0112-KDIL3.4012.587.2020.1.MS - Ustalenie prawa do odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją zadania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.587.2020.1.MS Ustalenie prawa do odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją zadania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku sygnowanym datą 6 września 2020 r. (data wpływu 23 września 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 października 2020 r. (data wpływu 7 października 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją zadania " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie realizacji zadania " (...)". Wniosek uzupełniono w dniu 7 października 2020 r. o wymagany zgodnie z KRS podpis drugiego uprawnionego Przedstawiciela Zarządu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

(...) prowadzi swoją działalność od dnia (...) września 2017 r. Jest to Stowarzyszenie działające nie dla zysku. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest promowanie (...) jako lokalnego dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie organizuje szkolenia, konferencje i pogadanki dla członków Stowarzyszenia (wymiana doświadczeń) jak i osób z zewnątrz.

Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Stowarzyszenie w dniu 11 sierpnia 2020 r. podpisało umowę o powierzenie grantu nr (...) z (...), na które otrzymało dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW na lata 2014-2020). Realizacja zadania pod tytułem " (...)".

Jest to projekt polegający na zorganizowaniu uroczystości skierowanej do szerokiej rzeszy (...) w tym zrzeszonych w różnych organizacjach (...) jak i tych nie zrzeszonych oraz mieszkańców lokalnej społeczności, której (...) nie jest obojętne. Lokalne (...) jest jednym z elementów naszego lokalnego dziedzictwa kultywowanego w szczególności przez stowarzyszenie. Za takie zaangażowanie (...) zasłużyli na uczczenie ich i podziękowanie im za pracę poprzez przyjęcie (...), który został uroczyście poświęcony w kościele parafialnym dn. 22 września 2020 r. (...) ów został przyjęty przez (...). Wydarzenie było uświetnione wykładem na temat (...) jako nowoczesnej dziedziny (...) i odznaczeniem najstarszych i najbardziej zasłużonych (...). Wydarzenie było niekomercyjne i ogólnodostępne, wstęp wolny.

Zakupy towarów i usług w ramach realizacji zadania, wykorzystane były do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ramach realizacji projektu wystawiane były faktury dokumentujące poniesione wydatki na zakup (...), zakup (...), plakaty reklamowe, zaproszenia, poczęstunek dla uczestników. Faktury te są wystawione na Stowarzyszenie.

W złożonym wniosku o przyznanie grantu do (...) oświadczyło, że nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku Vat i realizując powyższe zadanie nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu tego, iż prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika tj. takimi którymi następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Do rozliczenia powyższego grantu z (...) oraz do złożenia wniosku o płatność Stowarzyszenie potrzebuje złożyć powyższą interpretację, że naszym zdaniem realizując powyższe zadanie nie możemy odzyskać uiszczonego podatku od towarów i usług.

Stowarzyszenie wykonuje wyłącznie czynności statutowe i nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikających z faktur dokumentujących zakup towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Stowarzyszenie jako grantobiorca realizując zadanie pod tytułem " (...)" może czy też nie może odzyskać uiszczony podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących zakup towarów i usług w powyższym zadaniu ?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji podatników podatku od towarów i usług i realizując powyższe zadanie pt. " (...)" nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu tego, iż prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika tj. takimi którymi następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ponadto Stowarzyszenie wykonuje czynności wyłącznie statutowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

* nabycia towarów i usług,

* dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego niestosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy). Na podstawie art. 34 cyt. ustawy, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie w dniu 11 sierpnia 2020 r. podpisało umowę o powierzenie grantu nr (...) z (...), na które otrzymało dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW na lata 2014-2020), na realizację zadania pod tytułem " (...)". Jest to projekt polegający na zorganizowaniu uroczystości skierowanej do szerokiej rzeszy (...) w tym zrzeszonych w różnych organizacjach (...) jak i tych nie zrzeszonych oraz mieszkańców lokalnej społeczności, której (...) nie jest obojętne. Lokalne (...) jest jednym z elementów naszego lokalnego dziedzictwa kultywowanego w szczególności przez stowarzyszenie. Za takie zaangażowanie (...) zasłużyli na uczczenie ich i podziękowanie im za pracę poprzez przyjęcie (...), który został uroczyście poświęcony w kościele parafialnym dn. 22 sierpnia 2020 r. (...) został przyjęty przez (...). Wydarzenie było uświetnione wykładem na temat (...) jako nowoczesnej dziedziny (...), odznaczeniem najstarszych i najbardziej zasłużonych (...). Wydarzenie było niekomercyjne i ogólnodostępne.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki na zakup (...), zakup (...), plakaty reklamowe, zaproszenia, poczęstunek dla uczestników są wystawione na Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy, przy tak przedstawionym opisie sprawy, dotyczą kwestii możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż - jak wynika z opisu sprawy - Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani innej działalności zarobkowej i nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto efekty realizacji projektu/zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu. Ponadto Wnioskodawca nie będzie miał prawa do zwrotu podatku na podstawie art. 87 ustawy.

W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 714, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, Stowarzyszenie nie będzie mogło odzyskać naliczonego podatku z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania pn.: "(...)".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...) za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl