0112-KDSL1-1.4011.60.2023.1.MW - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-1.4011.60.2023.1.MW Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Dnia 16 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 13 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca od dnia 2 listopada 2022 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przedmiotem jest m.in. według CEIDG: działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) - jest to działalność przeważająca określona w CEIDG, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).

Wnioskodawca posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca od (...) 2022 r., na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług z (...), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (...) (dalej: "Spółka") świadczył i świadczy nadal usługi testowania manualnego (Quality Assurance). Zakres obowiązków Podatnika to przygotowanie testów manualnych, wykonanie testów manualnych, raportowanie wykrytych defektów, tworzenie i rozwój dokumentacji testowej, przegląd i analiza dokumentacji projektowej. Przedmiot usług zostanie dokładnie opisany poniżej. Usługi te Wnioskodawca świadczy w Polsce, na zasadzie pracy zdalnej.

Zadaniem Wnioskodawcy jako testera jest testowanie opracowywanego przez programistów współpracujących ze Spółką oprogramowania w poszukiwaniu wad, błędów i odstępstw od przyjętych specyfikacji oraz formułowanie raportów i analiz z przeprowadzonych testów (wskazywanie najistotniejszych obszarów ryzyka, proponowanie rozwiązań dla znalezionych problemów i formułowanie planów testowych na przyszłość).

Podsumowując, zakres obowiązków Podatnika przedstawia się następująco:

* główną rolą Podatnika jest sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów oraz wykonywanie dokumentacji testowej;

* istota prac Podatnika polega na sprawdzeniu, czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane zgodnie z wytycznymi - potrzebami Spółki, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne;

* Podatnik analizuje dokumentację, specyfikację i wymagania klienta, żeby wiedzieć jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji;

* Podatnik dokonuje porównania, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami oraz potrzebami Spółki;

* po zakończeniu testów, w zależności od wyniku. Podatnik przekazuje je do finalnej akceptacji lub też zgłasza wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów);

* dodatkowo Podatnik dokonuje sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu; celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach;

* wśród czynności wykonywanych przez Podatnika, w ramach świadczonych usług jest również sprawdzenie, czy testy przeprowadzane przez Podatnika w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji).

Podatnik oświadcza, że do jego obowiązków nie należą: tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji); programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania.

Podatnik wskazuje, że nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.).

Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm.) opisane przez Podatnika usługi testowania oprogramowania (przeprowadzanie manualnych testów aplikacji webowych) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0, tj. Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Podatnik na przełomie 2022/2023 r. doszedł do przekonania, że wykonywane przez niego usługi mogą lub powinny mieścić się w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.). W rezultacie składa się niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, albowiem Podatnik chce uzyskać potwierdzenie, czy może od początku 2023 r. stosować stawkę podatku na poziomie 8,5%.

Dodatkowo Podatnik wskazuje - mając wiedzę, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może o takie okoliczności zapytać - co następuje.

1. Do tej pory, tj. przed 2023 r. Podatnik opodatkowywał przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami, o jakich mowa w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnik zastosował jednak do osiąganych przychodów stawkę 12,5%, ponieważ nie miał pewności (ze względu na niejasne przepisy prawne), czy ma uprawnienie, aby zastosować stawkę 8,5%.

2. Podatnik złożył właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

3. Podatnik osiągnie pierwszy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, którą zamierza rozliczać w 2023 r. nadal zgodnie z opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w styczniu 2023 r.

4. Przychód Podatnika nie przekracza, ani nie przekroczy limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

5. Podatnik prowadzi działalność usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6. Podatnik oświadcza, że nie uzyskuje - w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;

7. Podatnik oświadcza, że nie uzyskuje - w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Pytanie

Czy wykonywane w ramach działalności Podatnika usługi testowania oprogramowania - stanowiąc usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, a tym samym działalność usługową (zaklasyfikowaną wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0) - mogą podlegać opodatkowaniu stawką podatku ryczałtowego 8,5%, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Podatnika, przychody uzyskiwane przez Podatnika ze świadczenia usług związanych z przeprowadzaniem manualnych testów oprogramowania (klasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0), mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zgodnie z art. 12 ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług, związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). Jednakże jest tak, że jeżeli przy symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług prawodawca stosuje oznaczenia "ex", oznacza to, iż zakres wyrobów lub usług objętych daną stawką lub zwolnieniem jest węższy niż określony w danym grupowaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy zakres usług świadczonych dla Spółki związany jest z przeprowadzeniem manualnych testów aplikacji webowych (testowanie oprogramowania). Wymienione przez Podatnika usługi testowania oprogramowania (przeprowadzanie manualnych testów aplikacji webowych) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

W związku z tym kod Wnioskodawcy (PKWiU 62.02.30.0) dzięki "ex" nie jest opodatkowany co do zasady według stawki 12%.

Stawka ryczałtu dla przychodów z usług zaklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 62.02.30.0 może zatem wynosić 8.5%, gdyż:

a)

świadczone usługi nie stanowią usług wykonywych w ramach wolnego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy);

b)

usługi świadczone przez Podatnika nie są wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 3, 4, 6, 7 i 8 ustawy, gdzie wymienione konkretne typy świadczonych usług, opodatkowanych wyszczególnionymi tam stawkami (15%, 14%, 12%, 10%, 5,5% 3% i 2%);

c)

usługi świadczone przez Podatnika mieszczą się w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy - są to inne usługi świadczone w ramach działalności, niewymienione w przepisach odrębnych omawianej ustawy.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie "działalności usługowej" zdefiniowane zostało jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

Stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0). związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 12% podlegają m.in. usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania z zakresu grupowania PKWiU 62.02.

Jak zostało przedstawione w treści wniosku, świadczone przez Wnioskodawcę usługi kwalifikuje do kodu 62.02.30.0 jako "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego" (PKWiU 2008 / PKWiU 2015). Zakres usług świadczonych dla Spółki związany jest z przeprowadzeniem manualnych testów aplikacji webowych (testowanie oprogramowania).

W tym stanie rzeczy Podatnik może stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i płacić podatek z uwzględnieniem stawki 8,5% stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że Dyrektor KIS podobne do przedstawionego przez Podatnika stanowisko w zakresie opodatkowania usług informatycznych ryczałtem w wysokości 8,5% - w przypadku ich sklasyfikowania według PKWiU pod symbolami 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 - wyraził również w innych interpretacjach. W rezultacie stawce 8,5% podlegają także:

- usługi konsultingowe polegające na projektowaniu i rozwijaniu narzędzi (...), tj. zintegrowanych systemów komputerowych wymagających skonfigurowania zgodnie z wymaganiami klienta, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 (Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 25 lutego 2021 r., sygn. 0114- KDIP3-2.4011.865.2020.1. AK),

- usługi testowania oprogramowania polegające na przeprowadzaniu manualnych testów aplikacji webowych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 (Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 12 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.730.2020.3.MJ)

- usługi projektowania szczegółowych rozwiązań bezpieczeństwa systemów informatycznych na zlecenie kontrahenta, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 62.01.1 związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2021 r. sygn. 0114-KDIP3-2.4011.856.2020.1.MG),

- usługi świadczone w charakterze architekta sieci komputerowych, objęte grupowaniem PKWiU 62.01.12.0, w którego zakres obowiązków wchodzi: zbieranie wymagań biznesowych i technicznych niezbędnych do projektu sieci, zbieranie ograniczeń biznesowych i technicznych niezbędnych do projektu sieci, wykonywanie projektu sieci komputerowych oraz wykonywanie dokumentacji sieci komputerowych (Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 13 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.917.2020.1.AP).

Ponadto Podatnik powołuje się na publikację naukową pt. "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w usługach informatycznych", Aneta Szwęch, dostępna w systemie informacji prawnej Legalis.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Stosownie do art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2.000.000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W artykule tym zawarto wyłączenia z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Zwracam również uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju wykonywanych w ramach tej działalności czynności.

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług/wytwarzanych wyrobów do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z opisu sprawy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług testowania manualnego (Quality Assurance), które są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Opisał Pan, jakie konkretnie czynności Pan wykonuje w ramach tych usług. Wskazał Pan także, że przedmiotem Pana działalności nie jest tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji); programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania. Co więcej, Pana przychód nie przekracza, ani nie przekroczy limitu określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wymienionego w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, wskazał Pan, że nie występują przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów oraz opisu sprawy stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Reasumując - przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług obejmujących:

- sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów oraz wykonywanie dokumentacji testowej,

- sprawdzenie, czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane zgodnie z wytycznymi - potrzebami Spółki, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne,

- analizowanie dokumentacji, specyfikacji i wymagań klienta, żeby wiedzieć jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/ funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji,

- porównywanie, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami oraz potrzebami Spółki,

- po zakończeniu testów, w zależności od wyniku - przekazywanie do finalnej akceptacji lub też zgłaszanie wykrytych błędów/defektów do programistów (tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów),

- dodatkowo dokonywanie sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu; celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach,

- sprawdzenie, czy testy przeprowadzane przez Pana w środowisku testowym również dają pozytywne rezultaty w środowisku produkcyjnym (tj. końcowej wersji aplikacji),

wskazanych we wniosku, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił, i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl