0112-KDIL3.4012.697.2023.1.NS - Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone przez instytut w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 stycznia 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.697.2023.1.NS Brak prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone przez instytut w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone przez Instytut w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca, zwany dalej "Instytutem" lub "A", (...) jest państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Instytut posiada osobowość prawną.

Instytut działa na podstawie:

(...)

Zgodnie z (...) do podstawowej działalności Instytutu należy:

1)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;

2)

przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3)

wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Zgodnie z (...) Instytutu, przedmiotem działania Instytutu jest (...).

Wedle natomiast (...) Instytutu, do podstawowej działalności Instytutu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.), należy:

1)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie (...);

2)

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie (...).

Do zadań Instytutu, wedle (...) A, należy:

(...).

Instytut jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Instytut jest nadzorowany przez Ministra (...).

Instytut realizuje projekt badawczy pn.: "(...)", który uzyskał finansowanie w ramach konkursu " (...)" z (...).

Projekt jest realizowany w związku z działalnością Instytutu, w ramach jego statutowych celów i należy do jego podstawowych zadań. W ramach realizacji projektu Instytut prowadzi wyłącznie badania naukowe.

Wydatki w projekcie dotyczą głównie kosztów wynagrodzeń i stypendiów osób zajmujących się jego realizacją oraz zakupu aparatury, urządzeń i materiałów wykorzystywanych do przeprowadzenia eksperymentów badawczych w projekcie.

Rezultaty projektu nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Instytut w ramach działalności gospodarczej. Wyniki/efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności statutowej Instytutu (do celów innych niż działalność gospodarcza). Instytut w szczególności nie będzie odpłatnie przenosił praw do wyników przedmiotowych badań ani udzielał takowych licencji. A nie będzie też uzyskiwał przychodów związanych z wynikami badań. Nie będzie w tym zakresie także świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z projektu.

Projekt ten jest finansowany w ramach ogłoszonego przez (...) konkursu " (...)". Otrzymane dofinansowanie jest w całości przeznaczone na realizację omawianego projektu. Dofinansowanie zdecydowanie nie przewiduje możliwości wykorzystania otrzymanych środków na pozostałą działalność Instytutu, tj. niezwiązaną z przedmiotowym projektem.

Projekt ma na celu (...).

Zgodnie z Umową nr (...) o realizację i finansowanie projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu " (...)" (...), efektem realizacji projektu musi być opublikowanie w wydawnictwie/wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym, poddanych wcześniejszej ewaluacji, wyników badań zrealizowanych w ramach projektu. Wszystkie publikacje z wyjątkiem monografii, rozdziałów monografii i recenzowanych utworów zebranych, będące efektem realizacji projektu muszą być dostępne w otwartym dostępie. Podmiot i Kierownik projektu zobowiązują się zapewnić dostęp do pełnej treści publikacji, stanowiących efekt realizacji projektu, wykazanych w raportach rocznych i raporcie końcowym oraz do uczestniczenia w ankietach i badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez (...) w okresie realizacji projektu i w okresie 5 lat po jego zakończeniu. Dane będące podstawą publikacji naukowych stanowiących efekt realizacji projektu badawczego powinny być rzetelnie udokumentowane w sposób spełniający zasady maszynowego lub manualnego wyszukiwania, dostępności, interoperacyjności i ponownego użycia (tzw. FAIR Data). Powinny być one udostępnione w repozytorium, tam gdzie to możliwe, zgodnie z warunkami licencji Creative Commons Public Domain (licencja CC0). Nadto, Instytut i Kierownik projektu zobowiązani są do zamieszczenia w raporcie końcowym Popularyzatorskiego opisu rezultatów projektu, ewentualnego materiału graficznego oraz wyrażają zgodę na ich publikację w materiałach informacyjnych Centrum.

Rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut. Przez okres trwania projektu, jak i po tym okresie rezultaty projektu nie będą podlegały procesom komercjalizacji. Ponadto, towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych.

Pytanie

Czy Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone przez Instytut w związku z realizacją przedmiotowego projektu, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z dnia 7 kwietnia 2022 r.)?

Państwa stanowisko w sprawie

Państwa zdaniem, na powyższe pytanie należy odpowiedzieć negatywnie.

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w tym art. 86 ust. 1, art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a i art. 87 ust. 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że w trakcie realizacji projektu i związanych z nim badań, a także po ich wykonaniu, realizowane są cele Instytutu jakimi są prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących w szczególności dziedziny stwarzające naukowe podstawy zarządzania (...) oraz przystosowanie ich wyników do wykorzystania w praktyce i wdrożenia.

Wyniki badań naukowych uzyskane w ramach realizacji projektu, nie będą podlegać procesowi komercjalizacji przez Instytut.

Zatem, w niniejszej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ towar i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej.

Wobec powyższego wykonywane przez Instytut w ramach realizacji projektu czynności nie mogą być zakwalifikowane jako czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, jak również jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Instytut w związku z projektem nie będzie wykonywał odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług. Rezultaty projektu nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Instytut w ramach działalności gospodarczej.

Wyniki/efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności statutowej Instytutu (do celów innych niż działalność gospodarcza). Instytut w szczególności nie będzie odpłatnie przenosił praw do wyników przedmiotowych badań ani udzielał takowych licencji. A nie będzie też uzyskiwał przychodów związanych z wynikami badań. Nie będzie w tym zakresie także świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z projektu.

Ponieważ towary i usługi nabywane przez Instytut w ramach realizacji projektu nie są wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych, Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację omawianego projektu.

Powyższe stanowisko zostało m.in. potwierdzone w interpretacji indywidualnej z dnia 4 stycznia 2022 r. 0113-KDIPT1-1.4012.820.2021.1.MH, interpretacji indywidualnej z dnia 21 lipca 2021 r. 0113-KDIPT1-1.4012.324.2021.2.ŻR czy interpretacji indywidualnej z dnia 13 września 2021 r. 0114-KDIP4-1.4012.443.2021.1.PS.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą o VAT". W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie natomiast do treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wynika, że za podatnika podatku od towarów i usług będzie uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Państwa wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Instytutowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wskazanego na fakturach dokumentujących wydatki ponoszone przez Instytut w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

Przedstawiony przez Państwa opis sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione.

Z powołanych powyżej przepisów prawa wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednakże, jak wskazali Państwo we wniosku: "Rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut. Przez okres trwania projektu, jak i po tym okresie rezultaty projektu nie będą podlegały procesom komercjalizacji. Ponadto, towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych". Ponadto, jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego: "W ramach realizacji projektu Instytut prowadzi wyłącznie badania naukowe. Rezultaty projektu nie są i nie będą w żaden sposób wykorzystywane przez Instytut w ramach działalności gospodarczej. Wyniki/efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności statutowej Instytutu (do celów innych niż działalność gospodarcza). Instytut w szczególności nie będzie odpłatnie przenosił praw do wyników przedmiotowych badań ani udzielał takowych licencji. A nie będzie też uzyskiwał przychodów związanych z wynikami badań. Nie będzie w tym zakresie także świadczył odpłatnych usług, w związku z czym nie będzie uzyskiwał przychodów z projektu". Zatem, nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki ponoszone przez Instytut w związku z realizacją projektu pn.: "(...)".

Tym samym, Państwa stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na informacji, że: "Rezultaty projektu nie będą podlegały sprzedaży opodatkowanej przez Instytut. Przez okres trwania projektu, jak i po tym okresie rezultaty projektu nie będą podlegały procesom komercjalizacji. Ponadto, towary i usługi nabywane w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych". Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem analizy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Odnośnie powołanych przez Państwa interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Końcowo należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl