0112-KDSL1-2.4011.34.2023.2.PR - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-2.4011.34.2023.2.PR Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 stycznia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 23 stycznia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 marca 2023 r. (wpływ 7 marca 2023 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest programistą i od (...) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie pisania programów komputerowych (PKD: 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od rozpoczęcia działalności gospodarczej do chwili złożenia wniosku wszystkie osiągnięte dochody, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.), Wnioskodawca miał obowiązek opodatkować i opodatkował w Polsce.

Dochód za 2021 r. Wnioskodawca opodatkował według skali podatkowej, a dochód za 2022 r. z działalności gospodarczej według stawki 19% (art. 30c u.p.d.o.f.). Za wymienione wyżej okresy Wnioskodawca prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wniosek dotyczy usług wykonywanych przez Wnioskodawcę w okresie od maja 2021 r. do zakończenia prac przy tworzeniu programu komputerowego (platformy), które jest planowane w 2024 r.

W czerwcu 2021 r. Wnioskodawca osiągnął pierwszy przychód/dochód z tytułu usługi tworzenia programu komputerowego (platformy) dla spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka) na podstawie zawartej z nią w maju 2021 r. umowy o świadczenie usług, który chce opodatkować 5% preferencyjną stawką poprzez złożenie korekty zeznania za 2021 r.

Program komputerowy powstaje w ramach prac rozwojowych, w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które Wnioskodawca prowadzi przez cały okres tworzenia programu komputerowego (od maja 2021 r.) i będzie prowadził do jego ukończenia. Polegają one na wykorzystaniu dostępnych zasobów wiedzy i umiejętności programistycznych do tworzenia nowego programu komputerowego. Celem projektu, w którym Wnioskodawca uczestniczy jako programista (współautor programu komputerowego) jest dostarczenie platformy, będącej programem komputerowym, która umożliwi tworzenie aplikacji bazowanych na tejże platformie (...). Program komputerowy, który Wnioskodawca tworzy jako współautor będzie wspólną platformą, (...). Nieodpowiadające potrzebą klientów oprogramowanie spowoduje utratę możliwości wykorzystania produktów na szeroką skalę lub doprowadzi do strat dla biznesu klienta. Wysiłek ten może być zmniejszony poprzez wykorzystanie wspólnej, dobrze ustrukturyzowanej i udokumentowanej platformy, co daje konkurencyjną przewagę rynkową. Podstawowym celem tej platformy jest znaczne zmniejszenie wysiłków związanych z rozwojem aplikacji skierowanych do użytkownika końcowego w (...). Od dostawców wymaga się jedynie skupienia na funkcjonalności wymaganej dla ich konkretnego zastosowania. Koszty utrzymania bezpiecznych i złożonych funkcjonalności mogą być zmniejszone poprzez wspólne zarządzanie funkcjonalnością we wspólnych modułach oprogramowania. Wysiłki rozwojowe związane z integracją systemów oprogramowania stron trzecich są wymagane tylko raz, a następnie mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom przy ułamku czasu i małych nakładach finansowych. Wspólna platforma działa jako czynnik umożliwiający cyfrową transformację biznesową poprzez oferowanie rozszerzonych rozwiązań biznesowych lub usług. W zależności od sytuacji rynkowej usługi te będą świadczone bezpłatnie lub za pomocą odpowiednich modeli licencjonowania. Te korzyści biznesowe mogą być wspierane poprzez dostarczanie łatwo dostępnych i dobrze zintegrowanych rozwiązań programowych dla oferty (...).

Przedstawiony powyżej projekt Wnioskodawca wykonuje obecnie wspólnie z dwoma programistami. Współudział Wnioskodawcy przez cały okres tworzenia projektu, tj. od maja 2021 r. do chwili złożenia wniosku oraz w 2023 i 2024 r. do zakończenia prac nad nim polega na samodzielnym pisaniu kodu źródłowego, efektem czego powstają serwisy (funkcjonalności) i zbiory serwisów (moduły), elementy tworzonej platformy, odpowiadające parametrom określonym w zleconych przez Spółkę zadaniach na podstawie umowy. Współpraca pomiędzy programistami polega na podziale zadań do wykonania (podziale serwisów i modułów do napisania), które dokonują w określonych przedziałach czasowych. Wnioskodawca realizuje samodzielnie własne zadania, zgodnie z ustalonym podziałem pracy i harmonogramem, polegające na napisaniu kodu źródłowego, stanowiącego cześć programu komputerowego (platformy), którego wynikiem jest powstanie określonych serwisów i modułów w tworzonym programie komputerowym. Wnioskodawca nie wykonuje czynności rutynowych zleconych przez Spółkę lub innych programistów. Wnioskodawca nie przygotowuje danych bądź, nie dokonuje czynności, które służyłyby innym programistom do tworzenia programu komputerowego w ramach projektu. Wnioskodawca nie pracuje pod kierownictwem bądź w podległości służbowej. Wnioskodawca wykonuje usługę programistyczną samodzielnie jako podmiot gospodarczy zgodnie z umową o świadczenie usług. Usługa ta jest kompletna, obejmuje pisanie kodu źródłowego zgodnie z określonymi przez Spółkę wymaganiami oraz sporządzanie dokumentacji technicznej tego kodu zgodnie z określonymi wymaganiami, pisanie unit testów, postępowanie zgodnie z procesem (...) oraz współpracę z programistami i managmentem w zakresie niezbędnym do wytworzenia platformy (współpraca ta nie oznacza dokonywania przez Wnioskodawcę dla Spółki czynności rutynowych, bądź innych zadań wykraczających poza samodzielne tworzenie programu komputerowego). W projekcie Wnioskodawca używa języka programistycznego (...) oraz nowoczesnych technologii typu (...). Wiedzę potrzebną do pisania programu komputerowego Wnioskodawca czerpie ze specjalistycznych publikacji, artykułów naukowych, szkoleń czy wymiany wiedzy poprzez portale zrzeszające programistów. Wnioskodawca wykorzystuję wiedzę z matematyki i chemii. Przewidywany termin zakończenia prac nad platformą to 2024 r.

Spółka nie wyznacza Wnioskodawcy w ciągu dnia godziny rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi. W celu wykonania usługi Wnioskodawca korzysta z własnego sprzętu komputerowego jak i Spółki. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym klientów, za rezultat świadczonych przez niego usług oraz ich wykonanie oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym związane ze świadczeniem usług na rzecz Spółki. Wnioskodawca nie podlega przy świadczeniu usług nadzorowi lub kontroli przez spółkę lub któregokolwiek z pracowników lub osób działających na zlecenie spółki. Wnioskodawca nie podlega przepisom i regulaminom prawa pracy obowiązującym w Spółce lub u klientów Spółki. Wnioskodawcy nie łączy ze Spółką w ramach świadczonej usługi jakikolwiek stosunek podległości służbowej. Program komputerowy, którego Wnioskodawca jest współautorem, powstaje w ramach prowadzonej przez niego działalności intelektualnej, jest więc utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z zapisami umowy całość praw własności intelektualnej tworzonych przez Wnioskodawcę lub przy jego współudziale w trakcie obowiązywania umowy, całość autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących programy komputerowe, tworzonych przez Wnioskodawcę lub przy jego współudziale w trakcie obowiązywania umowy, na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przenoszone jest na Spółkę.

Zgodnie z umową przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczególności kody źródłowe oprogramowania. Wnioskodawca potwierdza, że zgodnie z umową dochodzi do przeniesienia praw autorskich do wytworzonych przez niego serwisów i modułów na Spółkę. Wynagrodzenie za świadczenie usług jest określone w umowie w oparciu o stawkę godzinową. Płatność wynagrodzenia następuje raz w miesiącu na podstawie faktury.

Od czerwca 2021 r. Wnioskodawca prowadzi na bieżąco, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, dotyczącą tego autorskiego prawa do programu komputerowego oraz ustalenia wartości przychodu, kosztów uzyskania tego przychodu oraz dochodu, przypadających na to prawo.

W okresie od maja 2021 r. do obecnej chwili Wnioskodawca świadczy wyłącznie usługę pisania programu komputerowego w ramach prowadzonych przez niego prac rozwojowych. Przedstawiony stan faktyczny dotyczy okresu od maja 2021 r. do chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i będzie kontynuowany do zakończenia tworzenia programu lub zakończenia współpracy ze Spółką (obecnie Wnioskodawca nie planuje rozwiązania umowy przed zakończeniem prac nad platformą).

W piśmie z 7 marca 2023 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczy jednego zaistniałego stanu faktycznego: od czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Od stycznia 2023 r. Wnioskodawca zmienił formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, co automatycznie wyklucza zastosowanie ulgi IP Box do przychodów osiąganych z kwalifikowanego IP w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. Ponadto, Wnioskodawca odpowiedział na następujące pytania zawarte w wezwaniu do uzupełnienia wniosku:

a) Czy w ramach usług świadczonych na rzecz Spółki samodzielnie prowadził/prowadzi/będzie prowadził Pan działalność twórczą obejmującą badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

(i) Jakie to badania? Co było/jest/będzie ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

(ii) Jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje/będzie stosował?

(iii) Czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

Odpowiedź: Wnioskodawca nie prowadził i nie prowadzi badań naukowych.

b) Czy w ramach usług świadczonych na rzecz Spółki samodzielnie prowadził/prowadzi /będzie prowadził Pan działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać:

(i) W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Odpowiedź: Prace rozwojowe, w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wnioskodawca prowadził od czerwca 2021 r. do końca grudnia 2022 r. i będzie prowadził jeszcze do końca marca 2023 r. W momencie sporządzania wniosku Wnioskodawca nie planował zakończenia z końcem marca 2023 r. prac rozwojowych w ramach projektu, którego dotyczy wniosek. Tworzenie programu komputerowego (platformy) dla Spółki zostanie zakończone 31 marca 2023 r. ze względu na decyzję Spółki uwarunkowaną oceną sytuacji rynkowej. W związku z powyższym Wnioskodawca zmienił formę opodatkowania od 1 stycznia 2023 r. na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Odnośnie stanu faktycznego wskazanego we wniosku, Wnioskodawca dodaje, że we wrześniu 2022 r. osiągnął dodatkowy przychód z tytułu wykonanej usługi - bonus za polecenie pracownika.

(ii) Czego dotyczyły/dotyczą/będą dotyczyły te prace rozwojowe? Co było/jest /będzie ich celem lub celami? Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

Odpowiedź: Prace rozwojowe dotyczyły napisania nowego programu komputerowego (platformy), omówionego przez Wnioskodawcę we wniosku. Do zadań Wnioskodawcy jako współautora tego programu komputerowego należało wytworzenie konkretnych elementów tego programu, zgodnie z podziałem zadań pomiędzy programistami. Te elementy programu stanowiące moduły i serwisy (funkcjonalności) Wnioskodawca wytworzył poprzez napisanie kodu źródłowego wraz z czynnościami wchodzącymi w zakres programowania jak przeprowadzenie testów kodu, czy napisanie dokumentacji technicznej kodu. Wnioskodawca wykonał dla Spółki kompleksową usługę programistyczną, co oznacza, że przekazał Spółce wytworzone funkcjonalności programu w postaci gotowej. Prace rozwojowe dotyczyły (i jednocześnie było ich celem) wykonania właśnie tych elementów programu komputerowego. Prace rozwojowe przez cały okres świadczenia usługi pisania tego programu obejmowały:

- Etap planowania, w którym Wnioskodawca przeprowadzał analizę wymagań przed przystąpieniem do pisania kodu źródłowego. Jest to czynność polegająca na analizie pożądanego zachowania programu po wdrożeniu nowego kodu, w niektórych przypadkach także tego, czego program nie powinien robić. Wynikiem takiej analizy jest określenie zakresu prac oraz oszacowanie czasochłonności. Podczas tego etapu była prowadzona komunikacja z klientem Spółki polegająca na przeprowadzeniu spotkań iteracyjnych pozwalających na poznanie jego wymagań dotyczących planowanych do wykonania części programu. Dzięki tym spotkaniom Wnioskodawca otrzymywał dokładną informację dotyczącą oczekiwań oraz priorytetów klienta odnośnie planowanych do napisania funkcjonalności programu komputerowego. W trakcie tej fazy również Spółka formułowała wymagania dotyczące planowanej funkcjonalności, kompatybilne z oczekiwaniami klienta. Etap planowania obejmował komunikację z innymi programistami pracującymi nad innymi funkcjonalnościami programu, przekazanymi im do wykonania przez Spółkę, dotyczącą harmonogramu prac. Na tym etapie dokonuje się oceny narzędzi informatycznych i wymagań sprzętowych niezbędnych do wykonania zadania.

- Etap programowania, w którym Wnioskodawca wykonywał moduł lub moduły programu komputerowego w formie napisanego autorskiego kodu źródłowego zgodnie z wymaganiami określonymi przez Spółkę i klienta. W tej części Wnioskodawca wykorzystywał wiedzę i umiejętności programistyczne wynikające z jego doświadczenia zawodowego oraz wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkoleń, z literatury fachowej, z portali zrzeszających programistów, przed i w trakcie pisania modułów programu komputerowego, w celu rozwiązania szczegółowych problemów występujących podczas pisania kodu. W programowaniu Wnioskodawca używał języka programistycznego (...) oraz nowoczesnych technologii typu (...). Podczas etapu programowania Wnioskodawca implementował do napisanego kodu źródłowego unit testy oraz sporządzał autorską dokumentację techniczną napisanego kodu źródłowego. Wykonanie unit testów polega na pisaniu w kodzie tzw. testów jednostkowych mających na celu weryfikację działania pojedynczych elementów (jednostek) programu. Innymi słowy jest to kod wykonujący inny kod, w celu weryfikacji, że testowana logika działa w ściśle określony sposób. Jest to podstawa w osiągnięciu dobrej jakości kodu. W dokumentacji technicznej opisuje się autorską implementację kodu źródłowego. Zawiera opis działania wytworzonych implementacji, algorytmów w nim zastosowanych i sposób działania określonych komponentów.

Odnośnie każdego wykonanego przez Wnioskodawcę modułu musiały być spełnione określone wymagania dotyczące kodu i dokumentacji technicznej w celu zachowania jednolitej spójności w wytworzonym kodzie i dokumentacji technicznej oraz obowiązywało postępowanie zgodnie z procesem (...). W trakcie etapu programowania Wnioskodawca współpracował z managementem Spółki i programistami pracującymi nad tym projektem w celu zapewnienia spójności i prawidłowego działania wykonanych modułów i serwisów w platformie.

(iii) Czy Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem? Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

Odpowiedź: Prace rozwojowe zostały zakończone wynikiem pozytywnym w postaci wykonanych elementów programu komputerowego, jego funkcjonalności (moduły), szerzej opisanych w następnym punkcie. Innym aspektem prac rozwojowych prowadzonych w ramach tego projektu było poszerzenie wiedzy i umiejętności w języku programowania (...) oraz technologii (...), dotyczących:

- asynchroniczności,

- języka modelowego (...),

- sposobu, w jaki język ten jest konwertowany do kodu pośredniego wykonywanego w różnych środowiskach uruchomieniowych,

- delegatów i zdarzeń,

- napisanych od podstaw, mechanizmów uwierzytelniania i autentykacji użytkowników,

- najnowszych funkcjonalności wersji języka (...).

Na bazie poszerzonej i nabytej wiedzy i umiejętności w języku programowania (...) oraz technologii (...) Wnioskodawca wytworzył innowacyjne o charakterze indywidualnym sposoby postępowania i procesy optymalizujące sam proces programowania. Wnioskodawca będzie je wykorzystywał w swojej działalności gospodarczej w celu skrócenia czasu tworzenia oprogramowania i zwiększenia poziomu efektywności i jakości świadczonych usług programistycznych.

(iv) Czy w wyniku prac rozwojowych stworzył/stworzy Pan nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki konkretny produkt, proces bądź jaką usługę)? Czy oferuje Pan lub będzie Pan oferował produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych, w swojej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Wynikiem prac rozwojowych są wykonane przez Wnioskodawcę elementy programu komputerowego, jego funkcjonalności (moduły). W ramach świadczonych usług programistycznych dla Spółki Wnioskodawca wykonał funkcjonalności programu komputerowego (platformy), na które składają się (lista nie obejmuje wszystkich wykonanych przez Wnioskodawcę funkcjonalności):

(...).

Dodatkowo do programu komputerowego (platformy) Wnioskodawca dostarczył moduły, które mogą (ale nie muszą) zostać użyte przez potencjalnych użytkowników platformy. Pozwalają one rozszerzyć funkcjonalność platformy w sposób bezkosztowy. Moduły napisane do wykorzystania w tej platformie to m.in.:

(...).

Prawo autorskie do wyżej wymienionych funkcjonalności programu faktycznie Wnioskodawca przeniósł za wynagrodzeniem zgodnie z umową na Spółkę i w związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie ich oferował w prowadzonej działalności gospodarczej.

(v) Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności te produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeśli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

Odpowiedź: Zgodnie z umową i stanem faktycznym wynagrodzenie za wykonanie usługi określane było na podstawie stawki godzinowej. Jego wysokość zależała więc od czasochłonności usługi zleconej Wnioskodawcy przez Spółkę do wykonania. Wykonane elementy programu komputerowego w opisanym projekcie, jak to Wnioskodawca wykazał we wniosku, było procesem twórczym, wynikiem intelektualnego wysiłku. Nie są one kopią innego programu komputerowego i nie powstały one w drodze rutynowych czynności. W ramach usługi programistycznej świadczonej dla Spółki Wnioskodawca zaprojektował funkcjonalności posiadające określone przez Spółkę i klienta właściwości, a następnie wykonał je w postaci kodu źródłowego. Cały proces napisania kodu źródłowego, ze względu na jego unikalny i autorski charakter oraz sposób jego powstania, na który składa się nabywanie wiedzy i umiejętności programistycznych oraz wykorzystanie jej jak i posiadanych wcześniej, wiedzy i umiejętności wynikających z doświadczenia zawodowego, do zaprojektowania i wykonania elementów programu komputerowego (platformy), jest procesem, który stanowi prace rozwojowe, rozumiane zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zależność pomiędzy przeprowadzonymi pracami rozwojowymi a osiągniętymi przychodami z tytułu świadczenia usługi programistycznej, o które pyta Organ podatkowy, jest bezpośrednia, to znaczy wykonanie funkcjonalności programu komputerowego, jego elementów składowych, powstałych w wyniku prac rozwojowych było warunkiem osiągnięcia przychodu z tytułu wykonania usługi programistycznej.

(vi) Jaka jest zależność pomiędzy tymi pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

Odpowiedź: Zależność pomiędzy przeprowadzonymi pracami rozwojowymi a osiągniętymi przychodami z tytułu świadczenia usługi programistycznej, o które pyta Organ podatkowy, jest bezpośrednia, to znaczy wykonanie funkcjonalności programu komputerowego, jego elementów składowych, powstałych w wyniku prac rozwojowych było warunkiem osiągnięcia przychodu z tytułu wykonania usługi programistycznej.

c) Czy w ramach usług świadczonych na rzecz Spółki samodzielnie prowadził/prowadzi /będzie prowadził Pan prace o innym charakterze niż badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeśli tak, proszę wskazać jakie to działania i kiedy je Pan prowadził lub od kiedy je Pan prowadzi?

Odpowiedź: W ramach usług świadczonych dla Spółki, przez cały okres ich wykonywania, Wnioskodawca nie prowadził prac o innym charakterze niż prace rozwojowe w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

d) Czy efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan na Spółkę zawsze są/będą efektem podejmowanych przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedź: Tak jak już Wnioskodawca wskazał we wniosku i w złożonym piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, efekty prac w postaci napisanych funkcjonalności programu komputerowego, do których majątkowe prawa autorskie Wnioskodawca przeniósł na Spółkę, są efektem podejmowanych przez niego prac rozwojowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

e) Czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan "programem komputerowym" zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

* nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

* nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahenta?

Odpowiedź: Celem projektu, w którym Wnioskodawca uczestniczy jako programista (współautor programu komputerowego) jest dostarczenie oryginalnego projektu w postaci platformy, będącej programem komputerowym, która umożliwi tworzenie aplikacji bazowanych na tejże platformie. Szerzej Wnioskodawca opisał ten program komputerowy we wniosku. Funkcjonalności (moduły) w formie kodu źródłowego udokumentowanego w sporządzonej dokumentacji technicznej w całości Wnioskodawca zaprojektował i napisał. Programując te elementy programu komputerowego Wnioskodawca nie korzystał z wzorców lub matryc, nie są one modyfikacją lub kopią innego programu komputerowego (innego kodu źródłowego). Powstały w wyniku wysiłku intelektualnego na bazie języka programistycznego (...) oraz technologii (...). Kod źródłowy Wnioskodawca napisał wyłącznie w celu wykonania funkcjonalności posiadających określone właściwości, które po zaimplementowaniu łącznie z innymi modułami, stanowią program komputerowy (platformę). Jest to unikalny, autorski kod napisany wyłącznie w celu wykonania usługi, do czego Wnioskodawca zobowiązał się w umowie o świadczenie usług. Przed przystąpieniem do prac nad programem komputerowym Wnioskodawca nie posiadał części bądź całości kodu, który wykonał po przystąpieniu do wykonania zadania. Napisanie kodu źródłowego tworzącego oryginalny program komputerowy nie może powstać w wyniku czynności rutynowych, ponieważ programowanie wymaga wysiłku intelektualnego. Właściwości, jakie ma posiadać dany moduł wskazane przez management i klienta są punktem wyjściowym, jedynie pozwalającym określić jakie funkcje program komputerowy powinien spełniać. Dopiero wskutek zaprojektowania przez programistę modułu i wykonanie projektu poprzez napisanie przez niego kodu źródłowego powstaje faktyczna funkcjonalność, która wykonuje określone zadania i prezentuje wyniki w konkretny, wymyślony przez programistę, sposób.

f) Czy efekty Pana samodzielnej pracy, które nazywa Pan odpowiednio "programem komputerowym" zawsze są/będą odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych"?

Odpowiedź: Wykonane przez Wnioskodawcę funkcjonalności są częścią programu komputerowego (platformy). Zaimplementowane w platformie stanowią o wykonywaniu określonych funkcji przez program, bez których platforma nie posiadałaby tych właściwości. Część z nich buduje samą platformę, co oznacza, że bez implementacji Wnioskodawcy w ogóle by ona nie działała. Wykonana przez Wnioskodawcę usługa programistyczna nie polegała na napisaniu części kodu źródłowego w jakiejś funkcjonalności, lecz na wykonaniu i zaimplementowaniu kompletnych modułów, włącznie z przetestowaniem ich działania i sporządzeniem dokumentacji technicznej. Wykonane przez Wnioskodawcę funkcjonalności będące częściami platformy podlegają ochronie przewidzianej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na podstawie umowy całość przysługujących Wnioskodawcy praw autorskich do wykonanych przez Wnioskodawcę utworów stanowiących części programu komputerowego (platformy) jako ich wykonawca przeniósł na Spółkę. Przeniesienie praw autorskich nastąpiło z chwilą powstania utworu, lub jego wyodrębnialnej części (jeden ze sposobów, zob. Ad. r). Na podstawie umowy wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem za wykonanie usług.

g) Czy w każdym przypadku tworzenie przez Pana "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia każdego poszczególnego "programu komputerowego", które jest efektem Pana pracy?

Odpowiedź: Ze wszystkimi wykonanymi przez Wnioskodawcę funkcjonalnościami (modułami) programu komputerowego na podstawie umowy na rzecz Spółki wiąże się samodzielne prowadzenie przez niego prac rozwojowych.

h) Czy tworzone "programy komputerowe" zawsze są efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badań naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?

Odpowiedź: Wszystkie wykonane przez Wnioskodawcę funkcjonalności (moduły) programu komputerowego na podstawie umowy na rzecz Spółki były efektem samodzielnie prowadzonych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych.

i) Czy Pana działalność w zakresie tworzenia "programów komputerowych" jest działalnością podejmowaną w sposób systematyczny (tj. metodyczny, uporządkowany) w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań?

Odpowiedź: Wykonaniem platformy Wnioskodawca zajmował się od 1 czerwca 2021 r. do końca grudnia 2022 r. w sposób ciągły i będzie zajmował się jeszcze do końca marca 2023 r. W tym okresie, jak to Wnioskodawca wykazał we wniosku i jego uzupełnieniu, wykonał samodzielnie określone funkcjonalności w postaci kompletnej. Jak to wyżej Wnioskodawca nadmienił, usługi programistyczne wykonywał w dwóch etapach: etap planowania i etap programowania. Sekwencja kolejnych czynności prowadziła od określenia cech planowanej funkcjonalności, poprzez jej zaprojektowanie, do napisania kodu źródłowego w oparciu posiadaną i nabytą wiedzę i umiejętności programistyczne oraz wykonanie testów kodu i sporządzenie dokumentacji technicznej.

We wniosku i jego uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie języka programowania (...) oraz technologii (...), uzupełniane podczas świadczenia usług programistycznych dla Spółki, wykonał nowy produkt w postaci kompletnych modułów programu komputerowego (platformy), opisanych we wniosku.

j) Czy w sytuacji, gdy "program komputerowy" jest wytwarzane w zespole (we współpracy z innymi programistami), to efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Pana jest program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też część oprogramowania, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - stanowi program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Odpowiedź: Wykonane przez Wnioskodawcę usługi programistyczne nie polegały na napisaniu części kodu źródłowego w jakiejś funkcjonalności, lecz na wykonaniu i zaimplementowaniu kompletnych modułów, włącznie z przetestowaniem ich działania i sporządzeniem dokumentacji technicznej. Z tego względu jako utwory podlegają one ochronie przewidzianej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Inni programiści wykonywali własne funkcjonalności programu komputerowego, odrębne od Wnioskodawcy. Połączenie wszystkich modułów w platformie stanowiło produkt końcowy.

k) Czy w sytuacji, gdy w efekcie prac prowadzonych przez Pana powstaje część programu komputerowego, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez inne osoby - stanowi program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to ww. osoby (współtwórcy, w tym Pan) przenoszą razem (łącznie) na rzecz zleceniodawcy (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawo do stworzonego przez nich łącznie programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Pan z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie?

Odpowiedź: Na podstawie umowy ze Spółką całość przysługujących Wnioskodawcy praw autorskich do wykonanych przez niego utworów stanowiących części programu komputerowego jako ich wykonawca przeniósł na Spółkę. Wnioskodawca nie przenosi wspólnie (wszyscy programiści) praw autorskich na Spółkę na podstawie odrębnej umowy.

l) Czy w odrębnej ewidencji na bieżąco wyodrębnia Pan:

(i) każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

(ii) przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

(iii) koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Odpowiedź: W odrębnej ewidencji na bieżąco Wnioskodawca wyodrębnia:

(i) każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

(ii) przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

(iii) koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

m) Od kiedy (dokładnie) prowadzi Pan odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (proszę wskazać datę)?

Odpowiedź: Odrębną ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca prowadzi od 1 czerwca 2021 r.

n) Czy i w jaki sposób oblicza Pan tzw. wskaźnik nexus (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Odpowiedź: Wskaźnik nexus Wnioskodawca oblicza według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, kwoty dotyczące liter b, c i d ww. wzoru równe są 0.

o) W jaki sposób umowa ze Spółką reguluje kwestię Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

* wyłącznie z tytułu przenoszenia na kontrahenta praw do "programu komputerowego" (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa);

* także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać jakich).

Odpowiedź: Wynagrodzenie za świadczenie usług zostało określone w umowie w oparciu o stawkę godzinową. Płatność wynagrodzenia następuje raz w miesiącu na podstawie faktury. Na podstawie umowy wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem za świadczenie usług.

p) Jak na gruncie umowy ze Spółką wygląda relacja pomiędzy przeniesieniem przez Pana na Spółkę praw do konkretnego efektu Pana pracy a momentem wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia oraz wartością tego wynagrodzenia?

Odpowiedź: Wynagrodzenie za świadczenie usług jest określone w umowie w oparciu o stawkę godzinową. Płatność wynagrodzenia następuje na podstawie faktury, którą - zgodnie z umową - Wnioskodawca powinien wystawić w terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca, którego ona dotyczy. Na podstawie umowy wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Termin płatności 30 dni od otrzymania przez Spółkę faktury po spełnieniu warunku określonego w umowie. Przeniesienie praw autorskich nastąpiło z chwilą powstania utworu, lub jego wyodrębnialnej części.

q) Czy faktury, które wystawia Pan na rzecz Spółki wyodrębniają wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na Spółkę? Jeśli nie, proszę wskazać dlaczego.

Odpowiedź: Faktury za wykonane usługi nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, ponieważ na podstawie umowy wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem za świadczenie usług.

r) W jaki sposób umowa ze Spółką reguluje kwestię sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Spółkę praw do konkretnego stworzonego przez Pana "programu komputerowego"? W jaki sposób odbywa się wyodrębnienie konkretnego "programu komputerowego" i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Spółkę (jakie czynności realizujecie odpowiednio Pan i Spółka)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

Odpowiedź: Zgodnie z umową przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą powstania utworu, lub jego wyodrębnialnej części, i ustalenia takiego utworu lub jego części w jakiejkolwiek formie, niezależnie czy ustalenie obejmuje całość czy część utworu, i niezależnie od tego czy odpowiednio całość lub część utworu osiągnęła ostateczną formę. Gdyby przeniesienie praw nie było możliwe w chwili opisanej w niniejszym ustępie albo gdy umowa z Klientem wymaga szerszego lub odmiennego zakresu przeniesienia takiego prawa (udzielenia upoważnień) w ramach stosunku prawnego łączącego Spółkę oraz Wykonawcę (czyli Wnioskodawcę), następuje ono najpóźniej z chwilą przekazania utworu lub jego części (niezależnie od tego, czy osiągnęły one ostateczną formę) Spółce, w szczególności przez wprowadzenie do sieci komputerowej. Umowa przewiduje, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Spółce kodów źródłowych niezwłocznie po ich stworzeniu. W umowie został uregulowany inny sposób przeniesienia praw autorskich do utworów przez złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia woli (jeżeli byłoby to konieczne), do którego zobowiązał się niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego wezwania od Spółki. Nigdy takiego wezwania od Spółki Wnioskodawca nie otrzymał.

W umowie Wnioskodawca złożył oświadczenie, że jest podmiotem praw autorskich w zakresie objętym umową oraz jest w pełni umocowany do przeniesienia praw autorskich na Spółkę oraz wykonania pozostałych postanowień wynikających z oznaczonej części umowy.

s) Jaką formą będzie opodatkowana Pana działalność gospodarcza po 2022 r. (wg skali podatkowej, tzw. podatkiem "liniowym", ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w formie karty podatkowej)?

Odpowiedź: Od stycznia 2023 r. jako formę opodatkowania Wnioskodawca wybrał ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w bieżącym roku.

Pytanie

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca będzie mógł opodatkować stawką 5% dochody osiągnięte z tytułu świadczenia usługi tworzenia programu komputerowego (platformy) dla Spółki na podstawie przedmiotowej umowy?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mógł opodatkować stawką 5% dochody osiągnięte z tytułu świadczenia usługi tworzenia programu komputerowego (platformy) dla Spółki na podstawie umowy, ponieważ dochód z tytułu świadczenia usługi tworzenia programu komputerowego, według stanu faktycznego opisanego we wniosku, jest dochodem podlegającym opodatkowaniu stawką 5% na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Artykuł 30ca ust. 1 u.p.d.o.f., podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Artykuł 30ca ust. 2 u.p.d.o.f., kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Artykuł 5a pkt 38, 39, 40 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o:

38)

działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań,

39)

badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

40)

pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Artykuł 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Na podstawie podanych przepisów przesłanki uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej są następujące:

1)

preferencyjna stawka podatku dotyczy m.in. podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,

2)

prowadzących działalność gospodarczą,

3)

która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa,

4)

osiągających dochody z kwalifikowanych IP.

Odnośnie przesłanki wskazanej w pkt 1 i 2 to w latach 2021-2022 Wnioskodawca opodatkował w Polsce wszystkie osiągnięte dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (zarejestrowanej w CEIDG), ponieważ podlegał obowiązkowi podatkowemu wynikającemu z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f.

Odnośnie przesłanki wskazanej w pkt 3, to usługę tworzenia programu komputerowego, tak jak to Wnioskodawca przedstawił w złożonym wniosku, należy zakwalifikować do działalności rozwojowej w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kod źródłowy Wnioskodawca pisze wykorzystując posiadaną i nabywaną wiedzę programistyczną oraz umiejętności w zakresie pisania kodu źródłowego, wynikające z jego doświadczenia zawodowego i nabywane ze źródeł zewnętrznych m.in. od innych programistów i podczas szkoleń. Tą wiedzę i umiejętności Wnioskodawca wykorzystuje w celu wytworzenia serwisów i modułów, elementów tworzonego programu komputerowego w postaci kodu źródłowego. W tworzonej platformie nie ma on odpowiednika, nie jest kopią, ani nie jest odwzorowaniem innego kodu. Napisany przez Wnioskodawcę kod źródłowy nie może być zastąpiony przez kod źródłowy wytworzony przez innych programistów pracujących przy tej platformie. Wykonane przez Wnioskodawcę serwisy i moduły programu komputerowego posiadają właściwości określone przez Spółkę i klientów Spółki, przed przystąpieniem do prac. Są wykonywane zgodnie z harmonogramem ustalonym podczas spotkań z innymi programistami i managmentem. Usługę programistyczną Wnioskodawca wykonuje etapowo, na bieżące zadania wyznaczony jest określony czas. Tworzony kod źródłowy musi odpowiadać określonym standardom. Wytworzone przez Wnioskodawcę serwisy i moduły programu komputerowego, stanowiące samodzielne kompletne elementy tego oprogramowania zwiększają jego wiedzę i rozwijają jego umiejętności programistyczne, ponieważ są rozwiązaniami indywidualnymi wymagającymi intelektualnego wysiłku, które nie mają odpowiednika w jego doświadczeniu zawodowym i nie są kopią lub zmodyfikowanym kodem źródłowym z innych programów komputerowych.

Wnioskodawca uważa, że usługa programistyczna, którą świadczy dla Spółki spełnia kryterium twórczości, systematyczności oraz zwiększenia zasobów wiedzy i umiejętności oraz wykorzystania tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań. Odnośnie przesłanki wskazanej w pkt 4, to z tytułu tworzenia kompletnych i funkcjonalnych elementów programu komputerowego (platformy) w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, do którego prawa autorskie zgodnie z umową są przenoszone na Spółkę, osiągnął i będzie osiągał nadal w przyszłości dochód, który należy zakwalifikować jako dochód z autorskiego prawa do programu komputerowego.

Odnośnie analogicznego stanu faktycznego Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualną 0111-KDIB2-1.4011.240.2022.2.JJ z 28 listopada 2022 r. Stanowisko własne zostało przedstawione we wniosku w oparciu o wykładnię przepisów wynikającą z "Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytworzonych przez prawo własności intelektualnej - IP BOX".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.):

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą:

Przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszania istniejących produktów/usług oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy podatnik prowadzi działalność badawczo-rozwojową, należy przeprowadzić analizę nakierowaną na zidentyfikowanie przejawów działalności gospodarczej, które mogą zostać uznane za działalność badawczo-rozwojową (tj. tych aktywności podatnika, które spełniają definicję wskazaną w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu. Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, przedsiębiorca rozwija specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności, które może wykorzystać w ramach bieżących albo przyszłych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które mimo ulepszenia istniejących procesów lub usług, z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość), nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który chce skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

W myśl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3; 5) dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Na podstawie art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Stosownie do art. 30cb ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Powyższe przepisy wprowadzają korzystne rozwiązania podatkowe dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej, tzw. Innovation Box. W tym zakresie wpisują się one w realizację "Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki" oraz "Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" w obszarze innowacyjności. Znowelizowane przepisy mają prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste "zamknięcie" łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

Należy także wskazać, że powyższe regulacje polegają na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, zwane "kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej".

Możliwość skorzystania z ulgi Innovation Box ma miejsce również w sytuacji, gdy podatnik dokona zakupu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem że następnie poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży produktu lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co stanowi wyraz realizacji zasady nexus. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie wyliczany przy zastosowania formuły (wzoru) wynikającej z raportu nr 5 BEPS. Przewidziano także możliwość zlecenia wykonania prac badawczo-rozwojowych innym podmiotom zarówno niepowiązanym, jak i powiązanym.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Jest to o tyle istotne, gdyż z korzystaniem z ulgi wiążą się, bądź co bądź, dodatkowe obowiązki po stronie podatników, w szczególności obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnik będzie miał możliwość stosowania niniejszej ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, podatnik będzie mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację (obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację).

Należy zauważyć, że istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem i rozwinięciem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinien Pan również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Należy zatem przyjąć, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, w odniesieniu do kosztów należy mieć na uwadze ograniczenia w zaliczaniu takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów zawarte w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz to, że w przypadku podlegających amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kosztem jest ustalony na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpis amortyzacyjny.

Jak wskazuje Minister Finansów w objaśnieniach z 15 lipca 2019 r., zgodnie z akapitem 39 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5 koszty kwalifikowane winny być uwzględniane we wskaźniku niezależnie od metody ich ujmowania w kosztach podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami podatkowymi. Dlatego też koszty dla celów kalkulacji wskaźnika należy rozumieć szerzej (funkcjonalnie w kontekście ww. Raportu OECD), niż w odniesieniu do ustalania kosztów uzyskania przychodów na gruncie pozostałych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy także wspomnieć, że wskaźnik nexus " (...) służy do określania tej części dochodu z kwalifikowanego IP, która podlega preferencyjnej 5% stawce podatkowej, powinien być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat. Oprócz właściwych przepisów o IP BOX, potwierdzają to wytyczne przedstawione przez OECD w Raporcie BEPS Działanie nr 5 (akapit 45 Raportu OECD BEPS Plan Działania nr 5)".

Wobec powyższego należy podkreślić, że wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i

- wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dla potrzeb obliczenia podstawy opodatkowania podlegającej preferencyjnemu opodatkowaniu stawką 5% podatnik jest zobowiązany do wyliczenia dwóch podstawowych wartości:

- dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz

- wskaźnika, którym zostanie przemnożony powyższy dochód.

Artykuł 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Oznacza to, że IP Box, jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

W przedmiotowej sprawie Pana wątpliwość dotyczy określenia, czy dochody osiągnięte z tytułu świadczenia usługi tworzenia (jako współautor) programu komputerowego (platformy) dla Spółki na podstawie przedmiotowej umowy będzie mógł opodatkować stawką w wysokości 5%.

Z przedstawionego opisu sprawy oraz jego uzupełnienia wynika, że wniosek dotyczy usług wykonywanych przez Pana w okresie od czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. dotyczących prac przy tworzeniu programu komputerowego (platformy). Program komputerowy powstaje w ramach prac rozwojowych, w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które Pan prowadził od czerwca 2021 r. do końca grudnia 2022 r. i będzie prowadził jeszcze do końca marca 2023 r. i polegają one na wykorzystaniu dostępnych zasobów wiedzy i umiejętności programistycznych do tworzenia nowego programu komputerowego.

Program komputerowy, który Pan tworzy jak współautor będzie wspólną platformą, wspierającą (...). Celem projektu, w którym Pan uczestniczy jako programista (współautor programu komputerowego) jest dostarczenie platformy, będącej programem komputerowym, która umożliwi tworzenie aplikacji bazowanych na tejże platformie. Natomiast kod źródłowy napisał Pan wyłącznie w celu wykonania funkcjonalności posiadających określone właściwości, które po zaimplementowaniu łącznie z innymi modułami, stanowią program komputerowy (platformę).

Przedstawiony powyżej projekt wykonuje Pan obecnie wspólnie z dwoma programistami. Pana współudział przez cały okres tworzenia projektu polega na samodzielnym pisaniu kodu źródłowego, efektem czego powstają serwisy (funkcjonalności) i zbiory serwisów (moduły), elementy tworzonej platformy, odpowiadające parametrom określonym w zleconych przez Spółkę zadaniach na podstawie umowy. Współpraca pomiędzy programistami polega na podziale zadań do wykonania (podziale serwisów i modułów do napisania), których dokonują w określonych przedziałach czasowych. Do Pana zadań jako współautora tego programu komputerowego, należało wytworzenie konkretnych elementów tego programu, zgodnie z podziałem zadań pomiędzy programistami. Realizuje Pan samodzielnie własne zadania, zgodnie z ustalonym podziałem pracy i harmonogramem, polegające na napisaniu kodu źródłowego, stanowiącego cześć programu komputerowego (platformy), którego wynikiem jest powstanie określonych serwisów i modułów w tworzonym programie komputerowym. Program komputerowy, którego jest Pan współautorem, jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). Wykonane przez Pana funkcjonalności są częścią programu komputerowego (platformy).

Pana prace rozwojowe zostały zakończone wynikiem pozytywnym w postaci wykonanych elementów programu komputerowego, jego funkcjonalności (moduły). Na podstawie umowy całość przysługujących Panu praw autorskich do wykonanych przez Pana utworów, stanowiących części programu komputerowego (platformy), jako ich wykonawca przeniósł Pan na Spółkę. Nie przenosi Pan jednak wspólnie z pozostałymi programistami z zespołu praw autorskich do programu komputerowego na Spółkę na podstawie odrębnej umowy.

Należy wskazać, że tylko i wyłącznie dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych wskazanych w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą stanowić podstawę opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatkową.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość zastosowania preferencyjnego opodatkowania, o którym mowa w art. 30ca wskazanej ustawy odpowiednio do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji (art. 30ca ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (tzw. kwalifikowanym IP) jest prawo własności intelektualnej, które spełnia wszystkie następujące warunki:

* jest jednym z rodzajów praw własności intelektualnej, które ustawodawca wymienił w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

* podlega ochronie prawnej na podstawie odrębnych przepisów;

* jego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Jednym z rodzajów praw własności intelektualnej wymienionych w art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest autorskie prawo do programu komputerowego. Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji "programu komputerowego", ani też nie odsyła w tym zakresie do żadnych konkretnych regulacji. W języku powszechnym program komputerowy to zestaw instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych, przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Program komputerowy jest więc pewną odrębną całością, która pozwala użytkownikowi komputera na realizację określonych działań.

Co istotne, tak rozumiany program komputerowy jest przedmiotem prawa autorskiego, jeśli spełnia definicję "utworu" będącego przedmiotem prawa autorskiego z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stosownie do tego przepisu przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie definiuje "programu komputerowego". Wymienia "programy komputerowe" jako rodzaj utworów będących przedmiotem prawa autorskiego wyrażanych słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe) (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy Rozdziału 7 ustawy nie stanowią inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Ochronie nie podlegają natomiast idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego (art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

A zatem program komputerowy zawsze jest funkcjonalną całością. Jednak nie każdy tak rozumiany program podlega ochronie prawno-autorskiej. Program, który jest napisany z wykorzystaniem powtarzalnych schematów, którego wytworzenie wymagało wiedzy i umiejętności programistycznych, ale nie wiązało się z prowadzeniem działań twórczych o indywidualnym charakterze, nie będzie przedmiotem praw autorskich.

Autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej może być uznane za kwalifikowane prawo własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie wówczas, gdy przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej.

Odnosząc się do przedstawionego opisu sprawy wskazać należy, że w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest wyłącznie autorskie prawo do programu komputerowego. Natomiast z treści wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że program komputerowy w postaci platformy był wytwarzany przez Pana jako współautora w zespole (we współpracy z dwoma programistami), a efektem prac prowadzonych samodzielnie przez Pana nie był program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ale jedynie część programu komputerowego, która dopiero w połączeniu z innymi częściami - wytworzonymi przez pozostałych programistów - stanowiła program komputerowy podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zatem nie mamy do czynienia z powstaniem odrębnego programu komputerowego, podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego prawa autorskie przenosiłby Pan na Spółkę. Ponadto, Pan wraz z pozostałymi programistami, jako współtwórcy programu komputerowego, nie przenieśliście razem (łącznie) na rzecz Spółki (jako współwłaściciele) na podstawie odrębnej, wspólnie zawartej umowy prawa do stworzonego wspólnie programu komputerowego podlegającego ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na podstawie umowy całość przysługujących Panu praw autorskich do wykonanych przez Pana utworów stanowiących części programu komputerowego (platformy) jako ich wykonawca przeniósł Pan na Spółkę za wynagrodzeniem. Natomiast same utwory stworzone przez Pana, nie stanowią programu komputerowego a jedynie jego części. Zatem przeniósł Pan prawa do utworów, a nie prawa do programu komputerowego, które to utwory nie są kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej.

Powyższe oznacza, że w ramach opisanej działalności nie wytworzył Pan kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W konsekwencji dochody, które Pan uzyskał w okresie od czerwca 2021 r. od 31 grudnia 2022 r. nie są dochodami, o których mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jednym z elementów, które służą ustaleniu przedmiotu opodatkowania preferencyjną stawką opodatkowania 5%, tj. ustaleniu kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Aby wyjaśnić znaczenie pojęcia "kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej", należy ponownie odnieść się do:

* art. 30ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa, czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

* art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyjaśnia, jakie kategorie dochodów mogą być uznane za dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, oraz

* art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa, w jaki sposób ustala się kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że ponieważ efekty Pana pracy w okresie od czerwca 2021 r. od 31 grudnia 2022 r. nie stanowiły kwalifikowanych praw własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie osiągnął Pan kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie spełnia Pan tym samym podstawowych warunków dla skorzystania z ulgi IP BOX.

Zatem dochód osiągnięty z tytułu świadczenia przez Pana usług tworzenia (jako współautor) programu komputerowego (platformy) nie stanowił kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej opodatkowanego stawką podatku w wysokości 5%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego, stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

Ponadto zaznaczamy, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl