0112-KDSL2-1.440.117.2022.4.SS - WIS USŁUGA - pośrednictwo w sprzedaży usług informatycznych dla (…) klienta zleceniodawcy - PKWiU 2015 - 74 - stawka 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL2-1.440.117.2022.4.SS WIS USŁUGA - pośrednictwo w sprzedaży usług informatycznych dla (…) klienta zleceniodawcy - PKWiU 2015 - 74 - stawka 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z dnia 15 czerwca 2022 r. (data wpływu 20 czerwca 2022 r.), uzupełnionego pismami z dnia: 23 sierpnia 2022 r. (data wpływu 24 sierpnia 2022 r.) oraz 19 września 2022 r. (data wpływu 19 września 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - pośrednictwo w sprzedaży usług informatycznych dla (...) klienta zleceniodawcy.

Opis usługi: Działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje pośrednictwo w sprzedaży usług informatycznych jego zleceniodawcy świadczącego usługi informatyczne, w tym tworzenie oprogramowania komputerowego. Wnioskodawca stara się poznać potrzeby (...) klienta, ustalić zakres technologii wykorzystywanej u niego oraz poznać możliwe obszary wsparcia informatycznego jakie może świadczyć dla danego klienta zleceniodawca. W ramach zawartej umowy, reprezentuje on zleceniodawcę w rozmowach z (...) klientami, w celu zebrania wymagań projektowych, oszacowania i wyceny usług zleceniodawcy dla (...) klienta. Wnioskodawca uzyskuje przychód od zleceniodawcy z tytułu wykonywania dla niego usług pośrednictwa w sprzedaży usług IT.

Czynności jakie wykonuje Wnioskodawca w ramach świadczenia przedmiotowej usługi to:

a)

wyszukiwanie klientów zainteresowanych usługami IT świadczonymi przez zleceniodawcę,

b)

pośredniczenie w sprzedaży usług IT zleceniodawcy,

c)

przeprowadzanie rozmów z (...) klientem w celu ustalenia jego potrzeby,

d)

ustalenie technologii w jakiej ma być świadczona usługa,

e)

prezentacja usługi, którą może świadczyć zleceniodawca na rzecz klienta,

f)

pośredniczenie w celu zawarcia umowy przez zleceniodawcę z klientem.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 74

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania przedmiotowej usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 24 sierpnia 2022 r. poprzez doprecyzowanie opisu usługi i umowę oraz 19 września 2022 r. o wskazanie usługi będącej przedmiotem wniosku i potwierdzenie, że przesłana umowa ma charakter przykładowy i poglądowy.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje pośrednictwo w sprzedaży usług informatycznych jego zleceniodawcy świadczącego usługi informatyczne, w tym tworzenie oprogramowania komputerowego.

Wnioskodawca stara się poznać potrzeby (...) klienta, ustalić zakres technologii wykorzystywanej u niego oraz poznać możliwe obszary wsparcia informatycznego jakie może świadczyć dla danego klienta zleceniodawca.

Wnioskodawca współpracuje także z niektórymi obecnymi klientami zleceniodawcy w celu poznania ich potrzeb projektowych, tak by oszacować i zaproponować usługi zleceniodawcy oraz pozyskać nowe projekty IT dla zleceniodawcy a także pomóc w rozwoju biznesu zleceniodawcy. W ramach zawartej ze zleceniodawcą umowy, reprezentuje on zleceniodawcę w rozmowach z (...) i obecnymi klientami, w celu zebrania wymagań projektowych, oszacowania i wyceny usług zleceniodawcy dla (...) lub obecnego klienta.

Wnioskodawca uzyskuje przychód od zleceniodawcy z tytułu wykonywania dla niego usług pośrednictwa w sprzedaży usług IT.

Realizowane przez Wnioskodawcę usługi nie polegają na wytwarzaniu, rozwoju oraz implementacji oprogramowania, czy też na doradztwie w tym zakresie, a jedynie na pośrednictwie w celu sprzedaży tego typu usług przez zleceniodawcę klientowi pozyskanemu przez Wnioskodawcę

W ramach uzupełnienia wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że jego przedmiotem jest pojedyncza (jedna) usługa pośrednictwa dla (...) klienta zleceniodawcy, na którą składają się następujące czynności:

a)

wyszukiwanie klientów zainteresowanych usługami IT świadczonymi przez zleceniodawcę - przeglądanie stron internetowych firm z branży IT w poszukiwaniu firm, które potrzebują wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania komputerowego. Uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach branżowych, w ramach których uzyskuje się informację o (...) klientach, którzy potrzebują wsparcia w technologiach IT, w których usługi są oferowane przez zleceniodawcę. Przeglądanie ogłoszeń o zamówieniach branżowych w serwisach branżowych z zakresu IT;

b)

pośredniczenie w sprzedaży usług IT zleceniodawcy - oferowanie usług IT świadczonych przez zleceniodawcę podmiotom potrzebującym wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju oprogramowania komputerowego;

c)

przeprowadzanie rozmów z (...) klientem w celu ustalenia jego potrzeby - udział w spotkaniach technicznych z (...) klientami dla zleceniodawcy w celu przeprowadzenia wywiadu w zakresie ich potrzeb;

d)

ustalenie technologii w jakiej ma być świadczona usługa - w ramach rozmów z (...) klientami ustalenie technologii w jakiej posiada on oprogramowanie wymagające rozwoju. Ustalenie technologii w jakiej ma być tworzone nowe oprogramowanie;

e)

prezentacja usługi, którą może świadczyć zleceniodawca na rzecz klienta - spotkanie, w ramach którego Wnioskodawca przeprowadza prezentację w Power Point w celu pokazania kompetencji technologicznej zleceniodawcy, pokazanie referencji zleceniodawcy, pokazanie (...) wykonawczego, pokazanie procesu realizacji zadań;

f)

pośredniczenie w celu zawarcia umowy przez zleceniodawcę z klientem - ustalenie elementów przedmiotowo istotnych umowy, uzgodnienie ich z klientem i zleceniodawcą.

Wnioskodawca poinformował także, że:

- nabywcą usługi jest spółka: (...) (NIP...);

- Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczoną usługę na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego;

- usługa realizuje cel polegający na sprzedaży usług zleceniodawcy;

- efektem wyświadczenia usługi jest przygotowanie oferty odpowiadającej potrzebom klienta zleceniodawcy;

- odnośnie oczekiwań nabywcy w odniesieniu do świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, jest to pozyskanie przez Wnioskodawcę klientów na usługi zleceniodawcy;

- wynagrodzenie jest oparte na stawce godzinowej, zaś sposób określania wynagrodzenia wynika z umowy;

- Wnioskodawca jedynie prowadzi czynności zmierzające do zawarcia umowy między zleceniodawcą, a klientem i nie jest stroną umowy dotyczącej sprzedaży usług informatycznych;

- Wnioskodawca wskazał kody PKD prowadzonej działalności: 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 85.59.A Nauka języków obcych, 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

Wnioskodawca przesłał także skan umowy o świadczenie usług zawartej we (...) dnia (...) r. pomiędzy (...) a Wnioskodawcą oraz poinformował, że nie ma innych dokumentów. Wnioskodawca doprecyzował, że przesłana umowa ma charakter przykładowy i poglądowy, tzn. ma na celu wskazanie, w jakich okolicznościach Wnioskodawca wykonuje wymienione w umowie usługi.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi.

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja M Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja M obejmuje:

- usługi prawne,

- usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu,

- usługi doradztwa podatkowego,

- usługi firm centralnych (head offices),

- usługi doradztwa związane z zarządzaniem,

- usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne,

- usługi w zakresie badań i analiz technicznych,

- usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,

- usługi reklamowe,

- usługi badania rynku i opinii publicznej,

- usługi fotograficzne,

- usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych,

- usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,

- pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej,

- usługi weterynaryjne.

Sekcja ta nie obejmuje:

- usług schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

- usług strzyżenia owiec, sztucznego unasienniania, opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.10.0,

- realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

- wydawania map, atlasów i globusów, w formie drukowanej, sklasyfikowanego w 58.11.15.0 i 58.11.16.0,

- usług związanych z produkcją promocyjnych lub reklamowych filmów i nagrań wideo, sklasyfikowanych w 59.11.12.0,

- usług projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanych w 62.01.1,

- usług holdingów finansowych, sklasyfikowanych w 64.20.10.0,

- usług sporządzania list adresowych i obsługi poczty, sklasyfikowanych w 82.19.12.0,

- usług związanych z organizacją targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanych w 82.30.1,

- prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanego w 84.13.1,

- usług sądów i prokuratury, sklasyfikowanych w 84.23.11.0,

- usług schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanych w 96.09.11.0.

W sekcji M zawarty jest m.in. dział 74 "POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA", który obejmuje:

- usługi w zakresie specjalistycznego projektowania,

- usługi fotograficzne,

- usługi związane z tłumaczeniami,

- pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W dziale 74 wyszczególniono m.in. klasę 74.90 "POZOSTAŁE USŁUGI PROFESJONALNE, NAUKOWE I TECHNICZNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE". Klasa ta zawiera m.in. grupowanie 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń", które obejmuje:

- usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaż dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową,

- usługi wyceny antyków, biżuterii itp.

Grupowanie to nie obejmuje:

- usług wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych w 66.21.10.0,

- usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.1,

- usług pośrednictwa związanych z wyceną nieruchomości, sklasyfikowanych w 68.31.16.0.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 74 "POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Usługa będąca przedmiotem wniosku klasyfikowana jest do działu 74 PKWiU, dla którego ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, nie przewidział obniżonej stawki podatku. Zatem właściwą stawką dla opodatkowania tej usługi jest stawka podatku VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe.

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl