0112-KDSL1-2.4011.160.2024.2.AP - Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-2.4011.160.2024.2.AP Sprzedaż nieruchomości - upływ 5-letniego terminu wyłączającego opodatkowanie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

11 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 27 lutego 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 23 kwietnia 2024 r. (wpływ 25 kwietnia 2024 r.) Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan spadkobiercą 1/2 ułamkowej części własności lokalu mieszkalnego położonego w O przy ul. K, dla którego Sąd Rejonowy w O prowadzi księgę wieczystą o numerze (...), którą to odziedziczył Pan po swoim ojcu, który zmarł w 2024 r.

Pana ojciec był właścicielem tej 1/2 ułamkowej części własności lokalu od 2002 r. Pana ojciec od momentu nabycia tej 1/2 ułamkowej części własności lokalu nie ponosił żadnych kosztów związanych z budową, remontem lub modernizacją nieruchomości. Deklaruje Pan, że Pana ojciec nie prowadził działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości przez okres 5 lat wstecz przed swoją śmiercią. Pan również nie prowadzi działalności gospodarczej od ponad 5 lat.

Chce Pan sprzedać swój udział w lokalu mieszkalnym za kwotę 100 000 zł, która jest zgodna z rynkową wartością tego udziału. Nabywcą Pana udziału będzie Pana córka, która jest zainteresowana zakupem tego udziału nieruchomości.

Według Pana wiedzy i informacji uzyskanych z internetu, w szczególności interpretacja indywidualna z 9 lutego 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0115-KDIT2.4011.778.2022.1.MD uważa Pan, że w przypadku sprzedaży tego konkretnego udziału w nieruchomości, odziedziczonej przez Pana, nie powinien Pan płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od kwoty uzyskanej od kupującego.

W uzupełnieniu wniosku udzielił Pan następujących odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy był Pan jedynym spadkobiercą po Pana zmarłym ojcu? Jeżeli nie, to proszę wskazać pozostałych spadkobierców i ich udziały w spadku po Pana zmarłym ojcu?

Odpowiedź: Tak, był Pan jedynym spadkobiercą po swoim zmarłym ojcu.

2. Czy w skład masy spadkowej po Pana zmarłym ojcu wchodziła tylko 1/2 ułamkowej części własności lokalu mieszkalnego położonego w O przy ul. K? Jeśli nie, to proszę wskazać jakie inne składniki majątku (nieruchomości, ruchomości, rzeczy, prawa majątkowe) wchodziły do masy spadkowej.

Odpowiedź: Tak, w skład spadku wchodziła tylko 1/2 ułamkowej części nieruchomości własności lokalu mieszkalnego położonego w O przy ul. K.

3. Czy po śmierci Pana ojca został przeprowadzony dział spadku lub zniesienie współwłasności?

Jeśli odbył się dział spadku, to proszę wskazać:

a)

kiedy odbył się dział spadku;

b)

co było przedmiotem działu spadku i jakie składniki majątku otrzymał Pan w ramach tej czynności;

c)

czy działowi spadku towarzyszyły spłaty i dopłaty? Jeśli tak, to proszę wskazać jakie podmioty (osoby) były uprawnione i zobowiązane do dopłat i spłat;

d)

czy wartość udziału w masie spadkowej była równa czy wyższa od wartości majątku otrzymanego w wyniku działu spadku (należy porównać wartość, a nie wysokość udziału).

Jeśli natomiast odbyło się zniesienie współwłasności, to proszę wskazać:

a)

kiedy odbyło się zniesienie współwłasności;

b)

na czyją rzecz i w jakich udziałach nastąpiło zniesienie współwłasności;

c)

czy wskutek zniesienia współwłasności uzyskał Pan przysporzenie majątkowe kosztem innych współwłaścicieli nieruchomości;

d) Innymi słowy: czy w wyniku zniesienia współwłasności nabył Pan udział w nieruchomości o wartości ponad wartość udziału, który otrzymał Pan w wyniku spadkobrania po ojcu (należy porównać wartość, a nie wysokość udziału); e) czy zniesieniu współwłasności towarzyszyły spłaty bądź dopłaty? Jeśli tak, proszę wskazać na czyją rzecz.

Odpowiedź: Po śmierci Pana ojca nie został przeprowadzony dział spadku, ani nie zostało przeniesienie współwłasności.

4. Kiedy zamierza Pan sprzedać swój udział w lokalu mieszkalnym, o którym mowa we wniosku. Proszę podać przypuszczalną datę sprzedaży lokalu.

Odpowiedź: Po złożeniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej sprzedał Pan udział w niniejszej nieruchomości swojej córce. Udział ww. nieruchomości został sprzedany 28 lutego 2024 r.

5. Czy posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu)

Czy z przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawca ma prawo do jakiejkolwiek ulgi, odstępstwa innego zastosowania prawa przy obliczeniu dochodu w zeznaniu PIT-39?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu)

Wnioskodawca nie ma obowiązku zgłosić zbycia spadku, a także nie obowiązuje go opłata podatkowa od tej transakcji.

Na marginesie wskazuje Pan, że powołuje się na analogiczną indywidualną interpretację podatkową Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2023 r., sygn. akt 0113-KDIPT2-2.4011.220.2023.2.EC.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy:

jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa majątkowego nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie stanowi ono źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub prawa majątkowego w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jeżeli nieruchomości lub prawa majątkowe określone przez art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c tej ustawy zostały nabyte w drodze spadku, to ich odpłatne zbycie (dokonane poza działalnością gospodarczą) stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nastąpiło ono przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Wobec powyższego, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c w związku z art. 10 ust. 5 ww. ustawy (czyli nabytych w drodze spadku), decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma forma prawna ich nabycia oraz moment nabycia przez spadkodawcę.

Do wyliczenia 5-letniego okresu, od którego uzależnione jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku, wliczany jest zatem nie tylko okres własności nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę, który dokonuje sprzedaży, ale także okres własności nieruchomości (praw majątkowych) spadkodawcy. Jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę, do momentu odpłatnego zbycia nieruchomości (praw majątkowych) przez spadkobiercę upłynęło 5 lat - to sprzedaż nie podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku i jego uzupełnienia wynika, że jest Pan spadkobiercą 1/2 ułamkowej części własności lokalu mieszkalnego, którą to odziedziczył Pan po swoim ojcu zmarłym w 2024 r. Jest Pan jedynym spadkobiercą po swoim zmarłym ojcu. W skład spadku wchodziła tylko 1/2 ułamkowej części nieruchomości własności lokalu mieszkalnego. Po śmierci Pana ojca nie został przeprowadzony dział spadku, ani nie obyło się przeniesienie współwłasności. Pana ojciec był właścicielem tej 1/2 ułamkowej części własności lokalu od 2002 r. Nie prowadzi Pan działalności gospodarczej od ponad 5 lat. Udział w ww. nieruchomości został sprzedany 28 lutego 2024 r. Pana córce.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia "spadek" ani "nabycie w drodze spadku", dlatego też zasadnym jest odwoływanie się do regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego:

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

W myśl art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego:

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego:

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

Zatem nabycie spadku przez spadkobiercę następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Moment, z jakim następuje nabycie spadku w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych, określony został w art. 925 Kodeksu cywilnego. Stosownie do tego przepisu, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Dodatkowo należy wskazać, że prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Ponownie należy podkreślić, że z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że jeżeli nieruchomości lub prawa majątkowe określone przez art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c tej ustawy zostały nabyte w drodze spadku, to ich odpłatne zbycie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nastąpiło ono przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Do wyliczenia pięcioletniego okresu, od którego uzależnione jest opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości) lub praw majątkowych nabytych w drodze spadku, wliczany jest nie tylko okres własności nieruchomości (praw majątkowych) przysługującej spadkobiercy, który dokonuje odpłatnego zbycia, ale także okres własności nieruchomości (praw majątkowych) spadkodawcy. Jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości bądź nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę, do momentu odpłatnego zbycia nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości) lub praw majątkowych przez spadkobiercę upłynęło pięć lat - to odpłatne zbycie nie podlega opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe stał się Pan właścicielem nieruchomości z dniem otwarcia spadku, tj. w dacie śmierci spadkodawcy - Pana ojca.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do ww. nieruchomości, należy liczyć od końca 2002 r., tj. od końca roku nabycia nieruchomości przez Pana ojca.

Zatem, sprzedaż przez Pana udziału w lokalu mieszkalnym nie stanowi dla Pana źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu ww. podatkiem od osób fizycznych, ponieważ nastąpiła po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę (Pana ojca).

Podsumowując, dokonana w 2024 r. sprzedaż 1/2 ułamkowej części własności lokalu mieszkalnego, nabytej w drodze spadku po zmarłym ojcu, nie stanowi dla Pana źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie jest Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty uzyskanej ze sprzedaży ww. udziału w nieruchomości odziedziczonej w spadku po zmarłym ojcu. Nie jest Pan również zobowiązany do złożenia zeznania PIT-39 za 2024 r., w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do przywołanych przez Pana interpretacji indywidualnych wskazuję, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw, osadzonych w określonych stanach faktycznych (zdarzeniach przyszłych) i są wiążące tylko w tych sprawach.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl