0112-KDIL4.4012.212.2019.3.JKU, VAT w zakresie zwolnienia od podatku aportu zabudowanej nieruchomości. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0112-KDIL4.4012.212.2019.3.JKU - VAT w zakresie zwolnienia od podatku aportu zabudowanej nieruchomości.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL4.4012.212.2019.3.JKU VAT w zakresie zwolnienia od podatku aportu zabudowanej nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2019 r. (data wpływu 6 maja 2019 r.), uzupełnionym pismami z dnia 28 czerwca 2019 r. (data wpływu 5 lipca 2019 r.) oraz z dnia 17 lipca 2019 r. (data wpływu 23 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku aportu zabudowanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku aportu zabudowanej nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wniosek został uzupełniony w dniu 5 lipca 2019 r. o przeformułowanie pytania, przedstawienie stanowiska oraz doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 23 lipca 2019 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 20 stycznia 2000 r. zgodnie ze zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R.

Aktem założycielskim z dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina utworzyła Spółkę komunalną ze 100% udziałem Gminy, do której wniesiono wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazano Spółce prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony z części zabudowanej nieruchomości (objętej księgą wieczystą), stanowiącej własność Gminy, położonej w miejscowości, obejmującej część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 128 o powierzchni 0,40 ha - tereny przemysłowe, oraz część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 19 o powierzchni 0,52 ha - tereny przemysłowe, które są zabudowane dwiema zadaszonymi płytami do magazynowania osadu ściekowego, budynkiem socjalno-technicznym, wiatą garażowo-magazynową, bio-blokiem biologicznej oczyszczalni ścieków, stacją zlewczą STZ, boksem na piasek z piaskownika i drogą.

W zamian za aport Gmina otrzymała udziały w Spółce. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług (interpretacja indywidualna (...) z dnia 30 sierpnia 2016 r.)

Grunt, na którym powyższe budynki i budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków obejmuje obszar dwóch działek, tj. 128 i 129.

Działka 128 o powierzchni 1,01 ha, na którą składają się:

* łąka klasy V - 0,48 ha,

* grunty orne klasy VI - 0,13 ha,

* tereny przemysłowe klasy BA - 0,40 ha (Spółka Komunalna posiada prawo do korzystania wniesione w ramach aportu).

Działka 129 o powierzchni 1 ha, na której znajduje się:

* łąka klasy V - 0,40 ha,

* grunty rolne klasy VI - 0,08 ha,

* tereny przemysłowe klasy BA - 0,52 ha (Spółka Komunalna posiada prawo do korzystania wniesione w ramach aportu).

Tereny przemysłowe, które są zabudowane dwiema zadaszonymi płytami do magazynowania osadu ściekowego, budynkiem socjalno-technicznym, wiatą garażowo-magazynową, bio-blokiem biologicznej oczyszczalni ścieków, stacją zlewczą STZ, boksem na piasek z piaskownika i drogą, do których przekazano w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa prawo do korzystania i pobierania pożytków od dnia 1 stycznia 2017 r., użytkowane są przez (...) Sp. z o.o. do prowadzenia działalności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Spółka zawiera umowy z kontrahentami świadcząc na ich rzecz usługę odprowadzania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT 8%, tak jak wcześniej Gmina.

W związku z planowaną, konieczną rozbudową oczyszczalni ścieków zabudowana nieruchomość w całości, a więc nie tylko użytkowane tereny przemysłowe, ma zostać przekazana w formie aportu (wkład niepieniężny) do Spółki.

Przekazanie zabudowanej nieruchomości w całości będzie możliwe, jeżeli Gmina podejmie działania zmierzające do wyłączenia z produkcji rolnej części gruntów oznaczonych jako łąki i grunty orne, kierując stosowny wniosek do Starosty.

W zamian za wniesienie aportem zabudowanej nieruchomości Gmina otrzyma udziały w Spółce.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest niezbędna do zapewnienia wszystkim mieszkańcom i podmiotom odprowadzania ścieków, obecnie możliwości przyjęcia ścieków są niewystarczające. Gmina chce, aby Spółka, którą utworzyła do wykonywania zadań zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków rozbudowała oczyszczalnię będąc jej właścicielem, a nie tylko użytkownikiem, aby dokonywała nakładów na majątek własny, a nie inwestowała w obcy środek trwały.

Od czasu wybudowania i oddania budynków i budowli do użytku do chwili obecnej Gmina ewidencjonuje budynki i budowle jako środki trwałe oraz dokonuje ich amortyzacji. Gmina przyjmuje, że wartość rynkowa netto wynika z kart środka trwałego i jest równa wartości księgowej (wartość początkowa minus umorzenia).

Wartość budynków i budowli znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków wynikająca z kart środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

* linia energetyczna o symbolu; przyjęta do użytkowania 30 grudnia 2003 r.,

* budynek socjalny o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* drogi, zieleń o symbolu; przyjęte do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* ciąg technologiczny o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* budynek techniczny; symbol; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r., 68.280,77 zł,

* płyta magazynu osadu z zadaszeniem; symbol; przyjęta do użytkowania 31 grudnia 2012 r.,

* wiata garażowa, symbol; przyjęta do użytkowania 30 czerwca 2014 r.,

* magazyn osadów, symbol przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2014 r.,

Od czasu wybudowania i oddania do użytkowania do końca roku 2016 Gmina użytkowała budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni do realizacji zadania własnego gminy z zakresu odprowadzania ścieków (kanalizacji oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych).

Gmina zawierała umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi oraz wystawiała faktury za świadczone usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Od 1 stycznia 2017 r. zadania te kontynuuje powołana przez Gminę Spółka.

Spółka otrzymała prawo do korzystania z części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 128 i 129, które były w ewidencji gruntów oznaczone jako teren BA - przemysłowy, pozostałej części gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki i grunty orne Spółka nie otrzymała do korzystania z uwagi na ograniczenie wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wniosek został uzupełniony w dniu 5 lipca 2019 r. o następujące informacje: 1. (...) Sp. z o.o. otrzyma aportem zabudowane nieruchomości obejmujące grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako BA (tereny przemysłowe), łąki i grunty orne na własność. Od 1 stycznia 2017 r. Spółka posiada prawo do korzystania i pobierania pożytków z zabudowanych nieruchomości wraz z gruntami oznaczonymi w ewidencji gruntów symbolem BA (tereny przemysłowe). Jest to prawo do korzystania i pobierania pożytków, a nie prawo własności.

Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako łąki i grunty orne, nie były oddane Spółce do korzystania i pobierania pożytków z uwagi na ograniczenie wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W związku ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców Gminy na usługi oczyszczania ścieków Spółka musi rozbudować oczyszczalnię ścieków, dlatego potrzebuje dodatkowego gruntu. Wobec powyższego Gmina zamierza przekazać w formie aportu te nieruchomości, które oddała Spółce do korzystania oraz pozostałe grunty niezbędne do rozbudowy oczyszczalni.

2. Przedmiotem aportu mają być:

a.

nieruchomości, do których 1 stycznia 2017 r. przekazano prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony:

* linia energetyczna - budowla - o symbolu; przyjęta do użytkowania 30 grudnia 2003 r.

* budynek socjalny - budynek - o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* drogi, zieleń - budowla - o symbolu; przyjęte do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* ciąg technologiczny - budowla - o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* budynek techniczny - budynek - o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* płyta magazynu osadu z zadaszeniem - budowla; symbol; przyjęta do użytkowania 31 grudnia 2012 r.,

* wiata garażowa - budowla; symbol; przyjęta do użytkowania 30 czerwca 2014 r.,

* magazyn osadów - budowla, symbol; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2014 r.

oraz grunty, na których powyższe budynki i budowle są usytuowane obejmujące część działki o numerze 128, na której znajdują się tereny przemysłowe klasy BA-0,40 ha i część działki o numerze 129, na której znajdują się tereny przemysłowe klasy BA-0,52 ha.

b. nieruchomości nie przekazane (...) Sp. z o.o. do korzystania oraz pobierania pożytków:

* część działki o numerze 128, na którą składają się: łąka klasy V (0,48 ha), grunty orne klasy VI (0,13 ha), * część działki o numerze 129, na którą składają się: łąka klasy V (0,40 ha), grunty rolne klasy VI (0,08 ha).

Gmina podejmie działania zmierzające do wyłączenia z produkcji rolnej części gruntów oznaczonych jako łąki i grunty orne, kierując stosowny wniosek do Starosty.

3. Informacje dotyczące budynków/budowli, które Gmina zamierza przekazać aportem (...) Sp. z o.o.:

a.

linia energetyczna służyła do dostarczania energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na ich podstawie wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Linia energetyczna nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia 2017 r. przekazano Spółce komunalnej prawo do korzystania i pobierania pożytków z linii energetycznej na czas nieokreślony. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie lub przebudowę linii energetycznej, które stanowiłyby co najmniej 30% jej wartości początkowej, nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jej wykorzystywania,

b.

budynek socjalny służył pracownikom pracującym na terenie oczyszczalni ścieków. Budynek był wykorzystywany przez Gminę do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na ich podstawie wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek socjalny nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia 2017 r. przekazano Spółce komunalnej prawo do korzystania i pobierania pożytków z budynku socjalnego na czas nieokreślony. Na ulepszenie budynku socjalnego nie były ponoszone wydatki, które stanowiłyby co najmniej 30% jego wartości początkowej; Gmina nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystywania budynku,

c.

drogi, zieleń znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków.

Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na ich podstawie wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie były udostępniane osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia 2017 r. przekazano Spółce komunalnej prawo do korzystania i pobierania pożytków z drogi oraz zieleni na czas nieokreślony. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie lub przebudowę drogi i zieleni, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej; nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany ich wykorzystywania,

d.

ciąg technologiczny był wykorzystywany do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Ciąg technologiczny nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę ciągu technologicznego, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli,

e.

budynek techniczny, w którym znajdują się urządzenia do sterowania pracą oczyszczalni ścieków. Budynek był wykorzystywany przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek techniczny nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę budynku, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budynku,

f.

płyta magazynu osadu z zadaszeniem służąca do składowania osadu ściekowego wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Płyta magazynu osadu wraz z zadaszeniem nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę płyty magazynu osadu, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli,

g.

wiata garażowa służąca do przechowywania pojazdów przewożących ścieki i osady ściekowe oraz maszyn niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wata garażowa nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli,

h.

magazyn osadów służący do składowania osadów ściekowych wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Magazyn osadów nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę płyty magazynu osadu, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli.

4. W odniesieniu do budynków/budowli, które są przedmiotem planowanego aportu doszło do ich oddania do użytkowania zgodnie z datą przyjęcia na stan środków trwałych Gminy. Od czasu wybudowania i oddania do użytkowania do końca roku 2016 Gmina użytkowała budynki/budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zadania te Gmina wykonywała na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami i z podmiotami gospodarczymi Gminy oraz wystawiała faktury za wykonaną usługę podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT 8%.

Terminy oddania do użytkowania poszczególnych budynków/budowli:

a.

linia energetyczna - użytkowana przez Gminę od 30 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

b.

budynek socjalny - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

c.

drogi, zieleń - użytkowane przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

d.

ciąg technologiczny - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

e.

budynek techniczny - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

f.

płyta magazynu osadu wraz z zadaszeniem - użytkowana przez Gminę od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

g.

wiata garażowa - użytkowana przez Gminę od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

h.

magazyn osadów - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony.

Następnie wniosek został uzupełniony w dniu 23 lipca 2019 r. o następujące informacje:

1. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 128 i nr 129 położonych w obrębie ewidencyjnym.

Zgodnie z obowiązującym do końca roku 2003 Miejscowym Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy z 1994 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z 1994 r. przeznaczenie działek było następujące:

* działka oznaczona nr 128 o powierzchni 1,01 ha położona w obrębie ewidencyjnym przeznaczona była w części na tereny oczyszczalni ścieków (jednostka bilansowa planu), a w części na tereny użytków zielonych (jednostka bilansowa planu RZ),

* działka oznaczona nr 129 o powierzchni 1,00 ha położona w obrębie ewidencyjnym przeznaczona była w części na tereny oczyszczalni ścieków (jednostka bilansowa planu), a w części na tereny użytków zielonych (jednostka bilansowa planu RZ).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą z dnia 6 lipca 2016 r. dla działek nr 128 i nr 129 położonych określono kierunek - gospodarka odpadami - wysypisko śmieci, oczyszczalnia (jednostka bilansowa studium O).

Dla działek oznaczonych nr 128 i nr 129 obręb Wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją ciągu technologicznego.

2. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 128 i nr 129 położonych w obrębie ewidencyjnym.

3. Gmina nie ma podstaw prawnych do wniesienia aportem gruntów oznaczonych jako łąki, grunty orne, grunty rolne bez wyłączenia z produkcji rolnej, co wynika z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przed przekazaniem aportem zabudowanych nieruchomości obejmujących grunt oraz budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków Gmina uzyska decyzję zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów oznaczonych jako łąki, grunty orne i grunty rolne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu z dnia 28 czerwca 2019 r.).

1. Czy aport w postaci zabudowanej nieruchomości obejmującej grunt oraz budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków wniesiony do Spółki, w której Gmina posiada 100% udziałów, jako wkład niepieniężny, będzie korzystał ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przedmiotowego aportu do Spółki będzie podlegało zwolnieniu, ponieważ zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W myśl art. 2 pkt 14 u.p.t.u. pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego wynika, że dostawa budynków i budowli jest zwolniona od podatku od towarów i usług z wyjątkiem dostawy dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Większość budynków znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków została oddana do użytkowania w chwili powstania oczyszczalni w roku 2005, natomiast pozostałe po ich wybudowaniu w latach 2012-2014. Z kart środków trwałych wynika, że budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków nie były ulepszane.

Od czasu wybudowania i oddania do użytkowania do końca roku 2016 Gmina użytkowała budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania oczyszczania ścieków. Zadania te Gmina wykonywała na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami i z podmiotami gospodarczymi Gminy oraz wystawiała na ich podstawie faktury za wykonaną usługę podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT 8%.

W związku z powyższym nie będzie miało miejsca pierwsze zasiedlenie względem przedmiotowych budynków i budowli przekazanych aportem Spółce, ponieważ od czasu ich wybudowania na terenie oczyszczalni ścieków do 31 grudnia 2016 r. były one użytkowane przez Gminę.

W kwestii rozumienia definicji "pierwszego zasiedlenia" wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 14 maja 2014 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd w tym wyroku stwierdził, że "Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347) z dnia 11 grudnia 2006 r., s.1, z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. W ocenie NSA, należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do sprzedaży prawa własności tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie fakultatywne zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług".

Powyższe potwierdził TSUE w wyroku z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. C-308/16.

Aktem założycielskim z dnia 31 grudnia 2016 r. i umową przekazania aportu z 31 grudnia 2016 r. Gmina oddała (...) Sp. z o.o. prawo do korzystania z budynków i budowli znajdujących się na terenie oczyszczalni na czas nieokreślony aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Od tego czasu Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kanalizacji, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych Gminy.

Zdaniem Gminy, dostawa budynków wraz z gruntem będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym wybudowane zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych.

Reasumując, należy stwierdzić, że dostawa nieruchomości - budynków i budowli wraz z gruntem w formie aportu, w opisanym przypadku będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów usług, ponieważ zostaną spełnione warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na mocy art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, nieruchomość, zarówno gruntowa, jak i zabudowana, spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Należy podkreślić, że opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie miało miejsce wówczas, jeżeli spełnione zostaną przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i podmiotowym, tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zostanie dokonana przez osobę (lub jednostkę organizacyjną) będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającą w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L z 11.12.2006, Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Zatem Gmina dokonując aportu nieruchomości na rzecz Spółki będzie dla tej transakcji występowała jako podatnik podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na podstawie art. 146aa ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei przepisy Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, posługują się pojęciem "pierwszego zasiedlenia", jednakże nie definiują tego pojęcia oraz nie wprowadzają dodatkowych warunków go określających.

W kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2015 r. o sygn. I FSK 382/14. Sąd stwierdził w nim, że "Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako »pierwsze zajęcie budynku, używanie«. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT".

W konsekwencji, zarówno zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz w świetle utrwalonego w tej materii orzecznictwa TSUE pierwsze zasiedlenie budynku należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". W efekcie, aby w tej sytuacji można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do zajęcia budynku, jego używania, w tym również na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że " (...) kryterium »pierwszego zasiedlenia« budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu".

Natomiast w opinii Rzecznika Generalnego do ww. sprawy wskazano, że " (...) pojęcie »pierwszego zasiedlenia« ma własne znaczenie, niezależne od uprzedniego istnienia czynności podlegającej opodatkowaniu. Użytkowanie budynku (niezależnie od tego, czy jest on nowy, czy też przebudowany (...) przez jego właściciela nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata jest zrównane z pierwszą dostawą i jego późniejsza sprzedaż jest zwolniona z VAT".

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z kolei, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Jak wynika z powyższego, prawo do zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów, będących przedmiotem sprzedaży, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, chyba, że budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Zatem wykorzystywanie obiektu przez okres co najmniej 5 lat do czynności opodatkowanych pozwala podatnikowi na zastosowanie zwolnienia od podatku nawet w sytuacji, gdy ponosił on wydatki wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, w związku z którymi to wydatkami miał prawo do odliczenia podatku VAT.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

a.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

b.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy - po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Podkreślić należy, że z uwagi na przywołane uregulowania, rezygnacji ze zwolnienia od podatku, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy, można dokonać wyłącznie w odniesieniu do zwolnienia od podatku określonego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Ponadto w przypadku towarów (do których zaliczają się również nieruchomości) może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków/budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od dnia 20 stycznia 2000 r. zgodnie ze zgłoszeniem rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego VAT-R.

Aktem założycielskim z dnia 31 grudnia 2016 r. Gmina utworzyła Spółkę komunalną ze 100% udziałem Gminy, do której wniesiono wkład niepieniężny w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

W ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekazano Spółce prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony z części zabudowanej nieruchomości (objętej księgą wieczystą o numerze), stanowiącej własność Gminy, położonej w miejscowości, obejmującej część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 128 o powierzchni 0,40 ha - tereny przemysłowe, oraz część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 129 o powierzchni 0,52 ha - tereny przemysłowe, które są zabudowane dwiema zadaszonymi płytami do magazynowania osadu ściekowego, budynkiem socjalno-technicznym, wiatą garażowo-magazynową, bio-blokiem biologicznej oczyszczalni ścieków, stacją zlewczą STZ, boksem na piasek z piaskownika i drogą.

W zamian za aport Gmina otrzymała udziały w Spółce. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług (interpretacja indywidualna (...) z dnia 30 sierpnia 2016 r.)

Grunt, na którym powyższe budynki i budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków obejmuje obszar dwóch działek, tj.128 i 129.

Działka 128 o powierzchni 1,01 ha, na którą składają się:

* łąka klasy V - 0,48 ha,

* grunty orne klasy VI - 0,13 ha,

* tereny przemysłowe klasy BA - 0,40 ha (Spółka Komunalna posiada prawo do korzystania wniesione w ramach aportu).

Działka 129 o powierzchni 1 ha, na której znajduje się:

* łąka klasy V - 0,40 ha,

* grunty rolne klasy VI - 0,08 ha,

* tereny przemysłowe klasy BA - 0,52 ha (Spółka Komunalna posiada prawo do korzystania wniesione w ramach aportu).

Tereny przemysłowe, które są zabudowane dwiema zadaszonymi płytami do magazynowania osadu ściekowego, budynkiem socjalno-technicznym, wiatą garażowo-magazynową, bio-blokiem biologicznej oczyszczalni ścieków, stacją zlewczą STZ, boksem na piasek z piaskownika i drogą, do których przekazano w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa prawo do korzystania i pobierania pożytków od dnia 1 stycznia 2017 r., użytkowane są przez (...) Sp. z o.o. do prowadzenia działalności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Spółka zawiera umowy z kontrahentami świadcząc na ich rzecz usługę odprowadzania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT 8%, tak jak wcześniej Gmina.

W związku z planowaną, konieczną rozbudową oczyszczalni ścieków zabudowana nieruchomość w całości, a więc nie tylko użytkowane tereny przemysłowe, ma zostać przekazana w formie aportu (wkład niepieniężny) do Spółki.

Przekazanie zabudowanej nieruchomości w całości będzie możliwe, jeżeli Gmina podejmie działania zmierzające do wyłączenia z produkcji rolnej części gruntów oznaczonych jako łąki i grunty orne, kierując stosowny wniosek do Starosty.

W zamian za wniesienie aportem zabudowanej nieruchomości Gmina otrzyma udziały w Spółce. Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest niezbędna do zapewnienia wszystkim mieszkańcom i podmiotom odprowadzania ścieków, obecnie możliwości przyjęcia ścieków są niewystarczające. Gmina chce, aby Spółka, którą utworzyła do wykonywania zadań zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków rozbudowała oczyszczalnię będąc jej właścicielem, a nie tylko użytkownikiem, aby dokonywała nakładów na majątek własny, a nie inwestowała w obcy środek trwały.

Od czasu wybudowania i oddania budynków i budowli do użytku do chwili obecnej Gmina ewidencjonuje budynki i budowle jako środki trwałe oraz dokonuje ich amortyzacji. Gmina przyjmuje, że wartość rynkowa netto wynika z kart środka trwałego i jest równa wartości księgowej (wartość początkowa minus umorzenia).

Wartość budynków i budowli znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków wynikająca z kart środków trwałych na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

* linia energetyczna o symbolu; przyjęta do użytkowania 30 grudnia 2003 r.,

* budynek socjalny o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* drogi, zieleń o symbolu; przyjęte do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* ciąg technologiczny o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* budynek techniczny; symbol; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r., płyta magazynu osadu z zadaszeniem; symbol; przyjęta do użytkowania 31 grudnia 2012 r.,

* wiata garażowa, symbol; przyjęta do użytkowania 30 czerwca 2014 r.,

* magazyn osadów, symbol; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2014 r.

Od czasu wybudowania i oddania do użytkowania do końca roku 2016 Gmina użytkowała budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni do realizacji zadania własnego gminy z zakresu odprowadzania ścieków (kanalizacji oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych).

Gmina zawierała umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi oraz wystawiała faktury za świadczone usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Od 1 stycznia 2017 r. zadania te kontynuuje powołana przez Gminę Spółka.

Spółka otrzymała prawo do korzystania z części nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 128 i 129, które były w ewidencji gruntów oznaczone jako teren BA - przemysłowy, pozostałej części gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako łąki i grunty orne Spółka nie otrzymała do korzystania z uwagi na ograniczenie wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

(...) Sp. z o.o. otrzyma aportem zabudowane nieruchomości obejmujące grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako BA (tereny przemysłowe), łąki i grunty orne na własność. Od 1 stycznia 2017 r. Spółka posiada prawo do korzystania i pobierania pożytków z zabudowanych nieruchomości wraz z gruntami oznaczonymi w ewidencji gruntów symbolem BA (tereny przemysłowe). Jest to prawo do korzystania i pobierania pożytków, a nie prawo własności.

Grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako łąki i grunty orne, nie były oddane Spółce do korzystania i pobierania pożytków z uwagi na ograniczenie wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W związku ze wzrostem zapotrzebowania mieszkańców Gminy na usługi oczyszczania ścieków Spółka musi rozbudować oczyszczalnię ścieków, dlatego potrzebuje dodatkowego gruntu. Wobec powyższego Gmina zamierza przekazać w formie aportu te nieruchomości, które oddała Spółce do korzystania oraz pozostałe grunty niezbędne do rozbudowy oczyszczalni.

Przedmiotem aportu mają być:

a.

nieruchomości, do których 1 stycznia 2017 r. przekazano prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony:

* linia energetyczna - budowla - o symbolu; przyjęta do użytkowania 30 grudnia 2003 r.,

* budynek socjalny - budynek - o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* drogi, zieleń - budowla - o symbolu; przyjęte do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* ciąg technologiczny - budowla - o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* budynek techniczny - budynek - o symbolu; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2005 r.,

* płyta magazynu osadu z zadaszeniem - budowla; symbol; przyjęta do użytkowania 31 grudnia 2012 r.,

* wiata garażowa - budowla; symbol; przyjęta do użytkowania 30 czerwca 2014 r.,

* magazyn osadów - budowla, symbol; przyjęty do użytkowania 31 grudnia 2014 r.

oraz grunty, na których powyższe budynki i budowle są usytuowane obejmujące część działki o numerze 128, na której znajdują się tereny przemysłowe klasy BA-0,40 ha i część działki o numerze 129, na której znajdują się tereny przemysłowe klasy BA-0,52 ha.

b. nieruchomości nie przekazane (...) Sp. z o.o. do korzystania oraz pobierania pożytków:

* część działki o numerze 128, na którą składają się: łąka klasy V (0,48 ha), grunty orne klasy VI (0,13 ha), * część działki o numerze 129, na którą składają się: łąka klasy V (0,40 ha), grunty rolne klasy VI (0,08 ha).

Gmina podejmie działania zmierzające do wyłączenia z produkcji rolnej części gruntów oznaczonych jako łąki i grunty orne, kierując stosowny wniosek do Starosty.

Informacje dotyczące budynków/budowli, które Gmina zamierza przekazać aportem (...) Sp. z o.o.:

a.

linia energetyczna służyła do dostarczania energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na ich podstawie wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Linia energetyczna nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia 2017 r. przekazano Spółce komunalnej prawo do korzystania i pobierania pożytków z linii energetycznej na czas nieokreślony. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie lub przebudowę linii energetycznej, które stanowiłyby co najmniej 30% jej wartości początkowej, nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany jej wykorzystywania,

b.

budynek socjalny służył pracownikom pracującym na terenie oczyszczalni ścieków. Budynek był wykorzystywany przez Gminę do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na ich podstawie wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek socjalny nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia 2017 r. przekazano Spółce komunalnej prawo do korzystania i pobierania pożytków z budynku socjalnego na czas nieokreślony. Na ulepszenie budynku socjalnego nie były ponoszone wydatki, które stanowiłyby co najmniej 30% jego wartości początkowej; Gmina nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystywania budynku,

c.

drogi, zieleń znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków.

Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na ich podstawie wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie były udostępniane osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia 2017 r. przekazano Spółce komunalnej prawo do korzystania i pobierania pożytków z drogi oraz zieleni na czas nieokreślony. Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie lub przebudowę drogi i zieleni, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej; nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany ich wykorzystywania,

d.

ciąg technologiczny był wykorzystywany do odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Ciąg technologiczny nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę ciągu technologicznego, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli,

e.

budynek techniczny, w którym znajdują się urządzenia do sterowania pracą oczyszczalni ścieków. Budynek był wykorzystywany przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Budynek techniczny nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę budynku, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budynku,

f.

płyta magazynu osadu z zadaszeniem służąca do składowania osadu ściekowego wytworzonego w procesie oczyszczania ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Płyta magazynu osadu wraz z zadaszeniem nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę płyty magazynu osadu, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli,

g.

wiata garażowa służąca do przechowywania pojazdów przewożących ścieki i osady ściekowe oraz maszyn niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wata garażowa nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli,

h.

magazyn osadów służący do składowania osadów ściekowych wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków. Budowla była wykorzystywana przez Gminę do realizowania zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gmina zawierała umowy z dostawcami ścieków i na podstawie tych umów wystawiała faktury za usługę odprowadzania i oczyszczania ścieków podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Magazyn osadów nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nie ponoszono wydatków na ulepszenie lub przebudowę płyty magazynu osadu, które stanowiłyby co najmniej 30% wartości początkowej obiektu, nie dokonywano istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budowli.

W odniesieniu do budynków/budowli, które są przedmiotem planowanego aportu doszło do ich oddania do użytkowania zgodnie z datą przyjęcia na stan środków trwałych Gminy. Od czasu wybudowania i oddania do użytkowania do końca roku 2016 Gmina użytkowała budynki/budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków do realizacji zadania własnego z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zadania te Gmina wykonywała na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych z mieszkańcami i z podmiotami gospodarczymi Gminy oraz wystawiała faktury za wykonaną usługę podlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT 8%.

Terminy oddania do użytkowania poszczególnych budynków/budowli:

a.

linia energetyczna - użytkowana przez Gminę od 30 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

b.

budynek socjalny - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

c.

drogi, zieleń - użytkowane przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

d.

ciąg technologiczny - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

e.

budynek techniczny - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

f.

płyta magazynu osadu wraz z zadaszeniem - użytkowana przez Gminę od 31 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

g.

wiata garażowa - użytkowana przez Gminę od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony,

h.

magazyn osadów - użytkowany przez Gminę od 31 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. przekazano (...) prawo do korzystania i pobierania pożytków na czas nieokreślony.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych nr 128 i nr 129 położonych w obrębie ewidencyjnym.

Zgodnie z obowiązującym do końca roku 2003 Miejscowym Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa z 1994 r. przeznaczenie działek było następujące:

* działka oznaczona nr 128 o powierzchni 1,01 ha położona w obrębie ewidencyjnym przeznaczona była w części na tereny oczyszczalni ścieków (jednostka bilansowa planu), a w części na tereny użytków zielonych (jednostka bilansowa planu RZ),

* działka oznaczona nr 129 o powierzchni 1,00 ha położona w obrębie ewidencyjnym przeznaczona była w części na tereny oczyszczalni ścieków (jednostka bilansowa planu), a w części na tereny użytków zielonych (jednostka bilansowa planu RZ).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą z dnia 6 lipca 2016 r. dla działek nr 128 i nr 129 położonych określono kierunek - gospodarka odpadami - wysypisko śmieci, oczyszczalnia (jednostka bilansowa studium O).

Dla działek oznaczonych nr 128 i nr 129 obręb Wójt Gminy wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją ciągu technologicznego.

Gmina nie ma podstaw prawnych do wniesienia aportem gruntów oznaczonych jako łąki, grunty orne, grunty rolne bez wyłączenia z produkcji rolnej co wynika z przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Przed przekazaniem aportem zabudowanych nieruchomości obejmujących grunt oraz budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków Gmina uzyska decyzję zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów oznaczonych jako łąki, grunty orne i grunty rolne.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy aport w postaci zabudowanej nieruchomości obejmującej grunt oraz budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków wniesiony do Spółki, w której Gmina posiada 100% udziałów, jako wkład niepieniężny, będzie korzystał ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 4 3 ust. pkt 10 ustawy.

W analizowanej sprawie, kluczowym elementem jest ustalenie, czy w odniesieniu do budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a jeżeli tak, to w którym momencie.

Jak wskazał Wnioskodawca, większość budynków i budowli znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków została oddana do użytkowania w chwili powstania oczyszczalni w roku 2005, natomiast pozostałe po ich wybudowaniu w latach 2012-2014. Jak wynika z kart środków trwałych, budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków nie były ulepszane.

Jednocześnie Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie lub przebudowę przedmiotowych nieruchomości, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej, nie dokonywała istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany ich wykorzystywania. Zatem zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ planowany aport przez Wnioskodawcę środków trwałych, stanowiących budynki i budowle, nie został dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia, a od pierwszego zasiedlenia ww. obiektów (budynków i budowli) upłynie okres dłuższy niż dwa lata.

Wobec zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy w związku z aportem ww. nieruchomości, bezzasadne jest badanie możliwości korzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a i pkt 2 ustawy, gdyż zwolnienia te mają zastosowanie do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto dostawa do prawa gruntu, na którym budynki i budowle są posadowione, również będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, co wynika z treści art. 29a ust. 8 ustawy.

Podsumowując, aport w postaci zabudowanej nieruchomości obejmującej grunt oraz budynki i budowle znajdujące się na terenie oczyszczalni ścieków wniesiony do Spółki, w której Gmina posiada 100% udziałów, jako wkład niepieniężny, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl