0112-KDSL2-1.450.1219.2020.3.SS - WIS - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKWiU 2015 37 - 8%.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.450.1219.2020.3.SS WIS - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKWiU 2015 37 - 8%.

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia - brak daty sporządzenia (data wpływu 16 listopada 2020 r.), uzupełnionego pismami z dnia: 11 lutego 2021 r. (data wpływu 11 lutego 2021 r.) oraz 4 kwietnia 2021 r. (data wpływu 2 kwietnia 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa (świadczenie kompleksowe) - oczyszczanie ścieków bytowych gospodarstwa domowego za pomocą wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców.

Opis usługi:

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich udostępnienie na rzecz mieszkańców odbędzie się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Ww. zadanie Gmina zrealizuje na podstawie umów cywilnoprawnych zawart ych przez Gminę z mieszkańcami. W ramach realizacji ww. projektów będą montowane przydomowe biologiczno-mechaniczne hybrydowe oczyszczalnie ścieków, w skład których wejdą: zbiornik reakcyjny hybrydowy napowietrzany wykonany z tworzywa sztucznego, system rur, filtrów, zaworów, kominów odpowietrzających, pompy i inny osprzęt. Będą one każdorazowo zamontowane na działkach stanowiących własność mieszkańców (wkopane w ziemię) w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i podłączonych do ich wewnę trznych instalacji sanitarnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą więc służyły mieszkańcom jako miejsca, do których odprowadzane będą i w których oczyszczane będą ścieki bytowe. Gmina nie przeprowadzi samodzielnie robót budowlanych związanych z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizują je wyłonieni przez Gminę wykonawcy, którzy wystawią faktury z wykazanym podatkiem VAT, wskazując Gminę jako nabywcę tych robót. Właściciel nieruchomości użycza swoją nieruchomość na okres 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji przedmiotowych projektów. Po zakończeniu okresu użyczenia Gmina zobowiązała się zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym. Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy Gmina przekaże na własność właścicielowi nieruchomości całość zamontowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. W ramach przedmiotowej usługi będą wykonywane następujące czynności pomocnicze:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców.

3. Udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia, a po upływie tego okresu do przekazania im na własność bez dodatkowej odpłatności.

Dostawa urządzeń oraz elementów wchodzących w skład kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie innych czynności wchodzących w zakres opisanego świadczenia na rzecz mieszkańców (montaż instalacji, podłączenie jej do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej próby, szkolenie użytkownika itp.) są ze sobą ściśle powiązane i nie można ich nabywać oddzielnie. Niewykonanie jakiejkolwiek czynności spowoduje, że usługa będzie niekompletna i nie może zostać przekazana mieszkańcom. Dlatego też w asp ekcie gospodarczym tworzą one obiektywnie jedną całość nabywaną nierozłącznie. Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę przyczynią się do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy, przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu, a tym samym prowadzą do realizacji konkretnego celu publicznego, którym jest ochrona ś rodowiska. Właściciel nieruchomości jest zainteresowany nabyciem od Wnioskodawcy jednego złożonego świadczenia, by móc korzystać z zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w celu oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego. Wykonanie poszczególnych odrębnych czynności nie przyniesie mu żadnych efektów, żadnej korzyści, dlatego też nie będzie nimi zainteresowany.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 37

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy.

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2020 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 11 lutego 2021 r. oraz 2 kwietnia 2021 r. poprzez doprecyzowanie opisu świadczenia oraz potwierdzenie wpłaty dodatkowej opłaty.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi (świadczenia kompleksowego).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W 2020 r. Gmina złożyła wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektów o nazwach: (...) i (...). W ramach ww. programu podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny projektów.

Projekty będą realizowane w 2021 r. i będą polegać na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych na działkach prywatnych należących do mieszkańców Gminy, aby zapewnić im odpowiednie standardy sanitarne. Gmina może otrzymać dofinansowanie przedmiotowych projektów ze środków PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej jednak niż 2.000.000 zł w całym okresie programowania.

Projekty będą realizowane na obszarach Gminy, które nie mają żadnych szans na klasyczną kanalizację sanitarną opartą o system rurociągów podziemnych ze względu na zbyt małą gęstość zabudowy. Ich realizacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy, przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzani a ścieków do gruntu. Realizacja projektów przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych. Gmina poprzez realizację ww. projektów wypełni swoje ustawowe zadania wynikające z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), który stanowi, że gminy wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowi edzialność.

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich udostępnienie na rzecz mieszkańców odbędzie się w ramach realizacji zadań własnych Gminy, do których należą sprawy dotyczące wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zadanie po legające na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, będące przedmiotem niniejszego wniosku, Gmina zrealizuje na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Gminę z mieszkańcami.

W ramach realizacji ww. projektów będą montowane przydomowe biologiczno-mechaniczne hybrydowe oczyszczalnie ścieków, w skład których wejdą: zbiornik reakcyjny hybrydowy napowietrzany wykonany z tworzywa sztucznego, system rur, filtrów, zaworów, kominów odpowietrzających, pompy i inny osprzęt. Będą one każdorazowo zamontowane na działkach stanowiących własność mieszkańców (wkopane w ziemię) w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i podłączonych do ich wewnętrznych instalacji sanitarnych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą więc służyły mieszkańcom jako miejsca, do których odprowadzane będą i w których oczyszczane będą ścieki bytowe.

Gmina nie przeprowadzi samodzielnie robót budowlanych związanych z montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizują je wyłonieni przez Gminę wykonawcy, którzy wystawią faktury z wykazanym podatkiem VAT, wskazując Gminę jako nabywcę tych robót.

Przed złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów zostały już zawarte w formie pisemnej umowy cywilnoprawne (umowy użyczenia) pomiędzy Gminą a mieszkańcami - właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy i zainteresowanymi uczestnictwem w projektach umożliwiające Gminie dysponowaniem tymi nieruchomościami na cele projektów, tj. do zamontowana przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w celu oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z budynku mieszkalnego i gospodarstwa domowego. Zostały również określone warunki użyczenia tych nieruchomości dla potrzeb realizacji projektów. Właściciel nieruchomości użycza swoją nieruchomość na okres 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji przedmiotowych projektów. Po zakończeniu okresu użyczenia Gmina zobowiązała się zwrócić przedmiot umowy w stanie niepogorszonym. Wraz ze zwrotem przedmiotu umowy Gmina przekaże na własność właścicielowi nieruchomości całość zamontowanej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków.

Również w formie pisemnej zostały zawarte umowy cywilnoprawne ustalające organizacyjne i finansowe wzajemne zobowiązania stron, które wynikają z montażu i eksploatacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na nieruchomości będącej własnością mieszkańca. Zgodnie z umową mieszkaniec wyraża zgodę na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i godzi się na wszelkie niedogodności z tym związane. Natomiast Gmina zobowiązała się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji projektu, tj. wyłoni wykonawców montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy dostarczą elementy składowe (towary) niezbędne do ich montażu i wykonają usługę montażu oraz obsługę geodezyjną i nadzór inwestorski zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, ustali harmonogram realizacji projektu, będzie sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz dokona rozliczenia finansowego przedmiotowych projektów.

Nieruchomości mieszkańców ujęte do realizacji projektów nie są wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej, zamontowane na nich przydomowe oczyszczalnie ścieków będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych.

Na podstawie zawartych umów mieszkańcy wniosą jednakowe opłaty na rzecz Gminy bez względu na przepustowość, a tym samym wartość zamontowanej im przydomowej oczyszczalni ścieków, w wysokości 5.000,00 zł, która będzie zawierać wkład własny mieszkańca w kosztach kwalifikowalnych projektu oraz podatek VAT od wniesionego wkładu własnego. Opłata będzie wnoszona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę na mieszkańca.

Dodatkowo każdy mieszkaniec zobowiązał się do samodzielnego sfinansowania kosztu podłączenia budynku mieszkalnego do przydomowej oczyszczalni ścieków oraz sfinansowania innych kosztów niekwalifikowanych projektu w przypadku ich wystąpienia, czyli nieprzewidywalnych kosztów nie objętych refundacją z środków Unii Europejskiej, w wysokości przypadającej na jego nieruchomość poprzez bezpośrednią zapłatę tych kosztów wykonawcy tych robót lub poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na konto bankowe Gminy, w terminie 14 dni po podaniu informacji o tych kosztach na stronie internetowej (...).

Zobowiązanie się mieszkańca do wniesienia opłat za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków było warunkiem koniecznym do ujęcia go w projekcie i do zamontowania w przyszłości oczyszczalni na jego nieruchomości oraz pozostawać będzie w bezpośrednim związku ze świadczeniem przez Gminę usług realizowanych na rzecz mieszkańców.

Niedokonanie przez mieszkańca wpłaty w terminie i wysokości określonej w umowie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i skutkować będzie rozwiązaniem umowy. Umowa będzie ulegała rozwiązaniu również w przypadku utraty tytułu prawnego do nieruchomości i nierealizowania przez uczestnika projektu postanowień umowy. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z winy uczestnika projektu, będzie on zobowiązany do zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę na montaż na jeg o nieruchomości przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pozostałe koszty kwalifikowalne będą pokryte przez Gminę ze środków, które będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (63,63%) oraz ze środków własnych Gminy.

Zawarte umowy przewidują możliwość odstąpienia od zawartych umów zarówno przez mieszkańców jak i Gminę.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

1.

gdy nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach realizacji operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pomiędzy Gminą a Instytucją Zarządzającą programem,

2.

mieszkaniec nie realizuje zobowiązań wynikających z zawartej umowy,

3.

rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości zawartej pomiędzy stronami.

W przypadku, gdyby Gmina nie otrzymała dofinansowania projektów, to zaniechałaby realizacji przedmiotowych projektów, gdyż Gminę pomimo odpłatności ze strony mieszkańców nie będzie stać na sfinansowanie ich realizacji ze środków własnych. W przypadku braku dofinansowania znaczna część mieszkańców (a może nawet wszyscy) zrezygnowałaby z udziału w realizacji projektów, gdyż nie jest ich stać partycypować w większych kosztach projektów.

Wykonawcy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego wyłonieni przez Gminę w przetargu nieograniczonym, wykonają na jej zlecenie dostawę i usługę bezpośrednio na rzecz mieszkańców Gminy, czyli dostarczą elementy składowe (towary) niezbędne do montażu i wykonają usługę montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mieszkańców oraz inne usługi z tym związane.

Natomiast Gmina wykonała i wykona w przyszłości na rzecz mieszkańców wszelkie działania niezbędne z realizacją projektu, tj. wykonała już dokumentację projektowo-kosztorysową i analizę efektywności kosztowej niezbędne do uzyskania dofinansowania projektów oraz przygotowała i złożyła wnioski o dofinansowanie, w przyszłości zabezpieczy rzeczową realizację projektu, tj. przygotuje dokumentację przetargową i wyłoni wykonawców przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zapewni obsługę geodezyjną i nadzór inwestorski, będzie sprawować bieżący nadzór nad przebiegiem prac, przeprowadzi odbiory końcowe oraz dokona rozliczenia finansowego przedmiotowych projektów.

Dokładne wartości kosztów będą znane uczestnikom projektów po wyłonieniu wszystkich wykonawców poszczególnych zadań ujętych w projektach, co również zostanie podane na stronie internetowej Gminy.

Mieszkaniec nie otrzyma bezpośredniego dofinansowania. Otrzymane przez Gminę dofinansowanie nie będzie przeznaczone na dopłaty do ceny przydomowych oczyszczalni ścieków dla każdego mieszkańca. Dofinansowanie zostanie wykorzystane tylko i wyłącznie do pokrycia 63,63% kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez Gminę i związanych z realizacją projektów. Nie będzie ono wykorzystane przez Gminę do sfinansowania jakiejkolwiek, dowolnej, ogólnej działalności Gminy. Uzyskane dofinansowanie zostanie prze znaczone przez Gminę na sfinansowanie poniesionych kosztów dostawy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz innych niezbędnych działań związanych z realizacją projektów i ujętych we wnioskach o ich dofinansowanie.

Środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpływać będą na wyodrębniony rachunek Gminy założony w celu realizacji projektów, z którego Gmina będzie regulować zobowiązania wobec wykonawców.

Istotą realizacji projektów polegających na montażu przez Gminę przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mieszkańców jest świadczenie kompleksowej usługi oczyszczania ścieków, w ramach której Gmina również z pomocą podmiotów trzecich (wykonawców) wykona następujące czynności:

* montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców;

* udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia, a po upływie tego okresu do przekazania im na własność bez dodatkowej odpłatności;

* zapewnienie niezbędnych napraw i konserwacji urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach serwisu gwarancyjnego udzielonego Gminie przez ich wykon awcę.

Powyższy zestaw świadczeń traktowany jest przez Gminę jako jedno świadczenie złożone (kompleksowa usługa oczyszczania ścieków), z tytułu którego pobrana zostanie jedna, z góry ustalona opłata. W zakres usługi Gminy nie wchodzi natomiast wykonywanie czynności i ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków określonych w instrukcji eksploatacji. Te czynności i koszty będą ponosić i wykonywać we własnym zakresie mieszkańcy.

Zgodnie z zawartymi umowami przydomowe oczyszczalnie ścieków pozostają własnością Gminy przez cały okres trwałości projektów, tj. przez 5 lat od dnia zatwierdzenia końcowych wniosków o płatność z realizacji projektów. Z tego też względu mieszkańcy nie są upoważnieni do rozporządzania przydomowymi oczyszczalniami ścieków faktycznie czy prawnie, nie mogą w żaden sposób bez zgody Gminy w nie ingerować. Mieszkańcy z kolei ponoszą wszelkie koszty i opłaty związane z ich eksploatacją. W przypadku uszk odzenia przydomowej oczyszczalni ścieków nie objętej gwarancją (np. celowego lub nieumyślnego uszkodzenia, uszkodzenia powstałego w wyniku niewłaściwej eksploatacji) mieszkaniec zobowiązany jest do pokrycia kosztów jej naprawy.

Przez cały okres trwania umowy mieszkaniec zobowiązuje się do zapewnienia Gminie, a także osobom przez nią wskazanym, bezpłatnego dostępu do zainstalowanych urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków.

Koszty związane z realizacją projektów obejmują koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi, koszt analizy efektywności kosztowej, koszt montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, koszt obsługi geodezyjnej oraz koszt usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie ze stanowiskiem Gminy, usługa wykonywana przez Gminę mieści się w grupowaniu 37.00.11.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, tzn. jest usługą związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków objętą 8% stawką podatku VAT na podstawie poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Podatek VAT nie został zaliczony do kosztów kwalifikowalnych w przedmiotowych projektach. Do czasu otrzymania dofinansowania projekty będą realizowane przy użyciu środków własnych Gminy oraz środków wpłaconych przez uczestników projektów na rachunek bankowy Gminy. Gmina jest odpowiedzialna za wdrożenie projektów i będzie stroną umowy podpisywanej z wykonawcami montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, obsługi geodezyjnej oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Gmina jako beneficjent przedsięwzięcia w ramach realizacji projektów w 2021 r. będzie ponosić wydatki (zakup i montaż urządzeń, pełnienie nadzoru inwestorskiego, obsługę geodezyjną) w pełnej wysokości, zawierając stosowne umowy z wykonawcami poszczególnych usług. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki poniesione na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mieszkańców będą wystawione na Gminę. Faktury będą wystawiane odpowiednio dla wydatków poniesionych na zakup i mo ntaż przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na obsługę geodezyjną. Odrębne faktury będą wystawiane dla wydatków, które zostaną poniesione na nadzór inwestorski. Wcześniej zostały wystawione faktury za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysową oraz za analizę efektywności kosztowej. Wszystkie towary i usługi związane z realizacją przedmiotowych projektów na nieruchomościach mieszkańców Gminy, tj. dotyczące zakupu elementów składowych i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, będą wykorz ystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Czynności opodatkowane to wykonane usługi montażu (w tym dostawy i montaż urządzeń) oraz inne usługi związane z realizacją projektów, za które pobierane będą częściowo opłaty od mieszkańców Gminy uczestniczących w tych projektach.

Gmina będzie miała możliwość bezpośredniego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanych z wykonanymi czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Świadczenie dokonywane przez Gminę na rzecz mieszkańców w oparciu o umowę cywilnoprawną na dostawę i montaż będzie miało charakter świadczenia usług. Podstawą dla dokonania przez mieszkańców Gminy wpłaty na poczet współfinansowania montażu przydomowych oczyszczalni ścieków są umowy cywilnoprawne zawarte przez Gminę z poszczególnymi mieszkańcami. Gmina odprowadzi z tego tytułu podatek VAT należny. Jako podstawa opodatkowania zostanie przyjęta kwota wpłacona przez mieszkańców pomniejszona o należn y podatek VAT.

Po podpisaniu umów o dofinansowanie projektów zostaną ogłoszone przetargi nieograniczone mający na celu wyłonienie wykonawców montażu przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usług im towarzyszących.

Po wyłonieniu tych wykonawców zostaną pobrane od każdego właściciela nieruchomości biorącego udział w projekcie wpłaty w celu pokrycia części kosztów montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina wystawi wówczas faktury VAT właścicielom nieruchomości na wpłaty będące ich udziałem finansowym w kosztach projektu. Wpłaty właścicieli tych nieruchomości zostaną ujęte w budżecie Gminy z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wykonania przedmiotowych projektów.

Faktury VAT związane z realizacją przedmiotowych projektów wystawiane będą przez wykonawców na Gminę jako nabywcę. Ponadto Gmina może otrzymywać w przyszłości faktury związane z naprawami przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku ich awarii. Faktury za usuwanie awarii będą wystawiane na Gminę jako stronę umowy z wykonawcami przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nabyte towary i usługi związane z usuwaniem awarii przydomowych oczyszczalni ścieków zamontowanych na nieruchomościach mieszkańców Gminy, będą wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Usługi dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, analizy efektywności kosztowej, obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego stanowią usługi nierozerwalnie i bezpośrednio związane z dostawami i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Bez tych usług nie byłoby możliwe uzyskanie dofinansowania projektów, wyłonienie wykonawców przydomowych oczyszczalni ścieków, realizacja oraz rozliczenie przedmiotowych projektów. Pytanie: Czy stawka podatku VAT właściwa dla świadczonej p rzez Gminę na rzecz mieszkańców kompleksowej usługi oczyszczania ścieków wyniesie 8% ?

Wniosek uzupełniono w dniu 11 lutego 2021 r. oraz 2 kwietnia 2021 r. o następujące informacje: uściślenie rodzaj usługi wskazując, że przedmiotem wniosku jest usługa kompleksowa, polegająca na oczyszczaniu ścieków bytowych gospodarstwa domowego za pomocą wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców. W ramach tej usługi będą wykonywane niżej wymienione czynności pomocnicze:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków.

2. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców.

3. Udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia, a po upływie tego okresu do przekazania im na własność bez dodatkowej odpłatności.

Dostawa urządzeń oraz elementów wchodzących w skład kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wykonanie innych czynności wchodzących w zakres opisanego świadczenia na rzecz mieszkańców (montaż instalacji, podłączenie jej do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, próby, szkolenie użytkownika itp.) są ze sobą ściśle powiązane i nie można ich nabywać oddzielnie. Niewykonanie jakiejkolwiek czynności spowoduje, że usługa będzie niekompletna i nie może zostać przekazana mieszkańcom. Dlatego też w as pekcie gospodarczym tworzą one obiektywnie jedną całość nabywaną nierozłącznie.

Wnioskodawca nie jest w stanie określić stosunku ceny dostarczanego towaru (kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków) do czynności ich montażu wykonywanej w ramach świadczenia będącego przedmiotem wniosku, gdyż wykonawca przydomowej oczyszczalni ścieków w złożonej ofercie określił cenę ryczałtową jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o określonej przepustowości bez rozdzielania tej ceny na cenę dostarczanego towaru i na cenę czynności montażu. Wnioskodawcę interesuje wykonanie czynności zło żonej, gdyż za nią będzie dokonywać płatności.

Cena montażu przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje całość świadczenia związanego z ich dostawą i montażem. Wykonawca przydomowych oczyszczalni ścieków określił cenę ryczałtową jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o określonej przepustowości bez rozdzielania tej ceny na cenę dostarczanych towarów (przydomowej oczyszczalni ścieków) i na cenę czynności montażu.

Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawcę przyczynią się do oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy, przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu, a tym samym prowadzą do realizacji konkretnego celu publicznego, którym jest ochrona środowiska.

Realizacja zadania przyczyni się także do obniżenia kosztów wywozu ścieków w tych gospodarstwach, które to czynią. Dodatkowo zadanie przyczyni się do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Wnioskodawca w umowach zawartych z właścicielami nieruchomości zobowiązał się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji projektu, na którą się składa: wyłonienie wykonawcy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustalenie dla niego harmonogramu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz rozliczenie finansowe przedmiot owego projektu.

Niezbędność dla tych czynności polega na:

* wyłonieniu wykonawcy przydomowych oczyszczalni ścieków - wykonawca jest niezbędny w celu wykonania dostawy i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków,

* wyłonieniu nadzoru inwestorskiego - nadzór jest niezbędny do sprawdzenie właściwego wykonania zadania przez wykonawcę zgodnie z projektem wykonawczym,

* ustaleniu harmonogramu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków - niezbędny do właściwego i sprawnego wykonania zadania polegającego na montażu przydomowych oczyszczalni ściekó w,

* sprawowaniu bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac - bieżący nadzór mający na celu dochowanie przez wykonawcę właściwego tempa wykonywania zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem, utrzymanie kontaktu pomiędzy mieszkańcami a wykonawcą,

* przeprowadzeniu odbiorów końcowych - sprawdzenie właściwego wykonania umowy zawartej z wykonawcą,

* rozliczeniu finansowym przedmiotowego projektu - dokonanie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy zadania by móc dysponować zamontowaną przydomow ych oczyszczalni ścieków.

Właściciel nieruchomości jest zainteresowany nabyciem od Wnioskodawcy jednego złożonego świadczenia, by móc korzystać z zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w celu oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego. Wykonanie poszczególnych odrębnych czynności nie przyniesie mu żadnych efektów, żadnej korzyści, dlatego też nie będzie nimi zainteresowany.

Wykonawca przydomowych oczyszczalni ścieków będzie miał obowiązek udzielić Wnioskodawcy minimum 60-miesięcznej gwarancji na ich prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie. Aby to zapewnić będzie musiał przeprowadzać w tym okresie konserwację urządzeń wchodzących w skład przydomowych oczyszczalni ścieków, które wymagają przeprowadzenia takiej konserwacji. W przypadku wystąpienia awarii elementów składowych wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy, a jeżeli będzie to niemożliwe, to będzie musiał w ymienić je na nowe. Usuwanie awarii będzie się odbywało na każde wezwanie Wnioskodawcy, natomiast konserwacja będzie przeprowadzana w terminach wskazanych przez producentów poszczególnych elementów.

(...)

UZASADNIENIE występowania świadczenia kompleksowego (usługi).

Należy podkreślić, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Aby móc wskazać, że dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), powinno składać się ono z różnych czynności (np. dostaw różnych towarów), których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie kompleksowe składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne czynności pomocnicze. Natomiast czynność należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez czynność główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać czynności głównej bez czynności pomocniczej.

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, świadczenie nie powinno być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będzie jedno świadczenie kompleksowe, obejmujące kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład wykonywanego świadczenia wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu świadczenia złożonego kompleksowego.

Stanowisko takie przedstawił również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r., nr C-349/96 stwierdzając, że: "Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej".

Odnosząc się do zagadnienia będącego przedmiotem wniosku, wskazać również należy, że:

* w wyroku TSUE z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen, Trybunał wskazał, że po pierwsze, z art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy wynika, że każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną, a po drugie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania podatku VAT. W ocenie Trybunału, aby określić, czy mamy do czynienia z jednym świadczeniem, należy przede wszystkim poszuka ć elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem ustalenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie (pkt 20 wyroku). Podobnie jest w przypadku, jeśli dwa (lub więcej) świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako przeciętny konsument, są tak ściśle związane, że stanowią one obiektywnie jedno tylko nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter szt uczny (punkt 22 wyroku),

* w wyroku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP Trybunał wskazał, że aby móc uznać, że ogół świadczeń zapewnianych przez wynajmującego najemcy stanowi jedno świadczenie, należy zbadać, czy wykonywane świadczenia stanowią jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, czy też obejmują one świadczenie główne, względem którego pozostałe świadczenia mają charakter dodatkowy (pkt 22 wyro ku).

Charakter danego świadczenia należy oceniać biorąc pod uwagę punkt widzenia nabywcy oraz cechy charakterystyczne tego świadczenia (vide: wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie C-425/06 Part Service srl, ECLI:EU:C:2008:108, pkt 51-53; z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07 RLRE Tellmer Property sro, ECLI:EU:C:2009:365, pkt 17-19 oraz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-461/08 Don Bosco Onroerend Goed BV, ECLI:EU:C:2009:722, pkt 36-38).

Podsumowując zatem powyższe, świadczenie kompleksowe ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy, dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówcz as świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej), niezależnie opodatkowane świadczenia.

W analizowanej sprawie Gmina wykonywać będzie na rzecz mieszkańców kompleksową usługę oczyszczania ścieków bytowych gospodarstw domowych przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie świadczeniem głównym jest usługa polegająca na zapewnieniu oczyszczania ścieków przy pomocy przydomowych oczyszczalni ścieków, natomiast świadczeniami pomocniczymi, bez których świadczenie usługi głównej byłoby niemożliwe, są wskazane przez Wnioskodawcę czynności, tj. wykonanie dokumentacji proje ktowej odrębnie dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków; montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność mieszkańców oraz udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia, a po upływie tego okresu do przekazania im na własność bez dodatkowej odpłatności.

Jak wynika z wniosku, właściciel nieruchomości jest zainteresowany nabyciem od Wnioskodawcy jednego złożonego świadczenia, by móc korzystać z zamontowanej przydomowej oczyszczalni ścieków w celu oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego. Wykonanie poszczególnych odrębnych czynności nie przyniesie mu żadnych efektów, żadnej korzyści, dlatego też nie będzie nimi zainteresowany. Niewykonanie jakiejkolwiek czynności spowoduje, że usługa będzie niekompletna i nie może zostać przekazana mieszkańcom. Dlatego też w aspekcie gospodarczym tworzą one obiektywnie jedną całość nabywaną nierozłącznie. Usługa główna - oczyszczanie ścieków bytowych gospodarstwa domowego za pomocą wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców, stanowi jedno z zadań własnych Gminy. Usługi pomocnicze (wykonanie dokumentacji projektowej odrębnie dla każdej przydomowej oczyszczalni ścieków; montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach stanowiących własność mies zkańców oraz udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia, a po upływie tego okresu do przekazania im na własność bez dodatkowej odpłatności) stanowią czynności, których celem jest w szczególności należyte wykonywanie usługi oczyszczania ścieków.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy należy stwierdzić, że czynności opisane we wniosku, podejmowane przez Wnioskodawcę, mają charakter kompleksowy i zmierzają do wykonania jednego zadania jakim jest zapewnienie oczyszczania ścieków przy pomocy wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków. Przy czym świadczeniem głównym jest usługa oczyszczania ścieków, a usługami pomocniczymi są: wykonanie dokumentacji projektowej, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mie szkańców oraz udostępnienie przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom do korzystania przez 5 lat od dnia odbioru technicznego urządzenia, a po upływie tego okresu do przekazania im na własność bez dodatkowej odpłatności.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi.

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacja ch wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

* niniejszych zasad metodycznych,

* uwag do poszczególnych sekcji,

* schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

* symbole grupowań,

* nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

* grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

* usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

* usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja E Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja E obejmuje:

* wodę w postaci naturalnej,

* wodę leczniczą i wody termalne,

* usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

* handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

* usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

* osady ze ścieków kanalizacyjnych,

* odpady,

* pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,

* pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,

* usługi związane ze zbieraniem odpadów,

* u sługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

* usługi związane ze składowaniem odpadów,

* usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

* usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

* surowce wtórne,

* transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,

* usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

* sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

* usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.

W sekcji E zawarty jest m.in. dział 37 "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH", który obejmuje:

* obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,

* usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),

* usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych);

* usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,

* usługi związane z oczyszczaniem ścieków (włączając ścieki przemysłowe, ścieki pochodzące z gospodarstw domowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,

* usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Dział ten nie obejmuje:

* usług w zakresie odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanych w 39.00.11.0,

* usług w zakresie czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Uwzględniając powyższe, usługa kompleksowa świadczona przez Wnioskodawcę spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 37 "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1. kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

3. wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano PKWiU ex 37 - "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy przez oznaczenie ex rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

Opisana we wniosku usługa kompleksowa mieści się w grupowaniu PKWiU 37 i jest usługą związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem stawką właściwą dla opodatkowania tej usługi jest - na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy - stawka podatku w wysokości 8%.

Informacje dodatkowe.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do świadczenia kompleksowego tożsamego pod każdym względem ze świadczeniem kompleksowym będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do świadczenia kompleksowego będącego jej przedmiotem, które zostało wykonane po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 3 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* świadczenie kompleksowe, będące przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąp ieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do świadczenia kompleksowego, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl