0112-KDSL1-1.440.64.2022.2.MJ - WIS usługa - najem budynku hotelowego z terenem wokół budynku na potrzeby zakwaterowania żołnierzy - 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-1.440.64.2022.2.MJ WIS usługa - najem budynku hotelowego z terenem wokół budynku na potrzeby zakwaterowania żołnierzy - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2022 r. (data wpływu 14 marca 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 26 maja 2021 r. (data wpływu 2 czerwca 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - najem budynku hotelowego z terenem wokół budynku na potrzeby zakwaterowania żołnierzy

Opis usługi:

Usługa świadczona na rzecz (...) (najemca), który deleguje swoich pracowników - żołnierzy do pracy poza miejsce ich zamieszkania i zapewnia zakwaterowanie czasowe. Wnioskodawca zapewniał żołnierzom w ramach usługi będącej przedmiotem wniosku następujące świadczenia: oddanie do dyspozycji (w ramach umowy najmu nieruchomości) części hotelowej, placu wokół hotelu, sali konferencyjno-konsumpcyjnej i innych pomieszczeń pomocniczych (oprócz kuchni), parkingu.

Klasyfikacja udostępnianego przez Wnioskodawcę budynku to: PKOB 1211. Pokoje noclegowe wyposażone są w łóżka i szafki nocne. W budynku nie ma recepcji. W czasie pobytu wojska, osoby z zewnątrz (cywile) nie miały możliwości wejścia do budynku. Teren wokół budynku przeznaczony był na odprawy wojska, ćwiczenia, dostawę zaopatrzenia. Parking wykorzystany został do ustawienia kontenerów mieszkalnych i technicznych z własnym zasilaniem i pojazdów wojskowych. Najemca nie był zobowiązany do uiszczenia kaucji. Nie było żadnej relacji pomiędzy Wnioskodawcą a żołnierzami.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 68

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 2 czerwca 2022 r. o doprecyzowanie opisu usługi.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi.

Wnioskodawca wnosi o sklasyfikowanie zgodnie z klasyfikacją PKWiU usługi wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe w hotelu (...). Wynajem lokali ma charakter krótkoterminowy, z przeznaczeniem na wynajem lokali mieszkalnych dla żołnierzy (...).

(...)

Najemcą lokali jest firma (...), która deleguje swoich pracowników - żołnierzy do pracy, poza miejsce ich zamieszkania i zapewnia zakwaterowanie czasowe.

Umowy wynajmu lokali mieszkaniowych mają określony cel, jest nim krótkoterminowe zakwaterowanie pracowników. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lub części nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wynajmowane lokale mają wyłącznie przeznaczenie mieszkalne i nie mogą być wykorzystywane w innych celach. Wnioskodawca zawiera umowę z najemcą, określając cel i przeznaczenie obiektu i jednocześnie nie ingeruje w formę umowy zawieranej dalej z pracownikiem.

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca uzupełnił wniosek o następujące informacje:

1. Przedmiotem wynajmu jest oddanie do użytkowania całego obiektu wraz z działką tj. część hotelowa z pokojami noclegowymi, sala konferencyjno-konsumpcyjna, oraz wszystkie pomieszczenia pomocnicze. Oddanie do użytkowania całego parkingu i całego terenu wokół obiektu. Teren wokół budynku przeznaczony był na odprawy wojska, ćwiczenia, dostawę zaopatrzenia.

2. Przedmiotem wniosku jest zapewnienie określonej liczbie żołnierzy miejsc noclegowych, do których wykorzystywane były również pokoje noclegowe. W tym celu wykorzystywana była również sala konferencyjo-konsumpcyjna, w której żołnierze spali na swoich łóżkach polowych.

3. Klasyfikacja budynku PKOB 1211.

4. Pokoje noclegowe wyposażone w łóżka i szafki nocne. Żołnierze spali na swoich materacach, które kładli na łóżka tylko ze względu na to, aby właściciel nie musiał wynosić łóżek z pokojów.

5. W budynku nie ma recepcji. W czasie pobytu wojska, osoby z zewnątrz (cywile) nie miały możliwości wejścia do budynku. Wejście i wyjście z budynku żołnierzy obsługiwała (...).

6. Odbiór i wydanie lokali mieszkalnych wraz z całym otoczeniem budynku, następowało Notatką Uzgodnień potwierdzającą ilość osób która będzie zakwaterowana w danym okresie, a opuszczenie pokoi mieszkalnych przekazywane było protokołem zdawczo–odbiorczym.

7. Okres na jaki zawierana była umowa zakwaterowania żołnierzy, uzależniony był od notatki uzgodnień, z możliwością przedłużenia, zawartą pomiędzy Dowódcą (...) a wynajmującym. Jednostki wojska przyjeżdżały z całej Polski. Jedna jednostka opuszczała obiekt, a przyjeżdżała kolejna jednostka z innego regionu Polski.

8. Najemca nie był zobowiązany do uiszczenia kaucji.

9. Nie było możliwości zameldowania żołnierzy na pobyt stały.

10. Świadczenia jakie Wnioskodawca zapewniał żołnierzom w ramach usługi będącej przedmiotem wniosku: oddanie do dyspozycji (w ramach umowy najmu nieruchomości), części hotelowej, placu wokół hotelu, sali konferencyjno-konsumpcyjnej i innych pomieszczeń pomocniczych, parkingu. Oprócz kuchni.

Parking wykorzystany został do ustawienia kontenerów mieszkalnych i technicznych z własnym zasilaniem i pojazdów wojskowych. Posiłki dla wojska dowożone były z zewnątrz, we własnym zakresie.

11. Wnioskodawca nie zapewniał mediów żołnierzom.

12. Nie było żadnej relacji pomiędzy Wnioskodawcą a żołnierzami, były to obce osoby, ze względu na ciągłą wymianę obsady, nie było możliwości nawiązania jakichkolwiek relacji.

13. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole, po zakończeniu umowy najmu. Naprawa ewentualnych szkód w przedmiocie umowy, co zostanie opisane i potwierdzone przez strony w protokole zostanie zrealizowana przez Jednostkę ćwiczącą stosownie do zapisów art. 73 ust. 1 ust. z dnia 22 czerwca 1995 r., w terminie uzgodnionym z Wynajmującym.

14. Żołnierze funkcjonowali według własnego regulaminu nieznanego Wynajmującemu.

15. Usługa będąca przedmiotem wniosku jest świadczona na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

16. Przedmiotem wniosku jest umowa (...).

17. Złożony wniosek dotyczy zrealizowanego świadczenia.

Do wniosku oraz jego uzupełnienia Wnioskodawca załączył:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi.

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja L Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI". W ramach tej sekcji mieści się:

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- wynajem i obsługa nieruchomości własnych lub dzierżawionych,

- usługi agencji nieruchomości,

- usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie (włączając usługi w zakresie wyceny).

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 68 "USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI". Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dział ten obejmuje:

- usługi wynajmujących, agentów i/lub maklerów w zakresie: kupna lub sprzedaży nieruchomości, wynajmowania nieruchomości oraz pozostałe usługi związane z nieruchomościami, takie jak: wycena nieruchomości; usługi te mogą być prowadzone na własnej lub dzierżawionej nieruchomości lub na zlecenie,

- realizację projektów budowlanych, na użytek własny lub na wynajem,

- zarządzanie nieruchomościami.

Dział ten nie obejmuje:

- realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.00,

- usług związanych z podziałem ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanych w 42.99.29.0,

- usług hoteli, letnich domów, wynajmu pokoi gościnnych, pól namiotowych, kempingów i pozostałych obiektów i miejsc zakwaterowania na krótkie pobyty, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działu 55.

Należy zauważyć, że dział 55 "USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM" zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) obejmuje:

- usługi w zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym,

- usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy okres studentów, osób pracujących i pozostałych osób.

Dział ten nie obejmuje: - usługi w zakresie zapewnienia długotrwałego zakwaterowania, jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji L.

Uwaga: niniejszy dział obejmuje zapewnienie wyłącznie zakwaterowania i/lub zakwaterowania z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego Wnioskodawca wynajmował (...) budynek hotelowy wraz z terenem wokół budynku na potrzeby zakwaterowania żołnierzy. Wnioskodawca udostępniał zatem konkretną nieruchomość a nie poszczególne miejsca noclegowe. Dodatkowo należy zauważyć, ze w celu zakwaterowania żołnierze korzystali z własnego wyposażenia (spali na własnych łóżkach polowych oraz własnych materacach, dysponowali kontenerami socjalnymi oraz technicznymi z własnym zasilaniem). Opuszczenie pokoi mieszkalnych potwierdzone zostało protokołem zdawczo-odbiorczym. Jak wskazał Wnioskodawca nie istniała żadna relacji pomiędzy Wnioskodawcą a żołnierzami. Żołnierze funkcjonowali według własnego regulaminu nieznanego Wnioskodawcy. Tak więc Wnioskodawca świadczył wyłącznie usługę wynajmu nieruchomości na rzecz (...), zgodnie z zawartą umową.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności świadczenia opisanej usługi należy stwierdzić, że nie stanowi ona usługi sklasyfikowanej w dziale PKWiU 55 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem złożonego wniosku spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych działem PKWiU 68 USŁUGI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym - w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Świadczona przez Wnioskodawcę, na warunkach opisanych we wniosku, usługa najmu budynku hotelowego wraz z terenem wokół budynku, mieści się w dziale 68 PKWiU. Usługa ta nie została wymieniona jako usługa, dla której ustawodawca, w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidział obniżoną stawkę podatku. Zatem, właściwą stawką dla opodatkowania przedmiotowej usługi jest stawka podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko–Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl