0112-KDLS2-1.440.47.2022.2.MC, WIS usługa - budowa przyłącza wodociągowego na wniosek zamawiającego - 8% - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0112-KDLS2-1.440.47.2022.2.MC - WIS usługa - budowa przyłącza wodociągowego na wniosek zamawiającego - 8%

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDLS2-1.440.47.2022.2.MC WIS usługa - budowa przyłącza wodociągowego na wniosek zamawiającego - 8%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. (...) z dnia - brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 10 marca 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r. (data wpływu 6 maja 2022 r.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: usługa - budowa przyłącza wodociągowego na wniosek zamawiającego

Opis usługi:

Spółka w ramach pozostałych usług zamierza realizować usługę budowy przyłącza wodociągowego na wniosek zamawiającego, którym może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Przedmiotowa usługa ma na celu umożliwienie korzystania z usługi zbiorowego dostarczania wody w wyniku podłączenia do sieci wodociągowej eksploatowanej przez Spółkę i podpisania umowy o dostarczenie wody z osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi.

Opis czynności, które będą wykonywane w związku z realizacją usługi:

1. Zamawiający złoży wniosek o wycenę wykonania przyłącza, po uprzednim uzyskaniu warunków podłączenia do sieci wodociągowej. Do wniosku o wydanie warunków zamawiający poda przewidywane zapotrzebowanie na wodę w oparciu o liczbę mieszkańców, rodzaj budynku, rodzaje odbiorników wody, załączy plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia.

2. W celu dokonania wyceny usługi upoważniony pracownik Sp. z o.o. skontaktuje się z zamawiającym i umówi oględziny w miejscu planowanego przyłącza, celem uzgodnienia szczegółów przebiegu przyłącza i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej już dokumentacji (projekt wykonawczy), ustalana będzie cena wykonania usługi. Do kosztów usługi zalicza się: koszt materiału, płace pracowników z narzutami, koszty transportu oraz koszt usług zewnętrznych poniesionych przez Spółkę, tj.: opłata za projekt organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, usługa naprawy nawierzchni, inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja (kosztorys ofertowy) będzie przekazana zamawiającemu.

3. Zamawiający, zdecydowany na realizację usługi wg przedstawionej przez Spółkę kalkulacji, dokona zlecenia wykonania usługi przez Sp. z o.o. Pracownicy Spółki w umówionym miejscu i terminie przystąpią do realizacji zlecenia. Zakres prac będzie obejmował: wykop, ułożenie przewodu wodociągowego do węzła wodomierzowego, włączenie do sieci, zagęszczenie terenu, odtworzenie nawierzchni.

4. Po zakończeniu prac i wykonaniu usługi Spółka wystawi zamawiającemu fakturę VAT.

Spółka jest właścicielem sieci wodociągowej, do której będzie włączone przyłącze wodociągowe, będące przedmiotem wniosku. Wnioskodawca będzie posiadał podpisaną z zamawiającym odrębną umowę na świadczenie przez Spółkę usługi związanej z dostarczeniem wody za pośrednictwem przyłącza wodociągowego, będącego przedmiotem wniosku.

Rozstrzygnięcie: PKWiU 2015 - 36.00.20.0

Stawka podatku od towarów i usług: 8%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2022 r. Wnioskodawca złożył wniosek w zakresie sklasyfikowania ww. usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono w dniu 6 maja 2022 r. poprzez doprecyzowanie opisu świadczonej usługi oraz przesłanie (...).

W treści wniosku przedstawiono następujący szczegółowy opis usługi

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i prowadzi działalność w zakresie m.in. dostarczania wody 36.00.Z oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków 37.00.Z.

Spółka w ramach pozostałych usług zamierza realizować usługę budowy przyłącza wodociągowego na wniosek zamawiającego, którym może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Usługa budowy przyłącza wodociągowego ma na celu umożliwienie korzystania z usługi zbiorowego dostarczania wody w wyniku podłączenia do sieci wodociągowej eksploatowanej przez Sp. z o.o. i podpisania umowy o dostarczenie wody z osobami fizycznymi lub podmiotami gospodarczymi.

Opis czynności, które będą wykonywane w związku z realizacją usługi:

1. Zamawiający złoży wniosek o wycenę wykonania przyłącza, po uprzednim uzyskaniu warunków podłączenia do sieci wodociągowej. Do wniosku o wydanie warunków zamawiający poda przewidywane zapotrzebowanie na wodę w oparciu o liczbę mieszkańców, rodzaj budynku, rodzaje odbiorników wody, załączy plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia.

2. W celu dokonania wyceny usługi upoważniony pracownik Sp. z o.o. skontaktuje się z zamawiającym i umówi oględziny w miejscu planowanego przyłącza, celem uzgodnienia szczegółów przebiegu przyłącza i na tej podstawie oraz na podstawie posiadanej już dokumentacji (projekt wykonawczy), ustalana będzie cena wykonania usługi. Do kosztów usługi zalicza się: koszt materiału, płace pracowników z narzutami, koszty transportu oraz koszt usług zewnętrznych poniesionych przez Spółkę, tj.: opłata za projekt organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, usługa naprawy nawierzchni, inwentaryzacja powykonawcza. Kalkulacja (kosztorys ofertowy) będzie przekazana zamawiającemu.

3. Zamawiający, zdecydowany na realizację usługi wg przedstawionej przez Spółkę kalkulacji, dokona zlecenia wykonania usługi przez Sp. z o.o. Pracownicy Spółki w umówionym miejscu i terminie przystąpią do realizacji zlecenia. Zakres prac będzie obejmował: wykop, ułożenie przewodu wodociągowego do węzła wodomierzowego, włączenie do sieci, zagęszczenie terenu, odtworzenie nawierzchni.

4. Po zakończeniu prac i wykonaniu usługi Spółka wystawi zamawiającemu fakturę VAT.

(...).

Z kolei, w dniu 6 maja 2022 r. wniosek uzupełniono m.in. o następujące informacje:

1. W celu wykonania przyłącza wodociągowego, będącego przedmiotem wniosku Zamawiający zleca jego budowę wykonawcy robót. Wykonawcą robót musi być podmiot uprawniony do wykonywania tego typu prac, tj.m.in. posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz uprawnienia, dysponujący wykwalifikowanym personelem oraz niezbędnym sprzętem budowlanym. Biorąc pod uwagę fakt, iż Sp. z o.o. spełnia ww. wymagania może zatem świadczyć usługi tego typu jako jeden z wielu lokalnych podmiotów. Po rozpoznaniu dostępnych na rynku wykonawców, Zamawiający może wówczas zlecić Sp. z o.o. budowę przyłącza, będącego przedmiotem wniosku.

2. Sp. z o.o. jest właścicielem sieci wodociągowej, do której będzie włączone przyłącze wodociągowe, będące przedmiotem wniosku.

3. Przyłącze wodociągowe, będące przedmiotem wniosku, będzie włączone do miejskiego systemu wodociągowego, za pomocą którego Sp. z o.o. świadczy usługę związaną z dostarczeniem wody.

4. Sp. z o.o. będzie świadczył usługę związaną z dostarczeniem wody za pośrednictwem przyłącza wodociągowego, będącego przedmiotem wniosku.

5. W przypadku przyłączy wodociągowych lokalizowanych w pasie drogowym istnieje możliwość przekazania ich do eksploatacji i na własność Spółki, na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sp. z o.o. Przekazanie przyłączy następuje na wniosek Zamawiającego i jest dobrowolne oraz nieodpłatne. Niezależnie od tego czy przyłącze zostanie przekazane na własność Spółki, czy pozostanie w utrzymaniu Zamawiającego, Sp. z o.o. będzie posiadał podpisaną z zamawiającym odrębną umowę na świadczenie przez Spółkę usługi związanej z dostarczeniem wody za pośrednictwem przyłącza wodociągowego, będącego przedmiotem wniosku.

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji usługi

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie świadczonych usług należy stosować Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.).

Podstawowe cele, konstrukcję i sposób posługiwania się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretację wskazują zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) zawarte w ww. rozporządzeniu.

Zasady metodyczne stanowią integralną część klasyfikacji. Zawarte w nich postanowienia obowiązują przy jej interpretacji i stosowaniu (pkt 1.3).

Zgodnie z pkt 1.2 zasad metodycznych, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) składa się z:

- niniejszych zasad metodycznych,

- uwag do poszczególnych sekcji,

- schematu klasyfikacji.

Natomiast schemat klasyfikacji - jak wskazano w pkt 1.4 zasad metodycznych - stanowi wykaz grupowań i obejmuje:

- symbole grupowań,

- nazwy grupowań.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

W pkt 7.6 zasad metodycznych zawarto ogólne reguły klasyfikowania usług. I tak, na podstawie pkt 7.6.2, gdy przeprowadzona analiza opisu wykonywanych czynności wskazuje na możliwość zaliczenia usługi do dwóch lub kilku grupowań, należy przyjąć następujące reguły klasyfikowania, z tym jednak, że porównywać można jedynie grupowania tego samego poziomu hierarchicznego:

- grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności, powinno być uprzywilejowane (wybrane) w stosunku do grupowania zawierającego opis ogólny,

- usługa złożona, składająca się z kombinacji różnych czynności, której nie można zaklasyfikować zgodnie ze wskazanym sposobem, powinna być zaklasyfikowana jak usługa, która nadaje całości zasadniczy charakter,

- usługę, której nie można zaklasyfikować zgodnie z (tiret 1, 2) należy zaklasyfikować w grupowaniu odpowiednim dla usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

Zgodnie z tytułem, Sekcja E Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług obejmuje "USŁUGI DOSTARCZANIA WODY, ŚCIEKI I ODPADY ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH REKULTYWACJĄ".

Zgodnie z wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) sekcja E obejmuje:

- wodę w postaci naturalnej,

- wodę leczniczą i wody termalne,

- usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody,

- handel wodą za pośrednictwem sieci wodociągowej,

- usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,

- osady ze ścieków kanalizacyjnych,

- odpady,

- pellety i brykiety, z odpadów komunalnych,

- pellety i brykiety wytwarzane z różnych rodzajów odpadów przemysłowych,

- usługi związane ze zbieraniem odpadów,

- usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów,

- usługi związane ze składowaniem odpadów,

- usługi związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów,

- usługi w zakresie odzysku surowców z materiałów segregowanych,

- surowce wtórne,

- transport, jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów,

- usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem gleby i wód gruntowych, wód powierzchniowych, powietrza, odkażaniem budynków, zakładów i terenów przemysłowych i inne usługi związane z rekultywacją.

Sekcja ta nie obejmuje:

- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, włącznie z segregowaniem, magazynowaniem, pakowaniem, itp., ale bez procesu dalszego przekształcania, sklasyfikowanej w 46.77.10.0,

- usług doradztwa w sprawach środowiska, sklasyfikowanych w 74.90.13.0.

W sekcji E zawarty jest m.in. dział 36 "WODA W POSTACI NATURALNEJ; USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM WODY", który obejmuje:

- pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych,

- pobór wody z różnych źródeł,

- dystrybucję wody różnymi środkami,

- obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Dział ten nie obejmuje:

- usług związanych z wykorzystywaniem systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

- usług związanych z oczyszczaniem ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

- usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.19.0.

Z kolei w ww. dziale zostało wymienione grupowanie 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych", które obejmuje:

- usługi związane z oczyszczaniem wody w celu jej dostawy,

- usługi uzdatniania wody dla celów przemysłowych i innych,

- usługi dostarczania wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,

- usługi związane z obsługą systemów irygacyjnych,

- usługi konserwacji wodomierzy.

Grupowanie to nie obejmuje:

- usług związanych z obsługą systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,

- usług oczyszczania ścieków, sklasyfikowanych w 37.00.11.0,

- robót związanych z budową magistrali i linii wodociągowych oraz obiektów do uzdatniania wody, sklasyfikowanych w 42.21.23.0,

- usług instalowania wodomierzy, sklasyfikowanych w 43.22.11.0,

- usług w zakresie transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanych w 49.50.19.0,

- odczytywania wskazań wodomierzy, sklasyfikowanego w 82.99.19.0.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy spełnia kryteria i posiada właściwości dla usług objętych grupowaniem PKWiU 36.00.20.0 "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych".

Klasyfikacja została dokonana zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), zwłaszcza z uwzględnieniem pkt 5.3.2 tych zasad.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1 i art. 138i ust. 4.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8% (art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy).

Na podstawie art. 146aa ust. 1a ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1)

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2)

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy, stanowiącego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano PKWiU 36.00.20.0 - "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych".

Opisana we wniosku usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0 - "Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych". Zatem stawką właściwą dla opodatkowania tej usługi jest - na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy - stawka podatku w wysokości 8%.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do usług tożsamych pod każdym względem z usługą będącą przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do usługi będącej jej przedmiotem, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 2 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- usługa, będąca przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do usługi, będącej przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl