0112-KDSL2-1.440.362.2021.2.SS, WIS USŁUGA – najem domu na rzecz operatora, który będzie podnajmował dom osobom prywatnym... - OpenLEX

0112-KDSL2-1.440.362.2021.2.SS - WIS USŁUGA – najem domu na rzecz operatora, który będzie podnajmował dom osobom prywatnym (turystom) w celu pobytu krótkoterminowego

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.362.2021.2.SS WIS USŁUGA – najem domu na rzecz operatora, który będzie podnajmował dom osobom prywatnym (turystom) w celu pobytu krótkoterminowego

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) SPÓŁKA AKCYJNA, z dnia 6 grudnia 2021 r. (data wpływu 14 grudnia 2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 9 lutego 2022 r. (data wpływu 15 lutego 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - najem domu na rzecz Operatora, który będzie podnajmował dom osobom prywatnym (turystom) w celu pobytu krótkoterminowego.

Opis usługi: Wnioskodawca jest właścicielem domu, który zamierza oddać w najem na cele krótkotrwałego pobytu klientów o charakterze turystycznym. W celu efektywnego wykorzystywania domu do celów zarobkowych, Wnioskodawca podpisał umowę z Operatorem zajmującym się m.in. prezentowaniem domu na portalach internetowych, prowadzeniem sprzedaży, wymianą korespondencji z klientami, obsługą rezerwacji, podejmowaniem gości i bieżącym utrzymaniem domu np. w zakresie prac porządkowych, a także raportowaniem transakcji do Podatnika. Operator będzie pobierał od turystów nocujących w domu Wnioskodawcy opłaty na podstawie zawartych z klientami umów. Operator będzie zawierał z podnajemcami umowy we własnym imieniu, na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie stroną w transakcjach zawieranych z osobami nocującymi w jego domu, a jedynie z Operatorem. Dom posiada pełne umeblowanie i wyposażenie umożliwiające zaspokojenie potrzeb klientów zainteresowanych krótkoterminowym pobytem. Spółka nie zamierza realizować funkcji wynajmu domu na cele mieszkaniowe. Umowa najmu będąca przedmiotem wniosku została zawarta na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy najmu będącej przedmiotem wniosku wynosi 1 miesiąc. Wydanie domu nastąpi poprzez przekazanie kluczy najemcy. Odbiór nastąpi poprzez zwrócenie kluczy Spółce oraz przekazanie domu w stanie niepogorszonym ponad normalne użycie. Najemca nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji. Nieruchomość nie jest wyposażona w recepcję. Celem najmu jest podnajmowanie nieruchomości turystom w celach najmu krótkoterminowego. Nie będzie możliwości zameldowania na pobyt stały osoby przebywającej w lokalu.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 68

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 15 lutego 2022 r. o doprecyzowanie opisu usługi.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

Spółka (...) Sp.j. (dalej: Wnioskodawca, Spółka lub Podatnik) jest właścicielem domu położonego w pobliżu (...). Wnioskodawca jest jednocześnie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Dom posiada pełne umeblowanie i wyposażenie umożliwiające zaspokojenie potrzeb klientów zainteresowanych krótkoterminowym pobytem. Spółka nie zamierza realizować funkcji wynajmu domu na cele mieszkaniowe. Jej celem jest, przy pomocy posiadanego domu, świadczenie usług zakwaterowania polegających na oddaniu domu w najem na cele krótkotrwałego pobytu klientów o charakterze turystycznym.

W związku z tym, że siedziba Spółki jest oddalona od miejsca położenia posiadanej nieruchomości, bezpośrednia obsługa klientów zainteresowanym najmem na pobyt krótkotrwały przez Podatnika byłaby znacząco utrudniona. Z uwagi na to, w celu efektywnego wykorzystywania domu do celów zarobkowych, Wnioskodawca podpisał umowę z pośrednikiem (dalej: Operator lub Pośrednik) zajmującym się m.in. prezentowaniem apartamentu na portalach internetowych, prowadzeniem sprzedaży, wymianą korespondencji z klientami, obsługą rezerwacji, podejmowaniem gości i bieżącym utrzymaniem domu np. w zakresie prac porządkowych, a także raportowaniem transakcji do Podatnika. Operator będzie pobierał od turystów nocujących w domu Wnioskodawcy opłaty na podstawie zawartych z klientami umów. Bez wsparcia Operatora Spółka nie zdecydowałaby się na prowadzenie tego typu działalności, bowiem technicznie nie byłaby w stanie obsłużyć pobytu turystów.

Operator będzie zawierał z podnajemcami umowy we własnym imieniu, na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie stroną w transakcjach zawieranych z osobami nocującymi w jego domu, a jedynie z Operatorem. Po stronie Spółki będzie należało pokrycie kosztów eksploatacji domu takich jak: koszty opłat za energię elektryczną i ogrzewanie, gospodarowania odpadami, wodę, ścieki, Internet, fundusz remontowy, podatki, opłaty itp. Spółka planuje wystawiać Operatorowi faktury za usługi najmu ze stawką VAT 8% ze względu na fakt przeznaczenia domu na cele świadczenia usług najmu krótkoterminowego dla turystów.

Z tytułu podnajmu obiektu klientom Pośrednik będzie pobierał należność (czynsz podnajmu) od klientów i będzie ewidencjonował swoją sprzedaż w urządzeniach fiskalnych i rejestrach. Operator z racji obsługi krótkotrwałego wynajmu turystycznego będzie otrzymywał wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym z każdej zawartej umowy. Spółka będzie wystawiała Pośrednikowi faktury za czynsz najmu na podstawie miesięcznego zestawienia zawartych przez niego umów z klientami w wartości wynikającej z tychże umów pomniejszonej o należną Operatorowi prowizję.

Jak wynika z takiego sposobu rozliczania, wartość usługi pośrednictwa nie będzie fakturowana odrębnie, a Wnioskodawca faktycznie będzie udostępniał dom Operatorowi tylko i wyłącznie w okresach, w których Operator będzie podnajmował ten dom dalej turystom.

Zawarta z Operatorem umowa wyraźnie wskazuje cel, w jakim dom Wnioskodawcy może być wykorzystywany celem tym jest świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania. Zarówno Operator jak i Wnioskodawca mogą uzyskać wynagrodzenie wyłącznie w przypadku zrealizowania usługi takiego zakwaterowania.

Wniosek uzupełniono w dniu 15 lutego 2022 r. o następujące informacje:

1. Przedmiotem najmu jest dom.

2. Umowa najmu będąca przedmiotem wniosku została zawarta na czas nieoznaczony.

3. Okres wypowiedzenia umowy najmu będącej przedmiotem wniosku wynosi 1 miesiąc.

4. Wydanie domu nastąpi poprzez przekazanie kluczy najemcy. Odbiór nastąpi poprzez zwrócenie kluczy Spółce oraz przekazanie domu w stanie niepogorszonym ponad normalne użycie.

5. Najemca nie jest zobowiązany do uiszczenia kaucji.

6. Nieruchomość nie jest wyposażona w recepcję.

7. Celem najmu jest podnajmowanie nieruchomości turystom w celach najmu krótkoterminowego.

8. Nie będzie możliwości zameldowania na pobyt stały osoby przebywającej w lokalu.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi.

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja L Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI". W ramach tej sekcji mieści się:

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych,

- usługi agencji nieruchomości,

- usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie (włączając usługi w zakresie wyceny).

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 68 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI". Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dział ten obejmuje:

- usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostałe usługi związane z nieruchomościami, takie jak: wycena nieruchomości; usługi te mogą być prowadzone na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,

- realizację projektów budowlanych, na użytek własny lub na wynajem,

- zarządzanie nieruchomościami.

Dział ten nie obejmuje:

- realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

- usług związanych z podziałem ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanych w 42.99.29.0,

- usług hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 55.

Należy zauważyć, że dział 55 "USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM" zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) obejmuje:

- usługi w zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym,

- usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy okres studentów, osób pracujących i pozostałych osób.

Dział ten nie obejmuje: - usługi w zakresie zapewnienia długotrwałego zakwaterowania, jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji L.

Uwaga: niniejszy dział obejmuje zapewnienie wyłącznie zakwaterowania i/lub zakwaterowania z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych.

W tym miejscu tutejszy organ wyjaśnia, że - jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego - Wnioskodawca zamierza oddać w najem dom na cele krótkotrwałego pobytu klientów o charakterze turystycznym. Wnioskodawca podpisał umowę z Operatorem zajmującym się m.in. prezentowaniem domu na portalach internetowych, prowadzeniem sprzedaży, wymianą korespondencji z klientami, obsługą rezerwacji, podejmowaniem gości i bieżącym utrzymaniem domu np. w zakresie prac porządkowych, a także raportowaniem transakcji do Podatnika. Operator będzie zawierał z podnajemcami umowy we własnym imieniu, na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie stroną w transakcjach zawieranych z osobami nocującymi w jego domu, a jedynie z Operatorem. Dom posiada pełne umeblowanie i wyposażenie umożliwiające zaspokojenie potrzeb klientów zainteresowanych krótkoterminowym pobytem. Umowa najmu będąca przedmiotem wniosku została zawarta na czas nieoznaczony. Okres wypowiedzenia umowy najmu będącej przedmiotem wniosku wynosi 1 miesiąc. Wydanie domu nastąpi poprzez przekazanie kluczy najemcy. Celem najmu jest podnajmowanie nieruchomości turystom w celach najmu krótkoterminowego.

W związku z tym, Wnioskodawca nie będzie brał udziału w świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania, a więc nie będzie podmiotem świadczącym usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Jak wskazuje opis sprawy, to Operator zajmie się zakwaterowaniem podmiotów trzecich, natomiast Wnioskodawca będzie świadczyć usługę wynajmu domu na rzecz Operatora.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności świadczenia opisanej usługi należy stwierdzić, że usługa, która będzie świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Operatora nie będzie stanowić usługi sklasyfikowanej w dziale PKWiU 55 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem złożonego wniosku spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 68 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym - w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Świadczona przez Wnioskodawcę, na warunkach opisanych we wniosku, usługa najmu domu na rzecz Operatora, który będzie udostępniał dom osobom prywatnym (turystom) w celu pobytu krótkoterminowego, mieści się w dziale 68 PKWiU. Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl