0112-KDSL2-1.440.136.2022.4.SS - WIS USŁUGA - manualne testowanie systemu (…) (testowanie oprogramowania) - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.136.2022.4.SS WIS USŁUGA - manualne testowanie systemu (…) (testowanie oprogramowania) - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lipca 2022 r. (data wpływu 29 lipca 2022 r.), uzupełnionego pismami z dnia: 21 września 2022 r. (data wpływu 21 września 2022 r.), 12 października 2022 r. (data wpływu 12 października 2022 r.) oraz 4 listopada 2022 r. (data wpływu 7 listopada 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - manualne testowanie systemu (...) (testowanie oprogramowania)

Opis usługi: Wnioskodawca świadczy usługę polegającą na manualnym testowaniu systemu (...) (testowanie oprogramowania).

W ramach przedmiotowego świadczenia Wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

1)

sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów;

2)

wykonywanie dokumentacji testowej;

3)

analiza dokumentacji, specyfikacji i wymagania klientów celem poznania oczekiwanego wyniku aplikacji/funkcjonalności i zachowanie oprogramowania uznawanego za poprawne przez projektantów programu;

4)

porównywanie, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów;

5)

przekazywanie programu do finalnej akceptacji lub zgłaszanie wykrytych błędów/defektów do programistów (w ramach tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów);

6)

sprawdzenie funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego celem potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w programach;

7)

sprawdzenie, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji programu).

Do obowiązków Wnioskodawcy nie należy tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji); programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. Wnioskodawca nie dokonuje również żadnych ingerencji w kodzie źródłowym systemu (...), nie uczestniczy on w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz Spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

Specyfika testowania systemu (...) powoduje, że Wnioskodawca w tym zakresie nie działa w ramach umowy jako "twórca" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a celem usługi jest przetestowanie funkcjonalności oprogramowania tworzonego przez programistów i zgromadzenie odpowiednich danych do analizy zachowania tych funkcjonalności, które ma być dostosowane do potrzeb klienta, które samo w sobie nie stanowi "utworu".

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 62

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, art. 146ea pkt 1 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniach: 21 września 2022 r., 12 października 2022 r. i 7 listopada 2022 r. poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotowej usługi oraz wskazanie przykładowej umowy dotyczącej usługi będącej przedmiotem wniosku.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych (...). Obecnie Wnioskodawca prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw w zakresie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - działalność ta sklasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod poz. 62.01.Z.

Podatnik przeprowadza manualne testy systemu (...) (testowanie oprogramowania).

Wnioskodawca jako tester sprawdza nowe funkcjonalności, tworzonych przez programistów oraz wykonuje dokumentację testową. Istotą tego jest sprawdzenie czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane zgodnie z wytycznymi klientów, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne. Aby poprawnie przeprowadzić test manualny Wnioskodawca analizuje dokumentację, specyfikację i wymagania klientów, żeby wiedzieć jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji. W trakcie przeprowadzania testów manualnych Wnioskodawca dokonuje porównania, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów. Po zakończeniu testów, w zależności od wyniku, Wnioskodawca przekazuje je do finalnej akceptacji lub też zgłasza wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów).

Dodatkowo Wnioskodawca dokonuje sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach. Sposób przeprowadzenia takich testów jest tożsamy do standardowych procedur opisanych powyżej. Wśród czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych usług jest również sprawdzenie, czy testy przeprowadzane przez Wnioskodawcę w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji programu).

Wobec powyższego w ramach przeprowadzania manualnych testów systemu (...) dla Spółek, wyróżnia się następujące usługi:

1)

sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów;

2)

wykonywanie dokumentacji testowej;

3)

analiza dokumentacji, specyfikacji i wymagania klientów celem poznania oczekiwanego wyniku aplikacji/funkcjonalności i zachowanie oprogramowania uznawanego za poprawne przez projektantów programu;

4)

porównywanie, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów;

5)

przekazywanie programu do finalnej akceptacji lub zgłaszanie wykrytych błędów/defektów do programistów (w ramach tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów);

6)

sprawdzenie funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego celem potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w programach;

7)

sprawdzenie, czy testy przeprowadzane w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji programu).

Do obowiązków Wnioskodawcy nie należą tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji); programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. Wnioskodawca nie dokonuje również żadnych ingerencji w kodzie źródłowym systemu (...), nie uczestniczy on w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz Spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, iż na potrzeby podatku od towarów i usług usługę jaką jest przeprowadzanie manualnych testów systemu (...) (testowanie oprogramowania), należy zaklasyfikować wg Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług do grupowania 62.01.12.0.

W dniu 21 września 2022 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o poniższe informacje:

1. W ramach umowy zawartej w dniu (...), Wnioskodawca otrzymuje od Spółki zlecenia w formie protokołu uzgodnień, natomiast w ramach umowy zawartej w dniu (...). Wnioskodawca otrzymuje od Spółki zlecenia, które akceptuje w formie umowy wykonawczej.

2. Usługa realizuje cel przetestowania funkcjonalności oprogramowania tworzonych przez programistów i zgromadzenia odpowiednich danych do analizy zachowania tych funkcjonalności. Efektem wyświadczenia usługi jest potwierdzenie, czy dane oprogramowanie w końcowej wersji programu odpowiada oczekiwaniom klientów końcowych (klientów spółek, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy). Kontrahent w odniesieniu do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi oczekuje, iż Wnioskodawca sprawdzi, czy oczekiwania klientów końcowych, co do programu komputerowego zostały spełnione, czy nie ma żadnych błędów w programie, które utrudniłyby lub nawet uniemożliwiłyby korzystanie z oprogramowania.

3. Proces świadczenia usługi odbywa się w następujący sposób:

1)

sprawdzenie nowych funkcjonalności poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów w specjalnym programie komputerowym;

2)

sporządzenie w odpowiednim programie komputerowym dokumentacji, w której Wnioskodawca zawiera wyniki przeprowadzonych testów;

3)

porównanie wyników z dokumentacji z oczekiwaniami, które zgłosił Klient;

4)

przesłanie programu z odpowiednimi uwagami do programisty w celu poprawienia wykrytych błędów;

5)

następnie Wnioskodawca ponownie przeprowadza testy programu po dokonanych przez programistę zmianach,

6)

na końcu Wnioskodawca sprawdza, czy wprowadzone zmiany dają pozytywne rezultaty nie tylko w środowisku testowym, ale także w finalnej wersji programu poprzez fizyczne sprawdzenie programu - użytkowanie go.

4. Wykonywanie przedmiotowej usługi wymaga specjalistycznej wiedzy w dziedzinie informatyki z zakresu systemów (...). Wnioskodawca posiada umiejętności przetestowania oprogramowania i wykrycia w nim błędów.

5. W ramach umowy z dnia (...) Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawki godzinowej oraz ilości godzin jakie podatnik poświęcił na świadczenie usługi. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie czynności wymienione we wniosku.

Natomiast w ramach umowy z dnia (...) Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawki dziennej za świadczoną usługę oraz ilości dni, które Wnioskodawca poświęcił na świadczenie tej usługi. Wnioskodawca przesyła Spółce zestawienie ewidencji czasu oraz kosztów dodatkowych jakie poniósł Wnioskodawca w ramach świadczenia usługi manualnych testów systemu (...).

6. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano, iż wykonywaną działalnością gospodarczą (kody PKD) Wnioskodawcy są:

* 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem (przeważający),

* 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

* 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

* 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

* 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

* 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

* 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

* 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

* 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

* 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

* 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

* 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

* 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

7. Przedmiotowa usługa jest świadczona przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę w ramach działalności gospodarczej. W swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy przede wszystkim usługi informatyczne i pokrewne, a usługa przeprowadzania manualnych testów systemu (...) jest właśnie taką usługą. Dowodem wykonania usług są wystawiane przez Wnioskodawcę faktury.

Do niniejszego uzupełnienia Wnioskodawca załączył następujące dokumenty:

(...).

Ponadto, w piśmie z dnia 12 października 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że przykładową umową w przedmiotowej sprawie jest (...) zawarta w dniu (...) oraz (...) do ww. umowy.

Natomiast pismem z dnia 4 listopada 2022 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

1. Zgodnie z § (...) umowy o (...)" (...)".

Jest to standardowe postanowienie mające na celu zapewnienie kontrahentowi praw autorskich do ewentualnych wyników pracy Wnioskodawcy, jeżeli takie powstaną.

Celem usługi jest przetestowanie funkcjonalności oprogramowania tworzonego przez programistów i zgromadzenie odpowiednich danych do analizy zachowania tych funkcjonalności. Efektem wyświadczenia usługi jest potwierdzenie, czy dane oprogramowanie w końcowej wersji programu odpowiada oczekiwaniom klientów końcowych (klientów spółek, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy). W ramach świadczenia usług mogą powstać "utwory" w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ale, co istotne, nie będą mieć one formy programów komputerowych.

2. Celem świadczonej usługi jest przetestowanie funkcjonalności oprogramowania tworzonego przez programistów i zgromadzenie odpowiednich danych do analizy zachowania tych funkcjonalności, które ma być dostosowane do potrzeb klienta, które samo w sobie nie stanowi "utworu". Wnioskodawca podkreśla, że nie wykonuje czynności, które polegałyby na programowaniu i pisaniu kodu źródłowego.

W ramach świadczenia usług mogą jednak powstać "utwory" w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ale, co istotne, nie będą mieć one formy programów komputerowych.

3. Zgodnie z § (...) umowy o (...)" (...)". Zatem sama umowa zakłada, że Wnioskodawca może być "twórcą" w rozumieniu ww. ustawy.

Oczywiście jest to standardowe postanowienie mające na celu zapewnienie kontrahentom praw autorskich do ewentualnych wyników pracy Wnioskodawcy, które stanowią "utwory", jeżeli takie powstaną.

Specyfika testowania systemu (...) powoduje, że Wnioskodawca w tym zakresie nie działa w ramach umowy jako "twórca" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Wnioskodawca nie wykonuje bowiem czynności polegających na programowaniu i pisaniu kodu źródłowego, których rezultatem mogłyby być np. programy komputerowe, będące utworami w rozumieniu ww. ustawy.

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotowej usługi, które jest wypłacane Wnioskodawcy, nie ma charakteru honorarium za przekazanie lub udzielenie licencji do majątkowych praw autorskich do utworu lub prawa do artystycznego wykonania.

Jest to wynagrodzenie za zrealizowanie określonych zadań wynikających z zawartych umów. Jeżeli w toku świadczenia usług powstaną "utwory" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie praw do utworów.

Należy jednak podkreślić, że ewentualne przeniesienie praw autorskich do określonych utworów nie stanowi istoty świadczonej usługi i może pojawić się w ramach danego zlecenia jako efekt uboczny konkretnego zadania wymagającego realizacji i formy utrwalenia wyników tego zadania.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z

2015 r., poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że celem i ostatecznym rezultatem świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest manualne testowanie systemu (...) (testowanie oprogramowania). Aby poprawnie przeprowadzić test manualny Wnioskodawca analizuje dokumentację, specyfikację i wymagania klientów, żeby wiedzieć jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji. W trakcie przeprowadzania testów manualnych Wnioskodawca dokonuje porównania, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów. Po zakończeniu testów, w zależności od wyniku, Wnioskodawca przekazuje je do finalnej akceptacji lub też zgłasza wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów). Dodatkowo Wnioskodawca dokonuje sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach. Sposób przeprowadzenia takich testów jest tożsamy do standardowych procedur opisanych powyżej. Wśród czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych usług jest również sprawdzenie, czy testy przeprowadzane przez Wnioskodawcę w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji programu).

W ramach świadczenia usług mogą powstać "utwory" w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ale, co istotne, nie będą mieć one formy programów komputerowych. Jednakże Wnioskodawca zaznaczył, że specyfika testowania systemu (...) powoduje, że Wnioskodawca w tym zakresie nie działa w ramach umowy jako "twórca" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a celem usługi jest przetestowanie funkcjonalności oprogramowania tworzonego przez programistów i zgromadzenie odpowiednich danych do analizy zachowania tych funkcjonalności, które ma być dostosowane do potrzeb klienta, które samo w sobie nie stanowi "utworu". Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że przesłana przykładowa umowa zawiera standardowe postanowienia mające na celu zapewnienie kontrahentowi praw autorskich do ewentualnych wyników pracy Wnioskodawcy, jeżeli takie powstaną. Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne przeniesienie praw autorskich do określonych utworów nie stanowi istoty świadczonej usługi i może pojawić się w ramach danego zlecenia jako efekt uboczny konkretnego zadania wymagającego realizacji i formy utrwalenia wyników tego zadania.

W konsekwencji, z całokształtu materiału dotyczącego świadczonej usługi wynika, że nawet gdy dochodzi do sytuacji przeniesienia praw autorskich do określonych utworów, to fakt ten nie zmienia celu, w jakim jest świadczona usługa przez Wnioskodawcę, w związku z tym nie zmienia charakteru tej usługi jako usługi manualnego testowania systemu (...).

Zgodnie z tytułem Sekcji J Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sekcja ta obejmuje "USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja J obejmuje:

- usługi związane z działalnością wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania,

- usługi związane z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych,

- usługi związane z działalnością radiofoniczną i telewizyjną,

- usługi telekomunikacyjne,

- usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz usługi powiązane,

- usługi w zakresie informacji.

Sekcja ta nie obejmuje:

- sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, obcej produkcji, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,

- usług związanych z wykonywaniem zdjęć i slajdów, sklasyfikowanych w 74.20,

- usług fotoreporterów, sklasyfikowanych w 74.20.2,

- wypożyczania płyt CD i DVD oraz taśm z utworami muzycznymi, sklasyfikowanego w 77.22.10.0,

- wynajmu studia nagrań lub sprzętu do nagrywania dźwięku, bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.39.19.0,

- usług niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanych w 90.03.11.0,

- usług związanych z grami losowymi w trybie on-line, sklasyfikowanych w 92.00.14.0.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 62 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE", który obejmuje:

- dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

- pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,

- planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny,

- zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

- pozostałe profesjonalne i techniczne usługi związane z informatyką.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 62 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

W tym miejscu ponownie należy powołać art. 146aa ust. 1a ustawy który stanowi, że jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% - jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.

Zgodnie z art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Usługa będąca przedmiotem wniosku - manualne testowanie systemu (...) (testowanie oprogramowania) - spełnia warunki i mieści się w grupowaniu PKWiU 62 "Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane". Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, art. 146ea pkt 1 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP lub e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl