąca przedmiotem wniosku jest realizowana w wynajmowanym przez Spółkę lokalu. Lokal ten - zwany w środowisku crossfitowym boxem - różni się zarówno wyglądem jak i wyposażeniem od tradycyjnych siłowni oraz klubów fitness. Powierzchnia boxu pokryta jest w całości antywstrząsowymi panelami gumowymi posiadającymi właściwości amortyzujące, wygłuszające. Wyposażenie boxu opiera się w głównej mierze na stalowych konstrukcjach przeznaczonych do podciągania, ławkach do podnoszenia ciężarków oraz sprzęcie wykorzystywanym w tego typu obiektach sportowych, takich jak hantle, kettlebells, liny oraz skakanki.

2. W przedmiotowym obiekcie znajduje się box do odbywania treningu, a z powierzchni lokalu - które de facto nazywany jest ogólnie boxem - wydzielona jest recepcja/bar oraz w oddzielnych pomieszczeniach - znajduje się szatnia, toaleta i pomieszczenie dla personelu.

3. Osoby korzystające z terenu boxu wykonują trening crossfitowy wyłącznie ramach rekreacji.

4. Spółka wynajmuje obiekt/box do treningów crossfitowych na podstawie umowy najmu.

5. Karnet obejmuje nieograniczoną ilość wejść na teren boxu. Klient może przychodzić do boxu w godzinach otwarcia Klubu i samodzielnie ćwiczyć bez żadnego ograniczenia czasowego.

6. W ramach wykupionego wstępu na teren boxu nabywający mają możliwość nieograniczonego korzystania z boxu. Po zakończonym treningu nabywający opuszcza teren boxu. Wnioskodawca pragnie dodać, iż na terenie boxu odbywają się jedynie treni ngi crossfitowe, nie są organizowane inne aktywności ani nie są uprawiane inne sporty.

(...).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacja ch wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy, wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1.

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2.

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a.

określeni a stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b.

stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3.

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wskazano bez względu na symbol PKWiU - "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu".

Przepisy ustawy nie zawierają pojęcia "rekreacja". Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl), definiuje rekreację jako "aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu", Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl) za rekreację uznaje "ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu", "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem" Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) defin iuje rekreację jako "odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił".

Mając na uwadze powyższe definicje - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy - za rekreację uznać należy różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. trening crossfitowy.

Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form, ani kategorii "wstępu", do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem "wstępu" należy rozumieć "możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś".

Zatem pod pojęciem "wstępu" w rozumieniu poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typo we dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, "na siłownię" - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zagadnienie związane z wykładnią analizowanych przepisów, w szczególności w odniesieniu do użytego w poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 października 2019 r. - poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy) sformułowania "wyłącznie w zakresie wstępu" było wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzecznictwie utrwalony został jednoznaczny pogląd, że w tym przypadku wykład nia pojęcia "wstęp" nie może ograniczać się wyłącznie do wejścia do obiektu lub na imprezę rozrywkową bez możliwości aktywnego uczestniczenia w zaoferowanej usłudze i korzystania z urządzeń potrzebnych do jej realizacji, stanowiłoby to bowiem niczym nieuzasadnione zawężenie tego pojęcia. Jak podkreślono, użyte przez ustawodawcę sformułowanie "usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" odnosi się do kart wstępu, stałych abonamentów lub biletów i innych form opłaty za umożliwienie zarówno biernego jak i aktywnego korzystania z rozrywki i rekreacji, w tym przystosowanych do tego sal, pomieszczeń oraz urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast określenie "wyłącznie w zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi, które nie są związane z normalnym typowym użytkowaniem takiego obiektu, np. usługi restauracyjne na terenie sali sportowej, zakup napojów, odżywek, usługi osobistego/personalnego trenera - nie są objęte stawką obniżoną. Konsekwentnie podlegają opodatkowaniu stawką podstawową VAT.

Podsumowując, świadczona przez Wnioskodawcę usługa - karnet wstępu na teren boxu, gdzie samodzielnie może wykonywać trening crossfitowy, stanowi "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu", wymienione w poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wskazano bez względu na symbol PKWiU - "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu".

Mając na uwadze, że świadczona przez Wnioskodawcę usługa - karnet wstępu na teren boxu, gdzie samodzielnie może wykonywać trening crossfitowy, stanowi "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu", jej świadczenie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl