0112-KDIL4.4012.244.2019.1.JS - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0112-KDIL4.4012.244.2019.1.JS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL4.4012.244.2019.1.JS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2019 r. (data wpływu 21 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu odpłatnego udostępniania pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu odpłatnego udostępniania pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących ponoszone wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z budową sali sportowej w oparciu o prewspółczynnik czasowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina, Zainteresowany lub Wnioskodawca) jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: VAT), jako podatnik VAT czynny. Gmina od 1 stycznia 2017 r. rozlicza się wspólnie ze swoimi jednostkami budżetowymi.

Gmina zamierza zrealizować projekt pn. "..." (dalej: Projekt lub Inwestycja) w ramach Sportowa Polska - Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - grupa I -zadania przyszkolne.

Projekt ten będzie polegał na stworzeniu infrastruktury sportowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Z. (dalej również Zespół), z możliwością udostępniania obiektu dla społeczności lokalnej oraz odpłatnego wynajmu organizacjom sportowym. Zakres inwestycji obejmuje budowę ogólnodostępnej sali sportowej.

Inwestycja będzie się składać z murowanego dwukondygnacyjnego budynku, w którym powstanie:

* sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym,

* sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej,

* siłownia,

* zespół pomieszczeń szatniowych z sanitariatami,

* pokój trenerów z zapleczem sanitarnym,

* widownia,

* zaplecze sanitarne dla widowni,

* winda osobowa umożliwiająca korzystanie z widowni osobom niepełnosprawnym.

W ramach projektu zostaną zastosowane rozwiązania umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.

Inwestycja po oddaniu do użytku będzie zarządzana przez Zespół (jednostkę budżetową Gminy) i będzie:

* wykorzystywana do realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z Zespołu,

* bezpłatnie udostępniana na organizację zawodów, imprez rekreacyjnych i wydarzeń sportowych,

* odpłatnie wynajmowana komercyjnie lokalnym organizacjom sportowym, zgodnie z regulaminem.

Zgodnie z Regulaminem korzystania z kompleksu sportowego (sal) Zespołu planowany wynajem komercyjny obiektu (wraz z pomieszczeniami pomocniczym: przykładowo jak szatnie, czy pokój trenerski) jest przewidziany od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00 organizacjom prowadzącym zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne, z których mieszkańcy będą mogli korzystać odpłatnie. Stawki wynajmu zostaną określone w odpowiednim cenniku, który zostanie opracowany po zrealizowaniu Inwestycji.

Możliwość odpłatnego udostępniania obiektu została wskazana we wniosku o dofinansowanie Inwestycji (wraz z przedstawieniem regulaminu, o którym mowa wyżej).

Mając na uwadze powyższe sala sportowa będzie wykorzystywana:

* do działalności niekomercyjnej - działalności Gminy w ramach realizacji zadań własnych w określonych w Regulaminie godzinach,

* do działalności komercyjnej, polegającej na świadczeniu odpłatnych usług najmu sali organizacjom sportowym - w określonych w regulaminie godzinach.

Gmina nie jest w stanie dokonać bezpośredniej alokacji wydatków, tj. bezpośredniego przyporządkowania poniesionych wydatków do poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności (czyli do czynności opodatkowanych i czynności poza zakresem ustawy o VAT), ponieważ obiekt będzie służyć zarówno do działalności niekomercyjnej, jak również do działalności komercyjnej (opodatkowanej).

Gmina jednak będzie w stanie określić dni oraz godziny, w jakich sala sportowa będzie wykorzystywana do konkretnej działalności - na co wskazuje Regulaminem korzystania z kompleksu sportowego.

W obecnej chwili Gmina nie osiąga wpływów z tytułu odpłatnego udostępniania - ponieważ inwestycja będzie dopiero realizowana.

Wobec posiadanej wiedzy o ilości godzin wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej, w stosunku do pozostałej ilości godzin wykorzystywania obiektu - Gmina uważa, że wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193, dalej: Rozporządzenie) sposób określenia proporcji nie będzie w sposób właściwy odpowiadać specyfice wykonywanej działalności w związku z Inwestycją.

Gmina uważa, że prewspółczynnik czasowy będzie najbardziej reprezentatywny z punktu prowadzonej działalności - tj. ilość godzin, które miałyby być wykorzystywane do działalności gospodarczej w stosunku do całości liczby godzin otwarcia obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne udostępnianie pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi będzie stanowić odpłatne świadczenie usług i będzie podlegać opodatkowaniu VAT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi będzie stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 (...).

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o VAT, w wybranych sytuacjach jednostki samorządu terytorialnego mogą być podatnikami VAT z tytułu wykonywanych czynności. Jednostki samorządu terytorialnego wyposażone są bowiem w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Należy zatem uznać, iż spełniają zawartą w ww. przepisie definicję podatnika VAT, o ile ich działania są wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wielokrotnie przedstawiał pogląd, iż jednostka samorządu terytorialnego może być uznawana za podatnika VAT, w odniesieniu do czynności przez nią wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych m.in. w wyroku z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt I FSK 1303/09, w którym wskazano, iż "w efekcie unormowania zawartego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT gmina jest podatnikiem podatku VAT w zakresie, w jakim dokonuje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych". Podobnie także w orzeczeniu z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt I FSK 273/09 NSA uznał, iż podatnikiem VAT w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy) jest z racji posiadanych cech podatnika (art. 15 ust. 1 ustawy) - gmina".

Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych samorządów, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, iż:

* udostępnianie komercyjne pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi będzie się odbywać na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami trzecimi (organizacjami sportowymi),

* odpłatny najem pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi nie stanowi, w ocenie Gminy, dostawy towarów, więc należy wnioskować, iż na gruncie ustawy o VAT powinno ono być traktowane jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 tej ustawy.

W związku z powyższym, odpłatne wynajmowanie pomieszczeń budynku sali sportowej będzie stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - w oparciu o art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów/świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów/świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Należy stwierdzić, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług należy rozumieć prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów/świadczącego usługę do żądania od odbiorcy towaru/usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot działający w charakterze podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konieczność implementacji przepisów prawa wspólnotowego do prawa krajowego wymusiła na ustawodawcy odrębne określenie statusu organów władzy publicznej.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) - tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy - w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy - należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (pkt 10);

* utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (pkt 15).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że Gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną na potrzeby podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny. Gmina zamierza zrealizować projekt, który będzie polegał na stworzeniu infrastruktury sportowej z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu z możliwością udostępniania obiektu dla społeczności lokalnej oraz odpłatnego wynajmu organizacjom sportowym. Zakres inwestycji obejmuje budowę ogólnodostępnej sali sportowej.

Inwestycja będzie się składać z murowanego dwukondygnacyjnego budynku, w którym powstanie: sala gimnastyczna z zapleczem magazynowym, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, siłownia, zespół pomieszczeń szatniowych z sanitariatami, pokój trenerów z zapleczem sanitarnym, widownia, zaplecze sanitarne dla widowni, winda osobowa umożliwiająca korzystanie z widowni osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu zostaną zastosowane rozwiązania umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.

Inwestycja po oddaniu do użytku będzie zarządzana przez Zespół i będzie:

* wykorzystywana do realizacji zajęć z wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży z Zespołu,

* bezpłatnie udostępniana na organizację zawodów, imprez rekreacyjnych i wydarzeń sportowych,

* odpłatnie wynajmowana komercyjnie lokalnym organizacjom sportowym, zgodnie z regulaminem.

Zgodnie z Regulaminem korzystania z kompleksu sportowego (sal) Zespołu planowany wynajem komercyjny obiektu (wraz z pomieszczeniami pomocniczym: przykładowo jak szatnie, czy pokój trenerski) jest przewidziany od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00 organizacjom prowadzącym zajęcia sportowe oraz sportowo-rekreacyjne, z których mieszkańcy będą mogli korzystać odpłatnie. Stawki wynajmu zostaną określone w odpowiednim cenniku, który zostanie opracowany po zrealizowaniu Inwestycji.

Mając na uwadze powyższe sala sportowa będzie wykorzystywana:

* do działalności niekomercyjnej - działalności Gminy w ramach realizacji zadań własnych w określonych w Regulaminie godzinach,

* do działalności komercyjnej, polegającej na świadczeniu odpłatnych usług najmu sali organizacjom sportowym - w określonych w regulaminie godzinach.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą kwestii podlegania opodatkowaniu odpłatnego udostępniania pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Należy wskazać, że umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wynajmującego, jak i najemcę - określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej k.c., przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie lokalu przez jego najemcę.

Z powyższego wynika, że najem stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W okolicznościach niniejszej sprawy planowane odpłatne udostępnienie sali sportowej na podstawie umowy najmu stanowi czynność wykonywaną na podstawie umowy cywilnoprawnej i dla tej czynności Wnioskodawca będzie działał jako podatnik podatku VAT w ramach działalności gospodarczej. W niniejszej sprawie Gmina nie działa jako organ władzy publicznej, zatem nie może skorzystać z wyłączenia zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że ww. czynność będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji odpłatne udostępnianie pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi będzie stanowić odpłatne świadczenie usług i będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Tut. Organ informuje, że niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu odpłatnego udostępniania pomieszczeń budynku sali sportowej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Natomiast wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących ponoszone wydatki inwestycyjne oraz bieżące związane z budową sali sportowej w oparciu o prewspółczynnik czasowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Interpretacja dotyczy:

* zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia;

* zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl