0112-KDSL2-1.440.226.2022.3.MC - WIS Usługa - udostępnianie pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy - 8%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.226.2022.3.MC WIS Usługa - udostępnianie pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 26 października 2022 r. (data wpływu 4 listopada 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 5 stycznia 2023 r. (data wpływu 11 stycznia 2023 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - udostępnianie pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy

Opis usługi:

Usługa polega na udostępnianiu pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy - faktury wystawiane są na rzecz pracodawcy. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na trzech poziomach znajdują się pokoje, łazienki z toaletami, kuchnie i aneks wypoczynkowy. Pokoje są umeblowane, a łóżka wyposażone w pościel. W łazienkach są prysznice, pralka automatyczna oraz podstawowe środki higieny osobistej. Kuchnie wyposażone są w sprzęt AGD oraz podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. Cena za usługę ustalana jest na podstawie obowiązujących w regionie cen rynkowych i jest to stawka (...) zł netto za osobodzień. Ustalone wynagrodzenie obejmuje podnajem pokoi oraz wszelkie koszty zużytych mediów. Wraz z wynajmowanymi pokojami pracownicy mają dostęp do źródeł energii, telewizji oraz internetu. Koszty zużycia ww. mediów wliczone są w cenę za osobodzień i nie są limitowane. Podnajmujący pokoje nie ma możliwości zawarcia umowy z innymi dostawcami mediów. Nie ma okresu wypowiedzenia podnajmu pokoi. Nabywca nie uiszcza kaucji zabezpieczającej. W obiekcie nie ma recepcji, a ilość osób zamieszkujących w danym momencie jest ustalona z wynajmującym obiekt przedsiębiorcą. Zakwaterowani pracownicy nie mają możliwości zameldowania się na pobyt stały w udostępnionych pokojach.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 55

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ea pkt 2 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 11 stycznia 2023 r. o doprecyzowanie opisu usługi oraz przesłanie kopii faktury i regulaminu korzystania z pokoi.

W treści wniosku przedstawiono następujący opis usługi

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą wynajmującym od innego przedsiębiorcy budynki mieszkalne wielorodzinne. Każdy z budynków jest dwupoziomowy. Każdy poziom składa się z kilku pokoi, aneksu kuchennego i łazienki. Pokoje są umeblowane, a łóżka wyposażone w pościel. W łazience znajduje się prysznic, pralka automatyczna oraz podstawowe środki higieny osobistej. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD oraz podstawowe artykuły gospodarstwa domowego i można samodzielnie przygotować posiłek. Pracownicy danej firmy przebywają na kwaterze kilka dób. Po wykonanej pracy mogą odpocząć, przyrządzić sobie posiłek, zadbać o higienę osobistą, itp.

W obiekcie nie ma recepcji, a ilość osób zamieszkujących w danym momencie jest ustalona z wynajmującym obiekt przedsiębiorcą.

W wybranym przez siebie terminie zgłasza się do Wnioskodawcy przedsiębiorca, który potrzebuje kwater dla swoich pracowników. Wnioskodawca nie podpisuje żadnej umowy na piśmie. Potwierdzeniem na wykonanie usługi jest wystawiona przez Wnioskodawcę faktura. Faktura jest wystawiona dla przedsiębiorstwa, a nie bezpośrednio dla jego pracowników. W opisie ujęty jest termin pobytu i ilość osób. Płatność wyrażana jest w złotych polskich za osobodzień. Faktura opłacana jest po zakończonej usłudze gotówką lub przelewem bankowym.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 19 grudnia 2022 r., Wnioskodawca udzielił następujących informacji:

1. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą wynajmującym od osoby prywatnej budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. (...). Budynek jest trzypoziomowy.

I poziom składa się z: 3 pokoi, łazienki z toaletą i kuchni.

II poziom składa się z: 4 pokoi, 3 łazienek z toaletami, 2 kuchni.

III poziom składa się z: 3 pokoi, toalety, łazienki z toaletą, kuchni, aneksu wypoczynkowego. Pokoje są umeblowane, a łóżka wyposażone w pościel. W łazienkach są prysznice, pralka automatyczna oraz podstawowe środki higieny osobistej. Kuchnie wyposażone są w sprzęt AGD oraz podstawowe artykuły gospodarstwa domowego.

2. Usługa polega na:

- umowie ustnej z innym przedsiębiorcą,

- przekazaniu kluczy do pokoi,

- zakwaterowaniu się pracowników,

- pobycie wynajmujących,

- zakończeniu usługi najmu - zwrot kluczy, odbiór faktury, uregulowanie płatności.

3. Podnajem pokoi będący przedmiotem wniosku odbywa się na okres 6 dób dla trzech osób w terminie 01.11.2022-07.11.2022.

4. W cenie podnajmu pokoi jest nocleg, możliwość skorzystania z łazienki oraz z aneksu kuchennego, celem przygotowania i spożycia posiłków. W cenie podnajmu jest też możliwość korzystania z telewizji oraz Internetu. Poza tym Wnioskodawca nie zapewnia żadnych dodatkowych świadczeń.

5. Cena za usługę ustalana jest na podstawie obowiązujących w regionie cen rynkowych i jest to stawka (...) zł netto za osobodzień. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury, gotówką, w miejscu zakwaterowania pracowników.

6. Ustalone wynagrodzenie obejmuje podnajem pokoi oraz wszelkie koszty zużytych mediów.

7. Wynagrodzenie za udostępnianie podnajmowanych pokoi w trakcie najmu nie ulega zmianie.

8. Wraz z wynajmowanymi pokojami pracownicy mają dostęp do źródeł energii, telewizji oraz internetu. Koszty zużycia ww. mediów wliczone są w cenę za osobodzień i nie są limitowane. Podnajmujący pokoje nie ma możliwości zawarcia umowy z innymi dostawcami mediów.

9. Wydanie i odbiór pokoi odbywa się na tych samych zasadach: a więc w momencie przybycia pracowników Wnioskodawca wydaje klucze do odpowiednich pokoi, a w momencie opuszczenia pokoi, sprawdza ich stan i odbiera klucze. Dostęp do wspólnych pomieszczeń typu kuchnia i łazienka jest nieograniczony.

10. Nie ma okresu wypowiedzenia podnajmu pokoi, ponieważ czas wynajmu jest zbyt krótki (sześć dób).

11. Nabywca nie uiszcza kaucji zabezpieczającej.

12. Za uszkodzenia w podnajętych pokojach odpowiedzialność ponosi wynajmujący przedsiębiorca, co określa Regulamin (w regulaminie określany jako "klient").

13. Osoby zamieszkujące pokoje to pracownicy. Zamieszkują je na czas wykonywanej pracy zleconej przez pracodawcę w określonym miejscu i czasie.

14. Celem usługi jest zaspokojenie potrzeb związanych z czasowym pobytem pracowników w wynajmowanych pokojach (odpoczynek, sen, przygotowanie i spożywanie posiłków, higiena osobista).

15. Zakwaterowani pracownicy nie mają możliwości zameldowania się na pobyt stały w udostępnionych pokojach.

16. Wnioskodawca nie będzie zawierał żadnych umów z pracownikami w celu zakwaterowania. Wszystkie ustalenia odbywają się w formie ustnej z Wynajmującym przedsiębiorcą.

17. Podnajemca względem Wnioskodawcy ma obowiązek prawidłowego i zgodnego z umową ustną wykorzystania wynajętych pokoi.

18. Przedmiotowe pokoje nie są wynajmowane turystom. Są tylko przeznaczone na wynajem dla pracowników.

19. Budynek, w którym świadczona jest usługa nie ma ustalonego kodu PKOB (budynek przy ul. (...)).

20. W pokojach nie ma rozmieszczonych regulaminów pisemnych. Regulaminy rozmieszczone są na korytarzach.

21. Pomiędzy Wnioskodawcą a wynajmującym nie jest zawierana żadna umowa na piśmie - umowa zawierana jest poprzez złożenie przez obie strony zgodnych oświadczeń woli ustnie.

Do ww. pisma ww. Wnioskodawca dołączył kopie: Regulaminu i faktury wystawionej za świadczoną usługę.

Z załączonego Regulaminu wynika m.in., że:

* Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby wynajmujące pokoje.

* Wszystkie usterki należy zgłaszać bezzwłocznie po ich zauważeniu.

* Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za zniszczenia i usterki wywołane z ich winy.

* Po opuszczeniu pokoju prosimy o oddanie kluczy obsłudze. W przypadku utraty klucza zostanie naliczona kara w wysokości (...) PLN/szt.

* Kwatery pracownicze nie są sprzątane podczas pobytu gości. Dopiero po ich opuszczeniu, chyba że organizator uzgodni inaczej.

W trybie przewidzianym w art. 200 § 1 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 19 stycznia 2023 r. nr 0112-KDSL2-1.440.226.2022.2.MC tut. organ wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w zakresie zebranego w sprawie materiału dowodowego. Postanowienie zostało skutecznie doręczone Stronie w dniu 8 lutego 2023 r. Strona nie skorzystała z ww. prawa wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem Sekcji I Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sekcja ta obejmuje "Usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja I obejmuje:

- usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe,

- usługi świadczone przez schroniska młodzieżowe oraz chaty lub domki,

- usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku,

- usługi świadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, włączając pola dla pojazdów kempingowych,

- tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych,

- usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu,

- usługi gastronomiczne,

- usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

- usługi stołówkowe,

- usługi przygotowywania i podawania napojów.

Sekcja ta nie obejmuje:

- gotowej żywności łatwo psującej się, takiej jak: kanapki, sklasyfikowanej w 10.89.16.0,

- sprzedaży detalicznej żywności, sklasyfikowanej w dziale 47,

- wynajmu nieruchomości mieszkalnych w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w 68.20.1,

- usług dyskotek i sal tanecznych (z wyłączeniem serwujących napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (PKWiU) dział 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem" obejmuje:

- usługi w zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym,

- usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy okres studentów, osób pracujących i pozostałych osób.

Dział ten nie obejmuje: - usług w zakresie zapewnienia długotrwałego zakwaterowania, jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji L.

Niniejsze grupowanie obejmuje zatem zapewnienie zakwaterowania na dłuższy okres osobom pracującym.

W tym miejscu należy odnieść się do samego pojęcia "zakwaterowanie". W związku z tym, że nie zostało ono zdefiniowane w ustawie, przy ustalaniu jego zakresu znaczeniowego należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, "zakwaterować" znaczy "przydzielić komuś miejsce czasowego zamieszkania". Z kolei "zakwaterować się" znaczy "zamieszkać gdzieś tymczasowo".

Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na udostępnianiu pokoi na rzecz przedsiębiorcy celem zakwaterowania pracowników na czas wykonywania pracy. Faktury za wykonanie usługi wystawiane są na rzecz pracodawcy. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na trzech poziomach znajdują się pokoje, łazienki z toaletami, kuchnie i aneks wypoczynkowy. Pokoje są umeblowane, a łóżka wyposażone w pościel. W łazienkach są prysznice, pralka automatyczna oraz podstawowe środki higieny osobistej. Kuchnie wyposażone są w sprzęt AGD oraz podstawowe artykuły gospodarstwa domowego. W cenie podnajmu pokoi jest nocleg, możliwość skorzystania z łazienki oraz z aneksu kuchennego, celem przygotowania i spożycia posiłków. W cenie podnajmu jest też możliwość korzystania z telewizji oraz Internetu. Cena za usługę ustalana jest na podstawie obowiązujących w regionie cen rynkowych i jest to stawka (...) zł netto za osobodzień. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie wystawionej przez Wnioskodawcę faktury, gotówką, w miejscu zakwaterowania pracowników. Ustalone wynagrodzenie obejmuje podnajem pokoi oraz wszelkie koszty zużytych mediów. Wraz z wynajmowanymi pokojami pracownicy mają dostęp do źródeł energii, telewizji oraz internetu. Koszty zużycia ww. mediów wliczone są w cenę za osobodzień i nie są limitowane. Podnajmujący pokoje nie ma możliwości zawarcia umowy z innymi dostawcami mediów. Nie ma okresu wypowiedzenia podnajmu pokoi. Nabywca nie uiszcza kaucji zabezpieczającej. Za uszkodzenia w podnajętych pokojach odpowiedzialność ponosi wynajmujący przedsiębiorca. W obiekcie nie ma recepcji, a ilość osób zamieszkujących w danym momencie jest ustalona z wynajmującym obiekt przedsiębiorcą. Zakwaterowani pracownicy nie mają możliwości zameldowania się na pobyt stały w udostępnionych pokojach.

Analiza przedstawionego opisu usługi, a także warunków jej świadczenia wskazuje, że należy uznać ją za jedno świadczenie, składające się z kilku elementów. Nabywający usługę udostępnienia pokoi przyjmuje, że Wnioskodawca dostarczy pracownikom, którzy będą korzystali z pokoi, miejsca noclegowe z pościelą oraz dostępem do łazienki, aneksu kuchennego, jak również mediów. Nabywca usługi w żaden sposób nie ma wpływu na ilość elementów tworzących tę usługę.

Zatem usługobiorca w ramach usługi udostępnienia pokoi otrzymuje jedno świadczenie składające się z kilku nierozerwalnie związanych ze sobą elementów (o których nie decyduje), dostępnych w ramach dokonanego zakupu. Wszystkie wskazane w opisie elementy w jednakowym stopniu tworzą jedną usługę zakwaterowania i w równym stopniu się na nią składają. Na usługę zakwaterowania - jak wynika ze specyfiki tej usługi - składają się bowiem udostępnienie pomieszczeń wyposażonych w podstawowe sprzęty (pokoje są umeblowane, a łóżka wyposażone w pościel, w łazienkach są prysznice, pralka automatyczna oraz podstawowe środki higieny osobistej, kuchnie wyposażone są w sprzęt AGD oraz podstawowe artykuły gospodarstwa domowego) z dostępem do mediów (w tym telewizja oraz internet). W efekcie usługę udostępnienia pokoi należy, w kontekście art. 42b ust. 5 ustawy, traktować jako jedną usługę (o której mowa w pkt 1 tego artykułu).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dział PKWiU 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem" jest klasyfikacją najbardziej odzwierciedlającą opisane powyżej świadczenie, ponieważ ww. usługa ma charakter tymczasowy, nie jest związana z pobytem stałym i nie jest świadczona w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych pracowników, którym są udostępniane pokoje.

Zatem z uwagi na swoją specyfikę, usługa będąca przedmiotem wniosku spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

W myśl art. 146ea ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 47 wskazano PKWiU 55 "Usługi związane z zakwaterowaniem".

W związku z powyższym, dla usługi będącej przedmiotem analizy, która mieści się w grupowaniu PKWiU 55 - "Usługi związane z zakwaterowaniem", ustawodawca w ustawie przewidział preferencyjną stawkę podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146ea pkt 2 ustawy oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z poz. 47 załącznika nr 3 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl