0112-KDSL2-1.440.141.2021.2.BK - WIS - trasowanie sieci wodociągowej - PKWiU 2015 71 - 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 18 sierpnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.141.2021.2.BK WIS - trasowanie sieci wodociągowej - PKWiU 2015 71 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 6 maja 2021 r. (data wpływu 11 maja 2021 r.) uzupełnionego pismem z dnia 1 lipca 2021 r. (data wpływu 7 lipca 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaj e niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - trasowanie sieci wodociągowej nienależącej do (...).

Opis usługi: Usługa trasowania sieci wodociągowej świadczona jest odpłatnie na sieciach niebędących własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca świadczy usługę niezależnie od podpisanej umowy o zaopatrzenie w wodę, gdyż świadczona jest na sieciach niebędących własnością (...). Usługa ta jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych innych podmiotów. Ponadto usługa będąca przedmiotem wniosku nie ma związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług w zakresie zaopatrzenia w wodę. W celu wyświadczenia usługi (...) wykonuje następujące czynności:

a.

przyjazd pracowników (...),

b.

zlokalizowanie armatury podziemnej,

c.

montaż nadajnika wieloczęstotliwościowego,

d.

lokalizacja przebiegu instalacji za pomocą lokalizatora wykrywającego sygnały generowane przez nadajnik,

e.

wskazanie zleceniodawcy przebiegu instalacji podziemnej,

f.

spisanie notatki służbowej z wykonanych czynności,

g.

odjazd pracowników (...).

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 71

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 1 lipca 2021 r. (data wpływu 7 lipca 2021 r.) poprzez doprecyzowanie opisu usługi oraz przesłanie druku zlecenia wykonania usługi i druku notatki służbowej na wykonanie usługi będącej przedmiotem wniosku.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

Usługa trasowanie sieci wodociągowej nienależącej do (...). Na wniosek klienta zlokalizowanie za pomocą specjalistycznego urządzenia sieci wodociągowej. Służby techniczne dysponują traserem, który przy pomocy lokalizatora wykrywającego sygnały generowane przez nadajnik wieloczęstotliwościowy określa przebieg sieci podziemnych.

W piśmie z dnia 1 lipca 2021 r. (data wpływu 7 lipca 2021 r.) Wnioskodawca wskazał:

1. Opis wykonania czynności będącej przedmiotem wniosku:

a. Przyjazd pracowników (...)

b. Zlokalizowanie armatury podziemnej.

c. Montaż nadajnika wieloczęstotliwościowego.

d. Lokalizacja przebiegu instalacji za pomocą lokalizatora wykrywającego sygnały generowane przez nadajnik.

e. Wskazanie zleceniodawcy przebiegu instalacji podziemnej.

f. Spisanie notatki służbowej z wykonanych czynności.

g. Odjazd pracowników (...)

2. Przedmiotowa usługa może być wykonywana na rzecz osó b fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osób prawnych.

3. Wnioskodawca świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych będących jego własnością. Usługa trasowania sieci wodociągowej świadczona jest odpłatnie na sieciach niebędących własnością Wnioskodawcy.

4. Wnioskodawca świadczy usługę niezależnie od podpisanej umowy o zaopatrzenie w wodę, gdyż świadczona jest na sieciach niebędących własnością (...). Usługa ta jes t niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych innych podmiotów.

5. Usługa będąca przedmiotem wniosku nie ma związku ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług w zakresie zaopatrzenia w wodę.

6. Celem usługi jest poznanie przebiegu instalacji wodociągowej pod ziemią. Efektem wyświadczenia usługi jest podanie przybliżonego jej przebiegu. Nabywca oczekuje, że pozna przebieg instalacji do niego należącej.

7. Klient zleca Wnioskodawcy przedmiotową usługę w przypadku gdy chce poznać lub zweryfikować przebieg podziemnej instalacji wodociągowej będącej jego własnością.

8. Usługa będąca przedmiotem wniosku nie ma na celu umożliwienia czy usprawnienia świadczenia usług podstawowych dostawy wody.

9. Trasowanie sieci wodociągowej odbywa się na podstawie zlecenia wykonania usługi diagnostyki sieci, natomiast po wykonanej usłudze sporządzona jest notatka służbowa.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacj ach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

* niniejszych zasad metodycznych,

* uwag do poszczególnych sekcji,

* schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

* symbole grupowań,

* nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

* grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

* usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

* usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja M Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja M obejmuje:

* usługi prawne,

* usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,

* usługi doradztwa podatkowego,

* usługi firm centralnych (head offices),

* usługi doradztwa związane z zarządzaniem,

* usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,

* usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

* usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

* usługi reklamowe,

* usługi badania rynku i opinii publicznej,

* usługi fotograficzne,

* usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,

* usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,

* pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,

* usługi weterynaryjne.

Sekcja ta nie obejmuje:

* usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

* usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

* realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

* wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,

* usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,

* usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,

* usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,

* usług sporządzania list adresowych i obsługi poczty, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,

* usług związanych z organizacją targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.1,

* prowadzenia państwowego za sobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,

* usług sądów i prokuratury, sklasyfikowanych w 84.23.11.0,

* usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

W sekcji M zawarty jest m.in. dział 71 "USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH", który obejmuje:

* usługi w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,

* usługi w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,

* badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 71 "USŁUGI ARCHITEKTONICZNE I INŻYNIERSKIE; USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ TECHNICZNYCH".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy - jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ opisana we wniosku usługa - trasowanie sieci wodociągowej nie należącej do (...), klasyfikowana jest do działu 71 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz nie została objęta obniżoną stawką podatku, podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl