0112-KDSL1-1.4011.59.2023.3.MK - Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDSL1-1.4011.59.2023.3.MK Zastosowanie preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP Box)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawid³owe

Szanowny Panie,

stwierdzam, ¿e Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz³ego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawid³owe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 lutego 2023 r. wp³yn¹³ Pana wniosek z 5 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa w³asnoœci intelektualnej (tzw. IP Box). Uzupe³ni³ go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 22 marca 2023 r. (wp³yw 28 marca 2023 r.) oraz z 28 kwietnia 2023 r. (wp³yw 5 maja 2023 r.). Treœæ wniosku jest nastêpuj¹ca:

Opis stanu faktycznego oraz zdarzenia przysz³ego (wynikaj¹cy z wniosku oraz jego uzupe³nienia)

Wnioskodawca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. 2022.2647 t.j. z dnia 2022.12.16, dalej: ustawa PIT), podlegaj¹cym obowi¹zkowi podatkowemu w Polsce od ca³oœci swoich dochodów, bez wzglêdu na miejsce ich osi¹gania.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobow¹ pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia³alnoœci Gospodarczej. Przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcê dzia³alnoœci jest w szczególnoœci tworzenie programów komputerowych. Wnioskodawca zawar³ w 2022 r. umowy (dalej: Umowa A oraz Umowa B) z kontrahentami bêd¹cymi osobami prawnymi.

Na podstawie Umowy A:

a) Wnioskodawca zobowi¹za³ siê do wykonania us³ug m.in. do wytwarzania programów komputerowych (dalej: Oprogramowanie A) na podstawie konkretnego zamówienia oraz do przeniesienia do niego wszelkich autorskich praw maj¹tkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym do:

- trwa³ego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w ca³oœci lub w czêœci jakimikolwiek œrodkami i w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu, w tym w szczególnoœci dla wprowadzenia, wyœwietlenia, stosowania przekazywania i przechowywania;

- t³umaczenia, przystosowywania, zmiany uk³adu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokona³a;

- rozpowszechniania, w tym u¿yczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,

b)

us³ugi Wnioskodawcy mog¹ równie¿ polegaæ na wdra¿aniu lub administrowaniu Oprogramowaniem A,

c)

za wykonanie us³ug Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie A),

d)

wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytu³u przeniesienia maj¹tkowych praw autorskich do Oprogramowania A mieœci siê w Wynagrodzeniu A,

e)

wynagrodzenie A mo¿e byæ wynagrodzeniem rycza³towym albo wynagrodzeniem, które bêdzie ustalane w oparciu o czas poœwiêcony na wykonanie us³ug, w tym na wytworzenie Oprogramowania A,

f)

w przypadku, kiedy Wynagrodzenie A bêdzie ustalane w oparciu o czas poœwiêcony na wykonanie us³ug, faktura za Wynagrodzenie A bêdzie zawieraæ liczbê godzin œwiadczenia us³ug przez Wnioskodawcê,

g)

podsumowuj¹c, Wnioskodawca w 2022 r. wytwarza³ oraz bêdzie wytwarza³ w latach nastêpnych Oprogramowanie A; Oprogramowanie A jest i bêdzie wytwarzane na podstawie konkretnego zamówienia; aby daæ wyraz jasnoœci, Oprogramowanie A wytworzone w ramach konkretnego zamówienia jest i bêdzie odrêbnym programem komputerowym, stanowi¹cym utwór rozumieniu w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na podstawie Umowy B:

a) Wnioskodawca zobowi¹¿e siê do wykonania us³ugi m.in. do wytworzenia gry komputerowej - programu komputerowego (dalej: Oprogramowanie B) oraz do dostarczenia materia³ów promocyjnych i marketingowych dotycz¹cej tej gry,

b) Wnioskodawca przeniós³ i bêdzie przenosi³ wszelkie autorskie prawa maj¹tkowe do Oprogramowania B na rzecz kontrahenta w szczególnoœci te, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c) Za wykonanie us³ug Wnioskodawca otrzyma Wynagrodzenie rycza³towe (dalej: Wynagrodzenie B), które bêdzie obejmowaæ równie¿ wynagrodzenie za przeniesienie ww. autorskich praw maj¹tkowych,

d) Oprogramowanie B bêdzie wytwarzane w 10 etapach; Wynagrodzenie B bêdzie p³atne w ratach za prace wykonane i odebrane w ramach ka¿dego etapu.

Wysokoœæ Wynagrodzenia A i B w czêœci za przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich do Oprogramowania A i B jest i bêdzie ka¿dorazowo okreœlana na podstawie ewidencji okreœlaj¹cej iloœæ godzin przeznaczonych na tworzenie oprogramowania i jego czêœci.

Prowadzona przez Wnioskodawcê ewidencja czasu i wykonanych prac pozwala na wyodrêbnienie kwoty wynagrodzenia otrzymanego z tytu³u zbycia kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej. Przyk³adowo, jeœli Wnioskodawca poœwiêci 80% ca³kowitego czasu na tworzenie oprogramowania A, to 80% wynagrodzenia otrzymywanego przez Wnioskodawcê bêdzie przychodem z tytu³u odp³atnego przeniesienia maj¹tkowych praw autorskich do Oprogramowania A.

Prowadzona przez Wnioskodawcê ewidencja czasu i wykonanych prac pozwala na okreœlenie kwoty wynagrodzenia nale¿nego z tytu³u przeniesienia maj¹tkowych praw autorskich.

Wnioskodawca jest w stanie szczegó³owo okreœliæ wynagrodzenie z tytu³u odp³atnego przeniesienia praw w³asnoœci intelektualnej (czyli maj¹tkowych praw autorskich) do tworzonego Oprogramowania A i B, z uwagi na prowadzone przez Wnioskodawcê rejestry i ewidencje czasu i rodzaju wykonywanych zadañ, które precyzyjnie pozwalaj¹ ustaliæ powy¿sze okolicznoœci.

Wynagrodzenie A mo¿e byæ rycza³towe/jednorodne. Wynagrodzenie B jest rycza³towe/jednorodne. Wnioskodawca wyodrêbni w ramach tego wynagrodzenia, wynagrodzenie przypadaj¹ce na wytworzenie Oprogramowania A i B, które bêdzie stanowiæ wynagrodzenie za przeniesienie do niego maj¹tkowych praw autorskich. Wysokoœæ tego wynagrodzenia bêdzie ustalona na podstawie cen, jakie ustali³yby podmioty niepowi¹zane.

Proces wytwarzania Oprogramowania A i B

Wytwarzaj¹c Oprogramowanie A i B, Wnioskodawca wykonywa³ i bêdzie wykonywa³ takie czynnoœci jak:

(...)

Pracuj¹c nad wytwarzaniem Oprogramowania A i B Wnioskodawca nabywa³, ³¹czy³, kszta³towa³ i wykorzystywa³ dostêpn¹ aktualnie wiedzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce narzêdzi informatycznych w celu wytworzenia nowych produktów w postaci Oprogramowania A i B. W ramach ww. czynnoœci Wnioskodawca zdobywa³, poszerza³ i ³¹czy³ interdyscyplinarn¹ wiedzê z zakresu tworzenia oprogramowania w celu wytworzenia (w tym optymalizacji i rozwijania) Oprogramowania A i B. Wytworzone przez Wnioskodawcê Oprogramowanie A i B opiera siê na indywidualnych, autorskich pomys³ach Wnioskodawcy.

Ww. dzia³ania prowadzone by³y i bêd¹ w metodyczny i systematyczny sposób, czego wymaga³a specyfika tworzenia oprogramowania komputerowego, tj. okreœlenie celu, jaki ma ono spe³niaæ, ustalenia sposobu dojœcia do danego celu (dobór odpowiednich rozwi¹zañ programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac oraz weryfikacja.

Wnioskodawca wskazuje, ¿e w ramach prowadzonych systematycznie prac, zmierzaj¹cych do wytworzenia Oprogramowania A i B wykorzystywa³ aktualnie dostêpn¹ wiedzê w postaci znanych jêzyków i narzêdzi programowania. Wnioskodawca sygnalizuje, ¿e pomimo stosowania tych¿e jêzyków i narzêdzi programowania, w rezultacie prac powsta³o i bêdzie powstawaæ indywidualne oprogramowanie, którego wytworzenie by³o uwarunkowane rozwi¹zaniem zagadnieñ technologicznych b¹dŸ technicznych, które by³y podyktowane stopniem zaawansowania i innowacyjnoœci nowatorskich rozwi¹zañ w zw. z wytwarzaniem Oprogramowania A i B. Wnioskodawca nadmienia, ¿e podejmowane przez Wnioskodawcê dzia³ania zmierza³y do uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci.

Wytworzone przez Wnioskodawcê Oprogramowanie A i B jest utworem unikalnym.

Realizuj¹c opisywane czynnoœci, Wnioskodawca zdobywa³ nowe umiejêtnoœci z dziedziny technologii IT oraz stosowa³ je celem wytworzenia Oprogramowania A i B. Jednoczeœnie Wnioskodawca podkreœla, ¿e jego dzia³ania nie bazowa³y na samym wytworzeniu kodu Ÿród³owego, ale sk³ada³y siê z szeregu czynnoœci prowadz¹cych do wytworzenia nowego rozwi¹zania - Oprogramowania A i B.

Cykl wytwarzania Oprogramowania A i B przez Wnioskodawcê wymaga³ ci¹g³ych eksperymentów i badañ, by uzyskaæ sta³¹ poprawê skutecznoœci dzia³ania. Powsta³e Oprogramowanie A i B by³o przez Wnioskodawcê testowane. Oprogramowanie, które by³o i bêdzie przedmiotem Umowy A i B stanowiæ bêdzie utwór oraz podlegaæ bêdzie ochronie na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ww. czynnoœci dokonywane w ramach Procesu wytwarzania Oprogramowania A i B mia³y miejsce w 2022 r. oraz bêd¹ mia³y miejsce w latach nastêpnych.

Wnioskodawca oraz jego kontrahenci nie s¹ podmiotami powi¹zanymi w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla potrzeb ksiêgowych i podatkowych Wnioskodawca bêdzie ewidencjonowa³ przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych do Oprogramowania A i B w ksiêdze przychodów i rozchodów (dalej: KPiR).

Wnioskodawca prowadzi³ i bêdzie prowadzi³ odrêbn¹ od KPiR ewidencjê, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy PIT, w której wyka¿e informacje, o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy PIT w zwi¹zku z uzyskiwaniem Wynagrodzenia A i B, w tym wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych do Oprogramowania A i B.

Ewidencja ta by³a prowadzona w 2022 r. oraz bêdzie prowadzona w latach nastêpnych w formie arkusza kalkulacyjnego.

Wnioskodawca oczekuje wydania interpretacji indywidualnej w zakresie stanu faktycznego zaistnia³ego w 2022 r. oraz w latach nastêpnych.

Poni¿ej Wnioskodawca podsumowuje najwa¿niejsze elementy zdarzenia przysz³ego:

a) Wnioskodawca wytworzy³ i bêdzie wytwarza³ Oprogramowanie A i B,

b) Na podstawie Umowy A i B Wnioskodawca przeniós³ i bêdzie przenosi³ wszelkie maj¹tkowe prawa autorskie do Oprogramowania A i B,

c) Wynagrodzenie A i B stanowi³o i bedzie stanowiæ przychód ze Ÿród³a przychodów: pozarolnicza dzia³alnoœæ gospodarcza w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT,

d) Oprogramowanie A i B, stanowi³o i bêdzie stanowiæ utwór oraz podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

e) Oprogramowanie A i B jest i bêdzie rezultatem wy³¹cznie w³asnej pracy intelektualnej Wnioskodawcy: wytworzone Oprogramowanie A i B by³o nowe i niepowtarzalne,

f) Oprogramowanie A i B wytwarzane przez Wnioskodawcê nie jest wynikiem dzia³alnoœci obejmuj¹cej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian,

g) Wnioskodawca nie nabywa³ praw autorskich ani licencji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu wytworzenia Oprogramowania A i B,

h) Wnioskodawca bêdzie prowadzi³ odrêbn¹ od KPiR ewidencjê, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy PIT, w której wyka¿e informacje, o których mowa w art. 30cb ust. 1 ustawy PIT w zwi¹zku z uzyskiwaniem Wynagrodzenia A i B,

i) W ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, Wnioskodawca prowadzi dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ obejmuj¹c¹ prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce; ww. prace rozwojowe s¹ prowadzone od 2 czerwca 2022 r.,

j) Oprogramowanie A i B zosta³o zaprojektowane i wytworzone i bêdzie wytwarzane w ramach dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, o której mowa w lit. i powy¿ej: mowa tutaj o dzia³aniach, które œciœle dotycz¹ tworzenia innowacyjnych rozwi¹zañ s³u¿¹cych stworzeniu nowego produktu, czyli Oprogramowania A i B.

Wskazane powy¿ej okolicznoœci mia³y miejsce w 2022 r. oraz bêd¹ mia³y miejsce w latach nastêpnych.

Ponadto Wnioskodawca odpowiedzia³ na nastêpuj¹ce pytania zawarte w wezwaniu do uzupe³nienia wniosku, zgodnie z którym nale¿a³o:

I.

wyjaœniæ, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem "przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcê dzia³alnoœci jest w szczególnoœci tworzenie programów komputerowych". W szczególnoœci wyjaœniæ, czy chodzi o:

a)

ca³oœæ prowadzonej przez Pana dzia³alnoœci gospodarczej,

OdpowiedŸ: Dzia³alnoœæ Wnioskodawcy polega na wytwarzaniu, projektowaniu, testowaniu oprogramowania komputerowego i przenoszeniu do niego praw autorskich lub licencyjnych.

b) wyodrêbnione zadania realizowane w ramach prowadzonej przez Pana dzia³alnoœci gospodarczej (jeœli tak, proszê wskazaæ jakie to konkretnie zadania),

OdpowiedŸ: Wnioskodawca wytwarza, projektuje i testuje oprogramowanie komputerowe. Wnioskodawca interpretuje wymagania klienta i identyfikuje specyfikacjê produktu wymaganego do zaspokojenia jego potrzeb.

c)

ca³oœæ dzia³añ realizowanych przez Pana w ramach poszczególnych umów z Kontrahentami (jeœli tak, proszê wskazaæ, o jakich konkretnych umowach mowa),

d)

wyodrêbnione zadania realizowane przez Pana w ramach poszczególnych umów z Kontrahentem (jeœli tak, jakie to konkretnie zadania, w ramach jakich konkretnych umów).

OdpowiedŸ: do pkt c i d)

Jak wskazano we wniosku na podstawie Umowy A zawartej z (...):

a) Wnioskodawca zobowi¹za³ siê do wykonania us³ugi m.in. do wytwarzania programów komputerowych (dalej: Oprogramowanie A) na podstawie konkretnego zamówienia oraz do przeniesienia do niego wszelkich autorskich praw maj¹tkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym do:

- trwa³ego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w ca³oœci lub w czêœci jakimikolwiek œrodkami i w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu, w tym w szczególnoœci dla wprowadzenia, wyœwietlenia, stosowania przekazywania i przechowywania;

- t³umaczenia, przystosowywania, zmiany uk³adu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokona³a;

- rozpowszechniania, w tym u¿yczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii,

b) Us³ugi Wnioskodawcy mog¹ równie¿ polegaæ na wdra¿aniu lub administrowaniu Oprogramowaniem A,

c) Podsumowuj¹c, Wnioskodawca w 2022 r. wytwarza³ oraz bêdzie wytwarza³ w latach nastêpnych Oprogramowanie A; Oprogramowanie A jest i bêdzie wytwarzane na podstawie konkretnego zamówienia; aby daæ wyraz jasnoœci, Oprogramowanie A wytworzone w ramach konkretnego zamówienia jest i bêdzie odrêbnym programem komputerowym, stanowi¹cym utwór rozumieniu w ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Jak wskazano we wniosku, na podstawie Umowy B zawartej z (...):

a) Wnioskodawca zobowi¹za³ siê do wykonania us³ugi m.in. do wytworzenia gry komputerowej - programu komputerowego (dalej: Oprogramowanie B) oraz do dostarczenia materia³ów promocyjnych i marketingowych dotycz¹cej tej gry,

b) Wnioskodawca przeniós³ i bêdzie przenosi³ wszelkie autorskie prawa maj¹tkowe do Oprogramowania B na rzecz kontrahenta w szczególnoœci te, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II.

doprecyzowaæ opis sytuacji faktycznej, tj. wskazaæ:

a)

czy w ramach swojej dzia³alnoœci samodzielnie prowadzi³ Pan albo prowadzi Pan badania naukowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce? Jeœli tak, proszê wskazaæ:

* jakie to badania? Co by³o/jest ich przedmiotem i celem? W jakich okresach je Pan prowadzi³ lub od kiedy je Pan prowadzi?

* jakie metody badawcze Pan stosowa³/stosuje?

* czy badania przynios³y okreœlone efekty (jakie)?

* jaka jest zale¿noœæ pomiêdzy tymi badaniami (efektami tych badañ) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca nie prowadzi badañ naukowych.

b)

szczegó³y dotycz¹ce prowadzonych przez Pana prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce? Proszê wskazaæ:

* czego dotyczy³y/dotycz¹ prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce? Co by³o/jest ich celem lub celami? Jakie czynnoœci obejmowa³y/obejmuj¹ te prace?

* czy Pana prace rozwojowe zosta³y/zostan¹ zakoñczone pozytywnym wynikiem? Jeœli tak, co jest/bêdzie tym wynikiem lub wynikami? Czy wynik/wyniki prac rozwojowych maj¹/bêd¹ mia³y jak¹œ ustalon¹ formê (jak¹)? W jaki sposób ten wynik/te wyniki bêd¹ wykorzystane lub s¹ wykorzystywane na potrzeby Pana dzia³alnoœci?

* czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektowa³ Pan i stworzy³ nowy, zmieniony lub ulepszony: produkt, proces albo us³ugê (jeœli tak, proszê wskazaæ jaki konkretny produkt, proces b¹dŸ jak¹ us³ugê)? Czy oferuje Pan lub bêdzie Pan oferowa³ produkty, procesy, us³ugi, które s¹ wynikiem prac rozwojowych, w swojej dzia³alnoœci gospodarczej?

* czy w stosunku do Pana dotychczasowej dzia³alnoœci te produkty, procesy lub us³ugi maj¹ nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter? Jeœli tak, czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub us³ug nie jest wynikiem dzia³alnoœci obejmuj¹cej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub us³ug? * jaka jest zale¿noœæ pomiêdzy tymi pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

OdpowiedŸ: W ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej Wnioskodawca prowadzi dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ obejmuj¹c¹ prace rozwojowe (dalej: prace rozwojowe) w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce; ww. prace rozwojowe s¹ prowadzone od 2 czerwca 2022 r.

Tiret pierwsze: Pracuj¹c nad wytwarzaniem Oprogramowania A i B Wnioskodawca nabywa³, ³¹czy³, kszta³towa³ i wykorzystywa³ dostêpn¹ aktualnie wiedzê i umiejêtnoœci dotycz¹ce narzêdzi informatycznych w celu wytworzenia nowych albo zmienionych albo ulepszonych produktów w postaci Oprogramowania A i B. W ramach ww. czynnoœci, Wnioskodawca zdobywa³, poszerza³ i ³¹czy³ interdyscyplinarn¹ wiedzê z zakresu tworzenia oprogramowania w celu wytworzenia (w tym optymalizacji i rozwijania) Oprogramowania A i B. Wytworzone przez Wnioskodawcê Oprogramowanie A i B opiera siê na indywidualnych, autorskich pomys³ach Wnioskodawcy.

Ww. dzia³ania prowadzone by³y i bêd¹ w metodyczny i systematyczny sposób, czego wymaga³a specyfika tworzenia oprogramowania komputerowego, tj. okreœlenie celu, jaki ma ono spe³niaæ, ustalenia sposobu dojœcia do danego celu (dobór odpowiednich rozwi¹zañ programistycznych oraz technologii), zaplanowanie prac oraz weryfikacja.

Wnioskodawca wskazuje, ¿e w ramach prowadzonych systematycznie prac, zmierzaj¹cych do wytworzenia Oprogramowania A i B wykorzystywa³ aktualnie dostêpn¹ wiedzê w postaci znanych jêzyków i narzêdzi programowania. Wnioskodawca sygnalizuje, ¿e pomimo stosowania tych¿e jêzyków i narzêdzi programowania, w rezultacie prac powsta³o i bêdzie powstawaæ indywidualne oprogramowanie, którego wytworzenie by³o uwarunkowane rozwi¹zaniem zagadnieñ technologicznych b¹dŸ technicznych, które by³y podyktowane stopniem zaawansowania i innowacyjnoœci nowatorskich rozwi¹zañ w zw. z wytwarzaniem Oprogramowania A i B. Wnioskodawca nadmienia, ¿e podejmowane przez Wnioskodawcê dzia³ania zmierza³y do uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejêtnoœci.

Tiret drugie: Prace rozwojowe zosta³y/zostan¹ zakoñczone z wynikiem pozytywnym. W wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca zaprojektowa³ i stworzy³ nowy lub zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo us³ugê, w formie oprogramowania komputerowego.

Wyniki prac rozwojowych mia³y formê oprogramowania komputerowego.

Tiret trzecie: Wnioskodawca potwierdza, ¿e w wyniku prac rozwojowych Wnioskodawca zaprojektowa³ i stworzy³ nowy lub zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo us³ugê, w formie oprogramowania komputerowego, do którego prawa autorskie zosta³y i zostan¹ przekazane kontrahentowi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcê dzia³alnoœci gospodarczej.

Tiret czwarte: Wnioskodawca wskazuje, ¿e oprogramowania maj¹ i mia³y innowacyjny i/lub ulepszony lub zmieniony charakter, który nie jest wynikiem dzia³alnoœci obejmuj¹cej wprowadzenie rutynowych i okresowych zmian.

Tiret pi¹te: Wnioskodawca wskazuje, ¿e zale¿noœæ pomiêdzy pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a przychodami Wnioskodawcy polega g³ównie na wysokoœci otrzymywanych przychodów. Przychód jest i bêdzie wy¿szy, zale¿nie od tego ile czasu Wnioskodawca poœwiêci³ lub poœwiêci na wytworzenie/rozwiniêcie/ulepszenie oprogramowania w ramach prac rozwojowych. Zale¿noœæ opiera siê równie¿ na stopniu z³o¿onoœci prac rozwojowych.

c) czy w ramach swojej dzia³alnoœci samodzielnie prowadzi³ Pan albo prowadzi Pan prace o innym charakterze ni¿ badania naukowe lub prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce? Jeœli tak, proszê wskazaæ jakie to dzia³ania i kiedy je Pan prowadzi³ lub od kiedy je Pan prowadzi?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca nie prowadzi³ prac o innym charakterze ni¿ prace rozwojowe.

d) czy prawa autorskie maj¹tkowe do powsta³ego oprogramowania podczas wykonywania umowy ze Kontrahentami, które Pan przenosi zawsze s¹ efektem podejmowanych przez Pana badañ naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce i/lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ww. ustawy? Czy prowadzi³ Pan albo prowadzi Pan odrêbne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia ka¿dego poszczególnego oprogramowania, który jest efektem Pana pracy?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca wskazuje, ¿e maj¹tkowe prawa autorskie do oprogramowania, o którym mowa we wniosku, zawsze s¹ efektem prac rozwojowych prowadzonych odrêbnie dla ka¿dego oprogramowania.

e) jak¹ form¹ opodatkowana jest Pana dzia³alnoœæ gospodarcza (wg skali podatkowej, tzw. podatkiem "liniowym", rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych, w formie karty podatkowej)?

OdpowiedŸ: W 2023 r. przychody z dzia³alnoœci gospodarczej Wnioskodawcy s¹ opodatkowane skal¹ podatkow¹ (progresywn¹).

f)

czy efekty Pana pracy, które nazywa Pan Oprogramowaniem zawsze s¹ utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

* zawsze odznaczaj¹ siê rzeczywiœcie oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze s¹ kreacj¹ nowej, nieistniej¹cej wczeœniej wartoœci niematerialnej;

* nie s¹ efektem pracy która wymaga do osi¹gniêcia rezultatu jedynie okreœlonych umiejêtnoœci programistycznych i której rezultaty da siê z góry okreœliæ i przewidzieæ jako maj¹ce charakter powtarzalny; * nie s¹ jedynie "techniczn¹", a "twórcz¹", realizacj¹ szczegó³owych projektów zlecanych przez kontrahenta?

OdpowiedŸ: Oprogramowania, o których mowa we wniosku zawsze s¹ utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; zawsze s¹ nowe i odznaczaj¹ siê oryginalnoœci¹ i twórczoœci¹; s¹ efektem pracy, która wymaga wieloletniego doœwiadczenia w zakresie programowania; tworzenie oprogramowania wymaga twórczego i innowacyjnego, a nie powtarzalnego podejœcia; oprogramowanie jest wynikiem twórczej realizacji projektów zlecanych przez klienta.

g) czy stworzone przez Pana oprogramowania, o których mowa w opisie sprawy, zawsze s¹ odrêbnymi programami komputerowymi, które podlegaj¹ ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przys³uguj¹ Panu osobiste i maj¹tkowe prawa autorskie do tych "oprogramowañ"?

OdpowiedŸ: Oprogramowania, o których mowa we wniosku zawsze s¹ odrêbnymi programami komputerowymi, które podlegaj¹ ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawcy po wytworzeniu oprogramowania przys³uguj¹ do niego osobiste i maj¹tkowe praw autorskie.

h) czy stworzone przez Pana oprogramowania, o których mowa w opisie sprawy, zawsze s¹ efektem Pana prac rozwojowych lub Pana badañ naukowych w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce?

OdpowiedŸ: Stworzone oprogramowania, o których mowa we wniosku s¹ zawsze wynikiem prac rozwojowych Wnioskodawcy.

i) czy w przypadku rozwoju oprogramowania - efekt Pana pracy w postaci powsta³ych rozwi¹zañ, bezpoœrednio w wyniku ich stworzenia, przed implementacj¹, stanowi¹ nowe, odrêbne od tego oprogramowania, utwory w postaci oprogramowania podlegaj¹ce ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

OdpowiedŸ: W przypadku rozwoju oprogramowania, efekty pracy w postaci powsta³ych rozwi¹zañ stanowi¹ nowe odrêbne oprogramowania podlegaj¹ce ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

j) czy efektem Pana pracy zawsze jest autorskie prawo do programu komputerowego - podlegaj¹ce ochronie prawnej na podstawie przepisów odrêbnych ustaw lub ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Unia Europejska?

OdpowiedŸ: Oprogramowania (efekty prac), o których mowa we wniosku zawsze s¹ utworami podlegaj¹cymi ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

k) czy podejmowane przez Pana dzia³ania nie maj¹ charakteru dzia³alnoœci obejmuj¹cej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do oprogramowania?

OdpowiedŸ: Oprogramowanie, o którym mowa we wniosku wytwarzane przez Wnioskodawcê nie jest wynikiem dzia³alnoœci obejmuj¹cej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian.

l) czy us³ugi œwiadczone przez Pana, zgodnie z zawart¹ umow¹, s¹ wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecaj¹cego te czynnoœci?

OdpowiedŸ: Wykonywane us³ugi, o których mowa w umowach wskazanych we wniosku nie s¹ wykonywane pod kierownictwem i w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez zlecaj¹cego.

m) czy Pan, wykonuj¹c te us³ugi, ponosi ryzyko gospodarcze zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze wykonuj¹c us³ugi, o których mowa w umowach wskazanych we wniosku.

n) czy odpowiedzialnoœæ wobec osób trzecich za rezultat czynnoœci podejmowanych przez Pana oraz ich wykonywanie, z wy³¹czeniem odpowiedzialnoœci za pope³nienie czynów niedozwolonych, ponosi Pan czy zlecaj¹cy wykonanie tych czynnoœci?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialnoœci wobec osób trzecich w zw. z wykonywaniem umów, o których mowa we wniosku.

o)

w jaki sposób umowy z Kontrahentami reguluj¹ kwestiê Pana wynagrodzenia? Czy otrzymuje Pan wynagrodzenie:

* wy³¹cznie z tytu³u przenoszenia na Kontrahenta praw do utworu (jeœli tak, proszê wskazaæ, jakie to prawa);

* tak¿e z tytu³u innych czynnoœci (jeœli tak, proszê wskazaæ jakich)?

p)

czy wynagrodzenie od Zleceniodawcy jest ³¹czn¹ zap³at¹ za ca³oœæ czynnoœci, jakie realizuje Pan w ramach umowy, czy umowa ta wyodrêbnia wartoœæ wynagrodzenia nale¿n¹ za poszczególne rodzaje czynnoœci (jeœli tak, proszê wskazaæ za jakie), w tym za przenoszenie na Zleceniodawcê praw autorskich do efektów Pana prac?

q)

czy w zwi¹zku z wykonanymi umowami zawartymi z Kontrahentami wystawia Pan faktury, jeœli tak, to czy wyodrêbniaj¹ one wynagrodzenia z tytu³u przeniesienia maj¹tkowych praw autorskich do poszczególnych efektów Pana prac na Kontrahenta? Jeœli nie, proszê wskazaæ dlaczego.

OdpowiedŸ: pkt o), p), q)

Na podstawie Umowy A:

a) Wnioskodawca zobowi¹za³ siê do wykonania us³ug m in. do wytwarzania programów komputerowych na podstawie konkretnego zamówienia oraz do przeniesienia do niego wszelkich autorskich praw maj¹tkowych na wszelkich polach eksploatacji, w tym do:

- trwa³ego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w ca³oœci lub w czêœci jakimikolwiek œrodkami i w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek celu, w tym w szczególnoœci dla wprowadzenia, wyœwietlenia, stosowania przekazywania i przechowywania;

- t³umaczenia, przystosowywania, zmiany uk³adu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokona³a;

- rozpowszechniania, w tym u¿yczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

b) Us³ugi Wnioskodawcy mog¹ równie¿ polegaæ na wdra¿aniu lub administrowaniu Oprogramowaniem A.

c) Za wykonanie us³ug Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie (dalej: Wynagrodzenie A).

d) wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytu³u przeniesienia maj¹tkowych praw autorskich do Oprogramowania mieœci siê w Wynagrodzeniu A.

e) Wynagrodzenie A mo¿e byæ wynagrodzeniem rycza³towym albo wynagrodzeniem, które bêdzie ustalane w oparciu o czas poœwiêcony na wykonanie us³ug, w tym na wytworzenie Oprogramowania A.

f) W przypadku, kiedy Wynagrodzenie A bêdzie ustalane w oparciu o czas poœwiêcony na wykonanie us³ug, faktura za Wynagrodzenie A bêdzie zawieraæ liczbê godzin œwiadczenia us³ug przez Wnioskodawcê, w zw. z tym w omawianym przypadku bêdzie mo¿liwe wyodrêbnienie wynagrodzenia zwi¹zanego z wytworzeniem oprogramowania.

Na podstawie Umowy B:

a) Wnioskodawca zobowi¹¿e siê do wykonania us³ugi m.in. do wytworzenia gry komputerowej - programu komputerowego oraz do dostarczenia materia³ów promocyjnych i marketingowych dotycz¹cej tej gry.

b) Wnioskodawca przeniós³ i bêdzie przenosi³ wszelkie autorskie prawa maj¹tkowe do Oprogramowania B na rzecz kontrahenta w szczególnoœci te, o których mowa w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

c) za wykonanie us³ug Wnioskodawca otrzyma Wynagrodzenie rycza³towe (dalej: Wynagrodzenie B), które bêdzie obejmowaæ równie¿ wynagrodzenie za przeniesienie ww. autorskich praw maj¹tkowych.

Powodem, dla którego faktura mo¿e nie wyodrêbniaæ wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych do oprogramowania, s¹ postanowienia umowne, ustalone zgodnie z zasad¹ swobody umów.

r) w jaki sposób poszczególne umowy z Kontrahentami reguluj¹ kwestiê sposobu (trybu, zasad) przenoszenia przez Pana na Kontrahenta praw do konkretnego stworzonego przez Pana oprogramowania"? W jaki sposób odbywa siê wyodrêbnienie konkretnego oprogramowania i przeniesienie praw do tego efektu Pana pracy na Kontrahenta (jakie czynnoœci realizujecie odpowiednio Pan i Kontrahent)? Co potwierdza przeniesienie tych praw?

OdpowiedŸ: Umowa A zawiera procedurê akceptacji przez kontrahenta przyjêcia oprogramowania. Przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich jest skuteczne z chwil¹ przyjêcia oprogramowania. Kontrahent podpisuje protokó³ akceptacji. Przekazanie oprogramowania do u¿ywania nastêpuje poprzez (...). Na podstawie Umowy B, Wnioskodawca przekazuje noœnik z kodem Ÿród³owym. Okreœlone pliki informatyczne s¹ równie¿ przesy³ane na adres mailowy kontrahenta. Umowa zawiera procedurê akceptacji oprogramowania. Z chwil¹ przekazania oprogramowania, Wnioskodawca przenosi do niego maj¹tkowe prawa autorskie.

s) nale¿y wskazaæ, z jakiego tytu³u okreœlonego w art. 30ca ust. 7 pkt 1-4 osi¹gn¹³/osi¹ga Pan dochód, który zamierza opodatkowaæ preferencyjn¹ stawk¹ podatkow¹?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca uzyskuje dochód ze sprzeda¿y kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej (Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za przeniesienie maj¹tkowych praw autorskich do oprogramowania).

t)

czy w odrêbnej ewidencji na bie¿¹co wyodrêbnia Pan:

* ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej,

* przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratê) przypadaj¹ce na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, * koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadaj¹ce na ka¿de ww. prawo w sposób zapewnianie okreœlenie kwalifikowanego dochodu?

OdpowiedŸ: Wnioskodawca bêdzie prowadzi³ odrêbn¹ ewidencjê, w której wyodrêbni: (i) ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, (ii) przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratê), przypadaj¹ce na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, (iii) koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4. przypadaj¹ce na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, w sposób zapewniaj¹cy okreœlenie kwalifikowanego dochodu.

u) czy i w jaki sposób oblicza Pan tzw. wskaŸnik nexus (art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

OdpowiedŸ: Tzw. wskaŸnik Nexus jest obliczany zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy PIT, tj. wysokoœæ kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej ustala siê jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej osi¹gniêtego w roku podatkowym i wskaŸnika obliczonego wed³ug wzoru, o którym mowa w tym przepisie.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2023 r. ponownie doprecyzowa³ Pan opis sprawy poprzez odpowiedŸ na wezwanie z dnia 18 kwietnia 2023 r., w którym nale¿a³o wskazaæ: a) od kiedy prowadzi Pan - nale¿a³o podaæ konkretn¹ datê - odrêbn¹ ewidencjê, o której mowa we wniosku?

OdpowiedŸ: Odrêbna ewidencja, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy PIT jest prowadzona od 1 czerwca 2022 r.

b)

czy w prowadzonej odrêbnej ewidencji na bie¿¹co wyodrêbnia Pan:

* ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej,

* przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratê) przypadaj¹ce na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, * koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadaj¹ce na ka¿de ww. prawo w sposób zapewniaj¹cy okreœlenie kwalifikowanego dochodu?

OdpowiedŸ: W ewidencji na bie¿¹co by³y i s¹ wyodrêbniane:

* ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej,

* przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (strata) przypadaj¹ce na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej,

* koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadaj¹ce na ka¿de ww. prawo w sposób zapewniaj¹cy okreœlenie kwalifikowanego dochodu? c) jak¹ form¹ opodatkowana by³a Pana dzia³alnoœæ gospodarcza w 2022 r. (wg skali podatkowej, tzw. podatkiem "liniowym", rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych, w formie karty podatkowej)?"

OdpowiedŸ: W 2023 r. dochody z dzia³alnoœci gospodarczej Wnioskodawcy s¹ opodatkowane podatkiem liniowym.

W 2022 r. dochody z dzia³alnoœci gospodarczej Wnioskodawcy by³y opodatkowane skal¹ podatkow¹ (skal¹ progresywn¹).

Pytanie

Czy Wnioskodawca na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy PIT bêdzie uprawniony do zastosowania w 2022 r. oraz w latach nastêpnych 5% stawki podatkowej do czêœci Wynagrodzenia A i czêœci Wynagrodzenia B przypadaj¹cej na przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych do Oprogramowania A i B (czyli do dochodu ze sprzeda¿y kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej)?

Pana stanowisko w sprawie

W opinii Wnioskodawcy jest on i bêdzie uprawniony do zastosowania 5% stawki podatkowej do czêœci Wynagrodzenia A i czêœci Wynagrodzenia B przypadaj¹cej na przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych do Oprogramowania A i B, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy PIT.

Wynika to z nastêpuj¹cych okolicznoœci:

Wnioskodawca prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w ramach której tworzy, rozwija i ulepsza Oprogramowanie. Jak wskazano powy¿ej, Oprogramowanie A i B jest tworzone, rozwijane i ulepszane w ramach dzia³alnoœci badawczo - rozwojowej prowadz¹cej do powstania indywidualnych, twórczych i innowacyjnych utworów - Oprogramowania A i B. Co wiêcej, prace Wnioskodawcy zmierzaj¹ do powstania utworu (programu komputerowego), chronionego na mocy art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca przenosi maj¹tkowe prawa autorskie do ww. oprogramowania na podstawie umowy A i B. Przeniesienie tych praw ma charakter odp³atny.

Maj¹c zatem na uwadze, ¿e zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, kwalifikowanymi prawami w³asnoœci intelektualnej jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego podlegaj¹cego ochronie prawnej na podstawie przepisów odrêbnych ustaw lub ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony zosta³ wytworzony, rozwiniêty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, to stwierdziæ nale¿y, ¿e w przypadku Wnioskodawcy warunek wskazany w art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 nale¿y uznaæ za spe³niony.

Innymi s³owy, Wnioskodawca uzyskiwa³ i bêdzie uzyskiwa³ dochód z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy PIT.

Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, ¿e spe³nione s¹ i bêd¹ warunki, o których mowa w art. 30cb ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy PIT.

Reasumuj¹c, maj¹tkowe prawo autorskie do Oprogramowania A i B jest kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy PIT.

Dochód ze zbycia tego prawa stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w zwi¹zku z art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy PIT.

W konsekwencji, Wnioskodawca bêdzie uprawniony do zastosowania w 2022 r. oraz w latach nastêpnych 5% stawki do czêœci Wynagrodzenia A i czêœci Wynagrodzenia B przypadaj¹cej na przeniesienie autorskich praw maj¹tkowych do Oprogramowania A i B.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawi³ Pan we wniosku, jest prawid³owe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Przedsiêbiorcy osi¹gaj¹cy dochody generowane przez prawa w³asnoœci intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mog¹ korzystaæ z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym.

Ustawodawca wprowadzi³ definicjê dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z póŸn. zm.), zgodnie z któr¹:

Przez dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ nale¿y rozumieæ dzia³alnoœæ twórcz¹ obejmuj¹c¹ badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowan¹ w sposób systematyczny w celu zwiêkszenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowañ.

W myœl art. 5a pkt 39 ww. ustawy: ilekroæ w ustawie jest mowa o badaniach naukowych - oznacza to:

a.

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b.

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, ¿e:

Oznaczaj¹ one prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z póŸn. zm.):

Badania naukowe s¹ dzia³alnoœci¹ obejmuj¹c¹:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne maj¹ce przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpoœrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace maj¹ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejêtnoœci, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub us³ug lub wprowadzanie do nich znacz¹cych ulepszeñ.

Stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe s¹ dzia³alnoœci¹ obejmuj¹c¹ nabywanie, ³¹czenie, kszta³towanie i wykorzystywanie dostêpnej aktualnie wiedzy i umiejêtnoœci, w tym w zakresie narzêdzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub us³ug, z wy³¹czeniem dzia³alnoœci obejmuj¹cej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet je¿eli takie zmiany maj¹ charakter ulepszeñ.

Z pracami badawczo-rozwojowymi mamy do czynienia wówczas, gdy wykorzystuje siê dostêpn¹ wiedzê z dziedziny nauki, technologii i dzia³alnoœci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejêtnoœci do tworzenia nowych lub ulepszania istniej¹cych produktów/us³ug oraz procesów i technologii produkcji.

W celu stwierdzenia, czy prowadzi Pan dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, nale¿y przeprowadziæ analizê nakierowan¹ na zidentyfikowanie przejawów dzia³alnoœci gospodarczej, które mog¹ zostaæ uznane za dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ (tj. tych aktywnoœci podatnika, które spe³niaj¹ definicjê wskazan¹ w art. 5a pkt 38 u.p.d.o.f.).

Z ustawowej definicji zawartej w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ¿e dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa musi mieæ charakter twórczy. Jak podaje s³ownik jêzyka polskiego PWN, dzia³alnoœæ twórcza to zespó³ dzia³añ podejmowanych w kierunku tworzenia (dzia³alnoœæ - zespó³ dzia³añ podejmowanych w jakimœ celu), powstania czegoœ (twórczy - maj¹cy na celu tworzenie, tworzyæ - powodowaæ powstanie czegoœ). W doktrynie prawa autorskiego podkreœla siê natomiast, ¿e cecha twórczoœci zwi¹zana jest przede wszystkim z rezultatem dzia³alnoœci cz³owieka o charakterze kreacyjnym i jest spe³niona wówczas, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Dzia³alnoœæ twórcza oznacza, ¿e "ustawodawca za przedmiot prawa autorskiego uznaje tylko rezultat (przejaw) takiego dzia³ania, który choæby w minimalnym stopniu odró¿nia siê od innych rezultatów takiego samego dzia³ania, a zatem, ¿e posiada cechê nowoœci, której stopieñ nie ma znaczenia". Zatem twórczoœæ dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej mo¿e przejawiaæ siê opracowywaniem nowych koncepcji, narzêdzi, rozwi¹zañ niewystêpuj¹cych dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, ¿e w znacznym stopniu odró¿niaj¹ siê od rozwi¹zañ ju¿ funkcjonuj¹cych u podatnika.

Kolejnym kryterium dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej jest prowadzenie tej dzia³alnoœci w sposób systematyczny. Zgodnie ze s³ownikiem jêzyka polskiego PWN s³owo systematyczny oznacza (i) robi¹cy coœ regularnie i starannie, (ii) o procesach: zachodz¹cy stale od d³u¿szego czasu, (iii) o dzia³aniach: prowadzony w sposób uporz¹dkowany, wed³ug pewnego systemu; te¿: o efektach takich dzia³añ; planowy, metodyczny. W zwi¹zku z tym, ¿e w definicji dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej s³owo "systematyczny" wystêpuje w sformu³owaniu "podejmowan¹ (dzia³alnoœæ) w sposób systematyczny", a wiêc odnosi siê do "dzia³alnoœci", czyli zespo³u dzia³añ podejmowanych w jakimœ celu, najbardziej w³aœciw¹ definicj¹ systematycznoœci w omawianym zakresie jest definicja obejmuj¹ca prowadzenie dzia³alnoœci w sposób uporz¹dkowany, wed³ug pewnego systemu. Zatem s³owo systematycznie odnosi siê równie¿ do dzia³alnoœci prowadzonej w sposób metodyczny, zaplanowany i uporz¹dkowany. To oznacza, ¿e dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezale¿nie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe, czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie, co wynika z charakteru prowadzonej przez niego dzia³alnoœci oraz potrzeb rynku, klientów, sytuacji mikro i makroekonomicznej. Spe³nienie kryterium "systematycznoœci" danej dzia³alnoœci nie jest uzale¿nione od ci¹g³oœci tej dzia³alnoœci, w tym od okreœlonego czasu przez jaki dzia³alnoœæ taka ma byæ prowadzona ani te¿ od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej dzia³alnoœci w przysz³oœci. Wystarczaj¹ce jest, aby podatnik zaplanowa³ i przeprowadzi³ chocia¿by jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmuj¹c dla niego okreœlone cele do osi¹gniêcia, harmonogram i zasoby. Taka dzia³alnoœæ mo¿e byæ uznana za dzia³alnoœæ systematyczn¹, tj. prowadzon¹ w sposób metodyczny, zaplanowany i uporz¹dkowany.

Powy¿ej omówione dwa kryteria dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej dotycz¹ charakteru i organizacji prowadzenia tej dzia³alnoœci, podczas gdy ostatnie, trzecie kryterium, dotyczy rezultatu prowadzenia tej dzia³alnoœci, tj. zwiêkszenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowañ. G³ównym zadaniem dla zarz¹dzaj¹cego projektem badawczo-rozwojowym jest zlokalizowanie i zidentyfikowanie zasobów wiedzy przed rozpoczêciem dzia³añ projektowych; zasobów w ujêciu funkcjonalnym i celowoœciowym, czyli podlegaj¹cym zwiêkszeniu oraz mo¿liwym i w³aœciwym do wykorzystania zwiêkszonej wiedzy do nowych zastosowañ. Lokalizacja i identyfikacja wiedzy obejmuje szereg dzia³añ, w tym okreœlenie stanu wiedzy, miejsca, sposobu jej wykorzystania oraz selekcji pod wzglêdem przydatnoœci do realizacji celu projektu. Prowadz¹c dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, przedsiêbiorca rozwija specjalistyczn¹ wiedzê oraz umiejêtnoœci, które mo¿e wykorzystaæ w ramach bie¿¹cych albo przysz³ych projektów.

Kluczowe jest zawarte w definicji dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej rozró¿nienie, które wskazuje, ¿e taka dzia³alnoœæ obejmuje dwa rodzaje aktywnoœci, tj.: badania podstawowe i badania aplikacyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce oraz prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy.

Wy³¹czenie zawarte w art. 4 ust. 3 tej ustawy, mog¹ce odnosiæ siê do wielu przejawów aktywnoœci podatnika. Zastrze¿enie zosta³o wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ tych przejawów aktywnoœci podatnika, które mimo ulepszenia istniej¹cych procesów lub us³ug, z uwagi na swoj¹ cyklicznoœæ (okresowoœæ) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowoœæ), nie mog¹ stanowiæ prac rozwojowych.

Z przedstawionego opisu sprawy i jego uzupe³nienia wynika m.in., ¿e prowadzi Pan jednoosobow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, której przedmiotem jest dzia³alnoœæ zwi¹zana z wytwarzaniem programów komputerowych. Jest to dzia³alnoœæ o charakterze twórczym, podejmowana w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporz¹dkowany) w celu zwiêkszania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowañ. Pana dzia³alnoœæ polega na:

(...)

Pana dzia³ania spe³niaj¹ definicjê dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy¿:

a)

s¹ podejmowane w sposób systematyczny,

b)

maj¹ charakter twórczy,

c)

obejmuj¹ prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wy¿szym i nauce,

d)

podejmowane s¹ w celu zwiêkszania zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowañ.

Zatem, podejmowana przez Pana dzia³alnoœæ polegaj¹ca na tworzeniu oprogramowania komputerowego stanowi dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ w rozumieniu art. 30ca ust. 1 w zw. z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osi¹gniêtego przez podatnika w ramach pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Pojêcie "kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej" zosta³o wyjaœnione w art. 30ca ust. 2 ww. ustawy. W myœl tego przepisu:

Kwalifikowanymi prawami w³asnoœci intelektualnej s¹:

1.

patent,

2.

prawo ochronne na wzór u¿ytkowy,

3.

prawo z rejestracji wzoru przemys³owego,

4.

prawo z rejestracji topografii uk³adu scalonego,

5.

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roœlin,

6.

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7.

wy³¹czne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roœlin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8. autorskie prawo do programu komputerowego - podlegaj¹ce ochronie prawnej na podstawie przepisów odrêbnych ustaw lub ratyfikowanych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów miêdzynarodowych, których stron¹ jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony zosta³ wytworzony, rozwiniêty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej.

Kolejno art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, ¿e:

Podstawê opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej osi¹gniêtych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca omawianej ustawy:

Wysokoœæ kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej ustala siê jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej osi¹gniêtego w roku podatkowym i wskaŸnika obliczonego wed³ug wzoru:

(a + b) * 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczaj¹ koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzon¹ bezpoœrednio przez podatnika dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ zwi¹zan¹ z kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych zwi¹zanych z kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej, innych ni¿ wymienione w lit. d, od podmiotu niepowi¹zanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych zwi¹zanych z kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej, innych ni¿ wymienione w lit. d, od podmiotu powi¹zanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej.

Natomiast art. 30ca ust. 5 ww. ustawy stanowi:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza siê kosztów, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej, w szczególnoœci odsetek, op³at finansowych oraz kosztów zwi¹zanych z nieruchomoœciami.

Zgodnie natomiast z art. 30ca ust. 7 powo³anej ustawy:

Dochodem (strat¹) z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie, w jakim zosta³ osi¹gniêty:

1.

z op³at lub nale¿noœci wynikaj¹cych z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej;

2.

ze sprzeda¿y kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej;

3.

z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej uwzglêdnionego w cenie sprzeda¿y produktu lub us³ugi;

4.

z odszkodowania za naruszenie praw wynikaj¹cych z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej, je¿eli zosta³o uzyskane w postêpowaniu spornym, w tym postêpowaniu s¹dowym albo arbitra¿u.

W myœl art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegaj¹cy opodatkowaniu na podstawie art. 30ca s¹ obowi¹zani:

1.

wyodrêbniæ ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej w prowadzonych ksiêgach rachunkowych;

2.

prowadziæ ksiêgi rachunkowe w sposób zapewniaj¹cy ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadaj¹cych na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej;

3.

wyodrêbniæ koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadaj¹ce na ka¿de kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, w sposób zapewniaj¹cy okreœlenie kwalifikowanego dochodu;

4.

dokonywaæ zapisów w prowadzonych ksiêgach rachunkowych w sposób zapewniaj¹cy ustalenie ³¹cznego dochodu z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje wiêcej ni¿ jedno kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej, a w prowadzonych ksiêgach rachunkowych nie jest mo¿liwe spe³nienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5.

dokonywaæ zapisów w prowadzonych ksiêgach rachunkowych w sposób zapewniaj¹cy ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej us³ugi albo do tych produktów lub tych us³ug - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo w³asnoœci intelektualnej lub wiêksz¹ liczbê tych praw w produkcie lub us³udze albo w produktach lub us³ugach, a w prowadzonych ksiêgach rachunkowych nie jest mo¿liwe spe³nienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadz¹cy podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów wykazuj¹ informacje, o których mowa w ust. 1, w odrêbnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 omawianej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksi¹g rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest mo¿liwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej, podatnik jest obowi¹zany do zap³aty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

W ramach tych rozwi¹zañ podatnik mo¿e opodatkowaæ preferencyjn¹ 5% stawk¹ podatkow¹ swoje dochody z praw w³asnoœci intelektualnej. Warunkiem jest, aby:

* podatnik by³ w³aœcicielem, wspó³w³aœcicielem, u¿ytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i

* prawa te by³y chronione na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa krajowego lub miêdzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór u¿ytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemys³owego.

Prawa takie s¹ zwane "kwalifikowanymi prawami w³asnoœci intelektualnej".

Podatnik mo¿e równie¿ skorzystaæ z ulgi Innovation Box, jeœli zakupi kwalifikowane prawa w³asnoœci intelektualnej, o których mowa powy¿ej, a nastêpnie poniesie koszty zwi¹zane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Do ulgi Innovation Box kwalifikuje siê:

* dochód uzyskany z tytu³u nale¿noœci/op³at licencyjnych lub innych nale¿noœci zwi¹zanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej;

* dochód ze sprzeda¿y kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej, jak równie¿;

* dochód z tego aktywa uwzglêdniony w cenie sprzeda¿y lub us³ugi okreœlany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z omawianej preferencji jest prowadzenie przez podatnika dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej bezpoœrednio zwi¹zanej z wytworzeniem, komercjalizacj¹, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej. Poziom dochodu kwalifikowanego do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania jest wyliczany przy zastosowaniu formu³y (wzoru) okreœlonego w art. 30ca ust. 4 ustawy.

Stosowanie ulgi jest prawem, a nie obowi¹zkiem podatnika. Z korzystaniem z ulgi wi¹¿¹ siê, szczególne obowi¹zki po stronie podatników - w szczególnoœci obowi¹zek prowadzenia ewidencji, która pozwala na monitorowanie i œledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Podatnicy nieprowadz¹cy ksi¹g rachunkowych mog¹ spe³niæ wymóg dotycz¹cy takiej ewidencji przez sporz¹dzanie kumulatywnego, comiesiêcznego zestawienia dokumentów potwierdzaj¹cych poniesione wydatki dotycz¹ce projektu kwalifikowanego IP. Zestawienie powinno obejmowaæ wydatki od pocz¹tku dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej prowadz¹cej do wytworzenia kwalifikowanego IP do koñca danego miesi¹ca kalendarzowego. Zestawienie to powinno byæ sporz¹dzane przez narastaj¹ce ujêcie wydatków dotycz¹cych poszczególnych zadañ. Nale¿y je sporz¹dzaæ na podstawie zestawienia dokumentów, które potwierdzaj¹ poniesione wydatki.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509):

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyra¿enia. Idee i zasady bêd¹ce podstaw¹ jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstaw¹ ³¹czy, nie podlegaj¹ ochronie.

Oprogramowanie definiowane jako ogó³ informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oprogramowanie mo¿e byæ uznane za kwalifikowane IP, w œwietle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeœli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Artyku³ 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi:

Podatnicy korzystaj¹cy z opodatkowania zgodnie z ust. 1 s¹ obowi¹zani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osi¹gniêto ten dochód (poniesiono stratê).

Oznacza to, ¿e IP Box, jest preferencj¹ podatkow¹, z której mo¿na skorzystaæ po zakoñczeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Z informacji, które przedstawi³ Pan we wniosku wynika, ¿e:

1)

wytwarza Pan, rozwija oraz ulepsza programy komputerowe w ramach indywidualnej dzia³alnoœci gospodarczej,

2)

tworzy, rozwija i ulepsza Pan oprogramowanie w ramach bezpoœrednio prowadzonej przez Pana dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej spe³niaj¹cej definicje wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

wytwarzane, rozwijane i ulepszane przez Pana oprogramowanie podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4)

przenosi Pan ogó³ praw autorskich na mocy umów ³¹cz¹cych Strony,

5)

uzyskuje Pan dochód ze sprzeda¿y maj¹tkowych praw autorskich do programu komputerowego,

6)

od 1 czerwca 2022 r. prowadzi Pan na bie¿¹co odrêbn¹ od podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów szczegó³ow¹ ewidencjê, o której mowa w art. 30cb ustawy o PIT,

7)

z preferencyjnego opodatkowania stawk¹ 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw w³asnoœci intelektualnej (IP Box) zamierza Pan skorzystaæ za rok 2022 oraz w nastêpnych latach.

Autorskie prawo do oprogramowania wytwarzane przez Pana w ramach prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej jest kwalifikowanym prawem w³asnoœci intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odp³atne przeniesienie prawa autorskiego do oprogramowania w ramach wykonywanej przez Pana dzia³alnoœci zwi¹zanej z wytwarzaniem oprogramowania stanowi sprzeda¿ kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym osi¹ga Pan kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ww. ustawy.

Dochód ten stanowi kwalifikowany dochód w rozumieniu art. 30ca ust. 4 w zwi¹zku z art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowuj¹c, mo¿e Pan rozliczyæ uzyskany dochód ze sprzeda¿y kwalifikowanego prawa w³asnoœci intelektualnej z uwzglêdnieniem stawki podatku dochodowego wynosz¹cej 5% w zeznaniu podatkowym za rok 2022 (dla dochodów uzyskanych od 1 czerwca 2022 r.). Jeœli Pana sytuacja i obowi¹zuj¹ce prawo nie zmieni¹ siê, bêdzie Pan móg³ skorzystaæ z omawianej preferencji tak¿e w zeznaniach za kolejne lata podatkowe.

Dodatkowe informacje

Okolicznoœæ wykazania wartoœci wynagrodzenia za przeniesienie prawa w³asnoœci intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacja o zakresie rozstrzygniêcia

Interpretacja dotyczy:

- stanu faktycznego, który Pan przedstawi³ i stanu prawnego, który obowi¹zywa³ w dacie zaistnienia zdarzenia,

- zdarzenia przysz³ego, które Pan przedstawi³ i stanu prawnego, który obowi¹zuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcjê ochronn¹ interpretacji indywidualnych okreœlaj¹ przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z póŸn. zm.). Interpretacja bêdzie mog³a pe³niæ funkcjê ochronn¹, jeœli: Pana sytuacja bêdzie zgodna (to¿sama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przysz³ego i zastosuje siê Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje siê, jeœli stan faktyczny lub zdarzenie przysz³e bêd¹ce przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynnoœci, które s¹ przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w zwi¹zku z wyst¹pieniem nadu¿ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug;

3)

z zastosowaniem œrodków ograniczaj¹cych umowne korzyœci.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje siê, je¿eli korzyœæ podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania siê do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaœnieñ podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretacjê

Ma Pan prawo do zaskar¿enia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w (...). Zasady zaskar¿ania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargê do S¹du wnosi siê za poœrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargê nale¿y wnieœæ w terminie trzydziestu dni od dnia dorêczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (orygina³ i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Bia³a (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretacjê indywidualn¹ mo¿e opieraæ siê wy³¹cznie na zarzucie naruszenia przepisów postêpowania, dopuszczeniu siê b³êdu wyk³adni lub niew³aœciwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S¹d jest zwi¹zany zarzutami skargi oraz powo³an¹ podstaw¹ prawn¹ (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstaw¹ prawn¹ dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z póŸn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl