0112-KDIL3.4012.92.2023.2.MC - Odliczanie VAT od wydatków na zakup kas wirtualnych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.92.2023.2.MC Odliczanie VAT od wydatków na zakup kas wirtualnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 lutego 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 lutego 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z kwot wydatkowanych na zakup kas wirtualnych na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy.

Wniosek uzupełnili Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 kwietnia 2023 r. (data wpływu 14 kwietnia 2023 r.) oraz pismem z 27 kwietnia 2023 r. (data wpływu 27 kwietnia 2023 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT i od października 2020 r. świadczy usługi mycia i czyszczenia samochodów (PKWiU 45.20.30.0) wykorzystując posiadaną myjnię samoobsługową.

Klienci w systemie bezobsługowym opłacają należność za usługę w bilonie lub w formie bezgotówkowej (płacąc przy pomocy kart płatniczych). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 lutego 2023 r. ze zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3 nie mogą korzystać podatnicy świadczący usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Przygotowując się do prowadzenia ewidencji sprzedaży na myjni samochodowej przy użyciu kas fiskalnych w 2022 r. zakupili Państwo (...) wirtualnych kas fiskalnych (...) płacąc za nie (...) 2022 r. na podstawie faktury proforma. Koszt jednej kasy to (...) zł netto. Kasy zostały dostarczone i zamontowane (nie podłączone) u Państwa (...) 2022 r. i wtedy też Spółka otrzymała fakturę VAT za zakup kas.

Ze względu na występujące w dniu (...) lutego 2023 r. kłopoty związane z łączem internetowym fiskalizacji kas dokonano 2 lutego 2023 r.

Od popołudnia w dniu (...) stycznia 2023 r. do (...) lutego 2023 r. do czasu fiskalizacji kas znajdujących się na myjni, myjnia była zamknięta i nie były świadczone na niej żadne usługi.

W uzupełnieniu odpowiedzieli Państwo na zadane przez Organ pytania;

1. Kasa rejestrująca mająca postać oprogramowania (kasa wirtualna), jest programem komputerowym a nie urządzeniem na którym oprogramowanie zainstalowano.

- W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy zakupiliście Państwo kasy rejestrujące mające postać oprogramowania czy korzystacie Państwo z oprogramowania na podstawie opłaty licencyjnej?

Odp. (...) Sp. z o.o. wyjaśnia, że zakupiła urządzenia z wgranym oprogramowaniem, a na fakturze jako nazwa towaru widnieje: "kasa fiskalna (...)".

2. Jeżeli zakupione kasy rejestrujące mają postać oprogramowania, prosimy o wskazanie:

a) Czy posiadacie Państwo dowód zapłaty całej należności za zakup (...) oprogramowań (autorskich praw majątkowych)?

b) Czy każda z zakupionych kas mających postać oprogramowania zapewnia prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych, zgodnie z przepisem art. 111 ust. 6a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą?

c) Czy nabycie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar dla tych kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy?

d) Czy (...) lutego 2023 r. zaewidencjonowano sprzedaż na jednej kasie z (...)-iu zakupionych, czy na wszystkich? Jeżeli tylko na jednej, to należy podać kiedy zaewidencjonowano pierwszą sprzedaż na pozostałych kasach (należy podać terminy osobno dla poszczególnych kas).

Odp. Spółka posiada dowód zapłaty za fakturę.

(...) Sp. z o.o. wyjaśnia, że zakupiła urządzenia z wgranym oprogramowaniem, a na fakturze jako nazwa towaru widnieje: "kasa fiskalna (...)". Spółka posiada dowód zapłaty za fakturę.

Spółka nabyła kasy fiskalne (urządzenia z zainstalowanym oprogramowaniem) w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar dla tych kas, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy zgodnie z przepisem art. 111 ust. 6a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Prezes Głównego Urzędu Miar wydał decyzję w sprawie kas rejestrujących (...) stycznia 2022 r.

Pierwsza sprzedaż na kasach o numerach: (...), została zaewidencjonowana w dniu (...) lutego 2023 r., natomiast w kasie o numerze (...) lutego 2023 r.

3. Jeżeli korzystacie Państwo z oprogramowania na podstawie opłaty licencyjnej, (tzn. nie przeniesiono na Państwa praw autorskich do oprogramowania) prosimy o wskazanie czyją własnością są te prawa.

Odp. Oprogramowanie jest własnością spółki (...) SA, a (...) Sp. z o.o. płaci spółce (...) SA abonament miesięczny za korzystanie z praw licencyjnych oraz wykonanie usług serwisowych.

Spółka w załączeniu przesyła skan faktury za zakup kas, dowodu opłaty oraz decyzję Głównego Urzędu Miar.

W uzupełnieniu do wniosku z 27 kwietnia 2023 r. wskazali Państwo, że (...) Sp. z o.o. z oprogramowania korzysta na podstawie Regulaminu Korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej (...) dostępnego na stronie internetowej (...), zgodnie z którym zawiera on umowę na korzystanie z oprogramowania po łącznym spełnieniu warunków opisanych w tym Regulaminie i uiszcza opłatę w formie Abonamentu za przekazanie praw licencyjnych do korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej (...).

Pytanie

Czy Państwa Spółka ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 700,00 zł w rozliczeniu podatku VAT za luty 2023 r. bądź okresy następne?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa Spółka uważa, że ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących w wysokości 700,00 zł w rozliczeniu podatku VAT za luty 2023 r. bądź okresy następne.

Zgodnie z Art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług: Warunkiem umożliwiającym odliczenie ulgi na zakup kasy jest rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązującym terminie tj. dla usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) tym terminem był dzień 1 lutego 2023 r.

Uważacie Państwo, że skoro Spółka nie świadczyła usług 1 lutego 2023 r., a rozpoczęła ich świadczenie dopiero po dokonaniu fiskalizacji kas można uznać, że rozpoczęli Państwo ewidencję sprzedaży w obowiązującym terminie przy użyciu kasy fiskalnej.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

W myśl z art. 111 ust. 4 ustawy:

Podatnicy, u których:

1) powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a,

2) nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży - mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Na mocy art. 145b ust. 3 ustawy ulga na zakup kas rejestracyjnych określona w treści art. 111 ust. 4 przysługuje również podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online.

Stosownie do art. 111 ust. 5 ustawy:

W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25 dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Powyższe regulacje przewidują system zwrotu kwot wydanych na zakup kasy on-line w wysokości 90% zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł dla:

* podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży w obowiązujących terminach, przy użyciu kas on-line;

* podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line oraz wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;

* podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Zgodnie z, art. 111 ust. 6a ustawy:

Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 111a ust. 3 ustawy:

Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1)

przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2)

przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a)

związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b)

obejmujących określenie:

- sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

- sposobu pracy kasy rejestrującej,

c)

zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Na podstawie art. 111 ust. 3ca ustawy:

Podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

Zgodnie z art. 111b ust. 1 ustawy:

Ewidencja sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1, w odniesieniu do określonych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.

W myśl art. 111b ust. 2 ustawy:

Do kas rejestrujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 111 i art. 111a stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1625 z późn. zm.):

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o kasie on-line rozumie się przez to kasę, o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 957 z późn. zm.), "zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kas wirtualnych":

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy, wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia i posiadają ważne certyfikaty kasy.

Z powyższego wynika, że każda kasa mająca postać oprogramowania czyli tzw. kasa wirtualna jest jednocześnie kasą on-line.

Należy jednak zauważyć, że nie każda sprzedaż może być ewidencjonowana za pomocą kasy wirtualnej. W celu uregulowania tego zakresu ustawodawca wprowadził obowiązujące od 1 czerwca 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 965 z późn. zm.).

Stosownie do § 1 pkt 27 rozporządzenia w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania:

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności m.in.: usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo czynnym podatnikiem VAT i od października 2020 r. świadczą usługi mycia i czyszczenia samochodów (PKWiU 45.20.30.0) wykorzystując posiadaną myjnię samoobsługową.

Przygotowując się do prowadzenia ewidencji sprzedaży na myjni samochodowej przy użyciu kas fiskalnych w 2022 r. zakupili Państwo (...) wirtualnych kas fiskalnych (...).

Państwa wątpliwości dotyczą kwestii, czy w opisanym stanie faktycznym, przysługiwać będzie Państwu prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty w wysokości 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy oraz rozliczenia podatku VAT za luty 2023 r. bądź okresy następne.

Odnosząc się do możliwości skorzystania z prawa do "ulgi" w przypadku zakupu kasy on-line mającej postać oprogramowania należy wskazać, że sposób i tryb odliczania od podatku należnego lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących on-line określa obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 820), zwanego dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia:

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy zwanej dalej "kwotą wydaną na zakup", lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1)

rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2)

posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Stosownie do § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia:

Odliczenia, o którym mowa w § 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest niższa bądź równa kwocie podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę tego podatku o wysokość kwoty wydanej na zakup.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia:

W przypadku gdy kwota wydana na zakup wykazana w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik pomniejsza kwotę podatku należnego o wysokość kwoty wydanej na zakup, a pozostałą część kwoty wydanej na zakup może, w tym okresie rozliczeniowym, wykazać do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanych dalej "rachunkiem", lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy).

Natomiast w § 3 ust. 4 rozporządzenia:

Jeżeli w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy nie wystąpił podatek należny, podatnik kwotę wydaną na zakup wykazuje do zwrotu na rachunek lub powiększa kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Na wstępie należy stwierdzić, że kasa fiskalna mająca postać oprogramowania, inaczej kasa wirtualna, jest programem komputerowym (oprogramowaniem), a nie urządzeniem na którym to oprogramowanie jest zainstalowane.

Mając powyższe na uwadze i przywołane przepisy należy stwierdzić, że ulga na zakup kasy, w odniesieniu do podatników, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji, i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas online oraz podatników, u których nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji a dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowali kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży, przysługuje, jeżeli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji sprzedaży.

Ponadto ulga na zakup kasy przysługuje również tym podatnikom, którzy na podstawie ustawy zostali zobligowani do wymiany dotychczas stosowanych kas, na kasy online ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach.

Z przepisów zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika wynika, że aby podmiot mógł skorzystać z możliwości odliczenia kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej lub jej zwrotu, musi spełnić następujące warunki:

- rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionej kasy rejestrującej, których nabycie nastąpiło w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy,

- posiadać fakturę na zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Tym samym podatnik musi posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej - w analizowanej sprawie zakup oprogramowania - oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup, aby przysługiwało mu uprawnienie do ulgi na zakup kasy wirtualnej. Również w przypadku, gdy zapłata za zakup kasy rejestrującej dokonywana jest w ratach, podstawą do uzyskania "ulgi" również jest dowód zapłaty należności za jej zakup.

Natomiast "ulga" nie przysługuje w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, mimo że zgodnie z art. 111 ust. 3ca ustawy podatnicy mogą używać kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, gdy zostały one nabyte odpowiednio przez wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingobiorcę lub drugą stronę innej umowy o podobnym charakterze, w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d.

Artykuł 111 ust. 4 ustawy w sposób jednoznaczny wiąże prawo do ulgi z konkretnym sposobem nabycia własności kasy tj. ich zakupem, a tym samym nie ulega wątpliwości, że prawo do ulgi nie przysługuje w przypadku kas, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zatem umowa zawarta przez podatnika o korzystanie z kasy rejestrującej online mającej postać oprogramowania, na podstawie której podatnik ponosi opłaty, należy do rodzaju umów wskazanych w art. 111 ust. 3ca ustawy, ponieważ autorskie prawa majątkowe do kasy wirtualnej nie są przenoszone przez producenta na podatnika. Podatnik ponosi wyłącznie opłaty za prawo korzystania z kasy wirtualnej i przez okres opisany warunkami umowy, to jest za prawo do korzystania z kopii programu komputerowego, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie.

W analizowanej sprawie, Spółka zakupiła urządzenia z wgranym oprogramowaniem. Oprogramowanie to jednak jest własnością spółki (...) SA, a Państwo na podstawie umowy na korzystanie z oprogramowania uiszczają jedynie opłaty w formie abonamentu za przekazanie praw licencyjnych do korzystania z Wirtualnej Kasy Fiskalnej (...).

W związku z powyższym należy wskazać, że nie zakupiliście Państwo, ani pod żadnym innym tytułem nie nabyliście kas mających postać oprogramowania - to jest nie nabyliście Państwo całości autorskich praw majątkowych do kas (oprogramowania), lecz na mocy umowy o korzystanie z oprogramowania, zawartej z producentem będziecie Państwo uprawnieni do korzystania z nich w zamian za opłatę - abonament - naliczaną miesięcznie za każdy okres korzystania. Właścicielem oprogramowania nadal jest spółka (...) SA.

W tym miejscu, jeszcze raz należy podkreślić, że kasa wirtualna to oprogramowanie, a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane.

Przepisy rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych wskazują na odrębność tego typu kasy rejestrującej - jako oprogramowania - od urządzenia, na którym ta kasa (oprogramowanie) jest zainstalowana. Wśród tego typu przepisów wymienić można, m.in.:

§ 6 ust. 3, rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych, z którego wynika, że:

Podatnik zapewnia konfigurację urządzenia, na którym jest zainstalowana kasa, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta kasy;

Natomiast zgodnie z § 11 pkt 2, z rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych:

Podatnicy używający kas udostępniają kasy wraz z urządzeniem, na którym kasa jest zainstalowana, do kontroli stanu oprogramowania i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów.

Zatem, ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej, określona w art. 111 ust. 4 ustawy, przysługuje tylko w przypadku nabycia oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania). Natomiast, ulga z tytułu zakupu kas wirtualnych nie przysługuje w przypadku korzystania z oprogramowania na podstawie umowy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że ponieważ w odniesieniu do kas mających postać oprogramowania nie nabyliście Państwo oprogramowania (kasy mającej postać oprogramowania) nie posiadacie Państwo faktury potwierdzającej zakup tych kas (oprogramowania) oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, to nie zostały spełnione wymogi art. 111 ust. 4 ustawy w związku z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.

Przepisy te nie dają prawa do dokonania odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty (abonament) w związku z zawartą umową o korzystanie z kasy rejestrującej mającej postać oprogramowania.

Podsumowując, nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia kwot wydatkowanych na opłaty (abonament) w związku z zawartą umową o korzystanie z oprogramowania.

W związku z tym, rozpatrywanie odpowiedzi na drugą część pytania, dotyczącą okresu rozliczeniowego w którym ulga ta mogła być rozliczona stało się niezasadne.

Zatem, Państwa stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego, tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Państwa wniosku (zapytania). Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w wydanej interpretacji rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności poprawności wystawionej faktury.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

z zastosowaniem art. 119a;

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl