0112-KDSL1-2.4011.42.2023.2.KS - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-2.4011.42.2023.2.KS Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 27 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 marca 2023 r. (wpływ 12 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego

Od 2 grudnia 2021 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Główne PKD to 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy opłacany jest na zasadach podatku ryczałtu ewidencjonowanego.

Wnioskodawca swoje czynności wykonuje na podstawie umowy. Podatnik posiada odpowiednią wiedzę, a także doświadczenie w zakresie kompleksowych usług związanych z działalnością gospodarczą w tym z technologią informatyczną dla sieci i systemów komputerowych.

Do zadań Wnioskodawcy zgodnie z umową należą m.in. usługi informatyczne, które to można podzielić na 4 obszary:

1)

testy manualne (funkcjonalne oraz eksploracyjne) oprogramowania wbudowanego dla urządzeń elektronicznych opartych o mikroprocesory, obejmujące:

* przeprowadzanie testów manualnych dla oprogramowania wbudowanego urządzeń elektronicznych opartych o mikroprocesory w oparciu o zdefiniowane scenariusze testowe;

* tworzenie scenariuszy testowych na podstawie wymagań funkcjonalnych (specyfikacji produktu) i wymagań formalnych (np. wymagania środowiskowe, takie jak dopuszczalna temperatura pracy urządzenia) oraz ich dokumentowaniu w formie tzw. planów testów manualnych;

* dokumentowanie wyników testów w formie tzw. raportów z testów manualnych;

* dbanie o poprawność działania wdrożonych funkcji urządzeń elektronicznych, które są zależne od programów komputerowych uruchamianych na mikroprocesorach, czyli tzw. oprogramowania wbudowanego.

2)

zarządzanie projektami informatycznymi, poprzez nadzorowanie procesu tworzenia i wdrażania programów komputerowych w roli Project Managera dla systemów wbudowanych opartych o mikroprocesory oraz zintegrowanych z tymi systemami teleinformatycznych, obejmujące:

* zarządzanie projektem informatycznym składającym się z systemu wbudowanego opartego o mikroprocesory oraz dedykowanym systemem teleinformatycznym służącym do komunikacji z oprogramowaniem serwerowym oraz aplikacjami mobilnymi;

* definiowanie celu projektu informatycznego składającego się z systemu wbudowanego opartego o mikroprocesory oraz dedykowanym systemem teleinformatycznym służącym do komunikacji z oprogramowaniem serwerowym oraz aplikacjami mobilnymi;

* tworzenie harmonogramów prac oraz definiowanie budżetu projektowego dla poszczególnych ról w projekcie;

* nadzór nad postępami prac w ww. projekcie, poprzez przeprowadzanie i dokumentowanie spotkań zespołu projektowego, definiowanie akcji korekcyjnych oraz zapobiegawczych umożliwiających osiągnięcie celów projektowych przy spełnieniu zakładanych ograniczeń harmonogramu oraz budżetu;

* raportowanie postępu prac do interesariuszy, w tym do kierownictwa wyższego szczebla;

* definiowanie i utrzymywanie metryk, tzw. KPI zbieżnych z celami projektowymi;

a także doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań architektury dla systemów wbudowanych opartych o mikroprocesory, obejmujące:

* analizę wymagań klienta dla nowych produktów i technologii w celu zdefiniowania wytycznych odpowiadających optymalnym rozwiązaniom technicznym oraz technologicznym dla tychże produktów i technologii;

* przeprowadzanie tzw. przeglądu i analizy rynku w celu wyboru optymalnych rozwiązań;

* sporządzanie rekomendacji z ww. czynności w formie tzw. studium wykonalności.

3)

szkolenia techniczne w zakresie systemów wbudowanych opartych o mikroprocesory, obejmujące:

* analizę potrzeb szkoleniowych zdefiniowanych przez kontrahenta oraz przygotowywanie planów szkoleń grupowych oraz indywidualnych z zakresu systemów wbudowanych opartych o mikroprocesory;

* przygotowywanie materiałów szkoleniowych w formie prezentacji multimedialnych (...) lub też innych zdefiniowanych przez klienta formatach elektronicznych np. (...);

* przeprowadzanie sesji szkoleniowych oraz wykładów specjalistycznych zgodnych z ustalonym z klientem zakresem merytorycznym.

4)

usługi badawczo-rozwojowe.

Wnioskodawca dnia 8 grudnia 2022 r. z Urzędu Statystycznego klasyfikację powyższych usług. Zgodnie z pismem GUS powyższe czynności zostały sklasyfikowane w następujący sposób:

1)

testy manualne - PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego";

2)

zarządzanie projektami informatycznymi - PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki";

3)

szkolenia techniczne - PKWiU 85.59.1 "Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane";

4)

usługi badawczo-rozwojowe - PKWiU 72.19 "Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

W uzupełnieniu wniosku udzielił Pan następujących informacji na zadane w wezwaniu pytania:

1) Którego roku podatkowego/lat podatkowych dotyczy Pana wniosek?

Odpowiedź: Wniosek dotyczy roku 2022 i kolejnych lat, do czasu kiedy nie zmieni się stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe opisane we wniosku.

2) Czy w odniesieniu do każdego z lat podatkowych, których dotyczy wniosek (wskazanych w pkt 1), spełniony jest/będzie następujący warunek: w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskał/uzyska Pan przychody z działalności w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro?

Odpowiedź: Wnioskodawca w roku 2022 nie przekroczył przychodu w wysokości 2 000 000 euro. W przypadku przekroczenia w przyszłości oczywiście zgodnie z przepisami zmieni formę opodatkowania.

3) Czy w latach podatkowych, których dotyczy wniosek (wskazanych w pkt 1), w odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej wystąpiły/występują/wystąpią negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Odpowiedź: Nie, do tej pory u Wnioskodawcy nie wystąpiły negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ustawy VAT. Gdyby w przyszłości doszło do takiej sytuacji, to od tej sprzedaży Wnioskodawca zgodnie z przepisami nie będzie mógł korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego.

4) Czy prowadzi Pan ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej przez Pana działalności odrębnie?

Odpowiedź: Tak, Wnioskodawca prowadzi ewidencję w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności odrębnie.

5) Czy świadczone przez Pana usługi testowania oprogramowania są w jakikolwiek sposób związane z oprogramowaniem:

- jeśli tak - na czym polega ten związek (proszę szczegółowo go opisać),

- jeśli nie - proszę wskazać, na jakiej podstawie ten związek nie występuje.

Odpowiedź: Świadczone przez Wnioskodawcę usługi testowania oprogramowania są związane z testami funkcjonalnymi oraz eksploracyjnymi oprogramowania wbudowanego dla urządzeń elektronicznych opartych o mikroprocesory. Oprogramowanie wbudowane (...) to oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sterowania maszynami lub urządzeniami, które nie są zwykle uważane za komputery, powszechnie znane jako systemy wbudowane. Zwykle jest ono wyspecjalizowane dla konkretnego sprzętu, na którym działa oraz ma ograniczenia czasowe i pamięciowe.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę w tym obszarze polegają w szczególności na:

* przeprowadzaniu testów manualnych dla oprogramowania wbudowanego urządzeń elektronicznych opartych o mikroprocesory w oparciu o zdefiniowane scenariusze testowe,

* tworzeniu scenariuszy testowych na podstawie wymagań funkcjonalnych (specyfikacji produktu) i wymagań formalnych (np. wymagania środowiskowe, takie jak dopuszczalna temperatura pracy urządzenia) oraz ich dokumentowaniu w formie tzw. planów testów manualnych,

* dokumentowaniu wyników testów w formie tzw. raportów z testów manualnych,

* dbanie o poprawność działania wdrożonych funkcji urządzeń elektronicznych, które są zależne od programów komputerowych uruchamianych na mikroprocesorach, czyli tzw. oprogramowania wbudowanego,

* żadne czynności z wymienionych powyżej nie są programowaniem.

6) Czy świadczone przez Pana usługi testowania oprogramowania są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)?

Odpowiedź: Świadczone przez Wnioskodawcę usługi testowania oprogramowania nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

7) Czy doradztwo świadczone przez Pana w ramach zarządzania projektami informatycznymi jest związane z:

a)

doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

b)

doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02)?

Odpowiedź: Nie, nie są.

8) Jakie konkretnie czynności wykonuje Pan w ramach usług badawczo-rozwojowych? Proszę wymienić i opisać na czym te czynności polegają.

Odpowiedź: Świadczone przez Wnioskodawcę usługi badawczo-rozwojowe polegają na:

* jasnym określeniu celu oraz zakresu przeprowadzanych badań i prac rozwojowych obejmującym urządzenia elektroniczne oraz systemy wbudowane oparte o mikroprocesory,

* przeprowadzaniu prac eksperymentalnych lub opracowań teoretycznych mających na celu wytworzenie nowego produktu lub też wprowadzenia znaczącego udoskonalenia dla istniejącego produktu bądź też technologii,

* definiowaniu zakresu dla tzw. (...), czyli prototypów funkcjonalnych spełniających zdefiniowane cechy dla nowego produktu lub też produktu znacząco udoskonalonego,

* definiowaniu szczegółowych planów badań mających na celu potwierdzenie lub też obalenie tez wynikających ze zdefiniowanych celów projektowych,

* samodzielnej realizacji badań przemysłowych,

* koordynowaniu prac zewnętrznych jednostek badawczo-rozwojowych (np. specjalistycznych laboratoriów certyfikowanych) zaangażowanych w realizację projektu, w celu potwierdzenia lub też obalenia tez wynikających ze zdefiniowanych celów projektowych,

* dokumentowaniu przeprowadzanych prac badawczo-rozwojowych w formie tzw. raportów z badań, zawierających wnioski i rekomendacje techniczne dla nowych produktów lub też znacząco udoskonalanych produktów lub technologii.

Pytania

Czy w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, przychód z działalności opisanej we wniosku dla:

1)

testów manualnych,

2)

zarządzania projektami informatycznymi,

może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

3) szkoleń technicznych,

może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

4) usług badawczo-rozwojowych,

może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% dla przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% dla przychód od nadwyżki ponad kwotę 12,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z działalności usługowej opisanej we wniosku w pkt 1 (testy manualne) i 2 (zarządzania projektami informatycznymi), może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W punkcie 3 (szkolenia techniczne), może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W punkcie 4 (usługi badawczo-rozwojowe), może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% dla przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% dla przychód od nadwyżki ponad kwotę 12,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawa ma zastosowanie do niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoby te mogą, zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy, opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Podatnicy mają uprawnienie do korzystania z tej formy opodatkowania, o ile zgodnie z art. 6 ust. 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi wchodzące w zakres kodu wskazanego przez Urząd Statystyczny pod PKWiU 62.02.30.0 oraz 62.02 nie zostały wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 ustawy. W konsekwencji zważywszy, że żaden inny przepis nie stanowi inaczej, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług polegających na testach manualnych oraz zarządzania projektami informatycznymi mogą korzystać z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie ryczałtu w wysokości 8,5%.

Odnośnie klasyfikacji szkoleń technicznych do PKWiU 85.59.1 należy wskazać, że przepisy ustawy w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c wymienia tę kwalifikację. Jednocześnie ustalając dla całego działu PKWiU 85 stawkę 8,5%. W konsekwencji stawka 8,5% znajduje zastosowanie.

W zakresie określonego PKWiU 72.19 dla usług badawczo-rozwojowych, art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e kwalifikuje cały dział PKWiU 72 według stawki 8,5% dla przychodów do kwoty 100000 zł oraz 12,5% dla przychód od nadwyżki ponad kwotę 12,5%.

Konkludując, w przypadku braku kwalifikacji odpowiedniego PKWiU, należy uznać stawkę za właściwą 8,5% dla świadczonych usług testach manualnych oraz zarządzania projektami informatycznymi. W przypadku wskazań ustawy dla szkoleń technicznych oraz usług badawczo-rozwojowych, zastosowanie znajdą przywołane stawki zgodnie z przepisami.

Wnioskodawca wskazuje, że złożony wniosek zawiera szeroko opisany stan faktyczny/zdarzenie przyszły i wszystkie okoliczności mające wpływ na ukształtowanie jego sytuacji w zakresie przepisów podatkowych, a także ocenę własnego stanowiska. Ocena okoliczności faktycznych została dokonana przez pryzmat przepisów podatkowych, łącznie ze wszystkimi regulacjami wpływającymi na sytuację podatkową Wnioskodawcy. W orzecznictwie podnosi się, że: "Przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji opis zdarzenia stanowi jedyną podstawę faktyczną wydanej interpretacji. Związanie organu wydającego interpretację podanym we wniosku stanem faktycznym powoduje, że nie może on przyjmować własnych ustaleń faktycznych, odmiennych od okoliczności przedstawionych przez zainteresowanego w rozumieniu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, nie jest uprawniony do ingerencji w stan faktyczny zawarty we wniosku o interpretację. Specyfika postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej polega m.in. na tym, że organ podatkowy »porusza się« niejako tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz wyrażonej przez niego oceny prawnej. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny wyznacza też granice, w jakich interpretacja będzie mogła wywołać określone w ustawie skutki prawne". Wyrok WSA w Kielcach z 25 marca 2020 r., I SA/Ke 24/20.

Ponadto Wnioskodawca nie odnosi swojego stanowiska wobec stanu faktycznego do abstrakcyjnych przepisów, które nie korelują z jego zobowiązaniami podatkowymi. Zgodnie z orzeczeniami NSA zapadającymi w ostatnich latach - "Nie może być powodem odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji to, że sprawa wymaga ponadto dokonania oceny prawnej na gruncie przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego (uregulowań wynikających z Kodeksu cywilnego, czy też z Prawa budowlanego). Nie można obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość. Pod pojęciem prawa podatkowego należy więc rozumieć wszelkie normy prawne, które regulują elementy konstrukcyjne, to jest podmiotowe i przedmiotowe podatku, zatem także normy prawne nie znajdujące się w ustawach podatkowych". Wyrok NSA z 16 stycznia 2020 r., II FSK 358/18, LEX nr 2798599.

Konkludując, określenie właściwego PKWiU przez Organ jest elementem oceny prawnej, gdyż symbole PKWiU są wskazane bezpośrednio w przepisach, które to podlegają interpretacji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Według art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylony

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

- e) uchylony

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan oświadczył - przy świadczeniu przez Pana opisanych usług negatywne przesłanki nie występują.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85).

Ponadto według art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Zwracam także uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że od 2 grudnia 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w ramach której świadczy Pan, na podstawie umowy, usługi sklasyfikowane pod symbolami PKWiU:

* testy manualne - PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego";

* zarządzanie projektami informatycznymi - PKWiU 62.02 "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki";

* szkolenia techniczne - PKWiU 85.59.1 "Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane";

* usługi badawczo-rozwojowe - PKWiU 72.19 "Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

W kwestii dotyczącej świadczonych przez Pana usług testowania oprogramowania sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego wyjaśnił Pan, jakie czynności w ramach tych usług wykonuje. Jednocześnie wskazał Pan, że świadczone przez Pana usługi testowania oprogramowania nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że skoro świadczone przez Pana usługi testowania oprogramowania sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, to przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej tych usług podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan również usługi zarządzania projektami informatycznymi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02 - usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki. Wskazał Pan, jakie czynności w ramach tych usług wykonuje. Jednocześnie wyjaśnił Pan, że doradztwo świadczone przez Pana w ramach zarządzania projektami informatycznymi nie jest związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) oraz z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że skoro świadczone przez Pana usługi zarządzania projektami informatycznymi sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 62.02 - usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0) ani z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), to przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej tych usług podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku wskazał Pan, że świadczy także usługi szkoleń technicznych w zakresie systemów wbudowanych opartych o mikroprocesory sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.59.1. - usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zauważam, że do usług w zakresie edukacji, sklasyfikowanych w dziale 85 PKWiU, odwołuje się art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stąd przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.59.1, podlegają opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika również, że świadczy Pan usługi badawczo-rozwojowe sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 72.19 - usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Stąd stwierdzam, że właściwą do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Pana z tytułu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 72.19 jest stawka 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - uzyskiwane przez Pana przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług:

* testowania manualnego sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 - podlegają/będą podlegały opodatkowaniu według stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

* zarządzania projektami informatycznymi sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02 - podlegają/będą podlegały opodatkowaniu według stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

* szkoleń technicznych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.59.1 - podlegają/będą podlegały opodatkowaniu według stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

* badawczo-rozwojowych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 72.19 - podlegają/będą podlegały opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu od przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy:

- zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli faktycznie nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia innych usług wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy, do których to usług przypisana jest inna stawka ryczałtu. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana usługi zarządzania projektami informatycznymi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02 były usługami związanymi z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego albo związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl