0112-KDSL1-2.440.199.2022.3.KS - WIS USŁUGA – czyszczenie samochodem specjalistycznym kanalizacji sanitarnej niebędącej własnością Spółki ani nieeksploatowanej przez Spółkę (niestanowiącej instalacji wewnętrznej), którą są odprowadzane ścieki do systemu kanalizacji sanitarnej - stawka 8% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-2.440.199.2022.3.KS WIS USŁUGA – czyszczenie samochodem specjalistycznym kanalizacji sanitarnej niebędącej własnością Spółki ani nieeksploatowanej przez Spółkę (niestanowiącej instalacji wewnętrznej), którą są odprowadzane ścieki do systemu kanalizacji sanitarnej - stawka 8% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 24 sierpnia 2022 r. (data wpływu 26 sierpnia 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13 października 2022 r. (data wpływu 14 października 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - czyszczenie samochodem specjalistycznym kanalizacji sanitarnej niebędącej własnością Spółki ani nieeksploatowanej przez Spółkę (niestanowiącej instalacji wewnętrznej), którą są odprowadzane ścieki do systemu kanalizacji sanitarnej

Opis usługi: Usługa polega na wykonaniu na zlecenie Klienta, który zgłosił awarię, usterkę, nieprawidłowe funkcjonowanie czyszczenia kanalizacji samochodem specjalistycznym. Usługa składa się z następujących etapów: przyjęcie zlecenia, dojazd pracowników samochodem specjalistycznym na miejsce wykonania usługi, czyszczenie odcinka instalacji kanalizacyjnej, analiza wizyjna (kamerowanie) stanu sieci kanalizacyjnej na wniosek klienta, zakończenie usługi. Wnioskodawca świadczy przedmiotową usługę dla klientów, z którymi nie ma zawartych umów na świadczenie usług odprowadzania ścieków. Są to klienci, mający siedzibę w gminach, których Wnioskodawca nie obsługuje w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (działają tam inne podmioty).

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 37

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 26 załącznika nr 3, art. 146ea pkt 2 oraz art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 października 2022 r. (data wpływu 14 października 2022 r.).

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

USŁUGA: Czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym.

(...) (dalej Spółka) prowadzi działalność gospodarczą związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę (PKWiU 2015: 36.00) i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (PKWiU 2015: 37.00) na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Są to główne rodzaje działalności Spółki. Zgodnie z umową Spółki pobocznym przedmiotem działalności są:

* Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z,

* Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z,

* Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,

* Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,

* Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z,

* Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z,

* Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych PKD 02.10.Z,

* Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z,

* Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,

* Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.Z.

Przedmiot usługi

Klient składa wniosek o czyszczenie samochodem specjalistycznym kanalizacji sanitarnej niebędącej własnością Spółki ani nieeksploatowanej przez Spółkę (niestanowiącej instalacji wewnętrznej), którą są odprowadzane ścieki do systemu kanalizacji sanitarnej.

Usługa Spółki, polega na wykonaniu na zlecenie Klienta, który zgłosił awarię, usterkę, nieprawidłowe funkcjonowanie czyszczenia kanalizacji samochodem specjalistycznym. W pierwszym etapie po przyjeździe na miejsce samochodu specjalistycznego ze sprzętem wizyjnym (kamera samojezdna lub wpychana) operatorzy sprzętu dokonują udrożnienia (czyszczenia) kanalizacji przy użyciu samochodu specjalistycznego poza budynkiem metodą hydrodynamiczną. Czyszczenie następuje poprzez wprowadzenie wody pod wysokim ciśnieniem do kanalizacji celem wypłukania osadu z kanału. Czasami po udrożnieniu systemu na wniosek klienta dokonywany jest również przegląd stanu technicznego rury za pomocą kamery inspekcyjnej. W tym celu operatorzy wprowadzają urządzenie wizyjne (kamerę) do wnętrza rury i analizują stan badanego odcinka. Dodatkowo może zostać sporządzony raport z takiego badania stanowiący element usługi. Następnie brygada powraca do miejsca rozpoczęcia usługi.

Usługa składa się z następujących etapów:

1.

przyjęcie zlecenia,

2.

dojazd pracowników samochodem specjalistycznym na miejsce wykonania usługi,

3.

czyszczenie odcinka instalacji kanalizacyjnej,

4.

analiza wizyjna (kamerowanie) stanu sieci kanalizacyjnej na wniosek klienta,

5.

zakończenie usługi.

Faktura za usługę obejmuje skalkulowane koszty: dojazdu, czyszczenia przewodów kanalizacyjnych, przeglądu wizyjnego (jeśli wystąpi) oraz koszty pośrednie.

Przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych.

Spółka nie zawiera umów o świadczenie przedmiotowej usługi, lecz wykonuje je na podstawie zlecenia złożonego przez klienta.

Nadmienić wypada, iż nawet jeżeli ww. usługa nie jest realizowana na instalacji/kanalizacji należącej do Spółki (będącej jej własnością lub eksploatowanej przez Spółkę na podstawie umów cywilnoprawnych od gmin), to i tak jej wykonanie bezpośrednio warunkuje prawidłową realizację przez Spółkę usług odprowadzania ścieków oraz osiąganie z tego tytułu (dalszych) obrotów.

Tytułem przykładu: udrożnienie instalacji kanalizacyjnej pozwala jej użytkownikom - mającym już wtedy świadomość usuniętej awarii - na dalsze (swobodne, właściwe dla ich potrzeb) korzystanie z dostarczanej przez Spółkę wody i "generowanie" ścieków, które odprowadzane są przez Spółkę, a które to świadczenia mają charakter odpłatny i za które stosowne wynagrodzenie przysługuje Spółce.

Podobne stanowisko zaprezentowane zostało przez Dyrektora KIS w wiążącej informacji stawkowej z dnia 5 kwietnia 2022 r. o sygnaturze 0112-KDSL1-2.440.31.2022.2.PS oraz z dnia 10 listopada 2020 r. o sygnaturze 0112-KDSL2-2.450.721.2020.4.k.p., gdzie dla usługi czyszczenia kanalizacji na posesji odbiorcy lub na odcinku należącym do odbiorcy orzeczono o stosowaniu 8% stawki VAT.

Ponadto podkreślić trzeba, iż przy ustalania właściwej stawki podatku VAT obowiązkiem zarówno podatników, jak i organów podatkowych, w tym Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, jest uwzględnianie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE/Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L z 2006 Nr 347, poz. 1, z późn. zm., dalej: Dyrektywa VAT). W świetle art. 98 ust. 1 i 2 ww. Dyrektywy VAT w zw. z m.in. poz. 2 załącznika nr 3 do owej Dyrektywy, stawce obniżonej może podlegać "dostawa wody". Z tej możliwości Rzeczpospolita Polska skorzystała wprowadzając obniżoną (obecnie) 8% stawkę podatku VAT względem usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, oraz usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (vide: poz. 24-26 załącznika nr 3 do ustawy o VAT w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 tej ustawy).

Przy czym, w orzecznictwie TSUE wskazuje się, że pojęcie "dostawa wody" należy rozumieć szeroko, co oznacza, że obejmuje ono również czynności funkcjonalnie związane z ową dostawą, które nie stanowią dla klienta celu samego w sobie, lecz są postrzegane jako element tego rodzaju dostaw. Taki sposób wykładni przepisów Dyrektywy VAT, a więc i w konsekwencji, przepisów krajowych w zakresie stawki VAT potwierdza wyrok TSUE z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie Zweckverband (sygn. C-442/05) oraz opinia Rzecznika Generalnego z dnia 10 lipca 2007 r. wydana w tej sprawie. Co więcej, podobny pogląd prezentowany jest również w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, które opierają się właśnie na wykładni wspólnotowej (por. np. wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3145/14 - orzeczenie prawomocne).

Mając na względzie powyższe, kierując się wykładnią wspólnotową oraz orzecznictwem TSUE, zdaniem Spółki, zasadne jest uznanie, iż przedmiotowa usługa jest niewątpliwie funkcjonalnie powiązana z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków skutkiem czego właściwą dla niej stawką podatku VAT powinna być stawka 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 w zw. z poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

W uzupełnieniu z dnia 13 października 2022 r. Wnioskodawca uzupełnił opis usługi o następujące informacje:

Wnioskodawca świadczy przedmiotową usługę dla klientów, z którymi nie ma zawartych umów na świadczenie usług odprowadzania ścieków. Są to klienci, mający siedzibę w gminach, których Wnioskodawca nie obsługuje w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków (działają tam inne podmioty).

Przedmiotem wniosku jest usługa obejmująca swym zakresem również analizę wizyjną (kamerowanie) stanu sieci kanalizacji sanitarnej.

(...) Przedmiotowe zlecenie wypełniają pracownicy Spółki na podstawie zgłoszeń telefonicznych i zawiera ono wszystkie niezbędne dane potrzebne do zidentyfikowania instalacji kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem usługi (tj. rodzaj kanalizacji, lokalizacja, właściciel). Po wykonaniu usługi pracownicy Spółki uzupełniają pozostałe dane niezbędne do wyceny usługi (tj. czas pracy sprzętu, dojazd, ilość zużytej wody, ilość odebranych ścieków, czas pracy kamery i wykonania raportu). Uzupełnione zlecenie podpisywane jest przez pracownika Spółki oraz przez Klienta, który zamówił przedmiotową usługę.

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja E Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ".

Na podstawie wyjaśnień do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja E obejmuje:

- wodę w postaci naturalnej,

- wodę leczniczą i wody termalne,

- usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

- handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

- usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

- osady ze ścieków kanalizacyjnych,

- odpady,

- pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,

- pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,

- usługi związane ze zbieraniem odpadów,

- usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

- usługi związane ze składowaniem odpadów,

- usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

- usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

- surowce wtórne,

- transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,

- usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

- usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.

W sekcji E zawarty jest m.in. dział 37 "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH", który obejmuje:

- obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków,

- usługi związane z gromadzeniem i transportem ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.),

- usługi związane z opróżnianiem i czyszczeniem zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych);

- usługi związane z utrzymaniem toalet chemicznych,

- usługi związane z oczyszczaniem ścieków (włączając ścieki przemysłowe, ścieki pochodzące z gospodarstw domowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp.,

- usługi w zakresie utrzymania, czyszczenia systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Dział ten nie obejmuje:

- usług w zakresie odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanych w 39.00.11.0,

- usług w zakresie czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 43.22.11.0.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 37 "USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KANALIZACYJNYCH".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Przy czym w świetle art. 146aa ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Jak stanowi art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1) kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2) wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% - jednak nie dłużej niż do końca 2022 r.

W myśl art. 146ea ustawy, w roku 2023:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Natomiast stosownie do art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

W poz. 26 załącznika nr 3 do ustawy stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych obecnie stawką podatku w wysokości 8% wskazano PKWiU ex 37 - "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków".

Przez ex, stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury Scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko dla towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)".

Opisana we wniosku usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 37 i jest usługą związaną z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Zatem stawką właściwą dla tej usługi jest - na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 26 załącznika nr 3 oraz art. 146ea pkt 2, a także art. 146ef ust. 1 pkt 2 ustawy - stawka podatku w wysokości 8%.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy) będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP oraz e-Urząd Skarbowy.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl