0112-KDSL1-1.440.14.2022.2.MW - WIS TOWAR - specjalistyczny zeszyt kolekcjonerski - CN 4901 - stawka 5% VAT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-1.440.14.2022.2.MW WIS TOWAR - specjalistyczny zeszyt kolekcjonerski - CN 4901 - stawka 5% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 13 stycznia 2022 r. (data wpływu 19 stycznia 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11 marca 2022 r. (data wpływu 11 marca 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - specjalistyczny zeszyt kolekcjonerski (...)

Opis towaru:

Specjalistyczny kolekcjonerski zeszyt o tytule (...), ukazujący się w odstępach dwutygodniowych, jako część kolekcji o tym samym tytule, składającej się z (...) numerów. Oznaczenie numeru oraz symbol ISBN podane są na okładce zeszytu. Zeszyt zawiera treści dotyczące historii modeli produkowanych (...) i jest skierowany do pasjonatów historii (...). Każdy numer poświęcony jest innemu modelowi (...). W treści zeszytu nie występują reklamy, krzyżówki, kryptogramy ani inne gry słowne. Zeszyt nie zawiera informacji co do wysokości nakładu, jest wytwarzany przez Wnioskodawcę na zamówienie (...) kontrahenta. Druk odbywa się z wykorzystaniem urządzeń i materiałów (m.in. papieru, farb) Wnioskodawcy. Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania zeszytem kolekcjonerskim jak właściciel na Zleceniodawcę.

Rozstrzygnięcie: CN 4901

Stawka podatku od towarów i usług: 5%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania towaru - specjalistycznego kolekcjonerskiego zeszytu o tytule (...), według Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 11 marca 2022 r.

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru

Specjalistyczny kolekcjonerski zeszyt o tytule (...) (dalej jako: "zeszyt"), ukazujący się w odstępach dwutygodniowych, jako część kolekcji o tym samym tytule składającej się z (...) numerów. Oznaczenie numeru oraz symbol ISBN podane są na okładce zeszytu. Przewidywana przez Wnioskodawcę długość całej kolekcji to (...) numerów, a informacja o tym podana jest w zeszycie.

Zeszyt zawiera treści dotyczące historii modeli produkowanych w fabryce (...) i jest skierowany do pasjonatów historii (...). Każdy numer poświęcony jest innemu modelowi (...). W treści zeszytu nie występują reklamy, krzyżówki, kryptogramy ani inne gry słowne.

Zeszyt jest wytwarzany przez Wnioskodawcę na zamówienie (...) kontrahenta. Proces jego produkcji rozpoczyna się od otrzymania zamówienia od kontrahenta w formie mailowej oraz przekazania przez niego plików z treścią danego numeru zeszytu na serwer Wnioskodawcy (...). Następnie Wnioskodawca dokonuje zakupu papieru, farb oraz innych materiałów niezbędnych do wytworzenia wersji papierowej zeszytu w nakładzie określonym przez kontrahenta. Potem Wnioskodawca wykonuje formy drukowe i w oparciu o swój park maszynowy drukuje, falcuje i szyje zeszyt po czym dostarcza swoim transportem do magazynu kontrahenta (...).

Finalna wersja zeszytu posiada oprawę miękką szytą (dwie zszywki), papierową okładkę i papierowy środek, wytworzony z powlekanego matowego papieru (...).

(...).

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 11 marca 2022 r. Wnioskodawca wskazał, że złożony wniosek dotyczy tylko jednego towaru. Usługa transportu towaru do magazynu (...) stanowi odrębną usługę, świadczoną za oddzielnym wynagrodzeniem, które jest uwzględniane na innej fakturze. Innymi słowy, złożony wniosek dotyczy tylko jednego towaru - zeszytu opisanego we wniosku. Usługa transportu nie stanowi elementu świadczenia stanowiącego przedmiot wniosku, brak jest tym samym świadczenia kompleksowego. Przedmiotem wniosku nie jest świadczenie złożone (kompleksowe).

Ponadto Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi na zadane przez tutejszy organ pytania:

I. Jednoznaczne wskazanie, czy przedmiotem złożonego wniosku jest:

a)

jeden towar czy

b)

kilka towarów i/lub usług, które w ocenie Wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu - świadczenie kompleksowe?

Odp. Przedmiotem wniosku jest jeden towar.

II. Jeżeli przedmiotem wniosku jest jeden towar, to należy: - wskazać tylko jeden konkretny towar będący przedmiotem wniosku i realizowanego zamówienia - bez dodatkowych świadczeń

Odp. Przedmiotem wniosku jest opisany we wniosku zeszyt. Usługa transportowa świadczona jest przez Wnioskodawcę oddzielnie i nie stanowi przedmiotu wniosku.

III. Jeżeli przedmiotem wniosku i realizowanego zamówienia jest świadczenie kompleksowe, to należy uzupełnić wniosek poprzez (...)

Odp. Ze względu na okoliczność, że przedmiotem wniosku jest jeden towar, a nie świadczenie kompleksowe, Strona odstąpiła od odpowiedzi na pytanie oznaczone numerem trzecim.

IV. Dodatkowo wniosek należy uzupełnić poprzez następujące informacje/dokumenty: a) czy Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na Zleceniodawcę, tj. (...)?

Odp. Wnioskodawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na Zleceniodawcę (...) b) kto jest obciążony ponoszeniem obowiązków reklamacyjnych w stosunku do wytworzonego na zlecenie klienta zeszytu specjalistycznego?

Odp. Wnioskodawca odpowiada za reklamacje co do jakości wydrukowanego zeszytu przed Zleceniodawcą tj. (...) c) czy wytworzony przez Wnioskodawcę zeszyt jest datowany, a ponadto czy zawiera informacje o wysokości nakładu?

Odp. Wytwarzany przez Wnioskodawcę zeszyt jest datowany poprzez wskazanie roku wydania. Zeszyty nie zawierają informacji co do wysokości nakładu.

d) jeżeli oprócz zlecenia załączonego do wniosku, Strony, tj. Wnioskodawcę i Zleceniodawcę łączy umowa na opisane świadczenie należy przesłać jej kopię (wraz z ewentualnymi aneksami i załącznikami), a w przypadku oświadczenia, że umowa w formie pisemnej nie została zawarta - innego dokumentu lub ustaleń ustnych, z których wynikają okoliczności towarzyszące wykonaniu zeszytu będącego przedmiotem wniosku.

Odp. (...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 49 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany".

W dziale tym mieści się pozycja 4901 "Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach".

Zgodnie z Notami wyjaśniającymi do pozycji 4901, niniejsza pozycja obejmuje praktycznie wszystkie publikacje i materiały drukowane do czytania, ilustrowane lub nie, z wyjątkiem materiałów reklamowych oraz wyrobów w sposób bardziej szczegółowy objętych innymi pozycjami niniejszego działu (zwłaszcza pozycją 4902 - Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, 4903 - Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania lub 4904 - Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione).

Pozycja 4901 obejmuje:

(A) Książki i książeczki, składające się głównie z materiału tekstowego dowolnego rodzaju i wydrukowane w dowolnym języku lub dowolnymi znakami, włącznie z alfabetem Braille'a lub znakami stenograficznymi. Zaliczają się tu dzieła literackie wszelkiego rodzaju, podręczniki (włączając edukacyjne książki ćwiczeń), z tekstem narracyjnym lub bez, które zawierają pytania lub ćwiczenia (zazwyczaj z miejscem na odręczne wypełnienie); publikacje techniczne; książki źródłowe, takie jak słowniki, encyklopedie i informatory (np. książki telefoniczne zawierające "żółte strony"); katalogi muzealne i bibliotek publicznych (ale nie katalogi handlowe); książki liturgiczne, takie jak modlitewniki i śpiewniki (inne niż śpiewniki muzyczne objęte pozycją 4904); książki dla dzieci (inne niż książki obrazkowe dla dzieci, książki do rysowania lub kolorowania objęte pozycją 4903). Książki takie mogą być oprawione (w papier lub miękkie lub sztywne okładki), jedno-lub wielotomowe, lub mogą być w postaci drukowanych arkuszy obejmujących całość lub część kompletnego dzieła przeznaczonych do oprawienia.

Obwoluty, obejmy, zakładki i inne drobne dodatki występujące łącznie z książkami uważane są za stanowiące część książki.

(B) Broszury, pamflety i ulotki, które składają się z wielu kartek z materiałem do czytania połączonych razem (np. zszywkami) lub z kartek niepołączonych, lub nawet z pojedynczych kartek.

Obejmuje publikacje, takie jak: krótsze rozprawy i monografie, instrukcje itd. wydane przez organy rządowe lub inne ciała, traktaty, arkusze śpiewnikowe itd.

Grupa ta nie obejmuje drukowanych kart z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub zawiadomieniami (pozycja 4909) oraz drukowanych formularzy, które wymagają wprowadzenia pewnych dodatkowych informacji do ich wypełnienia (pozycja 4911).

(C) Materiały tekstowe w postaci kartek do włożenia w skoroszyty.

Z kolei zgodnie z Notami wyjaśniającymi do pozycji 4902 części większych prac (takich jak publikacje encyklopedyczne) wydawane czasem w postaci zeszytów ukazujących się w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych itd. przez określony i z góry wyznaczony czas, nie są uważane za czasopisma i klasyfikowane są do pozycji 4901.

Analiza załączonej do wniosku próbki towaru, wykazała, że ma ona postać papierowego zeszytu, w miękkiej papierowej oprawie szytej (dwie zszywki), numer składa się z (...) stron, na których treść przeplata się z ilustracjami. Publikacja poświęcona jest (...) i nie zawiera materiałów reklamowych. Na stronie tytułowej widnieje informacja, że jest to dwutygodnik, nr ISBN: (...), a wewnątrz, że przewidywana długość kolekcji to (...) numerów.

Uwzględniając powyższą analizę przedmiotowego towaru, stwierdzić należy, że specjalistyczny kolekcjonerski zeszyt o tytule (...), ukazujący się w odstępach dwutygodniowych, jako część kolekcji o tym samym tytule składającej się z (...) numerów, spełnia kryteria dla towarów objętych pozycją CN 4901. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1. reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Na podstawie art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

Z art. 41 ust. 2a ustawy wynika, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, w poz. 19 wskazano CN ex 49 "Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

1)

ex 4901 Książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach - z wyłączeniem ulotek,

2)

ex 4902 Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne,

3)

4903 00 00 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania,

4)

4904 00 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione,

5)

4905 Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane,

6)

ex 4911 Pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne".

Przez oznaczenie ex rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 30 ustawy).

Zatem umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN), spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "Nazwa towaru (grupy towarów)".

W związku z powyższym, ponieważ towar - zeszyt kolekcjonerski o tytule (...) - klasyfikowany jest do pozycji 4901 Nomenklatury scalonej (CN) i nie ma do niego zastosowania wyłączenie wskazane w poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5%, na podstawie art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19 załącznika nr 10 do ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl