0112-KDSL1-2.4011.235.2024.2.KS - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-2.4011.235.2024.2.KS IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanych stanów faktycznych w podatku dochodowym od osób fizycznych jest:

- nieprawidłowe w części dotyczącej uwzględniania wydatków na wynagrodzenia dla programistów nieprowadzących działalności badawczo-rozwojowej w lit. b wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);

- nieprawidłowe w części dotyczącej uwzględniania wydatków na wynagrodzenia dla programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową w lit. b wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 (pytanie oznaczone we wniosku nr 2);

- prawidłowe w części dotyczącej uwzględniania wydatków na wynagrodzenia dla programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową w lit. d wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. jako koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 kwietnia 2024 r. wpłynął Pani wniosek z 21 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 28 maja 2024 r. (wpływ 31 maja 2024 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanów faktycznych

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (dalej: "Wnioskodawca"). Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o PIT. Wnioskodawca nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego określonego w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2474 z późn. zm.

Wnioskodawca, w skutek systematycznych działań, podejmowanych w ramach codziennych obowiązków, tworzy i rozwija autorskie oprogramowania stanowiące utwory podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako "ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych".

Wnioskodawca tworzy i ulepsza oprogramowania w sposób stały w oparciu o zawartą umowę współpracy z zagranicznym kontrahentem oraz z innymi klientami. Na podstawie zawartych umów tworzy m.in. oprogramowania (...).

Obecnie działania Wnioskodawcy skupiają się na rozwijaniu i ulepszaniu stworzonych przez siebie oprogramowań, poprzez wzbogacanie ich o nowe funkcjonalności. Wnioskodawca opracowuje nowe koncepcje, narzędzia, rozwiązania niewystępujące dotychczas w praktyce swojego Kontrahenta oraz Klientów i wprowadza je do stworzonych oprogramowań. Tworzone rozwiązania są niepowtarzalne, opierają się na autorskich pomysłach i obejmują m.in. zaprojektowanie algorytmu, przeprowadzenie testów, czynności programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalenie dostępnych rozwiązań.

Interpretacją z 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że prowadzone przez Wnioskodawcę działania wpisują się w działalność badawczo-rozwojową w myśl art. 5a pkt 38 ustawy o PIT i może on opodatkowywać uzyskiwane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5% w zgodzie z art. 30ca ustawy o PIT.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności tworzenia oraz ulepszania oprogramowania współpracuje z programistami niebędącymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (dalej: "Programistami") w oparciu o kontrakty B2B bądź inne umowy cywilnoprawne, np. umowy o dzieło. Wnioskodawca nabywa od nich m.in. części kodu/oprogramowań, które następnie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do tworzenia kompletnych i innowacyjnych oprogramowań. Na podstawie zawartych umów, na Wnioskodawcę przechodzą majątkowe prawa autorskie do utworów stanowiących fragmenty kodów/oprogramowań stworzonych przez Programistów.

Wnioskodawca posiada oświadczenia Programistów, z których wynika czy prowadzone przez nich prace (na zlecenie Wnioskodawcy) polegające na wytworzeniu części kodu/oprogramowań związane są z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Wnioskodawcę i są efektem/częścią prac prowadzonych przez Wnioskodawcę czy też Programiści samodzielnie i niezależnie od Wnioskodawcy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a wytworzone przez nich (na zlecenie Wnioskodawcy) części kodu/oprogramowań stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej bądź nie stanowią tego prawa.

W piśmie z 28 maja 2024 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, udzieliła Pani następujących odpowiedzi na zawarte w wezwaniu z 14 maja 2024 r. pytania:

1. Jakiego roku podatkowego/lat podatkowych dotyczy Pani wniosek (dochodów za jaki okres/okresy rozliczeniowe)?

Odpowiedź: Wniosek dotyczy dochodów uzyskanych w latach 2019-2024.

2. Jaką formą opodatkowana była/jest Pani działalność gospodarcza (wg skali podatkowej, tzw. podatkiem "liniowym", ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w formie karty podatkowej), w okresie którego dotyczy Pani wniosek?

Odpowiedź: W okresie którego dotyczy wniosek była Pani opodatkowana podatkiem liniowym.

3. Jakie konkretne "oprogramowania" Pani wytwarzała/wytwarza, rozwijała/rozwija oraz ulepszała/ulepsza w okresie, którego dotyczy wniosek? Należy przedstawić szczegółowy ich opis, konkretne nazwy, przeznaczenie, funkcje oraz na czym polega ich innowacyjność?

Odpowiedź: Poniżej wskazuje Pani oprogramowania, które wytwarzała, rozwijała i ulepszała Pani w okresie, którego dotyczy wniosek wskazując jednocześnie ich opis, konkretne nazwy, przeznaczenie, funkcje oraz na czym polega ich innowacyjność:

(...)

4. Czy wszystkie oprogramowania wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 3 to programy komputerowe, które są tworzone i rozwijane/ulepszane bezpośrednio przez Panią?

Odpowiedź: Wszystkie oprogramowania wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 3 to programy komputerowe, które są tworzone, rozwijane i ulepszane bezpośrednio przez Panią. Nabywa Pani co prawda części kodów od Programistów, ale są to jedynie fragmenty kodów, które musi Pani dołączyć do oprogramowania, które tworzy Pani samodzielnie i które dzięki Pani staraniom jest kompletne i innowacyjne.

5. Czy jest Pani twórcą całości ww. oprogramowania, czy ich części? Proszę jednoznacznie opisać jakie czynności wykonuje Pani w celu wytworzenia/rozwinięcia/ulepszenia każdego oprogramowania wskazanego w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Odpowiedź: Jest Pani twórcą całości ww. oprogramowania. Od Programistów nabywa Pani jedynie części kodów, które wykorzystuje Pani do tworzenia kompletnych i innowacyjnych oprogramowań. Poniżej opisuje Pani jakie czynności wykonuje Pani w celu wytworzenia/rozwinięcia/ulepszenia każdego oprogramowania wskazanego w odpowiedzi na pytanie nr 3:

(...)

6. Jakie konkretne narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w praktyce gospodarczej zastosowała Pani, co powoduje, że wytworzony, rozwinięty/ zmodyfikowany program komputerowy w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących; na czym polega oryginalność Pani oprogramowania; jakie usprawnienia odróżniają wytworzone/rozwinięte przez Panią oprogramowanie od już istniejących; czy nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów?

Odpowiedź: Fakt, że wytworzony, rozwinięty/zmodyfikowany program komputerowy w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących jest wynikiem zastosowania przez Panią następujących narzędzi, nowych koncepcji i rozwiązań niewystępujących w praktyce gospodarczej: autorskie algorytmy zastosowane w każdej aplikacji dotyczące, obejmujące m.in. (...).

Oryginalność Pani oprogramowania polega na zastosowaniu nowych, nieistniejących do tej pory algorytmów, pozwalających na wdrożenie rozwiązań usprawniających oprogramowanie. Od innych już istniejących oprogramowań, wytworzone/rozwinięte przez Panią oprogramowanie odróżnia się usprawnieniem polegającym na zastosowaniu nowych, autorskich algorytmów, kodów, które wprowadzają nowe możliwości niewystępujące do tej pory na rynku.

Nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów. Za każdym razem nowy, ulepszony charakter produktów jest wynikiem autorskiego, innowacyjnego algorytmu, kodów.

7. W czym przejawia się twórczy charakter działalności opisanej we wniosku w odniesieniu do "programów komputerowych", których dotyczy wniosek? Należy wyjaśnić, jakie konkretne działania podejmuje Pani w celu opracowania nowego "programu komputerowego" lub rozwijania/ulepszania istniejącego, a w szczególności:

Odpowiedź: Twórczy charakter działalności opisanej we wniosku w odniesieniu do "programów komputerowych", których dotyczy wniosek, przejawia się w tworzeniu prostego/intuicyjnego oprogramowania (...).

W celu opracowania nowego "programu komputerowego" lub rozwijania/ulepszania istniejącego podejmuje następujące działania: przeprowadza Pani analizę rynku, pisze Pani koncepty, które są później podstawą do programowania prototypów, pisze Pani kody źródłowe systemów backend, frontend oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w szczególności: a) jakie konkretne działania zmierzające do rozwijania (jakiego "programu komputerowego"?) zostały podjęte w celu realizacji projektu, w ramach którego tworzy, rozwija i modyfikuje Pani program komputerowy?

Odpowiedź: Konkretnymi działaniami zmierzającymi do rozwijania wszystkich Pani programów komputerowych, będących przedmiotem wnioskiem, podjętymi w celu realizacji projektu, w ramach którego tworzy, rozwija i modyfikuje Pani program komputerowy jest pisanie autorskiego algorytmu i kodu źródłowego systemów backend, frontend.

b) w oparciu o jakie technologie informatyczne został wytworzony przez Panią program komputerowy, czego dotyczyło tworzenie i rozwijanie przez Panią programu komputerowego; jakie konkretnie narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w Pani praktyce gospodarczej Pani zastosowała?

Odpowiedź: Program komputerowy został wytworzony w oparciu o następujące technologie: (...).

Tworzenie i rozwijanie programów komputerowych dotyczy zaprojektowania algorytmu, przeprowadzenia testów, czynności programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikacji, modyfikacji i udoskonalenia dostępnych rozwiązań.

Stosuje Pani następujące narzędzia, nowe koncepcje, rozwiązania niewystępujące w Pani praktyce gospodarczej: autorskie algorytmy, kody źródłowe, które za każdym razem stanowią nowe, nieistniejące do tej pory rozwiązanie.

c) co powoduje, że wytworzone nowe oprogramowanie lub usprawnione w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Pani; na czym polega oryginalność tego programu komputerowego?

Odpowiedź: Wytworzone nowe oprogramowanie lub usprawnione w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już u Pani funkcjonujących, dlatego, że jest nowym rozwiązaniem, którego wcześniej Pani nie wykorzystywała. Oryginalność tego programu komputerowego polega na zastosowaniu autorskiego algorytmu, które do tej pory nie występowało na rynku.

d) zastosowanie jakich technologii informatycznych (rozwiązań, narzędzi) powoduje, iż "program komputerowy" po jego wytworzeniu różni się od rozwiązań już funkcjonujących u Pani?

Odpowiedź: Zastosowanie następujących technologii informatycznych (rozwiązań, narzędzi) powoduje, iż "program komputerowy" po jego wytworzeniu różni się od rozwiązań już u Pani funkcjonujących: (...).

8. Czy prowadzi Pani prace związane z tworzenie/rozwojem oprogramowania w sposób systematyczny? A jeżeli tak to, na czym polega systematyczność w odniesieniu do Pani działań w zakresie wykonywanych przez Pani czynności?

Odpowiedź: Prowadzi Pani prace związane z tworzeniem/rozwojem oprogramowania w sposób systematyczny. Systematyczność polega na opracowaniu konkretnych założeń, w ramach których podejmowane działania z założenia są długoterminowe.

9. Czy Pani działalność, w ramach której tworzy/rozwija Pani oprogramowanie podejmowana jest w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia?

Odpowiedź: Działalność, w ramach której tworzy i rozwija Pan oprogramowanie podejmowana jest w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

10. Jakie cele na wstępie Pani sobie postawiła w celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w poszczególnych latach oraz źródeł finansowania zaplanowanych prac?

Odpowiedź: W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w 2019 r. postawiła Pani sobie na wstępie cel stworzenia narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...). Zaplanowane prace były finansowane ze środków własnych i kredytów.

W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w 2020 r. Postawiła Pani sobie na wstępie cel stworzenia narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...). Zaplanowane prace były finansowane ze środków własnych i kredytów.

W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w 2021 r. Postawiła Pani sobie na wstępie cel stworzenia narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...). Zaplanowane prace były finansowane ze środków własnych i kredytów.

W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w 2022 r. postawiła Pani sobie na wstępie cel stworzenia narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...). Zaplanowane prace były finansowane ze środków własnych i kredytów.

W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w 2023 r. postawiła Pani sobie na wstępie cel stworzenia narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...). Zaplanowane prace były finansowane ze środków własnych i kredytów.

W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w 2024 r. również postawiła Pani sobie na wstępie cel stworzenia narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...). Zaplanowane prace były finansowane ze środków własnych i kredytów.

11. Jakie konkretnie cele zostały osiągnięte w poszczególnych latach, w ramach jakich zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych nastąpiło opracowanie konkretnego rozwiązania praktycznego problemu lub innowacyjnego rozwiązania?

Odpowiedź: W 2019 r. został osiągnięty cel stworzenia oprogramowania, które działa sprawnie, bezbłędnie i zawiera wszelkie zaplanowane funkcjonalności, a także cel wprowadzenia nowych autorskich rozwiązań usprawniających rozliczanie (...) oraz rozwiązań ułatwiających korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Cel ten został osiągnięty przez Panią i Pani pracowników (zasoby ludzkie), z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, które Pani posiada (zasoby rzeczowe), sfinansowany środkami własnymi i kredytami (zasoby finansowe).

W 2020 r. został osiągnięty cel stworzenia oprogramowania, które działa sprawnie, bezbłędnie i zawiera wszelkie zaplanowane funkcjonalności, a także cel wprowadzenia nowych autorskich rozwiązań usprawniających rozliczanie (...) oraz rozwiązań ułatwiających korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Cel ten został osiągnięty przez Panią i Pani pracowników (zasoby ludzkie), z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, które posiada Pani (zasoby rzeczowe), sfinansowany środkami własnymi i kredytami (zasoby finansowe).

W 2021 r. został osiągnięty cel stworzenia oprogramowania, które działa sprawnie, bezbłędnie i zawiera wszelkie zaplanowane funkcjonalności, a także cel wprowadzenia nowych autorskich rozwiązań usprawniających rozliczanie (...) oraz rozwiązań ułatwiających korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Cel ten został osiągnięty przez Panią i Pani pracowników (zasoby ludzkie), z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, które posiada Pani (zasoby rzeczowe), sfinansowany środkami własnymi i kredytami (zasoby finansowe).

W 2022 r. został osiągnięty cel stworzenia oprogramowania, które działa sprawnie, bezbłędnie i zawiera wszelkie zaplanowane funkcjonalności, a także cel wprowadzenia nowych autorskich rozwiązań usprawniających rozliczanie (...) oraz rozwiązań ułatwiających korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Cel ten został osiągnięty przez Panią i Pani pracowników (zasoby ludzkie), z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, które posiada Pani (zasoby rzeczowe), sfinansowany środkami własnymi i kredytami (zasoby finansowe).

W 2023 r. został osiągnięty cel stworzenia oprogramowania, które działa sprawnie, bezbłędnie i zawiera wszelkie zaplanowane funkcjonalności, a także cel wprowadzenia nowych autorskich rozwiązań usprawniających rozliczanie (...) oraz rozwiązań ułatwiających korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Cel ten został osiągnięty przez Panią i Pani pracowników (zasoby ludzkie), z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, które posiada Pani (zasoby rzeczowe), sfinansowany środkami własnymi i kredytami (zasoby finansowe).

W 2024 r. został osiągnięty cel stworzenia oprogramowania, które działa sprawnie, bezbłędnie i zawiera wszelkie zaplanowane funkcjonalności, a także cel wprowadzenia nowych autorskich rozwiązań usprawniających rozliczanie (...) oraz rozwiązań ułatwiających korzystanie z aplikacji przez użytkownika. Cel ten został osiągnięty przez Panią i Pani pracowników (zasoby ludzkie), z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, które posiada Pani (zasoby rzeczowe), sfinansowany środkami własnymi i kredytami (zasoby finansowe).

12. Jakie harmonogramy w związku z tym zostały opracowane w poszczególnych latach, a które z nich zostały faktycznie zrealizowane w stosunku do jakiego nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego?

Odpowiedź: Każde stworzenie/ulepszenie oprogramowania komputerowego wiąże się z opracowaniem harmonogramu prac. Taki harmonogram został stworzony w 2019 r. (w stosunku do wszystkich wymienionych powyżej programów komputerowych), w 2020 r. (w stosunku do wszystkich wymienionych powyżej programów komputerowych), w 2021 r. (w stosunku do wszystkich wymienionych powyżej programów komputerowych), w 2022 r. (w stosunku do wszystkich wymienionych powyżej programów komputerowych), w 2023 r. (w stosunku do wszystkich wymienionych powyżej programów komputerowych) oraz w 2024 r. (w stosunku do wszystkich wymienionych powyżej programów komputerowych). Wszystkie z nich, tj. harmonogramy z 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r., 2024 r. zostały faktycznie zrealizowane.

13. Jakimi zasobami wiedzy dysponowała Pani przed rozpoczęciem realizacji programów komputerowych (oprogramowania)?

Odpowiedź: Przed rozpoczęciem realizacji programów komputerowych (aplikacji) dysponowała Pani własną wiedzą oraz wiedzą specjalistów w zakresie inżynierii oprogramowania, administracji, systemów komputerowych, zdobytą w trakcie studiów magisterskich w ramach specjalizacji Informatyka - Inżynieria Oprogramowania oraz licznych kursów.

14. Jaki rodzaj wiedzy i umiejętności wykorzystuje i rozwija Pani w ramach działalności?

Odpowiedź: W ramach działalności wykorzystuje i rozwija Pani wiedzę z zakresu informatyki oraz umiejętność z tej dziedziny zdobyte podczas pracy.

15. Przy użyciu jakich "innowacyjnych technologii" powstają poszczególne innowacyjne rozwiązania, jakie nowe zastosowania, jakie usprawnienia odróżniają tworzone programy komputerowe od już istniejących?

Odpowiedź: Innowacyjne rozwiązania powstają przy użyciu "innowacyjnych technologii", takich jak autorskie kody źródłowe i algorytmy, które są tworzone w wyniku zastosowania nowych, autorskich części kodów źródłowych i części algorytmów. Różnią się one od już istniejących przede wszystkim nowymi możliwościami zastosowania.

16. Jakie produkty, usługi, procesy oferowała Pani dotychczas w swojej działalności?

Odpowiedź: Dotychczas w swojej działalności oferowała Pani usługi programistyczne (...) - planowanie, budowa oraz utrzymanie infrastruktury serwerowej, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa sieciowego, doradztwo przy projektach IT.

17. Na jakich rozwiązaniach wiedzowych, technicznych, technologicznych, czy programistycznych oparte były tworzone, rozwijane/ulepszane produkty, usługi, procesy?

Odpowiedź: Tworzone, rozwijane/ulepszane produkty, usługi, procesy oparte były na wiedzy zdobytej przez Panią i Pani pracowników oraz rozwiązaniach technicznych w postaci autorskich algorytmów i kodów źródłowych.

18. Co jest efektem Pani działań, tj. jakie nowe zastosowanie powstało przy realizacji opisanego projektu?

Odpowiedź: Efektem Pani działań jest tworzenie nowych oprogramowań. Przy realizacji opisanych projektów powstały nowe oprogramowania zbudowane na autorskich algorytmach.

19. Czy efekty Pani pracy, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Pani majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych"?

Odpowiedź: Efekty pracy, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przysługują Pani majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych".

20. Czy efekty Pani pracy (dotyczy zarówno tworzenia, jak i rozwijania oprogramowania), zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

a)

zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej;

b)

nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny;

c)

nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Klientów?

Odpowiedź: Efekty Pani pracy (dotyczące zarówno tworzenia jak i rozwijania oprogramowania), zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

a)

zawsze odznaczają się rzeczywistym oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej,

b)

nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny,

c)

nie są jedynie "techniczną", a "twórczą", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Klientów.

21. Czy efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pani na Kontrahenta/Klienta zawsze są efektem podejmowanych przez Panią prac rozwojowych?

Odpowiedź: Efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pani na Kontrahenta/Klienta zawsze są efektem podejmowanych przez Panią prac rozwojowych.

22. Czy prowadzi/będzie Pani prowadziła odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia, rozwinięcia każdego poszczególnego "programu komputerowego", które były/są/będą efektem Pani pracy?

Odpowiedź: Nie prowadzi Pani odrębnych prac rozwojowych dla celów wytworzenia, rozwinięcia każdego poszczególnego "programu komputerowego", które były/są i będą efektem Pani pracy.

23. Czy sposób "przenoszenia" autorskich praw majątkowych każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tej ustawy?

Odpowiedź: Sposób "przenoszenia" autorskich praw majątkowych każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególność następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tej ustawy.

24. Czy Pani działalność, w ramach której tworzy/rozwija/ulepsza Pani Oprogramowanie obejmuje prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne? Jeżeli tak, to należy szczegółowo opisać te prace.

Odpowiedź: Pani działalność, w ramach której tworzy/rozwija/ulepsza Pani oprogramowania obejmuje prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Prace te obejmują przede wszystkim testowanie zastosowanych nowych rozwiązań (algorytmów/kodów źródłowych) w stworzonym oprogramowaniu, wyciąganie wniosków z działania ww. oprogramowania i wprowadzanie do nich poprawek.

25. Czy ponosi Pani odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Kontrahenci i Klienci)?

Odpowiedź: Nie ponosi Pani odpowiedzialności za efekty Pani pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Kontrahenci i Klienci), z uwagi, iż tylko z nimi i na ich rzecz tworzy i rozwija Pani oprogramowanie. Ponosi Pani odpowiedzialność wobec Kontrahentów i Klientów na rzecz, których tworzy i rozwija Pani oprogramowanie.

26. Czy usługi świadczone przez Panią, zgodnie z zawartą umową, są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez Kontrahenta oraz Klienta?

Odpowiedź: Świadczone przez Panią usługi, zgodnie z zawartą umową, nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez Kontrahenta oraz Klienta.

27. Czy wykonując te usługi, ponosi Pani ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością?

Odpowiedź: Wykonując te usługi, ponosi Pani ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

28. W jaki sposób umowa z Kontrahentem/Klientem reguluje kwestię Pani wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pani wynagrodzenie:

Odpowiedź: Umowa z Kontrahentem/Klientem ustala wynagrodzenie za stworzenie/ulepszenie/rozwinięcie programu komputerowego. Jest ono wypłacane po przeniesieniu na rzecz Kontrahenta/Klienta autorskich praw majątkowych do programu komputerowego będącego przedmiotem wniosku.

a) wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta/Klienta praw do "Oprogramowania" (jeśli tak, proszę wskazać, jakie to prawa),

Odpowiedź: Otrzymuje Pani wynagrodzenie wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta/Klienta praw do "Oprogramowania".

b) także z tytułu innych czynności (jeśli tak, proszę wskazać, jakich)?

Odpowiedź: Nie otrzymuje Pani wynagrodzenia z innych tytułów.

29. Czy prowadzi Pani odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję związaną z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak, należy wskazać dokładną datę od kiedy prowadzi Pani odrębną ewidencję?

Odpowiedź: Prowadzi Pani odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję związaną z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi ją Pani od 2019 r.

30. Czy odrębna ewidencja prowadzona była/jest w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe ustalenie kwalifikowanego dochodu w celu złożenia stosownego zeznania podatkowego za lata podatkowe będące przedmiotem wniosku, w przewidzianym dla tej czynności terminie?

Odpowiedź: Odrębna ewidencja prowadzona była i jest w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe ustalenie kwalifikowanego dochodu w celu złożenia stosownego zeznania podatkowego za lata podatkowe będące przedmiotem wniosku, w przewidzianym dla tej czynności terminie.

31. Czy w odrębnej ewidencji wyodrębniała/wyodrębnia Pani:

- każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

- przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

- koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Odpowiedź: W odrębnej ewidencji wyodrębniała i wyodrębnia Pani:

- każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodów (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

32. Czy usługi dla Pani Kontrahenta są wykonywane przez Panią w Polsce czy w kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę? Jeśli usługi są wykonywane w kraju, w którym podmiot ten ma siedzibę, to, czy działalność gospodarcza w tym państwie jest prowadzona za pośrednictwem zakładu w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a tym państwem?

Odpowiedź: Usługi dla Kontrahenta są wykonywane przez Panią w Polsce.

33. Czy na potrzeby ustalenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oblicza Pani wskaźnik Nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiedź: Wskazuje Pani, iż do tej pory nie stosowała Pani ulgi IP BOX, w związku z czym nie obliczała Pani wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosowanie ulgi IP BOX uzależnia Pani od otrzymania pozytywnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Oświadcza Pani, że posiadana przez Panią ewidencja umożliwia Pani złożenie rzetelnej korekty deklaracji podatkowej.

W opisie sprawy wskazała Pani, że:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności i tworzenia oraz ulepszania oprogramowania współpracuje z programistami niebędącymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (dalej: "Programistami") w oparciu o kontrakty B2B bądź inne umowy cywilnoprawne, np. umowy o dzieło. Wnioskodawca nabywa od nich m.in. części kodu/ oprogramowań, które następnie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do tworzenia kompletnych i innowacyjnych oprogramowań. Na podstawie zawartych umów, na Wnioskodawcę przechodzą majątkowe prawa autorskie do utworów stanowiących fragmenty kodów/oprogramowań stworzonych przez Programistów.

Wnioskodawca posiada oświadczenia Programistów, z których wynika czy prowadzone przez nich prace (na zlecenie Wnioskodawcy) polegające na wytworzeniu części kodu/oprogramowań związane są z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Wnioskodawcę i są efektem/częścią prac prowadzonych przez Wnioskodawcę czy też Programiście samodzielnie i niezależnie od Wnioskodawcy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a wytworzone przez nich (na zlecenie Wnioskodawcy) części kodu/oprogramowań stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej bądź nie stanowią tego prawa.

Z cytowanego fragmentu w kontekście zadanych przez Panią pytań wynika, że występują u Pani trzy różne sytuacje. Zatem proszę odnieść się do każdej z sytuacji odrębnie.

34. Sytuacja I:

Wnioskodawca posiada oświadczenia Programistów, z których wynika czy prowadzone przez nich prace (na zlecenie Wnioskodawcy) polegające na wytworzeniu części kodu/oprogramowań związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Wnioskodawcę i efektem/częścią prac prowadzonych przez Wnioskodawcę

proszę o jednoznaczne wskazanie w ww. przypadku (sytuacja I): a) jaki rodzaj prac zleca Pani do wykonania Programistom, jaki jest ich efekt (w tym, czy powstaje utwór oraz do kogo on należy)?

Odpowiedź: Programistom zleca Pani stworzenie kodu/części oprogramowania. Efektem tych prac jest kod/część oprogramowania. W tym wypadku powstaje utwór, do którego prawa należą do Programisty.

b) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej? Jeżeli nie, proszę wskazać na podstawie jakiej umowy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace?

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej? Proszę szczegółowo wyjaśnić.

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Programistom zleca Pani stworzenie części kodu, który następnie jest przez Panią wykorzystywany do prowadzonej przez Panią działalności badawczo-rozwojowej i wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

d) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej? Proszę szczegółowo wyjaśnić.

Odpowiedź: Programiści nie wykonują zleconych przez Panią prac w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej. W Sytuacji I Programiści nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej.

e) czy nabywa Pani od Programistów wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Odpowiedź: Nie nabywa Pani od Programistów wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

f) czy nabywa Pani od Programistów kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Odpowiedź: Nie nabywa Pani od Programistów kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

35. Sytuacja II:

Wnioskodawca posiada oświadczenia Programistów, z których wynika czy (...) Programiście samodzielnie i niezależnie od Wnioskodawcy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a wytworzone przez nich (na zlecenie Wnioskodawcy) części kodu/oprogramowań stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej (...).

proszę o jednoznaczne wskazanie w ww. przypadku (sytuacja II): a) jaki rodzaj prac zleca Pani do wykonania Programistom, jaki jest ich efekt (w tym, czy powstaje utwór oraz do kogo on należy)?

Odpowiedź: Programistom zleca Pani stworzenie kodu/części oprogramowania. Efektem tych prac jest kod/część oprogramowania. W tym wypadku powstaje utwór, do którego prawa należą do Programisty.

b) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej? Jeżeli nie, proszę wskazać na podstawie jakiej umowy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace?

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej? Proszę szczegółowo wyjaśnić.

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową i kody, które nabywa Pani od Programistów, są przez Panią wykorzystywane do tej działalności.

d) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej? Proszę szczegółowo wyjaśnić.

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Programiści, tak jak Pani, prowadzą działalność badawczo-rozwojową i kody, które od nich Pani nabywa stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

e) czy nabywa Pani od Programistów wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Odpowiedź: Nabywa Pani od Programistów wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

f) czy nabywa Pani od Programistów kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Odpowiedź: Nabywa Pani od Programistów kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

36. Sytuacja III:

Wnioskodawca posiada oświadczenia Programistów, z których wynika czy (...) Programiście samodzielnie i niezależnie od Wnioskodawcy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a wytworzone przez nich (na zlecenie Wnioskodawcy) części kodu/oprogramowań (...) nie stanowią tego prawa.

proszę o jednoznaczne wskazanie w ww. przypadku (sytuacja III): a) jaki rodzaj prac zleca Pani do wykonania Programistom, jaki jest ich efekt (w tym, czy powstaje utwór oraz do kogo on należy)?

Odpowiedź: Programistom zleca Pani stworzenie kodu/części oprogramowania. Efektem tych prac jest kod/część oprogramowania. W tym wypadku powstaje utwór, do którego prawa należą do Programisty.

b) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej? Jeżeli nie, proszę wskazać na podstawie jakiej umowy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace?

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej? Proszę szczegółowo wyjaśnić.

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową i nabywane od Programistów kody są przez Panią wykorzystywane do tej działalności.

d) czy Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej? Proszę szczegółowo wyjaśnić.

Odpowiedź: Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Programiści, tak jak Pani, prowadzą działalność badawczo-rozwojową, ale kody, które od nich Pani nabywa nie stanowią kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

e) czy nabywa Pani od Programistów wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

Odpowiedź: Nie nabywa Pani od Programistów wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

f) czy nabywa Pani od Programistów kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Odpowiedź: Nie nabywa Pani od Programistów kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Pytania

1. Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej, ale jego prace są związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Wnioskodawcę i zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Programisty, są efektem/częścią prac prowadzonych przez Wnioskodawcę, to czy Wnioskodawca może traktować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań jako wyniki prac badawczo-rozwojowych i zakwalifikować je do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT?

2. Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista prowadzi samodzielnie działalność badawczo-rozwojową, ale wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Programisty, nie stanowi kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, to czy Wnioskodawca może traktować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań jako wyniki prac badawczo-rozwojowych i zakwalifikować je do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT?

3. Czy w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista prowadzi samodzielnie działalność badawczo-rozwojową i wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, to czy Wnioskodawca obowiązany jest zakwalifikować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań do litery "d" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT?

Pani stanowisko w sprawie

1. W ocenie Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej, ale jego prace są związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Wnioskodawcę i zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Programisty, są efektem/częścią prac prowadzonych przez Wnioskodawcę, to Wnioskodawca może traktować nabywane od Programisty część kodów/oprogramowań jako wyniki prac badawczo-rozwojowych i zakwalifikować je do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru ((a+b)x1,3]/a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej;

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3;

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4;

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Aby można było zaliczyć poniesione przez podatnika wydatki do litery "b" wskaźnika nexus, muszą być spełnione następujące przesłanki:

1)

podatnik nabywa wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

2)

wydatki podatnika nie stanowią wydatków na nabycie kwalifikowanych praw własności intelektualnej (litera "d" wskaźnika),

3)

podatnik nabywa wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP BOX:

Podatnik będzie miał również prawo uwzględnić we wskaźniku nexus koszty związane z zawarciem umowy cywilno-prawnej z podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (np. umowy B2B). W przypadku takiej umowy nabyta usługa (wynik prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP) będzie ujęta w literze b wzoru nexus, o ile podmiot, z którym zawarta jest umowa nie jest podmiotem powiązanym. W przypadku podmiotów powiązanych koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych należy ująć w literze c wzoru nexus. Dodatkowo, jeżeli w wyniku wykonania umowy dojdzie do przeniesiona prawa własności intelektualnej pomiędzy podmiotami, wówczas koszty, o których mowa wyżej, należy ująć w literze d wzoru nexus.

Poprawne zakwalifikowanie nabywanych od Programistów fragmentów oprogramowań i usług informatycznych do właściwej litery we wzorze nexus uzależnione jest od tego, czy stanowią one wyniki prac badawczo-rozwojowych czy są kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. W rozumieniu art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent;

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy;

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213);

8)

autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszany przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy Programiści nie prowadzą samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej, a prowadzone przez nich prace są efektem/częścią prowadzonych przez Wnioskodawcę prac badawczo-rozwojowych, to nabywane od Programistów efekty ich prac nie stanowią kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, co Programiści potwierdzają w przedłożonym Wnioskodawcy oświadczeniu. Nabywane od Programistów części kodów/oprogramowań stanowią jedynie "narzędzie" do tworzenia, ulepszana i rozwijania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej tworzonego przez Wnioskodawcę. Nabywane od Programistów fragmenty kodów/oprogramowań nie stanowią samodzielnego prawa własności intelektualnej, które Wnioskodawca mógłby samodzielnie i bezpośrednio wykorzystać do osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalność. W związku z tym należy je traktować jako wyniki prac badawczo-rozwojowych związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wytwarzanym przez Wnioskodawcę, co zresztą również jest potwierdzone w oświadczeniu Programistów.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2023 r:

tylko w sytuacji, gdy przedmiotem nabycia od programistów prowadzących działalność badawczo-rozwojową (w oparciu o kontrakty B2B bądź inne umowy cywilnoprawne, np. umowy o dzieło) są wyniki tych prac związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, które nie stanowią kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to takie nabycie powinno zostać zakwalifikowane do litery "b" wskaźnika nexus, jako nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3.

Mając powyższe na względzie w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista nie prowadzi samodzielnie działalności badawczo-rozwojowej, ale jego prace są związane z działalnością badawczo-rozwojową prowadzoną przez Wnioskodawcę i zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Programisty, są efektem/częścią prac prowadzonych przez Wnioskodawcę, to Wnioskodawca może traktować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań jako wyniki prac badawczo-rozwojowych i zakwalifikować je do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

2. Zdaniem Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista prowadzi samodzielnie działalność badawczo-rozwojową, ale wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania nie stanowi, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Programisty, kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, to Wnioskodawca może traktować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań jako wyniki prac badawczo-rozwojowych i zakwalifikować je do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje fakt, czy Programista realizujący zlecenie Wnioskodawcy prowadzi działalność badawczo-rozwojową czy też nie. Istotne pozostaje bowiem jedynie to, czy efekty jego pracy stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej czy też nie są tym prawem. W sytuacji gdy Programista oświadcza Wnioskodawcy, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową, ale wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania nie stanowi kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o której mowa w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT, Wnioskodawca obowiązany jest traktować nabywaną od Programisty część kodu/oprogramowania jako wyniki prac badawczo-rozwojowych. Wyniki tych prac stanowią bowiem jedynie "narzędzie" do tworzenia, ulepszania i rozwijania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej tworzonego przez Wnioskodawcę. Nabywane od Programistów części kodu/oprogramowania nie stanowią samodzielnego prawa własność intelektualnej, które Wnioskodawca mógłby samodzielnie bezpośrednio wykorzystać do osiągnięcia przychodów z prowadzonej działalności. W związku z tym należy je traktować jako wyniki prac badawczo-rozwojowych związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej wytwarzanym przez Wnioskodawcę.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, przykładowo w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.47.2022.2.MF organ stwierdził że:

w sytuacji w której Wnioskodawca w ramach usług nabywanych od zewnętrznych podmiotów w ramach Umowy nabywa fragmenty kodów źródłowych, które stanowią wyniki prac badawczo-rozwojowych związane z kwalifikowanym IP nabyte od podmiotów niepowiązanych, to w tej części wydatki z tytułu wynagrodzenia za ww. usługi należy uwzględnić pod literą "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 24d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast pozostałe wydatki wchodzące w skład wynagrodzenia za usługi objęte ww. Umową, nie będą podlegały ujęciu we wskaźniku nexus.

Mając powyższe na względzie w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista prowadzi samodzielnie działalność badawczo-rozwojową, ale wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania nie stanowi, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem Programisty, kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, to Wnioskodawca może traktować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań jako wyniki prac badawczo-rozwojowych i zakwalifikować je do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

3. W ocenie Wnioskodawcy, w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista prowadzi samodzielnie działalność badawczo-rozwojową i wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, to Wnioskodawca obowiązany jest zakwalifikować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań do litery "d" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

W zgodzie z art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własność intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru ((a+b)x1,3]/a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własność intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

W sytuacji gdy Wnioskodawca posiada oświadczenie od Programisty o tym, że prowadzi on samodzielnie i niezależnie od Wnioskodawcy działalność badawczo-rozwojową, a wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, Wnioskodawca obowiązany jest zakwalifikować nabywane od niego kwalifikowane prawo własności intelektualnej do litery "d" wskaźnika nexus, co wprost wynika z przepisów regulujących sposób wyliczania ww. wskaźnika.

Mając powyższe na względzie w okolicznościach przedstawionych powyżej, w sytuacji gdy Programista prowadzi samodzielnie działalność badawczo-rozwojową i wytworzona przez niego część kodu/oprogramowania stanowi kwalifikowane prawo własności intelektualnej, to Wnioskodawca obowiązany jest zakwalifikować nabywane od Programisty części kodów/oprogramowań do litery "d" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 tej ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że:

Ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem. Tworzy i ulepsza Pani oprogramowania w sposób stały w oparciu o zawartą umowę współpracy z zagranicznym kontrahentem oraz z innymi klientami. Na podstawie zawartych umów tworzy Pani m.in. oprogramowania (...). Wskazała Pani oprogramowania, które Pani wytwarzała, rozwijała i ulepszała w okresie, którego dotyczy wniosek:

(...)

Na wstępie trzeba podkreślić, że z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje się dostępną wiedzę z dziedziny nauki, technologii oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych lub ulepszenia istniejących produktów/usług. Wobec powyższego ocena czy prowadzone przez Panią prace programistyczne stanowią działalność badawczo-rozwojową dokonana zostanie w kontekście wskazanych przez Panią efektów tych prac (programów opisanych we wniosku).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi mieć charakter twórczy. Jak podaje słownik języka polskiego PWN, działalność twórcza to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia (działalność - zespół działań podejmowanych w jakimś celu), powstania czegoś (twórczy - mający na celu tworzenie, tworzyć - powodować powstanie czegoś). W doktrynie prawa autorskiego podkreśla się natomiast, że cecha twórczości związana jest przede wszystkim z rezultatem działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i jest spełniona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Działalność twórcza oznacza, że "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego działania, który choćby w minimalnym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem, że posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia". Zatem twórczość działalności badawczo-rozwojowej może przejawiać się opracowywaniem nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika.

Wskazała Pani, że obecnie Pani działania skupiają się na rozwijaniu i ulepszaniu stworzonych przez Panią oprogramowań, poprzez wzbogacanie ich o nowe funkcjonalności. Opracowuje Pani nowe koncepcje, narzędzia, rozwiązania niewystępujące dotychczas w praktyce Pani Kontrahenta oraz Klientów i wprowadza je do stworzonych oprogramowań. Tworzone rozwiązania są niepowtarzalne, opierają się na autorskich pomysłach i obejmują m.in. zaprojektowanie algorytmu, przeprowadzenie testów, czynności programowania (tworzenia kodu źródłowego) oraz weryfikację, modyfikację i udoskonalenie dostępnych rozwiązań. Wyjaśniła Pani, że twórczy charakter działalności opisanej we wniosku w odniesieniu do "programów komputerowych", których dotyczy wniosek przejawia się w tworzeniu prostego/intuicyjnego oprogramowania (...). Wytworzone nowe oprogramowanie lub usprawnione w znacznym stopniu różni się od rozwiązań już u Pani funkcjonujących, dlatego że jest nowym rozwiązaniem, którego wcześniej Pani nie wykorzystywała. Oryginalność tego programu komputerowego polega na zastosowaniu autorskiego algorytmu, które do tej pory nie występowało na rynku. Zastosowanie następujących technologii informatycznych (rozwiązań, narzędzi): (...) powoduje, że "program komputerowy" po jego wytworzeniu różni się od rozwiązań już u Pani funkcjonujących. Efekty Pani pracy (dotyczące zarówno tworzenia jak i rozwijania oprogramowania), zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: zawsze odznaczają się rzeczywistym oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej; nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny; nie są jedynie "techniczną", a "twórcza", realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez Klientów. Oryginalność Pani oprogramowania polega na zastosowaniu nowych, nieistniejących do tej pory algorytmów, pozwalających na wdrożenie rozwiązań usprawniających oprogramowanie. Od innych już istniejących oprogramowań, wytworzone/rozwinięte przez Panią oprogramowanie odróżnia się usprawnieniem polegającym na zastosowaniu nowych, autorskich algorytmów, kodów, które wprowadzają nowe możliwości niewystępujące do tej pory na rynku. Nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów. Za każdym razem nowy, ulepszony charakter produktów jest wynikiem autorskiego, innowacyjnego algorytmu, kodów.

Zatem prowadzona przez Panią działalność w zakresie tworzenia, rozwijania, ulepszania wymienionych programów komputerowych ma twórczy charakter.

Kolejnym kryterium działalności badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej działalności w sposób systematyczny. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, słowo systematyczny oznacza (i) robiący coś regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodzący stale od dłuższego czasu, (iii) o działaniach: prowadzony w sposób uporządkowany, według pewnego systemu; też: o efektach takich działań; planowy, metodyczny. W związku z tym, że w definicji działalności badawczo-rozwojowej słowo "systematyczny" występuje w sformułowaniu "podejmowaną (działalność) w sposób systematyczny", a więc odnosi się do "działalności", czyli zespołu działań podejmowanych w jakimś celu, najbardziej właściwą definicją systematyczności w omawianym zakresie jest definicja obejmująca prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu. Zatem słowo systematycznie odnosi się również do działalności prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany. To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Z powyższego wynika, że spełnienie kryterium "systematyczności" danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki działalność taka ma być prowadzona ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Wskazała Pani, że prowadzi prace związane z tworzeniem/rozwojem oprogramowania w sposób systematyczny. Systematyczność polega na opracowaniu konkretnych założeń, w ramach których podejmowane działania z założenia są długoterminowe. Działalność, w ramach której tworzy i rozwija Pani oprogramowanie podejmowane są w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia. Wyjaśniła Pani, że każde stworzenie/ulepszenie oprogramowania komputerowego wiąże się z opracowaniem harmonogramu prac. Taki harmonogram został stworzony w 2019 r., w 2020 r., w 2021 r., w 2022 r., w 2023 r. oraz w 2024 r. - w stosunku do wszystkich wymienionych programów komputerowych. Wszystkie z nich, tj. harmonogramy z 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r., 2024 r. zostały faktycznie zrealizowane. W celu wytworzenia nowego, ulepszonego i rozwiniętego programu komputerowego w poszczególnych latach postawiła Pani sobie na wstępie za cel stworzenie narzędzi IT, które zautomatyzują w jak największej mierze proces rozliczania (...).

Zatem kolejne kryterium definicji działalności badawczo-rozwojowej, tj. prowadzenie działalności w sposób systematyczny, w odniesieniu do wskazanych przez Panią programów komputerowych jest spełnione.

Powyżej omówione dwa kryteria działalności badawczo-rozwojowej dotyczą charakteru i organizacji prowadzenia tej działalności, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej działalności, tj. zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W konsekwencji - głównym zadaniem dla zarządzającego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczęciem działań projektowych; zasobów w ujęciu funkcjonalnym i celowościowym, czyli podlegającym zwiększeniu oraz możliwym i właściwym do wykorzystania zwiększonej wiedzy do nowych zastosowań. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg działań, w tym określenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod względem przydatności do realizacji celu projektu.

Z opisu sprawy wynika, że przed rozpoczęciem realizacji programów komputerowych (aplikacji) dysponowała Pani własną wiedzą oraz wiedzą specjalistów w zakresie inżynierii oprogramowania, administracji, systemów komputerowych, zdobytą w trakcie studiów magisterskich w ramach specjalizacji Informatyka - Inżynieria Oprogramowania oraz licznych kursów. W ramach działalności wykorzystuje i rozwija Pani wiedzę z zakresu informatyki oraz umiejętności z tej dziedziny zdobyte podczas pracy. Innowacyjne rozwiązania powstają przy użyciu "innowacyjnych technologii", takich jak autorskie kody źródłowe i algorytmy, które są tworzone w wyniku zastosowania nowych, autorskich części kodów źródłowych i części algorytmów. Różnią się one od już istniejących przede wszystkim nowymi możliwościami zastosowania. Tworzone, rozwijane/ulepszane produkty, usługi, procesy oparte były na wiedzy zdobytej przez Panią i Pani pracowników oraz rozwiązaniach technicznych w postaci autorskich algorytmów i kodów źródłowych.

Zatem powyższe pozwala uznać, że wykorzystuje Pani istniejące zasoby wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, że taka działalność obejmuje dwa rodzaje aktywności, tj.:

* badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz

* prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy.

Prace rozwojowe polegają na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności - przy czym użyty przez ustawodawcę spójnik "i" wskazuje, że aby uznać działania za prace rozwojowe konieczne jest zaistnienie wszystkich tych czynności, tj.:

* nabycia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* łączenia dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* kształtowania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności;

* wykorzystania dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności.

Prace rozwojowe bazują zatem na dostępnej wiedzy - w zależności od celów, jakie przyjęto dla prowadzenia prac, będzie to wiedza z określonej dziedziny lub dziedzin. Prace te obejmują kolejno:

* nabycie wiedzy i umiejętności, czyli pozyskanie wiedzy/umiejętności, zapoznanie się z wiedzą, zrozumienie jej;

* łączenie wiedzy i umiejętności, czyli znalezienie takich zależności pomiędzy wiedzą z różnych zakresów, dziedzin lub wiedzy wynikającej z różnych badań naukowych oraz pomiędzy umiejętnościami, które są istotne z punktu widzenia postawionych celów badań rozwojowych;

* kształtowanie wiedzy i umiejętności, czyli takie "ułożenie" efektów nabywania i łączenia wiedzy i umiejętności lub takie sformułowanie wniosków płynących z tych procesów, aby można je było wykorzystać dla realizacji postawionych celów prac rozwojowych;

* wykorzystanie wiedzy i umiejętności, czyli ich użycie, posłużenie się nimi dla osiągnięcia celów prac rozwojowych.

Co istotne, całość ww. czynności służy:

* planowaniu produkcji oraz

* projektowaniu i tworzeniu zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Chodzi przy tym o konkretne produkty, konkretne procesy lub konkretne usługi albo konkretne rodzaje produktów, procesów lub usług. Podmiot prowadzący prace rozwojowe organizuje je z uwzględnieniem specyfiki konkretnych produktów, procesów lub usług - od niej zależą potrzeby prowadzenia prac rozwojowych i ich zakres.

Jednocześnie ustawodawca wyłączył z definicji prac rozwojowych działalność obejmującą rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, procesów lub usług, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. O tym, jakie zmiany do produktów, procesów lub usług mają charakter rutynowy (wykonywany często i niemal automatycznie) i okresowy (powtarzający się, występujący co pewien czas) będzie każdorazowo decydował charakter konkretnych produktów, procesów bądź usług.

Jak wskazuje Pani we wniosku, przed rozpoczęciem realizacji programów komputerowych (aplikacji) dysponowała Pani własną wiedzą oraz wiedzą specjalistów w zakresie inżynierii oprogramowania, administracji, systemów komputerowych, zdobytą w trakcie studiów magisterskich w ramach specjalizacji Informatyka - Inżynieria Oprogramowania oraz licznych kursów. W ramach działalności wykorzystuje i rozwija Pani wiedzę z zakresu informatyki oraz umiejętności z tej dziedziny zdobyte podczas pracy. Tworzone, rozwijane/ulepszane produkty, usługi, procesy oparte były na wiedzy zdobytej przez Panią i Pani pracowników oraz rozwiązaniach technicznych w postaci autorskich algorytmów i kodów źródłowych. Wskazała Pani również, że efektem Pani działań jest tworzenie nowych oprogramowań. Przy realizacji opisanych projektów powstały nowe oprogramowania zbudowane na autorskich algorytmach. Działalność, w ramach której tworzy i rozwija Pani oprogramowanie podejmowane w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, według pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia. Wytworzone/rozwinięte przez Panią oprogramowanie odróżnia się od innych już istniejących oprogramowań poprzez usprawnienia polegające na zastosowaniu nowych, autorskich algorytmów, kodów, które wprowadzają nowe możliwości niewystępujące do tej pory na rynku. Nowy, ulepszony charakter produktów nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów. Za każdym razem nowy, ulepszony charakter produktów jest wynikiem autorskiego, innowacyjnego algorytmu, kodów.

Zatem powyższe pozwala uznać, że opisana działalność w zakresie tworzenia, rozwijania, ulepszania wymienionych programów komputerowych spełnia warunki do uznania jej za prace rozwojowe.

W konsekwencji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy, Pani działalność polegająca na tworzeniu, rozwijaniu, ulepszaniu programów komputerowych spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez Panią ani też całość prowadzonej przez Panią działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu - takich jak te, które zostały wymienione we wniosku i w warunkach działalności opisanych we wniosku i jego uzupełnieniu.

Przedsiębiorcy osiągający dochody generowane przez prawa własności intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mogą korzystać z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8)

autorskie prawo do programu komputerowego

- podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Należy przyjąć, że dochody z kwalifikowanego IP mogą być opodatkowane a preferencyjnych zasadach w takim zakresie, w jakim kwalifikowane IP wytwarza dochody w efekcie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika. Innymi słowy, skorzystanie z preferencji IP Box jest możliwe w sytuacji występowania związku między dochodem kwalifikującym się do preferencji a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ww. ustawy:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Zgodnie bowiem z art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik ma obowiązek prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję. Przepisy o IP BOX nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Jak wcześniej rozstrzygnięto, tworzy, rozwija, ulepsza Pani programy komputerowe w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności badawczo-rozwojowej, spełniającej definicję wskazaną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z okoliczności sprawy wynika, że efekty Pani pracy, zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przysługują Pani majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych". Umowa z Kontrahentem/Klientem ustala wynagrodzenie za stworzenie/ulepszenie/rozwiniecie programu komputerowego. Jest ono wypłacane po przeniesieniu na rzecz Kontrahenta/Klienta autorskich praw majątkowych do programu komputerowego będącego przedmiotem wniosku. Otrzymuje Pani wynagrodzenie wyłącznie z tytułu przenoszenia na Kontrahenta/Klienta praw do "Oprogramowania". Sposób "przenoszenia" autorskich praw majątkowych każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tej ustawy. Wskazała Pani również, że prowadzi Pani odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję związaną z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi ją Pani od 2019 r. Odrębna ewidencja prowadzona była i jest w sposób umożliwiający prawidłowe i terminowe ustalenie kwalifikowanego dochodu w celu złożenia stosownego zeznania podatkowego za lata podatkowe będące przedmiotem wniosku, w przewidzianym dla tej czynności terminie. W odrębnej ewidencji wyodrębniała i wyodrębnia Pani: każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej; przychody, koszty uzyskania przychodów i dochodów (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej; koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde ww. prawo w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Należy także wskazać, że oprogramowanie - definiowane, jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 dalej: "ustawa o PAIPP").

Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o PAIPP:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Mając powyższe na uwadze, autorskie prawo do programu komputerowego, wytwarzane, rozwijane, ulepszane przez Panią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpłatne przeniesienie prawa autorskiego do programu komputerowego stanowi dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc do Pani wątpliwości dotyczących uznania ponoszonych przez Panią wydatków za koszty konieczne do wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zauważyć, że istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ustalając wskaźnik nexus, należy pamiętać, aby istniał związek między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika.

Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym powinna Pani również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Przyjąć należy zatem, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem Pani wątpliwości jest kwestia dotycząca prawidłowości obliczania wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zakwalifikowanie kosztów wynagrodzenia dla Programistów opisanych w złożonym wniosku do właściwej litery wskaźnika nexus.

W zakresie prawidłowego ujęcia kosztów poniesionych na wynagrodzenia dla programistów do wskaźnika nexus, należy odnieść się do wykładni przedstawionej w Objaśnieniach podatkowych Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r., w pkt 114:

Do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus podatnik może zaliczyć między innymi wszelkie poniesione należności związane z zatrudnieniem pracowników na podstawie umowy o pracę, w tym między innymi składki na ubezpieczenie społeczne, a także poniesione należności z tytułów umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Z kolei w pkt 115 ww. Objaśnień Ministra Finansów wyjaśniono, że:

Podatnik będzie miał również prawo uwzględnić we wskaźniku nexus koszty związane z zawarciem umowy cywilno-prawnej z podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą (np. umowy B2B). W przypadku takiej umowy nabyta usługa (wynik prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP) będzie ujęta w literze b wzoru nexus o ile podmiot, z którym zawarta jest umowa nie jest podmiotem powiązanym. W przypadku podmiotów powiązanych koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych należy ująć w literze c wzoru nexus. Dodatkowo, jeżeli w wyniku wykonania umowy dojdzie do przeniesienia prawa własności intelektualnej pomiędzy podmiotami, wówczas koszty, o których mowa wyżej, należy ująć w literze d wzoru nexus.

Punkt 116 ww. Objaśnień Ministra Finansów stanowi natomiast, że:

Jeżeli pracownik zatrudniony przez podatnika realizuje działalność badawczo-rozwojową to wówczas należy uznać, że poniesione przez pracodawcę wydatki w tym zakresie mogą zostać zaliczone do kosztów, o których mowa w lit. a wzoru nexus, tj. do kosztów faktycznie poniesionych przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP.

Zgodnie z pkt 117 ww. Objaśnień Ministra Finansów:

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio, tj. zleca jej wykonanie innym podmiotom to wówczas należności z tego tytułu stanowić będą koszty, o których mowa w lit. b lub c wskaźnika nexus tj. koszty faktycznie poniesione przez podatnika na nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP od podmiotów niepowiązanych lub powiązanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności tworzenia oraz ulepszania/rozwijania oprogramowania współpracuje Pani z Programistami niebędącymi podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o kontrakty B2B bądź inne umowy cywilnoprawne, np. umowy o dzieło. Nabywa Pani od nich m.in. części kodu/oprogramowań, które następnie są wykorzystywane przez Panią do tworzenia kompletnych i innowacyjnych oprogramowań. Na podstawie zawartych umów, na Panią przechodzą majątkowe prawa autorskie do utworów stanowiących fragmenty kodów/oprogramowań stworzonych przez Programistów. Wskazała Pani, że występują trzy różne sytuacje.

W pierwszej sytuacji zleca Pani Programistom stworzenie kodu/części oprogramowania. Efektem tych prac jest kod/część oprogramowania. W tym wypadku powstaje utwór, do którego prawa należą do Programisty. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Programistom zleca Pani stworzenie części kodu, który następnie jest przez Panią wykorzystywany do prowadzonej przez Panią działalności badawczo-rozwojowej i wytworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Programiści nie wykonują zleconych przez Panią prac w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej. W Sytuacji I Programiści nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej. Nie nabywa Pani od Programistów wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Nie nabywa Pani od Programistów kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zatem w pierwszej sytuacji, gdy Programiści nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej i nie nabywa Pani od Programistów wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a także nie nabywa Pani od Programistów kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to koszt poniesiony na wynagrodzenie dla Programistów nie może stanowić kosztu, o którym mowa w literze "b" wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tylko w przypadku, gdyby nabyła Pani wyniki działalności badawczo-rozwojowej, które nie stanowiłyby kwalifikowanych praw własności intelektualnej, taki wydatek mógłby zostać zaliczony do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie opisany w pierwszej sytuacji wydatek może stanowić koszt, o którym mowa w literze "a" wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszt faktycznie poniesiony przez Panią na prowadzoną bezpośrednio przez Panią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, uwzględniony przy wyliczaniu wskaźnika nexus dla poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w zakresie, w jakim służył prowadzeniu przez Panią działalności badawczo-rozwojowej, której efektem było powstanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Tym samym stanowisko w zakresie pytania nr 1 jest nieprawidłowe.

W drugiej sytuacji zleca Pani Programistom stworzenie kodu/części oprogramowania. Efektem tych prac jest kod/część oprogramowania. W tym wypadku powstaje utwór, do którego prawa należą do Programisty. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową i kody, które nabywa Pani od Programistów, są przez Panią wykorzystywane do tej działalności. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Programiści, tak jak Pani, prowadzą działalność badawczo-rozwojową i kody, które od nich Pani nabywa stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Nabywa Pani od Programistów wyniki prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Nabywa Pani od Programistów kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Zatem w drugiej sytuacji, gdy Programiści prowadzą działalność badawczo-rozwojową i nabywa Pani od nich kwalifikowane prawa własności intelektualnej, to koszt poniesiony na wynagrodzenie dla Programistów stanowi koszt, o którym mowa w literze "d" wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 3 jest prawidłowe.

W trzeciej sytuacji zleca Pani Programistom stworzenie kodu/części oprogramowania. Efektem tych prac jest kod/część oprogramowania. W tym wypadku powstaje utwór, do którego prawa należą do Programisty. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Panią działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Prowadzi Pani działalność badawczo-rozwojową i nabywane od Programistów kody są przez Panią wykorzystywane do tej działalności. Programiści wykonują zlecone przez Panią prace w ramach prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Programiści, tak jak Pani, prowadzą działalność badawczo-rozwojową, ale kody, które od nich Pani nabywa nie stanowią kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wskazała Pani, że nie nabywa Pani od Programistów wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Nie nabywa Pani od Programistów kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Zatem w trzeciej sytuacji, gdy Programiści prowadzą działalności badawczo-rozwojową, ale nie nabywa Pani od Programistów wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, a także nie nabywa Pani od Programistów kwalifikowanych praw własności intelektualnej, to koszt poniesiony na wynagrodzenie dla Programistów nie może stanowić kosztu, o którym mowa w literze "b" wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tylko w przypadku, gdyby nabyła Pani wyniki działalności badawczo-rozwojowej, które nie stanowiłyby kwalifikowanych praw własności intelektualnej, taki wydatek mógłby zostać zaliczony do litery "b" wskaźnika nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie opisany w trzeciej sytuacji wydatek może stanowić koszt, o którym mowa w literze "a" wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszt faktycznie poniesiony przez Panią na prowadzoną bezpośrednio przez Panią działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, uwzględniony przy wyliczaniu wskaźnika nexus dla poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w zakresie, w jakim służył prowadzeniu przez Panią działalności badawczo-rozwojowej, której efektem było powstanie kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Tym samym stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanów faktycznych, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pani chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanów faktycznych i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl