0112-KDSL1-1.440.146.2021.3.DS - WIS USŁUGA - prowadzenie zajęć sportowych grupowych dla dzieci i młodzieży - PKWiU 2015 - 93.11.10.0 - 8%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-1.440.146.2021.3.DS WIS USŁUGA - prowadzenie zajęć sportowych grupowych dla dzieci i młodzieży - PKWiU 2015 - 93.11.10.0 - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26 maja 2021 r. (data wpływu 26 maja 2021 r.), uzupełnionego pismem z dnia 16 sierpnia 2021 r. (data wpływu 16 sierpnia 2021 r.) oraz pismem z dnia 7 września 2021 r. (data w pływu 7 września 2021 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa (świadczenie kompleksowe) - prowadzenie zajęć sportowych grupowych dla dzieci i młodzieży

Opis usługi:

Zasadnicze czynności jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach podstawowej formy prowadzenia zajęć na placu treningowym (boisku) to: prowadzenie zajęć sportowych-piłkarskich z wykorzystaniem piłki, opieka i nadzór nad Uczestnikami w czasie ich trwania, ocena, (...), udział w turniejach, rozstawianie i zabezpieczenie wyposażenia placów zajęć (bandy, piłki, bramki itp.) na dane zajęcia, reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny Uczestników zajęć. Zasadnicze czynności jakie W nioskodawca wykonuje w ramach zajęć prowadzonych w formie online to prowadzenie zajęć rozwijających motorykę, sprawność i wytrzymałość Uczestników bez wykorzystania piłki. W trakcie zajęć online Uczestnicy podejmują zatem również jednocześnie aktywność fizyczną, przy czym, w przeciwieństwie do zajęć na placu treningowym (boisku), nie uczestniczą w zajęciach w tym samym miejscu - każdy Uczestnik uczestniczy w miejscu, w którym aktualnie przebywa (najczęściej w miejscu zamieszkania). Zajęcia będą odpłatne (tzn. uczestnicy będą płacić za nie co miesiąc). Wniesiona opłata umożliwi wyłącznie wstęp na zajęcia z trenerem, nie będzie możliwości skorzystania z innych sportów/aktywności realizowanych w obiekcie. Dodatkowo uczestnik zajęć poniesie jednorazową opłatę wpisową, po wpłaceniu której dokona on rezerwacji miejsca na zajęcia sportowe oraz otrzyma treningowy strój sportowy. Nie będzie możliwe zapisanie się i uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych bez uiszczenia opłaty wpisowej. Wynagrod zenie za świadczenie Wnioskodawcy skalkulowane jest w ten sposób, że nabywca ponosi: opłatę wpisową oraz opłatę miesięczną za każdy miesiąc zajęć piłkarskich prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 93.11.10.0

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy oraz poz. 55 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. świadczenia kompleksowego według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 sierpnia 2021 r. (data wpływu 16 sierpnia 2021 r.) oraz pismem z dnia 7 września 2021 r. (data wpływu 7 września 2021 r.).

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis świadczenia

Wnioskodawca zamierza prowadzić zajęcia sportowe grupowe dla dzieci i młodzieży w ośrodkach na terenie (...) w takich dyscyplinach jak m.in. piłka nożna (...). Część ośrodków będzie prowadzona na zasadzie franczyzy przez partnera / partnerów (dalej: Partner) Wnioskodawcy na podstawie umowy o współpracy zawartej między Wnioskodawcą a Partnerem.

Zajęcia będą prowadzone przez trenerów, z którymi Wnioskodawca lub Partner zawrze umowy o pracę, umowy zlecenia lub też umowę o współpracy między przedsiębiorcami (tzw. B2B - w przypadkach, gdy trener będzie prowadził działalność gospodarczą). W celu prowadzenia zajęć Wnioskodawca (lub Partner) będzie najmować sale, hale, boiska i pływalnie. Wnioskodawca (lub Partner) będzie też zawierać umowy dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące uczestników zajęć.

Celem zajęć z trenerem będzie uprawianie sportu amatorskiego, rekreacja i aktywizacja dzieci do sportu, przy czym Wnioskodawca planuje, że wraz z rozwojem zajęcia mogą objąć również sport profesjonalny.

Zajęcia będą odpłatne (tzn. uczestnicy będą płacić za nie co miesiąc). Wniesiona opłata umożliwi wyłącznie wstęp na zajęcia z trenerem, nie będzie możliwości skorzystania z innych sportów/aktywności realizowanych w obiekcie.

Dodatkowo uczestnik zajęć poniesie jednorazową opłatę wpisową, po wpłaceniu której dokona on rezerwacji miejsca na zajęcia sportowe oraz otrzyma - w zależności od dyscypliny - treningowy strój sportowy lub sprzęt sportowy, np. koszulka, spodenki, skarpety, piłka. Nie będzie możliwe zapisanie się i uczestniczenie w zajęciach szkoleniowych bez uiszczenia opłaty wpisowej.

Wszelkie opłaty będą wnoszone przez uczestników na konto bankowe Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy opisane powyżej usługi są objęte pozycją PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych". Grupowanie PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", obejmuje m.in.: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, ujeżdżalnie, itp.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (www.stat.gov.pl). Zatem grupowanie PKWiU 93.11.10.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" obejmuje usługi polegające na udostępnianiu obiektu sportowego lub jego części (np. całości lub części hali sportowej) - osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym, na zasadzie wykupienia biletu wstępu (np. karnetów, biletów wstępu zakupionych przez pracodawców dla sw oich pracowników) uprawniającego do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem wstępu jest uprawianie sportu czy rekreacja.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowa usługa spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych pozycją PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych". Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w wiążących informacjach stawkowych (WIS) wydanych przez organy podatkowe, np. w WIS sygn. 0112-KDSL2-2.450.756.2020.4.IP (dotycząca sytuacji, w której klient korzystając z treningu tenisowego z trenerem wnosi opłatę, która obejmuje zarówno wstęp na kort, jak i treni ng z trenerem).

W konsekwencji dla opisanej we wniosku usługi, która znajdzie się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług, przewidział stawkę preferencyjną podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy oraz zał. nr 3 poz. 55 do ustawy. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 ustawy - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy, w poz. 55 wskazano PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych". Jednocześnie na podstawie art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W piśmie uzupełniającym z dnia 16 sierpnia 2021 r. Wnioskodawca wskazał, co następuje.

W pierwszej kolejności Wnioskodawca wskazuje, że złożony wniosek dotyczy świadczenia kompleksowego, na które składają się:

1.

prowadzenie dla uczestników grupowych zajęć sportowych w dyscyplinie piłki nożnej,

2.

przekazanie zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety) niezbędnej do uczestniczenia uczestnika w grupowych zajęciach sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Dalsze informacje, o które Wnioskodawca uzupełnia wniosek zostały przedstawione w formie odpowiedzi na poszczególne pytania i wątpliwości organu wskazane w poszczególnych punktach wezwania.

1. Wszystkie czynności wchodzące w skład świadczenia kompleksowego - towary ulub usługi (należy je przedstawić enumeratywnie oraz dokładnie opisać). Zatem należy w sposób bezwariantowy, jednoznaczny i szczegółowy opisać jedno konkretne świadczenie będące przedmiotem wniosku - dotyczące jednego rodzaju organizowanych zajęć grupowych (jednej dyscypliny i jednego rodzaju obiektu), w tym określenie czy dotyczy uprawiania sportu amatorskiego, czy rekreacji i aktywizacji dzieci i młodzieży do sportu, czy też sportu profesjonalnego, rodzaju umowy, jaka zostanie zawarta z trenerem, itd. Należy podać i opisać wszystkie czynności jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach tego jednego świadczenia. Szczegółowy opis czynności winien dotyczyć jednego świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę, w jasno sprecyzowanych okolicznościach (obejmujących m.in. wskazanie, czy czynności wykonywane będą bezpośrednio przez Wnioskodawcę, czy też świadczone na podstawie umowy z Partnerem), który obejmuje zamknięty ka talog czynności.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W skład świadczenia kompleksowego wchodzą:

1.

prowadzenie dla uczestników grupowych zajęć sportowych w dyscyplinie piłki nożnej,

2.

przekazanie zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety) niezbędnej do uczestniczenia uczestnika w grupowych zajęciach sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca zamierza organizować i prowadzić grupowe zajęcia sportowe w dyscyplinie piłki nożnej, w których uczestniczyć będą dzieci i młodzież (dalej: Uczestnicy).

Prowadzenie zajęć i przekazanie zestawu odzieży treningowej następuje na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z rodzicem lub inną osobą będącą prawnym opiekunem dziecka (w dalszej części rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka określani będą jako "Opiekun"), dla którego został wykupiony udział w zajęciach.

Odnosząc się do pytania organu, czy czynności będą wykonywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca wskazuje, że czynności będą wykonywane przez Wnioskodawcę. W celu prowadzenia zajęć Wnioskodawca będzie zawierał umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi (szczegółowe informacje poniżej), jednak nie zmienia to faktu, że w relacji z Opiekunami świadczeniodawcą będzie Wnioskodawca.

Zajęcia będą obejmować uprawianie sportu amatorskiego w dyscyplinie piłki nożnej w celu rekreacji i aktywizacji Uczestników (dzieci i młodzieży) do uprawiania sportu. Zasadniczą formą prowadzenia zajęć jest ich prowadzenie na placu treningowym (boisku), które w tym celu będą najmowane przez Wnioskodawcę. Place treningowe (boiska), na których będą odbywać się zajęcia będą profesjonalnie wyposażone w odpowiedni, bezpieczny sprzęt sportowy. Część zajęć może być też prowadzona online poprzez jedną z platform do zdalnego prowadzenia zajęć wskazaną przez Wnioskodawcę. Decyzja, co do formy przeprowadzenia danych zajęć leży po stronie Wnioskodawcy.

Zajęcia będą odbywać się jeden lub dwa razy w tygodniu, w zależności od wybranej przez Opiekunów i Uczestnika opcji, w terminach wskazanych przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem, że zajęcia nie odbywają się w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Zajęcia będą odbywały się przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem ww. dni, wyłącznie w jednym z ośrodków szkoleniowych preferowanym przez Opiekuna, wskazanym w trakcie dokonywania rejestracji Uczestnika.

Wnioskodawca będzie zawierać umowy dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące Uczestników zajęć.

Zajęcia będą prowadzone według autorskiego programu treningowego stworzonego przez Wnioskodawcę. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów (tj. prowadzących zajęcia, którzy nie będą zatrudnieni na podstawie kontraktu trenerskiego), z którymi Wnioskodawca zawrze umowy zlecenia. Zgodnie z taką umową czynności wykonywane przez prowadzącego zajęcia będą obejmowały:

1.

prowadzenie zajęć sportowych - piłkarskich, w tym opieka i nadzór nad Uczestnikami w czasie ich trwania;

2.

(...);

3.

(...);

4.

prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami i konspektami przekazanymi przez Wnioskodawcę, a także sugestiami i zaleceniami koordynatorów programu wyznaczonych przez Wnioskodawcę;

5.

edukację Uczestników w zakresie postawy fair-play oraz prawidłowych zachowań podczas przebywania w grupie rówieśników, w tym wzajemnego szacunku i koleżeństwa;

6.

kszta łtowanie koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi Uczestników;

7.

(...);

8.

sprawdzanie listy obecności Uczestników przed każdymi zajęciami oraz przekazywanie informacji do koordynatora ośrodka;

9.

(...);

10.

udział w imprezach, spotkaniach oraz seminariach związanych z funkcjonowaniem danego programu, w ramach którego prowadzone są zajęcia, w tym spotkaniach szkoleniowych dla osób świadczących usługi prowadzenia zajęć w ramach tego programu;

11.

udział we wskazanych przez Wnioskodawcę turniejach;

12.

(...);

13.

wsparcie w kontroli wpłat od klientów i ewentualna bezpośrednia windykacja należności;

14.

rozstawianie i zabezpieczenie wyposażenia placów zajęć (bandy, piłki, bramki itp.) na dane zajęcia;

15.

(...);

16.

opieka nad Uczestnikami w czasie zorganizowanych wyjść poza ośrodek, w którym będą odbywać się zajęcia, w tym w szczególności uczestnictwa oraz opieki nad Uczestnikami w czasie wspólnych wizyt na meczach piłkarskich;

17.

(...);

18.

uczestniczenie jako animator/współpracownik Wnioskodawcy w imprezach plenerowych/eventach/akcjach promocyjnych, których celem jest animacja zajęć dla dzieci oraz promocja programu, w ramach którego prowadzone są zajęcia;

19.

(...);

20.

konsultowanie wszelkich kwestii dotyczących danego programu i jego realizacji z koordynatorem programu i przestrzegania jego wytycznych i zaleceń;

21.

(...);

22.

wymaganie od uczestników zajęć regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezy nfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczenie stosowania środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia);

23.

(...);

24.

dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki życia w dobie COVID-19, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia;

25.

natychmiastowe powiadomienie Wnioskodawcy oraz Opiekun a Uczestnika o każdym niepokojącym symptomie zdrowotnym zaobserwowanym u Uczestnika zajęć;

Ponadto, zgodnie z umową prowadzący zajęcia zobowiązuje się do:

1.

(...);

2.

dbałości o interes Wnioskodawcy (...);

3.

troski o powierzone mu mienie Wnioskodawcy, za które ponosi pełną odpowiedzialność materialną;

4.

(...);

5.

(...);

6.

(...);

7.

wykonywania czynności w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń.

Prowadzący zajęcia będzie wykonywał działania objęte umową samodzielnie oraz nie będzie podlegał kierownictwu Wnioskodawcy w zakresie wykonywanych na podstawie umowy czynności. Nie uchybia to jednak obowiązkowi do wykonywania działań objętych umową zgodnie ze sposobem ich wykonania wskazanym przez Wnioskodawcę, w tym z poszanowaniem postanowień umowy oraz wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wnioskodawcę w odniesieniu do zasad prowadzenia zajęć, wynikającym ze stosowanego w tym zakresie odp owiednio przepisu art. 737 Kodeksu cywilnego. Prowadzący zajęcia przy wykonywaniu działań objętych umową zobowiązuje się do współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Wnioskodawcy, w tym z koordynatorami wyznaczonymi przez Wnioskodawcę. Prowadzący zajęcia na podstawie umowy nie jest uprawniony do działania w imieniu ani na rzecz Wnioskodawcy.

2. Czy w opinii Wnioskodawcy poszczególne czynności wchodzące w zakres przedmiotowego świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę są ze sobą tak ściśle powiązane, że w aspekcie gospodarczym tworzą obiektywnie jedną całość sprzedawaną nierozłącznie?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy poszczególne ww. czynności wchodzące w zakres przedmiotowego świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę są ze sobą tak ściśle powiązane, że w aspekcie gospodarczym tworzą obiektywnie jedną całość sprzedawaną nierozłącznie.

3. Czy poszczególne czynności wchodzące w zakres ww. świadczenia prowadzą do realizacji określonego celu? Jeśli tak to należy wskazać ten cel.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Poszczególne czynności wchodzące w zakres ww. świadczenia prowadzą do realizacji określonego celu jakim, jest rekreacja i aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu poprzez amatorskie uprawianie piłki nożnej.

4. Czy z punktu widzenia nabywcy, jest on zainteresowany nabyciem od Wnioskodawcy jednego (złożonego) świadczenia, czy też kilku poszczególnych odrębnych czynności?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Określenie, czego nabyciem są zainteresowani poszczególni nabywcy, w każdym przypadku jest kwestią subiektywnej oceny każdorazowego nabywcy.

Jednak w opinii Wnioskodawcy, z punktu widzenia nabywcy jest on (nabywca) co do zasady zainteresowany nabyciem od Wnioskodawcy jednego (złożonego) świadczenia obejmującego:

* możliwość uczestniczenia przez Uczestnika w grupowych zajęciach sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych przez Wnioskodawcę,

* przekazanie zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety), gdyż jest ona niezbędna do uczestniczenia Uczestnika w grupowych zajęciach sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych przez Wnioskodawcę.

5. W przypadku, gdy zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez niego czynności są ściśle powiązane i tworzą obiektywnie jedną całość sprzedawaną nierozłącznie, prowadzą do realizacji jednego określonego celu i z punktu widzenia nabywcy tworzą jedną całość, to który element (czynność) ma charakter świadczenia głównego (dominującego) oraz jakie okoliczności to potwierdzają?

6. Które świadczenie (czynność) ma charakter pomocniczy do świadczenia głównego oraz jakie okoliczności to potwierdzają?

Odpowiedź Wnioskodawcy w zakresie pkt 5 i 6:

W ocenie Wnioskodawcy świadczeniem głównym (dominującym) jest prowadzenie grupowych zajęć sportowych w dyscyplinie piłki nożnej dla Uczestników. Przekazanie zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety) niezbędnej do uczestniczenia Uczestnika w ww. zajęciach prowadzonych przez Wnioskodawcę jest natomiast świadczeniem (czynnością), która ma charakter pomocniczy w stosunku do świadczenia głównego.

Jak bowiem wskazano wyżej, zasadniczym celem, do którego realizacji ma prowadzić świadczenie kompleksowe dokonywane przez Wnioskodawcę jest rekreacja i aktywizacja dzieci i młodzieży do uprawiania sportu poprzez amatorskie uprawianie piłki nożnej. Jest to również zasadniczy cel, którego osiągnięciem zainteresowany jest nabywca. Cel ten będzie realizowany w dłuższej perspektywie czasowej poprzez uczestnictwo w zajęciach piłkarskich, które odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, w zależności o d wybranej przez nabywcę opcji, przez cały rok kalendarzowy. Uczestnictwo w zajęciach, a w konsekwencji realizacja zasadniczego celu świadczenia, wymaga posiadania przez uczestników odpowiedniego zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety). Zgodnie z regulaminem zajęć Uczestnicy mogą przystąpić do zajęć wyłączenie w strojach lub sprzętem otrzymanych od Wnioskodawcy w ramach opłaty wpisowej (uwagi poniżej) lub zakupionych w sklepie online Wnioskodawcy poprzez tzw. Panel Opiekuna do stępny na stronie internetowej Wnioskodawcy. Ponadto, zgodnie z regulaminem zajęć:

* przekazanie zestawu odzieży treningowej uzależnione jest od uiszczenia opłaty wpisowej (uwagi poniżej),

* uiszczenia opłaty wpisowej moment jest momentem, w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Opiekunem.

Nie jest więc możliwe rozpoczęcie uczestniczenia w zajęciach przez Uczestnika bez wpłaty opłaty wpisowej, której wniesienie jest jednocześnie warunkiem przekazania zestawu odzieży treningowej.

W ocenie Wnioskodawcy, przekazanie przez Wnioskodawcę zestawu odzieży treningowej nie stanowi dla nabywcy celu samego w sobie, ale jest środkiem do lepszego wykorzystania świadczenia zasadniczego, którym jest uczestniczenie w zajęciach piłkarskich. Przekazanie zestawu odzieży treningowej służy bezpośrednio realizacji tego świadczenia głównego.

7. Jak skalkulowane jest wynagrodzenie za wykonywane świadczenia? Należy przesłać cennik usług jeżeli istnieje.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Wynagrodzenie za świadczenie Wnioskodawcy skalkulowane jest w ten sposób, że nabywca ponosi:

* opłatę wpisową,

* opłatę miesięczną za każdy miesiąc zajęć piłkarskich prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Wniesiona opłata umożliwi wyłącznie wstęp na zajęcia, nie będzie możliwości skorzystania z innych sportów/aktywności realizowanych w obiekcie, w którym będą odbywać się zajęcia. Płatność opłaty wpisowej oraz opłaty miesięcznej może być dokonywana wyłącznie w formie tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy przypisany danemu Uczestnikowi. Wnioskodawca nie przyjmuje płatności za opłaty wpisowe oraz opłaty miesięczne w formie gotówki.

Opłata wpisowa będzie wnoszona przez każdego nowego Uczestnika zajęć (tj. przez jego Opiekuna). Opłata wpisowa będzie różniła się w zależności od dokonanego podczas rejestracji wyboru przez Opiekuna zestawu odzieży treningowej dla Uczestnika i wg obecnych cen będzie wynosiła (...) albo (...). Opłata wpisowa będzie wnoszona przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego zgłoszonego Uczestnika.

Wpłata opłaty wpisowej jest niezbędna do zapewnienia miejsca na liście Uczestników zajęć oraz do przekazania zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety) niezbędnej do uczestniczenia Uczestnika w zajęciach prowadzonych przez Wnioskodawcę. W przypadku braku wpłaty opłaty wpisowej, Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z rezerwacji miejsca na liście Uczestników zajęć.

Opłata wpisowa w przypadku rezygnacji z zajęć przeznaczona jest w całości na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z wpisem Uczestnika na listę Uczestników zajęć, w tym również na pokrycie kosztów wydania zestawu odzieży treningowej.

Zgodnie z regulaminem zajęć moment uiszczenia opłaty wpisowej jest momentem, w którym zostaje zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Opiekunem.

Opłata miesięczna wnoszona jest za każdy miesiąc zajęć piłkarskich prowadzonych przez Wnioskodawcę. Obecnie opłata miesięczna wynosi: (...), z zastrzeżeniem, że opłata miesięczna za miesiące lipiec i sierpień danego roku wynosi (...). Opłata miesięczna uiszczana jest z góry przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany dla każdego zgłoszonego Uczestnika.

W przypadku, gdy Opiekun: (i) dokona rejestracji Uczestnika, (ii) Uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników zajęć oraz (iii) Uczestnik weźmie udział w pierwszych zajęciach w ciągu pierwszych 15 dni miesiąca, za dany miesiąc obowiązuje opłata miesięczna w pełnej wysokości.

W przypadku, gdy Opiekun: (i) dokona rejestracji Uczestnika oraz (ii) Uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników zajęć po 15. dniu miesiąca kalendarzowego, Uczestnik dołączy do zajęć od najbliższego pełnego miesiąca. W takiej sytuacji Uczestnik może wziąć udział w zajęciach dopiero od następnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dokonanej rejestracji, z zastrzeżeniem zgody Wnioskodawcy na dołączenie Uczestnika do zajęć po 15. dniu miesiąca kalendarzowego. Wówczas za taki miesiąc obo wiązuje opłata miesięczna obniżona o połowę.

Nieobecność Uczestnika na zajęciach lub przerwanie udziału w zajęciach w trakcie miesiąca, z przyczyn nie leżących po stronie Wnioskodawcy nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty miesięcznej za dany miesiąc zajęć, jak również nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części lub całości opłaty miesięcznej.

Opiekun prawny Uczestnika może złożyć u Wnioskodawcy uzasadniony wniosek o zawieszenie udziału Uczestnika w zajęciach, przy czym zawieszenie Uczestnika może nastąpić wyłącznie ze względów wskazanych w regulaminie. Zawieszenie Uczestnika trwa maksymalnie jeden pełny miesiąc kalendarzowy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszono chęć zawieszania. W okresie zawieszenia Uczestnika w zajęciach, Opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Wnioskodawcy opłaty miesięcz nej w wysokości 50% opłaty wpisowej.

8. Jaka jest rola trenera, o którym mowa we wniosku? - należy szczegółowo opisać.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Rola ta została szczegółowo opisana w ww. pkt 1 niniejszego pisma.

9. Kto ponosi odpowiedzialność w razie wystąpienia kontuzji u korzystającego z zajęć - Wnioskodawca czy trener?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W razie wystąpienia kontuzji u Uczestnika zajęć odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wnioskodawca jako organizator zajęć.

Wnioskodawca będzie zawierać umowy dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące Uczestników zajęć.

Zgodnie jednak z regulaminem prowadzenia zajęć Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika oraz jego udziału w zajęciach.

W regulaminie zajęć Wnioskodawca informuje i jednocześnie zaleca, aby Opiekun przed udziałem Uczestnika w zajęciach przeprowadził u Uczestnika odpowiednie badania lekarskie okresowe w celu ewentualnego stwierdzenia, czy u niego nie występują jakiekolwiek przeciwskazania do uczestnictwa w zajęciach.

Niezależnie od przeprowadzenia powyższych badań lekarskich u Uczestnika, Opiekun zobowiązany jest przed wzięciem przez Uczestnika udziału w pierwszych zajęciach, a także w innych terminach wskazanych przez Wnioskodawcę, do wypełnienia oraz podpisania dostarczonego przez Wnioskodawcę wzoru ankiety medycznej. Opiekun i Uczestnik zobowiązują się do dostarczenia Wnioskodawcy ankiety medycznej w terminach wskazanych przez Wnioskodawcę. Ankieta medyczna będzie zawierać oświadczenia o stanie zdrowia Uc zestnika w celu zgłoszenia Wnioskodawcy ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), doznanych kontuzjach lub wskazanie innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w braniu udziału przez Uczestnika w zajęciach. W przypadku niedostarczenia Wnioskodawcy ww. oświadczenia o stanie zdrowia, przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, a także w zajęciach przypadających po terminach wskazanych przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wzięcia udziału przez Uczestnika w z ajęciach.

Zgodnie z regulaminem Opiekunowie Uczestników zajęć proszeni są o bieżące informowanie Wnioskodawcy o wszelkich stwierdzonych u Uczestnika chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do uczestnictwa Uczestnika w zajęciach lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach.

Do uzupełnienia z dnia 16 sierpnia 2021 r. dołączono (...).

Z kolei w piśmie uzupełniającym z dnia 7 września 2021 r. Wnioskodawca udzielił odpowiedzi na poniższe pytania tutejszego organu.

1. Wskazanie, jaka jest relacja (udział) podstawowej formy prowadzenia zajęć na placu treningowym (boisku) oraz formy uzupełniającej (online) w całości zajęć prowadzonych przez Wnioskodawcę, oraz z czego ta relacja wynika i czym jest uzasadniona.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Podstawową formą prowadzenia zajęć jest ich prowadzenie na placu treningowym (boisku).

Zajęcia w formie online były prowadzone jedynie w miesiącach marzec - maj 2020 r. z powodu ograniczenia możliwości prowadzenia z ajęć na placu treningowym (boisku) ze względu na wystąpienie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Możliwość prowadzenia zajęć w formie online została przewidziana w regulaminie zajęć piłkarskich wyłącznie na wypadek właśnie takich sytuacji, w których prowadzenie zajęć w zasadniczej formie, tj. na placu treningowym (boisku), nie byłoby możliwe z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy (przede wszystkim ze względu na stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19). Opiekunowie i Uczestnicy nie mają wpływu na wybór formy prowadzenia zajęć.

2. Wskazanie czy zajęcia sportowe w dyscyplinie piłki nożnej dotyczą dzieci, czy dzieci i młodzieży? W przypadku, gdy wniosek obejmuje ww. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, to należy przesłać odpowiedni regulamin, bądź inny dokument dotyczący organizowanych zajęć sportowych z udziałem dzieci i młodzieży.

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W grupowych zajęciach sportowych organizowanych i prowadzonych przez Wnioskodawcę uczestniczą dzieci i młodzież. W załączeniu Wnioskodawca przed stawia projekt regulaminu dotyczący organizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży.

3.

3. Wyjaśnienie czy w przypadku odstąpienia od umowy Opiekun Uczestnika jest zobowiązany do zwrotu zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety), czy też strój pozostaje własnością Uczestnika zajęć?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

W przypadku odstąpienia od umowy Opiekun Uczestnika nie jest zobowiązany do zwrotu zestawu odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety). Pozostaje on własnością Uczestnika zajęć.

4. Wyjaśnienie co wpływa na występowanie różnic odnośn ie opłaty wpisowej, jak i samej opłaty miesięcznej za zajęcia?

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Wysokość opłaty wpisowej różni się w zależności od dokonanego podczas rejestracji wyboru przez Opiekuna zestawu odzieży treningowej dla Uczestnika. Zestawy odzieży treningowej różnią się modelem koszulki. W przypadku wyboru zestawu odzieży treningowej, w skład którego wchodzi najnowszy model koszulki opłata wpisowa wg obecnych cen wynosi (...). Natomiast w przypadku wyboru zestawu odzieży treningowej, w skład którego wchodzi starszy (wcześniej stworzony) model koszulki opłata wpisowa wg obecnych cen wynosi (...).

Jak Wnioskodawca rozumie, wątpliwości organu w odniesieniu do opłaty miesięcznej za zajęcia dotyczą różnicy między jej wysokością wskazaną w piśmie z dnia 16 sierpnia 2021 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 6 sierpnia 2021 r. (znak sprawy: 0112-KDSL1-1.440.146.2021.1.DS), tj. (...) a jej wysokością wskazaną w (...), tj. (...). W świetle tak rozumia nych wątpliwości organu Wnioskodawca wyjaśnia, że różnica ta wynika z oczywistej omyłki. Prawidłowa wysokość opłaty miesięcznej wynosi (...).

5. Przedstawienie zasadniczych czynności jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach podstawowej formy prowadzenia zajęć na placu treningowym (boisku) oraz formy uzupełniającej (online).

Odpowiedź Wnioskodawcy:

Zasadnicze czynności jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach podstawowej formy prowadzenia zajęć na placu treningowym (boisku) to:

1.

prowadzenie zajęć sportowych - piłkarskich z wykorzystaniem piłki,

2.

opieka i nadzór nad Uczestnikami w czasie ich trwania;

3.

(...);

4.

udział w turniejach;

5.

rozstawianie i zabezpieczenie wyposażenia placów zajęć (bandy, piłki, bramki itp.) na dane zajęcia;

6.

reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny Uczestników zajęć.

Zasadnicze czynności jakie Wnioskodawca wykonuje w ramach zajęć prowadzonych w formie online to prowadzenie zajęć rozwijających motorykę, sprawność i wytrzymałość Uczestników bez wykorzystania piłki. W trakcie zajęć online Uczestnicy podejmują za tem również jednocześnie aktywność fizyczną, przy czym, w przeciwieństwie do zajęć na placu treningowym (boisku), nie uczestniczą w zajęciach w tym samym miejscu - każdy Uczestnik uczestniczy w miejscu, w którym aktualnie przebywa (najczęściej w miejscu zamieszkania).

Do uzupełnienia z dnia 7 września 2021 r. dołączono (...).

UZASADNIENIE występowania świadczenia kompleksowego (usługi)

Należy podkreślić, że co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za czynność zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako czynności pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do czynności zasadniczej.

Natomiast aby móc wskazać, że dane świadczenie jest świadczeniem złożonym (kompleksowym), powinno składać się ono z różnych czynności, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na świadczenie złożone składa się więc kombinacja różnych czynności, prowadzących do realizacji określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne czynności pomocnicze. Z kolei czynność należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do peł nego zrealizowania lub wykorzystania świadczenia zasadniczego. Pojedyncza czynność traktowana jest zatem jak element świadczenia kompleksowego wówczas, jeżeli cel świadczenia czynności pomocniczej jest zdeterminowany przez czynność główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać czynności głównej bez czynności pomocniczej.

Zatem, z ekonomicznego punktu widzenia, świadczenie nie powinno być dzielone dla celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będzie jedno świadczenie złożone (kompleksowe), obejmujące kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład wykonywanego świadczenia wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw dla traktowania ich jako elementu świadczenia złożonego (kompleksowego).

Stanowisko takie przedstawił również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 lutego 1999 r., nr C-349/96 stwierdzając, że: "Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej".

Odnosząc się do zagadnienia będącego przedmiotem wniosku, wskazać również należy, że:

* w wyroku TSUE z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen, ECLI:EU:C:2005:649, Trybunał wskazał, że po pierwsze z art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy wynika, że każda transakcja powinna być uznawana za odrębną i niezależną, a po drugie, że czynność złożona z jednego świadczenia w sensie ekonomicznym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie zakłócać funkcjonowania podatku VAT. W ocenie Trybunału, aby określić, czy mamy do czynienia z jednym świadczeniem, należy przed e wszystkim poszukać elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej czynności celem ustalenia, czy podatnik dostarcza konsumentowi kilka odrębnych świadczeń głównych, czy też jedno świadczenie (pkt 20 wyroku). Podobnie jest w przypadku, jeśli dwa (lub więcej) świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako przeciętny konsument, są tak ściśle związane, że stanowią one obiektywnie jedno tylko nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie mi ałoby charakter sztuczny (punkt 22 wyroku),

* w wyroku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie C-392/11 Field Fisher Waterhouse LLP, ECLI:EU:C:2012:597, Trybunał wskazał, że aby móc uznać, że ogół świadczeń zapewnianych przez wynajmującego najemcy stanowi jedno świadczenie, należy zbadać czy wykonywane świadczenia stanowią jedno nierozerwalne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny, czy też obejmują one świadczenie główne, względem którego pozostałe świadczeni a mają charakter dodatkowy (pkt 22 wyroku).

* w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12 Město Žamberk, ECLI:EU:C:2013:95, Trybunał wskazał, że w odniesieniu do istnienia jednego złożonego świadczenia w postępowaniu głównym należy przeanalizować, czy sprzęt znajdujący się w danym parku wodnym tworzy całość w taki sposób, że wstęp do tej całości stanowi jedno świadczenie, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny. W tym względzie, jeśli - jak w niniejszej sprawie - jeden rodza j biletu wstępu oferowanego dla parku wodnego uprawnia do wstępu do całego kompleksu, bez jakiegokolwiek rozróżnienia w zależności od rodzaju faktycznie używanych urządzeń, sposobu i czasu trwania ich używania przez okres ważności biletu wstępu, okoliczność ta stanowi istotną wskazówkę na istnienie jednego świadczenia złożonego (pkt 32 wyroku).

Podsumowując zatem powyższe, świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy, dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabyw cy - wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej), niezależnie opodatkowane świadczenia.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy uznać, że świadczenie polegające na prowadzeniu zajęć sportowych grupowych dla dzieci i młodzieży jest świadczeniem złożonym, w którym świadczeniem głównym jest usługa prowadzenia zajęć sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych na placu treningowym (boisku).

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, uwzględniając opis sprawy, a także postanowienia wynikające z (...) należy wskazać, że elementy świadczenia, tj.: zajęcia sportowe w dyscyplinie piłki nożnej prowadzone na placu treningowym (boisku), alternatywne zajęcia sportowe prowadzone online poprzez jedną z platform do zdalnego prowadzenia zajęć wskazaną przez Wnioskodawcę oraz zestaw odzieży treningowej (koszulka, spodenki, skarpety) niezbędne do uczestniczenia uczestnika w grupowych zajęciach sportowy ch w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych przez Wnioskodawcę, są ze sobą tak ściśle powiązane, że w aspekcie gospodarczym tworzą obiektywnie jedną całość nabywaną nierozłącznie. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie wykonywane czynności są niezbędne do zrealizowania celu w jakim jest zawarta umowa z Opiekunem Uczestnika zajęć, tj. prowadzenie zajęć sportowych grupowych dla dzieci i młodzieży. Czynności te z punktu widzenia nabywcy tworzą jedną całość. Osiągnięcie tego celu możliwe jest wyłączni e w przypadku nabycia świadczenia złożonego.

Zatem wszystkie czynności wykonywane w celu realizacji przedmiotu świadczenia składają się na jedną czynność kompleksową, gdzie świadczeniem głównym jest - zdaniem tutejszego organu - prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych na placu treningowym (boisku). Natomiast pozostałe elementu są elementami pomocniczymi, bez których realizacja świadczenia głównego byłaby niemożliwa.

Powyższe wywołuje skutki w zakresie jednolitego opodatkowania wszystkich czynności wchodzących w skład tego świadczenia, zgodnie z usługą główną (dominującą). W związku z powyższym, w dalszej części decyzji dokonano klasyfikacji oraz określono stawkę podatku od towarów i usług dla usługi prowadzenia zajęć sportowych w dyscyplinie piłki nożnej prowadzonych na placu treningowym (boisku) (usługi dominującej).

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacja ch wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

* niniejszych zasad metodycznych,

* uwag do poszczególnych sekcji,

* schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

* symbole grupowań,

* nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

* grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

* usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

* usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja R Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI KULTURALNE, ROZRYWKOWE, SPORTOWE I REKREACYJNE". Sekcja ta obejmuje szeroki zakres usług kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając usługi świadczone przez artystów wykonawców, muzea, biblioteki i archiwa, usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 93 "USŁUGI ZWIĄZANE ZE SPORTEM, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ". Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dział ten obejmuje: * usługi w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Natomiast PKWiU 93.11 obejmuje "USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH".

Grupowanie PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", obejmuje m.in.: usługi związane z działalnością obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub halowych obiektów sportowych, takich jak: stadiony i areny sportowe, lodowiska, baseny, boiska sportowe, pola golfowe, tory do gry w kręgle, korty tenisowe, ujeżdżalnie, itp.

Przez obiekt sportowy rozumieć należy zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów sportowych (www.stat.gov.pl).

Zatem grupowanie PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych" obejmuje usługi polegające na udostępnianiu obiektu sportowego lub jego części (np. całości lub części hali sportowej, lodowiska, basenu) - osobom fizycznym lub podmiotom gospodarczym, na zasadzie wykupienia opłaty wstępu uprawniającej do korzystania z obiektu zgodnie z jego charakterem, niezależnie czy celem jest uprawianie sportu czy rekreacja.

Uwzględniając powyższe, przedmiotowa usługa spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych pozycją PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4 wynosi 23%.

Z art. 41 ust. 2 ustawy wynika, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na mocy art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 55 wskazano PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych".

W związku z powyższym, dla opisanej we wniosku usługi, która znajdzie się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 "Usługi związane z działalnością obiektów sportowych", ustawodawca w ustawie o podatku od towarów i usług, przewidział stawkę preferencyjną podatku VAT w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy, zgodnie z zał. nr 3 poz. 55 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do świadczenia kompleksowego tożsamego pod każdym względem ze świadczeniem kompleksowym będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do świadczenia kompleksowego będącego jej przedmiotem, które zostało wykonane po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 3 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* świadczenie kompleksowe, będące przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąp ieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do świadczenia kompleksowego, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl