0112-KDSL1-2.440.82.2022.2.AP, WIS usługa – umożliwienie wstępu na teren siłowni i sali fitness Trenerowi na zasadzie... - OpenLEX

0112-KDSL1-2.440.82.2022.2.AP - WIS usługa – umożliwienie wstępu na teren siłowni i sali fitness Trenerowi na zasadzie wykupienia wstępu (biletu/karnetu) - PKWIU 2015 - 93.13 - 23%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-2.440.82.2022.2.AP WIS usługa – umożliwienie wstępu na teren siłowni i sali fitness Trenerowi na zasadzie wykupienia wstępu (biletu/karnetu) - PKWIU 2015 - 93.13 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 24 marca 2022 r. (data wpływu 24 marca 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 26 maja 2022 r. (data wpływu 26 maja 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - umożliwienie wstępu na teren siłowni i sali fitness Trenerowi na zasadzie wykupienia wstępu (biletu/karnetu)

Opis usługi: Wnioskodawca świadczy usługę w zakresie umożliwienia wejścia do budynku, w którym znajduje się siłownia i sala fitness, w celu prowadzenia treningów przez określony podmiot, który wykupuje bilet/karnet trenera personalnego. Trener ten (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykupując bilet/karnet uprawniający do wejścia na siłownię oraz salę fitness we własnym zakresie (na własny rachunek) świadczy usługi treningu z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w obiekcie, na rzecz osób fizycznych. W ramach usługi udostępniona zostaje sala fitness, sala cardio oraz sala siłowni. Znajdują się w nich urządzenia do ćwiczeń, tj. maszyny siłowe, ciężary, bieżnie, rowery, symulator wchodzenia po schodach, orbitreki, maty etc. Nabywca karnetu - Trener, zajmuje się prowadzeniem indywidualnych konsultacji oraz prowadzeniem spersonalizowanych treningów, przygotowanych pod konkretnego klienta, w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia oraz efektów jakie chce osiągnąć. Trener w tym celu wykorzystuje pomieszczenia, maszyny, ciężary oraz akcesoria, w które wyposażony jest obiekt sportowy, należące do Wnioskodawcy i które Wnioskodawca udostępnia Trenerowi w ramach usługi będącej przedmiotem wniosku.

W ramach wykupionego karnetu miesięcznego dla trenera personalnego, może on korzystać ze wszystkich trzech sal oraz urządzeń, w które te sale są wyposażone. Trener z aktywnym karnetem nie ma limitu czasowego z korzystania z obiektu sportowego (może prowadzić treningi w dniach i godzinach otwarcia obiektu). Usługa nie jest świadczona na podstawie umowy. Karnet jest wydawany na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora MOSiR.

Rozstrzygnięcie: PKWIU 2015 - 93.13

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 26 maja 2022 r. (data wpływu 26 maja 2022 r.).

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

Miasto (...) jest jednostką samorządu terytorialnego, która prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem utworzonych przez siebie jednostek organizacyjnych. Jedną z tych jednostek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w (...) - dalej jako: "MOSiR", działający w formie jednostki budżetowej.

Celem działania MOSiR jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców (...) w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Opisana w złożonym wniosku usługa wykonywana jest przez tę jednostkę. Jest ona rozliczana przez Miasto, jako podatnika VAT.

Przedmiotem wniosku jest usługa świadczona przez Miasto (...) w zakresie umożliwienia wejścia do budynku, w którym znajduje się siłownia i sala fitness, w celu prowadzenia treningów przez określony podmiot, który wykupuje bilet/karnet trenera personalnego (dalej: Trener). Trener ten (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykupując bilet/karnet uprawniający do wejścia na siłownię oraz salę fitness we własnym zakresie (na własny rachunek) świadczy usługi treningu z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w obiekcie, na rzecz osób fizycznych.

Osoby fizyczne korzystające z usług Trenera wykupują od Miasta niezależny bilet/karnet uprawniający do wejścia na teren siłowni bądź sali fitness. Usługi świadczone przez Trenera są realizowane na rzecz osób fizycznych, bez udziału Miasta.

Miasto dokonuje zatem dwóch transakcji:

1)

umożliwia wstęp na teren obiektu siłowni bądź sali fitness osobom fizycznym w celu uprawiania sportu - osoby te mogą korzystać z usług Trenera, jeśli są jego klientami, czego Miasto nie weryfikuje (ta usługa nie jest przedmiotem złożonego wniosku);

2)

umożliwia wstęp na teren obiektu siłowni i sali fitness Trenerowi, który na własny rachunek i we własnym imieniu umawia się z osobami fizycznymi na przeprowadzenie treningu (ta usługa jest przedmiotem złożonego wniosku).

Z regulaminu biletu/karnetu trenera personalnego, którego musi przestrzegać Trener wynika, że:

1) Bilet trenerski sprzedawany jest osobom, które okazały się posiadaniem odpowiednich uprawnień do prowadzenia tego typu zajęć, uzyskały zgodę na prowadzenie indywidualnych zajęć na terenie siłowni od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w (...) i podpisały stosowną umowę.

2) Bilety można zakupić w kasie fitness/siłowni po otrzymaniu pisemnej zgody od Dyrektora MOSiR.

3) Bilet trenerski jest ważny miesiąc kalendarzowy i uprawnia do prowadzenia zajęć również na sali fitness, gdy nie jest wykorzystywana w danym momencie przez pracowników obiektu.

4) Bilet trenerski uprawnia trenera do prowadzenia treningu jednocześnie dla maksymalnie 2 osób.

5) Trener jest zobowiązany respektować polecenia wydawane przez recepcjonistki MOSiR (...).

6) Trener przed prowadzeniem zajęć z góry określa w recepcji fitness/siłowni ilość uczestników zajęć.

7) Ośrodek sportu i rekreacji nie gwarantuje dostępności sprzętu do treningu, jak i nie prowadzi ich rezerwacji na tego typu zajęcia.

8) Osoba prowadząca trening ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników zajęć.

9) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zakupu stosownego biletu w recepcji wg obowiązujących stawek cennika.

10) Zakup biletu trenerskiego jest równoznaczny z akceptacją regulaminów obowiązujących na obiekcie.

11) Trenerzy prowadzący zajęcia, a nie posiadający niezbędnych pozwoleń zostaną usunięci z obiektu.

12) Regulamin (...) został zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora MOSiR (...).

Przedmiotem wniosku jest ustalenie stawki podatku VAT dla usługi świadczonej przez Miasto na rzecz podmiotu wykupującego bilet/karnet (Trenera) uprawniający do wejścia na siłownię bądź salę fitness w celu prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek treningów z osobami fizycznymi.

Wnioskodawca w piśmie z dnia 26 maja 2022 r. (data wpływu 26 maja 2022 r.) wskazał, co następuje:

Wnioskodawca świadczy przedmiotową usługę w obiekcie sportowym. Obiekt posiada trzy sale:

* Jedna z nich jest z maszynami siłowymi oraz przestrzenią z wolnymi ciężarami (siłownia),

* Druga z nich wyposażona jest w bieżnie, rowery stacjonarne, symulator wchodzenia po schodach, orbitreki itp. (sala cardio),

* Trzecia z nich służy do prowadzenia zajęć fitness, znajdują się w niej maty do ćwiczeń (sala fitness).

Wnioskodawca jest właścicielem obiektu.

W ramach usługi udostępniona zostaje sala fitness, sala cardio oraz sala siłowni. Znajdują się w nich urządzenia do ćwiczeń, tj. maszyny siłowe, ciężary, bieżnie, rowery, symulator wchodzenia po schodach, orbitreki, maty etc. Nabywca karnetu - Trener, zajmuje się prowadzeniem indywidualnych konsultacji oraz prowadzeniem spersonalizowanych treningów, przygotowanych pod konkretnego klienta, w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia oraz efektów jakie chce osiągnąć. Trener w tym celu wykorzystuje pomieszczenia, maszyny, ciężary oraz akcesoria, w które wyposażony jest obiekt sportowy, należące do Wnioskodawcy i które Wnioskodawca udostępnia Trenerowi w ramach usługi będącej przedmiotem wniosku.

W ramach wykupionego karnetu miesięcznego dla trenera personalnego, może on korzystać ze wszystkich trzech sal oraz urządzeń, w które te sale są wyposażone. Trener z aktywnym karnetem nie ma limitu czasowego z korzystania z obiektu sportowego (może prowadzić treningi w dniach i godzinach otwarcia obiektu). Usługa nie jest świadczona na podstawie umowy. Karnet jest wydawany na podstawie wniosku skierowanego do Dyrektora MOSiR. Obowiązuje regulamin.

Do uzupełnienia Wnioskodawca dołączył (...).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 42a ustawy, wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera:

1)

opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;

2)

klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:

a)

określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,

b)

stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;

3)

stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Zatem w przypadku, gdy stawka podatku od towarów i usług nie jest uzależniona od zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do odpowiedniej klasyfikacji (CN, PKOB lub PKWiU), ale od spełnienia definicji (opisu) zawartej w odpowiednim przepisie ustawy lub pozycji załącznika do ustawy, przedmiotem postępowania w zakresie wydania WIS jest ustalenie, czy opisany towar lub usługa spełnia wymogi wskazane przez ustawodawcę w tym opisie.

W poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wskazano bez względu na symbol PKWiU - "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu".

Przepisy ustawy nie zawierają pojęcia "rekreacja". Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa...), definiuje rekreację jako "aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu", Wielki Słownik Języka Polskiego (...) za rekreację uznaje "ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu", "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem" Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako "odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego »recreatio« czyli powrót do zdrowia, sił".

Mając na uwadze powyższe definicje - na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy - za rekreację uznać należy różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale również taką aktywność jak np. trening crossfitowy.

Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił jednak ani form, ani kategorii "wstępu", do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa...), pod pojęciem "wstępu" należy rozumieć "możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś".

Zatem pod pojęciem "wstępu" w rozumieniu poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak, np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, "na siłownię" - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zagadnienie związane z wykładnią analizowanych przepisów, w szczególności w odniesieniu do użytego w poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 października 2019 r. - poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy) sformułowania "wyłącznie w zakresie wstępu" było wielokrotnie przedmiotem rozważań sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego. W orzecznictwie utrwalony został jednoznaczny pogląd, że w tym przypadku wykładnia pojęcia "wstęp" nie może ograniczać się wyłącznie do wejścia do obiektu lub na imprezę rozrywkową bez możliwości aktywnego uczestniczenia w zaoferowanej usłudze i korzystania z urządzeń potrzebnych do jej realizacji, stanowiłoby to bowiem niczym nieuzasadnione zawężenie tego pojęcia. Jak podkreślono, użyte przez ustawodawcę sformułowanie "usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu" odnosi się do kart wstępu, stałych abonamentów lub biletów i innych form opłaty za umożliwienie zarówno biernego jak i aktywnego korzystania z rozrywki i rekreacji, w tym przystosowanych do tego sal, pomieszczeń oraz urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast określenie "wyłącznie w zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi, które nie są związane z normalnym typowym użytkowaniem takiego obiektu, np. usługi restauracyjne na terenie sali sportowej, zakup napojów, odżywek, usługi osobistego/personalnego trenera - nie są objęte stawką obniżoną. Konsekwentnie podlegają opodatkowaniu stawką podstawową VAT.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja R Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja R obejmuje: - szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

- usług sprzedaży i organizowania wystaw świadczonych przez handlowe galerie sztuki, sklasyfikowanych w 47.00.69.0,

- usług agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanych w 74.90.20.0,

- usług wypożyczania książek, sklasyfikowanych w 77.29.19.0,

- usług agencji biletowych, sklasyfikowanych w 79.90.39.0,

- usług indywidualnych nauczycieli, zawodowych instruktorów sportowych, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.

W sekcji R zawarty jest m.in. dział 93 "USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ", który obejmuje: - usługi w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Dział ten nie obejmuje: - usług związanych z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej, takiej jak: produkcja przedstawień teatralnych na żywo, koncertów, przedstawień operowych, baletowych i pozostałych produkcji scenicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 90.

W dziale 93 mieści się klasa 93.11. "USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH".

Grupowanie PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" obejmuje:

- usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, ujeżdżalnie, itp.,

- usługi związane z działalnością torów wyścigowych dla samochodów, psów i koni,

- usługi związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych.

Natomiast grupowanie 93.11.10.0 nie obejmuje:

- usług związanych z działalnością wyciągów narciarskich, sklasyfikowanych w 49.39.20.0,

- usług zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczonych na zlecenie, sklasyfikowanych w 68.32.13.0,

- wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanych w 77.21.10.0,

- usług świadczonych w centrach fitness, sklasyfikowanych w 93.13.10.0,

- usług związanych z działalnością parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanych w 93.29.11.0.

Ponadto w dziale 93 mieści się także klasa 93.13 "USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ".

Grupowanie PKWiU 93.13.10.0. "Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" obejmuje: - usługi związane z działalnością centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i w kulturystyce.

Grupowanie to nie obejmuje: - usług świadczonych przez zawodowych instruktorów sportowych, nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanych w 85.51.10.0.

Przedmiotem wniosku jest usługa polegająca na umożliwieniu wejścia na siłownię bądź salę fitness trenerowi personalnemu, który wykupuje bilet/karnet w celu prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek treningów z osobami fizycznymi.

Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że wstęp na siłownię, na salę cardio oraz fitness umożliwia uczestnikom korzystanie z sal i urządzeń w nich się znajdujących w celu wykonywania ćwiczeń. Natomiast w przedmiotowej sprawie trener wykupuje bilet wstępu/karnet po to, aby przeprowadzić trening klientów - osób fizycznych. Umożliwia mu on wejście do wymienionych sal i wykonanie usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako trener personalny. Zatem powodem zakupu biletu wstępu/karnetu nie jest korzystanie z sal i urządzeń w nich się znajdujących w takim zakresie do jakiego są przeznaczone (do wykonywania ćwiczeń). W efekcie opisana we wniosku usługa nie stanowi "usługi związanej z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu".

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych klasą PKWiU 93.13 "USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy).

Na podstawie art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 68 wskazano bez względu na symbol PKWiU - "Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu".

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że ustawodawca na podstawie ww. przepisu wprowadził obniżoną, preferencyjną stawkę podatku w wysokości 8% dla pozostałych usług związanych z rekreacją, ale wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie przewidział zatem stawki obniżonej dla usługi polegającej na umożliwieniu wstępu na teren siłowni i sali fitness Trenerowi na zasadzie wykupienia wstępu (biletu/karnetu), która jest przedmiotem niniejszej sprawy.

Podsumowując, usługa - umożliwienie wstępu na teren siłowni i sali fitness Trenerowi na zasadzie wykupienia wstępu (biletu/karnetu) mieści się w klasie 93.13 PKWiU. Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługa będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl