0112-KDSL2-1.440.135.2022.4.AP - WIS - wsparcie informatyczne - PKWiU 2015 62 - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.135.2022.4.AP WIS - wsparcie informatyczne - PKWiU 2015 62 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lipca 2022 r. (data wpływu 29 lipca 2022 r.), uzupełnionego pismami z dnia: 21 września 2022 r. (data wpływu 21 września 2022 r.), 12 października 2022 r. (data wpływu 12 października 2022 r.) oraz 4 listopada 2022 r. (data wpływu 7 listopada 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - wsparcie informatyczne oraz projektowanie i rozwijanie systemu (...).

Opis usługi: Wnioskodawca świadczy usługę polegającą na zapewnieniu wsparcia informatycznego oraz projektowaniu i rozwijaniu systemu (...).

W ramach przedmiotowego świadczenia Wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

* mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

* konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...);

* przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględnia migrację danych z innych systemów do systemu (...).

Czynności te nie polegają na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych przez Wnioskodawcę w charakterze programisty). Wnioskodawca nie dokonuje również żadnych ingerencji w kodzie źródłowym systemu (...), nie uczestniczy on w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz Spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

Specyfika tworzenia systemu (...) powoduje, że Wnioskodawca w tym zakresie nie działa w ramach umowy jako "twórca" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a celem usługi jest wdrożenie i rozwijanie systemu (...), który ma być dostosowany do potrzeb klienta, który sam w sobie nie stanowi "utworu".

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 62

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, art. 146ea pkt 1 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniach: 21 września 2022 r., 12 października 2022 r. i 7 listopada 2022 r. poprzez doprecyzowanie opisu przedmiotowej usługi oraz wskazanie przykładowej umowy dotyczącej usługi będącej przedmiotem wniosku.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych (...). Obecnie Wnioskodawca prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw w zakresie usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych - działalność ta sklasyfikowana jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod poz. 62.01.Z.

Podatnik wykonuje usługi polegające na zapewnieniu wsparcia informatycznego oraz projektowaniu i rozwijaniu systemu (...).

W ramach świadczenia usług wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...), Wnioskodawca wyróżnił szczegółowy zakres ww. usługi i jest nim:

- mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych;

- konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...);

- przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...).

Czynności te nie polegają na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych przez Wnioskodawcę w charakterze programisty). Wnioskodawca nie dokonuje również żadnych ingerencji w kodzie źródłowym systemu (...), nie uczestniczy On w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz Spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

Biorąc pod uwagę powyższy opis świadczonej usługi, Wnioskodawca uważa, iż na potrzeby podatku od towarów i usług, należy ją zaklasyfikować wg Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług do grupowania 62.01.12.0.

W dniu 21 września 2022 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek o poniższe informacje:

1. W celu wyświadczenia usługi będącej przedmiotem wniosku, tj. usługi wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...), Wnioskodawca wykonuje następujące czynności:

1)

mapowanie wymagań klienta oraz projektowanie koncepcji rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych - czynność ta polega przede wszystkim na spotkaniach z klientami, zazwyczaj w formie zdalnej, telefonicznej rozmowy, bądź korespondencji mailowej w celu ustalenia, czego klient oczekuje w ramach usługi wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...). Na tym etapie Wnioskodawca opracowuje koncepcję rozwiązania w systemie informatycznym (...) z uwzględnieniem interfejsów (czyli połączeń do wymiany danych pomiędzy systemami) do innych systemów informatycznych zgodnie z potrzebami klienta.

2)

konfigurowanie, projektowanie oraz testowanie w systemie (...) - czynność ta polega na wprowadzeniu koncepcji w życie, tj. odpowiednie zaprojektowanie systemu (...), jego rozwijanie oraz przetestowanie, w celu sprawdzenia czy fizyczna wersja koncepcji odpowiada potrzebom klientów. Czynność ta nie polega natomiast na programowaniu, pisaniu kodu źródłowego.

3)

przygotowanie klienta do pracy z systemem (...), które uwzględniają migrację danych z innych systemów do systemu (...) - jest to proces w ramach którego Wnioskodawca świadczy usługę wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...) poprzez przedstawienie klientowi jak dokładnie działa opracowany system (...).

2. W ramach umowy zawartej w dniu (...), Wnioskodawca otrzymuje od Spółki zlecenia w formie protokołu uzgodnień, natomiast w ramach umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca otrzymuje od Spółki zlecenia, które akceptuje w formie umowy wykonawczej.

3. Usługa realizuje cel zaprojektowania i rozwijania systemu (...) dostosowanego do potrzeb klienta. Efektem jest dostarczenie klientowi odpowiedniego systemu (...). Nabywca oczekuje, iż Wnioskodawca zaprojektuje odpowiedni system (...), rozwinie go oraz przeszkoli nabywcę jak odpowiednio korzystać ze stworzonego systemu.

W ramach podpisanej umowy Wnioskodawca jest również zobowiązany do przetestowania systemu (...), jednakże usługa testów manualnych systemu (...) jest przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie więżącej informacji stawkowej.

4. Wnioskodawca najpierw omawia koncepcję klienta na odpowiedni system (...). Omówienie to może zostać przeprowadzone przez spotkanie zdalne, fizyczne bądź przez rozmowę telefoniczną czy korespondencję mailową. Następnie koncepcję tę Wnioskodawca przelewa na projekt, który Wnioskodawca tworzy za pomocą komputera w wybranym przez Wnioskodawcę programie komputerowym. Oprócz tego Wnioskodawca na kolejnych etapach świadczenia usługi rozwija system (...) również za pomocą odpowiedniego programu komputerowego, a na końcu umawia się z Klientem na spotkanie w celu przeszkolenia Klienta jak prawidłowo korzystać z systemu (...), którego koncepcję zaprojektował Wnioskodawca. W procesie świadczenia usług Wnioskodawca nie pisze kodu źródłowego.

5. Wykonywanie przedmiotowej usługi wymaga specjalistycznej wiedzy w dziedzinie informatyki z zakresu systemów (...). Wnioskodawca posiada umiejętności zaprojektowania oraz rozwijania systemu (...).

6. Wszystkie wskazane przez Wnioskodawcę czynności w odpowiedzi na pytanie nr 1 wezwania muszą następować po sobie i są niezbędne aby wykonać przedmiotową usługę. Przedmiotowa usługa wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...) polega właśnie na wsparciu informatycznym oraz projektowaniu i rozwijaniu systemu (...). Zaprojektowanie systemu (...) nie byłoby możliwe bez uprzedniego spotkania z Klientem w celu poznania jego oczekiwań względem docelowego systemu. Następnie Wnioskodawca projektuje i rozwija system (...), aby móc następnie wesprzeć Klienta poprzez odpowiednie przeszkolenie Go odnośnie zaprojektowanego systemu.

Jak więc można zauważyć każda czynność byłaby niepotrzebna, gdyby Wnioskodawca nie wykonał czynności poprzedzającej.

7. W ramach umowy z (...) Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawki godzinowej oraz ilości godzin jakie podatnik poświęcił na świadczenie usługi. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie czynności wymienione we wniosku.

Natomiast w ramach umowy z (...) Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn stawki dziennej za (świadczoną usługę oraz ilości dni, które Wnioskodawca poświęcił na świadczenie tej usługi. Wnioskodawca przesyła Spółce nr 2 zestawienie ewidencji czasu oraz kosztów dodatkowych jakie poniósł Wnioskodawca w ramach świadczenia usługi manualnych testów systemu (...).

8. W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano, iż wykonywaną działalnością gospodarczą (kody PKD) Wnioskodawcy są:

* 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem (przeważający),

* 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,

* 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

* 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

* 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

* 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

* 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

* 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

* 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

* 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

* 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

* 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

* 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

9. Przedmiotowa usługa jest świadczona przez Wnioskodawcę jako przedsiębiorcę w ramach działalności gospodarczej. W swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy przede wszystkim usługi informatyczne i pokrewne, a usługa wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...) jest właśnie taką usługą. Dowodem wykonania usług są wystawiane przez Wnioskodawcę faktury.

Do niniejszego uzupełnienia Wnioskodawca załączył następujące dokumenty: (...)

Ponadto w piśmie z dnia 12 października 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że przykładową umową w przedmiotowej sprawie jest Umowa (...) zawarta dnia (...) oraz dołączonej do niej umowy wykonawcze (...).

Natomiast pismem z dnia 4 listopada 2022 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje: 1. (...)

Jest to standardowe postanowienie mające na celu zapewnienie kontrahentowi praw autorskich do ewentualnych wyników pracy Wnioskodawcy, jeżeli takie powstaną.

Celem usługi jest wdrożenie i rozwijanie systemu (...), który ma być dostosowany do potrzeb klienta, który sam w sobie nie stanowi "utworu". W ramach świadczenia usług mogą powstać "utwory" w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale, co istotne, nie będą mieć one formy programów komputerowych.

2. Celem świadczonej usługi jest wsparcie informatyczne oraz projektowanie i rozwijanie systemu (...), który ma być dostosowany do potrzeb klienta, który sam w sobie nie stanowi "utworu". Wnioskodawca podkreśla, że nie wykonuje czynności, które polegałyby na programowaniu i pisaniu kodu źródłowego.

W ramach świadczenia usług mogą jednak powstać "utwory" w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale, co istotne, nie będą mieć one formy programów komputerowych. Utworem może być ewentualnie opinia Wnioskodawcy w zakresie określonego rozwiązania, jeżeli zostanie odpowiednio utrwalona.

3. (...) Zatem sama umowa zakłada, że Wnioskodawca może być "twórcą" w rozumieniu ww. ustawy.

Oczywiście jest to standardowe postanowienie mające na celu zapewnienie kontrahentom praw autorskich do ewentualnych wyników pracy Wnioskodawcy które stanowią "utwory", jeżeli takie powstaną.

Specyfika tworzenia systemu (...) powoduje, że Wnioskodawca w tym zakresie nie działa w ramach umowy jako "twórca" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Wnioskodawca nie wykonuje bowiem czynności polegających na programowaniu i pisaniu kodu źródłowego, których rezultatem mogłyby być np. programy komputerowe, będące utworami w rozumieniu ww. ustawy.

Utworem może być ewentualnie opinia Wnioskodawcy w zakresie określonego rozwiązania, jeżeli zostanie odpowiednio utrwalona.

4. (...). Jednakże należy podkreślić, że ewentualne przeniesienie praw autorskich do określonych utworów nie stanowi istoty świadczonej usługi i może pojawić się w ramach danego zlecenia jako efekt uboczny konkretnego zadania wymagającego realizacji i formy utrwalenia wyników tego zadania.

5. Wynagrodzenie za realizację przedmiotowej usługi, które jest wypłacane Wnioskodawcy, nie ma charakteru honorarium za przekazanie lub udzielenie licencji do majątkowych praw autorskich do utworu lub prawa do artystycznego wykonania.

Jest to wynagrodzenie za zrealizowanie określonych zadań wynikających z zawartych umów. Jeżeli w toku świadczenia usług powstaną "utwory" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie obejmuje również przeniesienie praw do utworów.

Należy jednak podkreślić, że ewentualne przeniesienie praw autorskich do określonych utworów nie stanowi istoty świadczonej usługi i może pojawić się w ramach danego zlecenia jako efekt uboczny konkretnego zadania wymagającego realizacji i formy utrwalenia wyników tego zadania.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że celem i ostatecznym rezultatem świadczonej przez Wnioskodawcę usługi jest zaprojektowanie i rozwinięcie systemu (...) dostosowanego do potrzeb klienta.

Wnioskodawca najpierw omawia koncepcję klienta na odpowiedni system (...). Omówienie to może zostać przeprowadzone przez spotkanie zdalne, fizyczne bądź przez rozmowę telefoniczną czy korespondencję mailową. Następnie koncepcję tę Wnioskodawca przelewa na projekt, który Wnioskodawca tworzy za pomocą komputera w wybranym przez Wnioskodawcę programie komputerowym. Oprócz tego Wnioskodawca na kolejnych etapach świadczenia usługi rozwija system (...) również za pomocą odpowiedniego programu komputerowego, a na końcu umawia się z Klientem na spotkanie w celu przeszkolenia Klienta jak prawidłowo korzystać z systemu (...), którego koncepcję zaprojektował Wnioskodawca.

Jak wskazał Wnioskodawca, czynności te nie polegają na programowaniu (tworzeniu kodów źródłowych przez Wnioskodawcę w charakterze programisty). Wnioskodawca nie dokonuje również żadnych ingerencji w kodzie źródłowym systemu (...), nie uczestniczy on w procesie programowania, tym samym w procesie świadczenia przez niego usług na rzecz Spółek lub ich klientów nie powstają programy komputerowe.

W ramach świadczenia usług mogą powstać "utwory" w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - utworem może być ewentualnie opinia Wnioskodawcy w zakresie określonego rozwiązania, jeżeli zostanie odpowiednio utrwalona. Jednakże Wnioskodawca zaznaczył, że specyfika tworzenia systemu (...) powoduje, że Wnioskodawca w tym zakresie nie działa w ramach umowy jako "twórca" w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a celem usługi jest wdrożenie i rozwijanie systemu (...), który ma być dostosowany do potrzeb klienta, który sam w sobie nie stanowi "utworu".

Dodatkowo Wnioskodawca wskazał, że przesłana przykładowa umowa zawiera standardowe postanowienia mające na celu zapewnienie kontrahentowi praw autorskich do ewentualnych wyników pracy Wnioskodawcy, jeżeli takie powstaną. Zdaniem Wnioskodawcy ewentualne przeniesienie praw autorskich do określonych utworów nie stanowi istoty świadczonej usługi i może pojawić się w ramach danego zlecenia jako efekt uboczny konkretnego zadania wymagającego realizacji i formy utrwalenia wyników tego zadania.

W konsekwencji z całokształtu materiału dotyczącego świadczonej usługi wynika, że nawet gdy dochodzi do sytuacji przeniesienia praw autorskich do określonych utworów, to fakt ten nie zmienia celu, w jakim jest świadczona usługa przez Wnioskodawcę, w związku z tym nie zmienia charakteru tej usługi jako usługi wsparcia informatycznego oraz projektowania i rozwijania systemu (...).

Zgodnie z tytułem Sekcji J Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sekcja ta obejmuje "USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja J obejmuje:

- usługi związane z działalnością wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania,

- usługi związane z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych,

- usługi związane z działalnością radiofoniczną i telewizyjną,

- usługi telekomunikacyjne,

- usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz usługi powiązane,

- usługi w zakresie informacji.

Sekcja ta nie obejmuje:

- sprzedaży detalicznej nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, obcej produkcji, sklasyfikowanej w 47.00.64.0,

- usług związanych z wykonywaniem zdjęć i slajdów, sklasyfikowanych w 74.20,

- usług fotoreporterów, sklasyfikowanych w 74.20.2,

- wypożyczania płyt CD i DVD oraz taśm z utworami muzycznymi, sklasyfikowanego w 77.22.10.0,

- wynajmu studia nagrań lub sprzętu do nagrywania dźwięku, bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.39.19.0,

- usług niezależnych dziennikarzy, sklasyfikowanych w 90.03.11.0,

- usług związanych z grami losowymi w trybie on-line, sklasyfikowanych w 92.00.14.0.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 62 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE", który obejmuje:

- dostarczanie ekspertyz w zakresie technologii informatycznych,

- pisanie, modyfikowanie, badanie i wspomaganie oprogramowania,

- planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sprzęt komunikacyjny,

- zarządzanie i obsługa systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania,

- pozostałe profesjonalne i techniczne usługi związane z informatyką.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 62 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

W tym miejscu ponownie należy powołać art. 146aa ust. 1a ustawy który stanowi, że jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% - jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.

Zgodnie z art. 146ea pkt 1 ustawy, w roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Usługa będąca przedmiotem wniosku - wsparcie informatyczne oraz projektowanie i rozwijanie systemu (...) - spełnia warunki i mieści się w grupowaniu PKWiU 62 "Usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usługi powiązane". Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy, art. 146ea pkt 1 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl