0112-KDIL3.4012.749.2023.1.AK - Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu przez fundację

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.749.2023.1.AK Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu przez fundację

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

13 grudnia 2023 r. wpłynął Państwa wniosek sygnowany datą 6 października 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją Projektu pn.: (...).

Uzupełnili go Państwo pismem z 26 stycznia 2024 r. (wpływ 26 stycznia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Fundacja (...) (dalej zamiennie: Fundacja/Podatnik) prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych i realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W dniu (...) września 2023 r. Fundacja podpisała Umowę numer (...) o dofinansowanie Projektu pod nazwą (...) (dalej: Projekt) w ramach Programu (...) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu (...).

Umowa zawarta została przez Fundację z Zarządem Województwa (...), działającym jako Instytucja Zarządzająca (...), reprezentowanym przez Pana (...) - Wicemarszałka Województwa (...).

W treści wniosku o dofinansowanie Projektu, jak i do Umowy o dofinansowanie Projektu, Fundacja złożyła oświadczenie o tym, że realizując powyższy Projekt nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu.

Ponadto, w treści wniosku o dofinansowanie Projektu zawarto oświadczenie, że w ramach Projektu nie będą pobierane jakiekolwiek opłaty od jego uczestników, których wniesienie nawet potencjalnie mogłoby zostać odczytane jako świadczenie wzajemne, stanowiące odpłatność za realizację działań (...) dla uczestników Projektu. Dodatkowo Projekt nie będzie generował dochodu - w tabeli budżetowej wniosku o dofinansowanie Projektu (tab. 5.1.2), w odniesieniu do dochodu potencjalnie generowanego przez Projekt wskazano, że wynosił będzie on 0,00 zł.

Fundacja - w związku z inną działalnością niż prowadzenie działalności statutowej związanej z realizacją działań współfinansowanych ze środków publicznych - jest czynnym podatnikiem VAT. Jest to działalność gospodarcza sensu stricte (która ma marginalny charakter w odniesieniu do działań współfinansowanych ze środków publicznych), z której uzyskany dochód w całości przeznaczany jest na prowadzenie działalności statutowej (nigdy nie dochodzi do wypłaty zysku). Oczywistym jest, że w tym zakresie Podatnik podlega pod przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej również skrótem: UPTU), a w związku z powyższym jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W ramach Projektu, o którym mowa powyżej, Fundacja realizuje działania wsparcia wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1287 z późn. zm.), tj.:

1)

animacji lokalnej, polegającej na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;

2)

tworzenia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz wspierania prowadzonej przez nie działalności, a także finansowania powstawania w nich miejsc pracy;

3)

wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwo społeczne, w tym wsparcia w tworzeniu planów reintegracyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 tejże ustawy, oraz finansowania tych działań;

4)

wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

5)

wzmacniania potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego.

Uściślając, realizacja Projektu pn.: (...) polega na:

- tworzeniu i utrzymaniu (...) miejsc pracy poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (...);

- finansowaniu działań reintegracyjnych (...);

- finansowaniu usług wspierających rozwój (...) przez:

* doradztwo, w tym doradztwo prawne, doradztwo specjalistyczne (np.: BHP, RODO),

* finansowanie kursów/szkoleń zawodowych, staży zawodowych,

* usługi marketingowe (pakiety marketingowe);

- realizacji działań inkubacyjnych (...);

- realizacji działań animacyjnych poprzez organizację spotkań (...).

Powyższa działalność jest działalnością typu non-profit. Uzyskane w ramach Projektu (na podstawie umowy z (...)) środki mają służyć jedynie pokryciu kosztów związanych z realizacją Projektu. Fundacja nie będzie pobierała żadnych opłat (wynagrodzenia) od odbiorców ostatecznych Projektu, to jest osób lub podmiotów korzystających z działań wsparcia wymienionych powyżej. Ze względu na taki charakter działalności statutowej nie jest ona działalnością gospodarczą (nie służy wygenerowaniu zysku), a co za tym nie jest działalnością opodatkowaną z punktu widzenia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

W wyniku realizacji ww. Projektu działalność Fundacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji Projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

W ramach działalności statutowej prowadzonej w ramach Projektu współfinansowanego ze środków publicznych (ze środków Europejskiego Funduszu (...) w ramach Programu (...)) Fundacja dokonywać będzie zakupu towarów i usług (w rozumieniu UPTU) służących realizacji tego Projektu. Jest to przede wszystkim:

* organizacja wyjazdów, wizyt, spotkań (w tym wizyt studyjnych, wyjazdów reintegracyjnych, czy spotkań networkingowych),

* wynajem sal, lokali oraz ich utrzymanie (w tym czynsz, media, sprzątanie),

* usługi prelegentów i doradców,

* zakup usług kateringowych,

* zakup usług hotelarskich i noclegowych,

* zakup usług marketingowych i księgowych,

* zakup usług transportowych,

* zakup materiałów biurowych i szkoleniowych, usługi drukarskie (skład, korekta, druk), zakup oraz wynajem sprzętu i oprogramowania,

* zakup usług trenerskich i szkoleniowych, w tym warsztatów edukacyjnych w (...).

Wymienione powyżej towary i usługi nabywane będą często (ale nie zawsze) od czynnych zarejestrowanych podatników VAT, a zatem dokumentowane będą fakturami VAT, na których wykazywany będzie podatek należny.

Faktury za świadczone usługi w Projekcie będą wystawiane na realizatora Projektu pn.: (...), tj. Fundację (...). Realizator Projektu, tj. (...) będzie otrzymywać na realizację ww. Projektu środki finansowe dofinansowania w postaci transz. Poszczególne transze wypłacane są na podstawie zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą (IZ) harmonogramu płatności. Każdorazowo środki finansowe są przekazywane do realizatora Projektu przez IZ po zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Pytanie

W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym Podatnik zwraca się z pytaniem, czy w przypadku zakupu towarów i usług na potrzeby działalności związanej z realizacją Projektu pn.: (...), a co za tym idzie działalności niestanowiącej z punktu widzenia Fundacji działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czy też brak jest prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego?

Państwa stanowisko w sprawie

W Państwa ocenie, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931), zwanej dalej UPTU, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 UPTU, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Prawo do obniżenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 UPTU, przysługuje z zastrzeżeniem:

1.

art. 114, który dotyczy opodatkowania ryczałtem usług taksówkowych, który to zatem przepis nie ma zastosowania w przypadku Państwa;

2.

art. 119 ust. 4, który dotyczy szczególnej procedury przy świadczeniu usług turystyki, który to zatem przepis nie ma zastosowania w przypadku Państwa;

3.

art. 120 ust. 17 i 19, które dotyczą szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, który to zatem przepis nie ma zastosowania w przypadku Państwa;

4.

art. 124 który dotyczy szczególnej procedury dotyczącej złota inwestycyjnego, który to zatem przepis nie ma zastosowania w przypadku Państwa.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym zakupy towarów i usług związanych z realizacją Projektu finansowanego ze środków publicznych nie będą w żaden sposób związane z działalnością opodatkowaną (w rozumieniu UPTU) Podatnika.

Kluczowe znaczenie ma zatem warunek zawarty w art. 86 ust. 1 UPTU mówiący o prawie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane przez niego towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W ramach realizacji opisanego Projektu powyższy warunek, uprawniający do odliczenia podatku naliczonego, nie jest spełniony. W ramach realizacji Projektu nie będzie prowadzona żadna sprzedaż. Fundacja nie będzie pobierała żadnych opłat (wynagrodzenia) od odbiorców ostatecznych Projektu, to jest osób lub podmiotów korzystających z działań wsparcia wymienionych powyżej. W ramach Projektu Fundacja nie będzie działała jako przedsiębiorca w rozumieniu UPTU oraz nie będzie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu UPTU. Towary i usługi zakupione w ramach realizacji zadań w Projekcie będą wykorzystywane wyłącznie do czynności nieopodatkowanych, co zatem determinuje brak możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z ich zakupu (podatku naliczonego).

W konsekwencji, z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Fundacja nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją Projektu.

Tym samym, w Państwa ocenie - Fundacji, realizującej Projekt pn.: (...) - prawidłowe jest stanowisko, że w związku z realizacją ww. Projektu Fundacja nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (tj. obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) zgodnie z przepisami prawa krajowego, gdyż zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu (finansowanego ze środków publicznych i niemającego na celu osiągnięcia zysku) nie będą w żaden sposób związane z działalnością opodatkowaną (w rozumieniu ustawy o VAT) Fundacji.

W uzupełnieniu do wniosku wskazali Państwo, że w związku z realizacją Projektu pn.: (...) Fundacja nie posiada prawnej możliwości odzyskania podatku VAT (podatku od towarów i usług).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6I ustawy.

Wyjaśnić należy, że przepisy art. 87 ustawy regulują sposób dokonania przez podatnika rozliczenia w sytuacji, gdy w danym okresie rozliczeniowym deklaruje on nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. Przepisy te umożliwiają otrzymanie przez podatnika rzeczywistego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego. Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by domagać się zwrotu, jest powstanie w okresie rozliczeniowym różnicy pomiędzy kwotą podatku naliczonego a kwotą podatku należnego. Powyższe wynika z zasady określonej w przywołanym powyżej art. 87 ust. 1 ustawy.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W analizowanym przypadku Państwa wątpliwości dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją Projektu pn.: (...).

Z opisu sprawy wynika, że Fundacja podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn.: (...). W ramach Projektu, o którym mowa powyżej, Fundacja realizuje działania wsparcia wskazane w art. 29 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej. Powyższa działalność jest działalnością typu non-profit. Uzyskane w ramach Projektu środki mają służyć jedynie pokryciu kosztów związanych z realizacją Projektu. Fundacja nie będzie pobierała żadnych opłat (wynagrodzenia) od odbiorców ostatecznych Projektu, to jest osób lub podmiotów korzystających z działań wsparcia.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie są spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowego Projektu.

Wynika to z faktu, iż pomimo że są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, to w wyniku realizacji ww. Projektu działalność Fundacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji Projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Zatem, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania, jak również nie będą Państwo mieli prawa do zwrotu różnicy podatku na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych działań, nie będą Państwo mieli także możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1008). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Fundacja nie będzie spełniała tych warunków, nie będzie miała możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ani możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją Projektu pn.: (...).

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl