0112-KDIL3.4012.527.2020.4.EW - Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia składników majątku w ramach podziału przez wydzielenie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 9 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL3.4012.527.2020.4.EW Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia składników majątku w ramach podziału przez wydzielenie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2020 r. (data wpływu 5 sierpnia 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 sierpnia 2020 r. (data wpływu 10 sierpnia 2020 r.), pismem z dnia 10 sierpnia 2020 r. (data wpływu 13 sierpnia 2020 r.), pismem z dnia 28 sierpnia 2020 r. (data wpływu 31 sierpnia 2020 r.) oraz pismem z dnia 5 października 2020 r. (data wpływu 5 października 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia składników majątku w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przeniesienia składników majątku w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy. Wniosek został uzupełniony w dniu 10 sierpnia 2020 r., w dniu 13 sierpnia 2020 r., w dniu 31 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 5 października 2020 r., o przedstawienie pełnomocnictwa, prośbę o przyspieszenie terminu wydania interpretacji, a także o wyjaśnienie dotyczące rodzaju wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

"A" jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezydentem podatkowym w Polsce i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest jednocześnie zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym.

Wnioskodawcy należą do międzynarodowej grupy 1 (dalej: "Grupa 1"; "1" lub "Grupa"), będącej liderem w produkcji i dystrybucji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego oraz infrastrukturalnego. W skład Grupy 1 wchodzi wiele podmiotów mających siedziby w różnych krajach w Europie i na świecie.

Od połowy 2012 r. Grupa 1 należy do międzynarodowego koncernu 2 (dalej: "Grupa 2") - społeczności firm będącej globalnym liderem w produkcji m in. systemów rurowych z tworzyw sztucznych w przemyśle chemicznym oraz paliwowym. Grupa 2 zatrudnia obecnie ponad (...) pracowników na całym świecie. W portfolio Grupy 2, oprócz Grupy 1, znajdują się producenci z różnych branż m.in. grupa produkująca rury osłonowe do przewodów telekomunikacyjnych i energetycznych X (dalej: "Grupa X").

Grupa 1 prowadzi swoją działalność operacyjną w zakresie produkcji i dystrybucji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych poprzez dwa samodzielne działy / segmenty biznesowe. W szczególności, segment, którego zakres działalności koncentruje się na produkcji oraz dystrybucji systemów instalacyjnych w sektorach obejmujących następujące linie biznesowe: wodę pitną, wodę deszczową i drenaż, kanalizację wewnętrzną, kanalizację zewnętrzną, grzanie i chłodzenie oraz gaz (dalej: "Segment Y") oraz segment, który obejmuje produkcję i dystrybucję systemów instalacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym (dalej: "Segment Z"). Segment Z składa się z dwóch odrębnych linii produkcyjnych, tj. z linii produkcyjnej obejmującej mikrorury przeznaczone do budowania sieci telekomunikacyjnych (dalej: "Micro duet") oraz z linii produkcyjnej obejmującej pozostałe typy rur wykorzystywane do konstrukcji sieci telekomunikacyjnych (dalej: "General duet").

Powyższy podział działalności biznesowej Grupy 1 na Segment Z oraz Segment Y obowiązuje zarówno w Polsce jak i w wielu innych podmiotach z Grupy na świecie, m.in. w Niemczech, Francji oraz Szwecji.

Należy przy tym zaznaczyć, że do każdego Segmentu przyporządkowano odrębne typy produkowanych i dystrybuowanych przez Grupę 1 produktów. W konsekwencji, linie biznesowe, sposób produkcji, baza klientów, konkurencja, modele wzrostu, strumienie innowacyjne oraz strategie rynkowe Segmentu Z i Segmentu Y są znacząco odmienne. Dodatkowo, podział działalności operacyjnej na Segment Z oraz Segment Y umożliwia podejmowanie ww. jednostkom organizacyjnym samodzielnych decyzji (poprzez kierownictwo odrębnych dla obu segmentów, dedykowanych zespołów kierowniczych).

Nowa strategia Grupy 2

5 września 2019 r. Grupa 2 (wcześniej Grupa (...)) poinformowała o zmianie nazwy i kontynuowaniu działalności pod nazwą 2. Zmiana nazwy grupy miała na celu odzwierciedlenie rocznego procesu, w trakcie którego firma dążyła by stać się organizacją wykorzystującą swój globalny wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwa. Głównym celem Grupy 2 jest bowiem: "(...)". Długoterminowa strategia Grupy 2 ma na celu umożliwiać organizacji szybkie i elastyczne reagowanie na globalne potrzeby społeczności, takie jak m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, zmniejszenie niedoboru wody, ponowne zdefiniowanie przyszłości środowiska miejskiego, połączenie społeczności na całym świecie z ogólnoświatową infrastrukturą danych oraz postęp w zakresie zdrowia i dobrobytu, przy wykorzystaniu innowacji i koncentracji na konsumentach.

Odzwierciedlając starania Grupy 2 na rzecz lepszego informowania rynku i większego zorientowania na potrzeby klienta, począwszy od pierwszego kwartału 2020 r., Grupa 2 przedstawia przychody operacyjne i EBITDA odrębnie dla każdego ze swoich pięciu segmentów biznesowych tj.:

* Budownictwo i Infrastruktura (tj. przedstawiony powyżej Segment Y);

* Data Communications (tj. przedstawiony powyżej Segment Z);

* (...) (powyższe trzy segmenty były uprzednio prezentowane łącznie jako (...));

* (...) oraz

* (...)

Dodatkowo, zdecydowano również, że wszystkie działania podejmowane przez Grupę 2 w ramach segmentu Budownictwo i Infrastruktura zostaną skupione pod globalną marką C, co umożliwi współpracę jako jeden zespół na skalę światową. Jednocześnie, działania Grupy 2 związane z segmentem Data Communications zostaną skupione pod marką X. Analogicznie, pozostałym segmentom z Grupy 2 również przyporządkowano odpowiednie marki.

Dzięki rozdzieleniu działalności powyższych segmentów oraz dostosowaniu każdego obszaru działalności w skali globalnej, samodzielny zespół kierowniczy każdej z tych jednostek będzie w stanie skoncentrować swoje wysiłki na własnym obszarze działalności i wykorzystywać związaną z tym wiedzę i doświadczenie. W szczególności, każda jednostka ma skupiać się na rozwijaniu produkcji oraz dystrybucji przyporządkowanych do niej produktów, świadczeniu alokowanych do niej usług oraz na doskonaleniu własnych umiejętności i personelu. W konsekwencji, oczekuje się, że każdy z powyższych segmentów z Grupy 2 wzmocni swoją pozycję na rynku, dostosuje swoją działalność do potrzeb klientów i nie będzie zmuszony do korzystania z zasobów innego segmentu działającego w odmiennym sektorze.

Z uwagi na fakt, iż jak wskazano powyżej, w wielu podmiotach z Grupy 1 prowadzona jest działalność związana zarówno z Segmentem Y jak i z Segmentem Z, na poziomie Grupy 2 podjęto decyzję o wydzieleniu działalności związanej z Segmentem Z do odrębnych podmiotów prawnych oraz o docelowym przeniesieniu ich ze struktury holdingowej Grupy 1 do struktury holdingowej Grupy X (której działalność biznesowa skupiona jest w Segmencie Z), tak aby cały Segment Y Grupy 2 skupiony był pod marką C, a cały Segment Z pod marką X. Na poziomie Polski powyższa decyzja oznacza reorganizację struktury własnościowej Grupy poprzez wydzielenie z "A" działalności związanej z Segmentem Z do odrębnego podmiotu (dalej: "Podział") - tj. X Poland sp. z o.o. (dalej: "X Polska"; "Z Polska"; "Spółka Nowo Zawiązana" lub "Spółka Przejmująca" - przy czym, dokładny opis reorganizacji na poziomie Polski znajduje się w dalszej części niniejszego wniosku).

Reorganizacja w Polsce

Obecnie produkcja oraz dystrybucja produktów Grupy 1 na rynku polskim prowadzona jest przez "A". W momencie składania niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, 100% akcjonariuszem Spółki Dzielonej jest "B", której 100% udziałów posiada "E" której, z kolei, 100% udziałów posiada (...) (dalej: "D"). Dla kompletności Wnioskodawca wskazuje, że "B" jest rezydentem podatkowym w Danii; "E" jest rezydentem podatkowym w Holandii; a "D" jest rezydentem podatkowym w Meksyku.

Analogicznie do struktury na poziomie Grupy 1, na poziomie Polski Spółka Dzielona prowadzi obecnie działalność gospodarczą w ramach dwóch segmentów biznesowych:

* Działu Y (dalej: "Dział Y") zajmującego się produkcją i dystrybucją systemów instalacyjnych obejmujących następujące linie biznesowe: wodę pitną, wodę deszczową i drenaż, kanalizację wewnętrzną, kanalizację zewnętrzną, grzanie i chłodzenie oraz gaz;

* Działu Z (dalej: "Dział Z" lub "Dział X") zajmującego się produkcją i dystrybucją systemów instalacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym.

Dział Z składa się z dwóch odrębnych linii produkcyjnych: Micro duet i General duet. Wnioskodawca zwraca przy tym uwagę, że Dział Z obejmuje całą linię biznesową sektora telekomunikacji w Grupie 1 na poziomie Polski (tj. Dział Y nie odnosi się do linii biznesowych z sektora telekomunikacji). Historycznie, działalność Działu Z prowadzona była w odrębnym podmiocie prawnym "F" Sp. z o.o. (dalej: "F"), w którym "A" miała 100% udziałów. W 2017 r. doszło do połączenia "F" z "A", kiedy to "A" przejęła cały majątek spółki "F".

Wnioskodawca pragnie przy tym zaznaczyć, że dla celów wewnątrzgrupowej sprawozdawczości zarządczej, budżetów, planów finansowych, planów sprzedażowych oraz celów organizacyjnych, powyższe Działy funkcjonują jako odrębne jednostki organizacyjne, co zostanie formalnie potwierdzone uchwałą zarządu "A".

Powyższy podział na Dział Z oraz Dział Y znajduje potwierdzenie w opisie struktury działalności "A" przedstawionym na stronie internetowej Wnioskodawcy (gdzie produkty związane z sektorem telekomunikacyjnym stanowią odrębną linię biznesową), jak i w wewnętrznej dokumentacji spółki m.in w schemacie organizacyjnym Wnioskodawcy (w której Dział Z stanowi odrębną jednostkę organizacyjną posiadającą odrębne od Działu Y zespoły sprzedażowe, HR i Logistyki). Dodatkowo, należy zaznaczyć że produkcja asortymentu alokowanego do Działu Z odbywa się w dużej mierze w osobnym zakładzie produkcyjnym znajdującym się w odrębnej lokalizacji. W szczególności, zakład produkcyjny asortymentu przypisanego do Segmentu Z znajduje się w miejscowości 1, a zakład produkcyjny asortymentu alokowanego do Segmentu Y znajduje się w Miejscowości 2. Planowane jest, że na moment planowanego Podziału "A", produkcja asortymentu związanego z Działem Z odbywać się będzie wyłącznie w zakładzie produkcyjnym w Miejscowości 1, a produkcja asortymentu związanego z Działem Y odbywać się będzie wyłącznie w zakładzie produkcyjnym w Miejscowości 2 (przy czym w związku ze stanem epidemii przeniesienie działalności do zakładu produkcyjnego w Miejscowości 2 może ulec opóźnieniu).

Dodatkowo, Wnioskodawca zwraca uwagę, że Dział Z posiada swój własny zespół zarządczy, który składa raporty dotyczące działalności do odpowiednich globalnych jednostek Segmentu Z funkcjonujących w ramach Grupy. W skład zespołu zarządczego ww. Działu wchodzą osoby odpowiedzialne odpowiednio za produkcję oraz dystrybucję produktów alokowanych do Segmentu Z.

Analogicznie wygląda sytuacja w odniesieniu do Działu Y, tj. zespół zarządzający powyższym Działem składa raporty dotyczące działalności tego działu do odpowiednich globalnych jednostek w Segmencie Y w ramach Grupy. Ponadto, w skład zespołu zarządczego ww. Działu wchodzą osoby odpowiedzialne odpowiednio za produkcję oraz dystrybucję produktów alokowanych do Segmentu Y.

Dział Z ustala samodzielnie własne strategie biznesowe, plany sprzedażowe oraz plany finansowe, które odpowiadają celom biznesowym powyższego Działu. Samodzielność Działu Z we wskazanym powyżej zakresie znajduje potwierdzenie w dokumentacji przygotowywanej przez Spółkę Dzieloną dla potrzeb sprawozdawczości zarządczej (np. w budżetach oraz planach sprzedaży sporządzanych oddzielnie dla Działu Z).

W celu realizacji swoich zadań, "A" dokonała alokacji składników materialnych (m.in. gruntów i budynków, maszyn, sprzętu technicznego, komputerów i sprzętu biurowego), niematerialnych oraz odpowiednich zasobów kadrowych odpowiednio do Działu Z i Działu Y. Każdy z powyższych Działów posiada oddzielnie funkcjonujące zespoły pracowników. W szczególności, Dział Z posiada (na moment składania niniejszego wniosku) około (...) pracowników działających przede wszystkim na rzecz Działu Z, odpowiedzialnych odpowiednio za: produkcję, logistykę, sprzedaż, zasoby kadrowe oraz sprawy administracyjne. Należy przy tym podkreślić, że planowane jest iż wskazani powyżej pracownicy na moment planowanego Podziału będą wykonywać zadania i pełnić obowiązki wyłącznie na rzecz Działu Z. Z kolei, Dział Y (na moment składania niniejszego wniosku) składa się z około (...) pracowników i planowane jest, że pracownicy ci na moment Podziału będą wykonywać zadania i pełnić obowiązki jedynie na rzecz Działu Y. Dodatkowo, powyższa alokacja składników materialnych, niematerialnych oraz zasobów kadrowych do Działu Z i Działu Y zostanie formalnie potwierdzona uchwałą zarządu przed planowanym Podziałem.

Zespół kadrowy dedykowany do Działu Z jest obecnie na etapie wprowadzania oddzielnych procedur oraz polityk wewnętrznych obowiązujących wyłącznie pracowników Działu Z (tj. niemających zastosowania do pracowników Działu Y). W konsekwencji, po wprowadzeniu specyficznych procedur i polityk dla Działu Z, każdy z Działów będzie podlegać osobnym procedurom, politykom wewnętrznym opracowanym przez osobny zespół kadrowy przypisany odpowiednio do Działu Z/Działu Y.

W związku z globalną strategią Grupy 2 opisaną powyżej, na poziomie Polski planowany jest Podział spółki "A" poprzez przeniesienie części jej majątku związanego z Działem Z do X Polska.

Po Podziale, działalność Spółki Dzielonej będzie ograniczać się wyłącznie do działalności związanej z Działem Y (z wyłączeniem działalności przyporządkowanej do Działu Z). Z kolei, działalność Z Polska będzie skupiać się wyłącznie na produktach alokowanych do Działu Z (z wyłączeniem produktów przyporządkowanych do Działu Y).

Podział "A" nastąpi stosownie do postanowień art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.) (dalej: "k.s.h."), W ramach Podziału część majątku "A", jako spółki dzielonej, związana z Działem Z, zostanie przeniesiona na X Polska jako spółkę przejmującą, co stanowić będzie podział przez wydzielenie. W zamian za przeniesienie części majątku "A" na X Polska akcjonariusz "A" (tj. "B") otrzyma udziały w kapitale zakładowym nowo zawiązanej spółki X Polska.

Planowane jest, że X Polska zostanie zawiązana przez "B" oraz że Spółka Nowo Zawiązana zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym na skutek planowanego Podziału. Zgodnie z założeniami Grupy, X Polska będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i rezydentem podatkowym w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jak wskazano powyżej, w ramach globalnej reorganizacji Grupy, po Podziale, niewykluczone, że docelowo udziały w X Polska (która otrzyma majątek związany z działalnością Działu Z) zostaną przeniesione do struktury holdingowej Grupy X, tak aby X Polska znajdowała się w odpowiedniej dla swojego segmentu strukturze własnościowej/holdingowej Grupy 2.

Podział nastąpi na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej i Zgromadzenia Wspólników Spółki X Polska w organizacji.

Zgodnie z wymogami art. 536 § 1 k.s.h., zarząd Spółki Dzielonej sporządzi pisemne sprawozdanie zawierające: uzasadnienie podziału, jego podstawy prawne i ekonomiczne, stosunek wymiany udziałów wraz z kryteriami ich podziału. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów, sprawozdanie będzie odpowiednio wskazywać te trudności.

Zgodnie z art. 530 § 2 k.s.h., podział następuje z dniem wydzielenia, to jest w dniu wpisu nowo zawiązanej spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku planowanego Podziału będzie to dzień wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego X Polska (dalej: "Dzień Wydzielenia" lub "Dzień Podziału"). W Dniu Wydzielenia, część majątku "A" związana z Działem Z, określona w planie podziału sporządzonym zgodnie z przepisami k.s.h., zostanie z mocy prawa przeniesiona z "A" na X Polska.

Planowane jest, że Podział Spółki Dzielonej nastąpi bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej, innego niż kapitał zakładowy tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego i kapitału z aktualizacji wyceny. Wartość obniżonego kapitału zapasowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny odpowiadać będzie wartości przenoszonego na spółkę X Polska majątku. Ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej zostało dokonane w oparciu o wartość księgową, przy wykorzystaniu metody aktywów netto na dzień 1 maja 2020 r.

Zgodnie z założeniami, kapitał zakładowy spółki X Polska będzie wynosić (...) PLN i zostanie podzielony na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej (...) PLN każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki X Polska zostaną w całości pokryte częścią majątku spółki "A", który zostanie przeniesiony na spółkę X Polska w wyniku Podziału. Różnica pomiędzy wartością majątku wydzielonego ze spółki "A" do spółki X Polska, a wartością kapitału zakładowego spółki X Polska zostanie w części przekazana na jej kapitał zapasowy, zaś w części na kapitał z aktualizacji wyceny.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki X Polska obejmie spółka "B", jedyny akcjonariusz spółki "A", w zamian za wartość majątku wydzielonego ze spółki "A" do spółki X Polska. Podział "A" zostanie dokonany przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej związanej z Działem Z, w tym w szczególności przez przeniesienie przypisanych do Działu Z środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, inwestycji, umów związanych z działalnością Działu Z (w tym umów handlowych - np. umów z dostawcami lub z klientami, umów cywilnoprawnych itp.), części środków pieniężnych "A" alokowanych do Działu Z, należności i zobowiązań związanych z działalnością prowadzoną w ramach ww. Działu.

W wyniku Podziału dojdzie także do przejścia części zakładu pracy "A" związanego z Działem Z zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), w wyniku którego Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa stroną w stosunkach pracy z pracownikami Spółki Dzielonej, alokowanych do Działu Z.

W "A" pozostanie natomiast część majątku Spółki Dzielonej stanowiąca Dział Y wraz ze składnikami majątkowymi "A" alokowanymi do Działu Y. W szczególności w Spółce Dzielonej pozostaną: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy, inwestycje, umowy związane z działalnością Działu Y; w tym umowy handlowe, (np. umowy z dostawcami i klientami), umowy cywilnoprawne itp.; część środków pieniężnych alokowanych do Działu Y, pracownicy przypisani do Działu Y, należności oraz zobowiązania związane z działalnością prowadzoną w ramach Działu Y.

Obecnie oczekiwane jest, że Dzień Wydzielenia przypadnie na 30 października 2020 r. lub później.

Planuje się, że na Dzień Wydzielenia wyodrębnione i przenoszone na rzecz Spółki Przejmującej składniki materialne alokowane do Działu Z będą składać się w szczególności z następujących elementów:

1. Personel (w tym pracownicy i współpracownicy) posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie, przypisany do Działu Z, składający się z zespołów pracowników odpowiedzialnych za produkcję, logistykę, sprzedaż, a także zespół finansowy, zespół HR, zespół administracji oraz zespół oferujący usługi wsparcia w stosunku do głównego przedmiotu działalności Segmentu Z, wraz z prawami, obowiązkami, wierzytelnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (w tym świadczenia pracownicze dotyczące alokowanego personelu), na podstawie których ww. osoby fizyczne świadczyły pracę lub wykonywały usługi związane z Działem Z w "A".

2. Środki trwałe (w tym m in. grunty, prawa użytkowania wieczystego, budynki, komputery, sprzęt biurowy, maszyny oraz sprzęt techniczny) przypisane do Działu Z.

3. Rachunki bankowe dedykowane do Działu Z wraz ze środkami pieniężnymi alokowanymi do powyższego Działu.

4. Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami "A", które dotyczą Działu Z.

Dla potrzeb wewnętrznych Wnioskodawca sporządza zestawienie umów zawartych z klientami przez "A" wraz ze wskazaniem Działu, do którego odnosi się treść umowy. Na dzień składania niniejszego wniosku zidentyfikowano 105 umów zawartych z klientami niepowiązanymi dotyczących wyłącznie Działu Z oraz 4 umowy wspólne dla obu Działów (zawarte z podmiotami powiązanymi); tj. obejmujące swym zakresem sprzedaż produktów przypisanych zarówno do Działu Z jak i do Działu Y.

Umowy dotyczące wyłącznie Działu Z zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w ramach tzw. sukcesji generalnej zgodnie z art. 531 k.s.h., tj. stroną tych umów w miejsce "A" zostanie Spółka Przejmująca bez konieczności uzyskiwania zgód klientów Spółki Dzielonej na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów (jednakże umowy te mogą przewidywać określone obowiązki notyfikacyjne w związku z planowanym Podziałem).

W przypadku umów wspólnych dla obu Działów (zawartych z podmiotami powiązanymi), można rozróżnić linie biznesowe przypisane odpowiednio do Działu Z i Działu Y na podstawie oddzielnie wyspecyfikowanych w aneksach grup produktowych. Aneksy stanowią nieodłączną część umów i wskazują oddzielne listy produktów alokowanych odpowiednio do Działu Z oraz do Działu Y (z dalszym podziałem produktów na dwie odrębne linie biznesowe funkcjonujące w ramach Segmentu Z, tj. General duet i Micro duet). Relacja z podmiotami powiązanymi będzie kontynuowana przez Dział Z po Podziale w nowym podmiocie prawnym na bazie nowych umów zawartych przez X Polska.

5. Należności i zobowiązania związane z ww. umowami, alokowane do Działu Z.

Jak wskazano powyżej, minimalna część umów zawartych z klientami "A" (zawartych z podmiotami powiązanymi) jest obecnie wspólna dla obu Działów, a wystawiane faktury na tych klientów dotyczą zarówno produktów alokowanych do Działu Z, jak i produktów przypisanych do Działu Y. W zakresie umów wspólnych dla obu działów, "A" dokonuje alokacji należności wynikających z tych umów pomiędzy Dział Z i Dział Y na podstawie rzeczywistej sprzedaży według ww. faktur. W zakresie umów zawartych z klientami niepowiązanymi dotyczących wyłącznie Działu Z, należności są w całości przypisane do Działu Z. W konsekwencji, dzięki funkcjonowaniu powyższego mechanizmu, przed Dniem Podziału należności Spółki Dzielonej są efektywnie alokowane pomiędzy Działem Z a Działem Y dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej Grupy.

Dodatkowo, "A" sporządziła i może sporządzić również osobne zestawienia bilansowe oraz rachunek zysków i strat odpowiednio dla Działu Z oraz dla Działu Y, które wskazują przychody, koszty, środki trwałe, zobowiązania, oraz należności alokowane do obu Działów. Dla kompletności, Wnioskodawca wskazuje, że zestawienia są przygotowane na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości Grupy.

Po Dniu Podziału, Spółka Przejmująca będzie działała na odrębnym systemie księgowym SAP w modelu w ramach Grupy X. Niezależnie od powyższego, wdrożenie własnego systemu księgowego SAP dla Spółki Nowo Zawiązanej pozwoli przypisać poszczególnych klientów związanych z Działem Z do osobnego konta bankowego wykorzystywanego przez X Polska oraz zautomatyzować system księgowania płatności otrzymywanych od klientów przez Spółkę Przejmującą po Dniu Podziału.

6. Prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania wynikające z umów zawartych z dostawcami "A", które dotyczą Działu Z.

Część umów zawartych przez "A" z dostawcami dotyczy wyłącznie Działu Z lub Działu Y i są one odpowiednio alokowane do Działu Z albo Działu Y przed Dniem Podziału. Umowy odnoszące się wyłącznie do Działu Z zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w ramach tzw. sukcesji generalnej zgodnie z art. 531 k.s.h., tj. stroną tych umów w miejsce "A" zostanie X Polska bez konieczności uzyskiwania zgód dostawców Spółki Dzielonej na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów (jednakże umowy te mogą przewidywać określone obowiązki notyfikacyjne w związku z planowanym Podziałem).

Na chwilę obecną (tj. przed planowanym dniem Podziału) "A" dokonuje wewnętrznej alokacji praw, obowiązków oraz kosztów i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Spółkę Dzieloną z poszczególnymi dostawcami pomiędzy Dział Z a Dział Y. Wynik alokacji przedstawiany jest w zestawieniu bilansowym oraz w rachunku zysków i strat sporządzanym dla wewnętrznych potrzeb sprawozdawczych "A" (tj. koszty oraz zobowiązania wynikające z ww. umów są odpowiednio alokowane pomiędzy Dział Z a Dział Y na podstawie faktur przypisanych do danego centrum kosztów przy zamówieniu danej usługi od dostawcy).

Na dzień składania niniejszego wniosku, z powodów praktycznych, jest też znaczna ilość umów z dostawcami (które zazwyczaj negocjowane są na dłuższy okres czasu), która jest wspólna dla obu Działów tj. obejmuje swym zakresem dostawę produktów i/lub świadczenie usług związanych zarówno z Działem Z, jak i z Działem Y. W związku z tym, na chwilę obecną (tj. przed dniem Podziału), w przypadku gdy niemożliwym jest ustalenie faktycznie poniesionych kosztów oraz zobowiązań przyjętych przez dany Dział, Wnioskodawca dokonuje wewnętrznej alokacji kosztów oraz zobowiązań pomiędzy Działem Z a Działem Y przy użyciu wyselekcjonowanego klucza alokacji, który jest odpowiednio dobrany i udokumentowany (dotyczy to zakupu surowców od tego samego dostawcy dla obu Działów).

Zgodnie z przyjętym obecnie założeniem, w zakresie umów z dostawcami obejmujących zarówno Dział Z jak i Dział Y, po Dniu Podziału, X Polska podpisze odrębne umowy z dostawcami.

7. Wartości niematerialne i prawne związane z Działem Z (w tym w szczególności prawa i obowiązki związane z zarejestrowanymi znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi oraz posiadanymi domenami).

8. Rozliczenia międzyokresowe (aktywów), które dotyczą Działu Z.

Na dzień składania niniejszego wniosku (tj. przed Dniem Podziału) "A" dokonuje alokacji rozliczeń międzyokresowych pomiędzy Dział Z i Dział Y na podstawie odpowiedniego klucza alokacji (w szczególności w oparciu o typ produktu), co jest odpowiednio dokumentowane przez "A" dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej Grupy. W konsekwencji, dzięki funkcjonowaniu powyższego mechanizmu, przed Dniem Podziału rozliczenia międzyokresowe Spółki Dzielonej są efektywnie alokowane pomiędzy Dział Z a Dział Y. W szczególności, w wyniku dokonanej alokacji rozliczeń międzyokresowych "A" do Działu Z przypisano wyłącznie rozliczenia międzyokresowe o charakterze aktywów (z wyłączeniem rozliczeń o charakterze pasywów, przypisanych w całości do Działu Y).

9. Prawo do korzystania z części powierzchni biurowej zlokalizowanej w Miejscowości 2.

Planowane jest, że na Dzień Wydzielenia zdecydowana większość pracowników Działu Z będzie wykonywać swoje obowiązki w budynku biurowym oraz zakładzie produkcyjnym przypisanym do Działu Z w Miejscowości 1. Jedynie część zespołu sprzedażowego Działu Z będzie wykonywać swoje obowiązki w budynku biurowym znajdującym się w Miejscowości 2 (który jest przypisany do Działu Y i po Podziale pozostanie w Spółce Dzielonej).

Przed Podziałem, dla Działu Z zostanie wyznaczona oraz alokowana odpowiednia powierzchnia w ww. budynku biurowym w Miejscowości 2 (dla części zespołu sprzedażowego Działu Z), co zostanie formalnie potwierdzone w uchwale zarządu "A".

ePo Podziale, w zakresie ww. powierzchni biurowej w Miejscowości 2, pomiędzy spółką X Polska a "A" zostanie podpisana umowa najmu.

10. Prawo własności do zakładu produkcyjnego w Miejscowości 1.

W związku z odmiennym systemem produkcji towarów stosowanym przez Dział Z oraz Dział Y, "A" jest w trakcie rozdziału dla potrzeb wewnętrznych, działalności produkcyjnej prowadzonej odpowiednio przez Segment Z oraz Segment Y pomiędzy dwa zakłady produkcyjne należące do Wnioskodawcy (tj. zakład produkcyjny w Miejscowości 2 oraz zakład produkcyjny w Miejscowości 1). W wyniku dokonanej alokacji, zakład produkcyjny w Miejscowości 2 (który uprzednio był wykorzystywany zarówno przez Dział Z jak i Dział Y) będzie na Dzień Wydzielenia wykorzystywany wyłącznie przez Dział Y. Z kolei, zakład produkcyjny w Miejscowości 1 (który uprzednio również był wykorzystywany jednocześnie przez Dział Z, jak i Dział Y) będzie wykorzystywany wyłącznie przez Dział Z.

Powyższe ograniczenie zakresu działalności produkcyjnej prowadzonej przez zakłady zlokalizowane w Miejscowości 2 i w Miejscowości 1 (odpowiednio do produkcji towarów związanych z Działem Y i z Działem Z) znajduje potwierdzenie w uchwale podjętej przez zarząd "A" w dniu 13 stycznia 2020, która w sposób jednoznaczny wskazuje, że zakresy działalności poszczególnych zakładów są odrębne.

W związku z faktem, że działalność produkcyjna zakładu zlokalizowanego w Miejscowości 1 będzie dotyczyć wyłącznie Działu Z, zgodnie z przyjętym założeniem, po Dniu Podziału prawo własności do zakładu produkcyjnego w Miejscowości 1 zostanie przeniesione na X Polska.

11. Zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością Działu Z.

O ile faktycznie będą występowały na Dzień Wydzielenia, rezerwy i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością Działu Z zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą (w zakresie w jakim obowiązujące przepisy prawne będą pozwalały na przeniesienie poszczególnych pozycji).

12. Zapasy związane z Działem Z (m in. surowce, złom, elementy dodatkowe, półprodukty, artykułu handlowe, części składowe, surowce wstępne, opakowania, produkty gotowe).

13. Księgi i dokumenty związane z Działem Z.

14. Decyzje, zezwolenia, koncesje, oceny techniczne, aprobaty i certyfikaty dotyczące Działu Z.

Na Dzień Wydzielenia wyodrębnione i pozostające w Spółce Dzielonej składniki materialne i niematerialne alokowane do Działu Y będą składać się w szczególności z następujących elementów:

1. Personel (w tym pracownicy i współpracownicy) posiadający odpowiednie kompetencje i doświadczenie, przypisany do Działu Y, składający się z zespołów pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing, finanse, IT, logistykę i zakupy, HR oraz produkcję wraz z prawami, obowiązkami, wierzytelnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych (w tym rezerwy na zobowiązania pracownicze dotyczące alokowanego personelu), na podstawie których ww. osoby fizyczne wykonywały pracę lub świadczyły usługi związane z Działem Y w "A".

2. Środki trwałe (w tym m.in. grunty, prawa użytkowania wieczystego, budynki, komputery, sprzęt biurowy, maszyny oraz sprzęt techniczny) przypisane do Działu Y.

3. Rachunki bankowe dedykowane do Działu Y wraz ze środkami pieniężnymi przypisanymi do Działu Y.

4. Prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z klientami "A", w części w jakiej dotyczą Działu Y.

5. Należności i zobowiązania związane z ww. umowami, alokowane do Działu Y.

6. Prawa i obowiązki oraz należności i zobowiązania związane z umowami z dostawcami w zakresie jakim dotyczą Działu Y.

7. Rozliczenia międzyokresowe (aktywów i pasywów), które dotyczą Działu Y.

8. Wartości niematerialne i prawne wykorzystywane przez Dział Y przed Podziałem.

9. Prawo własności do zakładu produkcyjnego oraz budynków biurowych w Miejscowości 2.

W związku z faktem, że działalność produkcyjna zakładu zlokalizowanego w Miejscowości 2 w Dniu Podziału będzie dotyczyć wyłącznie Działu Y, zgodnie z przyjętym założeniem, po Dniu Podziału prawo własności do zakładu produkcyjnego znajdującego się w Miejscowości 2 pozostanie w Spółce Dzielonej (tj. nie zostanie przeniesione na rzecz X Polska).

10. Zobowiązania i rezerwy związane z bieżącą działalnością Działu Y.

O ile faktycznie będą występowały na Dzień Wydzielenia, rezerwy i zobowiązania bezpośrednio związane z działalnością Działu Y pozostaną w Spółce Dzielonej.

11. Zapasy dotyczące Działu Y.

12. Księgi i dokumenty związane z Działem Y.

13. Decyzje, zezwolenia, koncesje, oceny techniczne, aprobaty i certyfikaty dotyczące Działu Y.

Co do zasady, oprócz ww. umowy najmu części powierzchni biurowej w Miejscowości 2, Spółka Przejmująca i Spółka Dzielona nie będą świadczyć wzajemnie na swoją rzecz usług po Podziale.

Zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Dzielona, będą posiadały swoje własne zespoły odpowiedzialne za produkcję, logistykę, sprzedaż, usługi wsparcia, zespół finansowy, zespół administracyjny oraz zespół HR. Po Dniu Podziału funkcje pracowników X Polska oraz "A" będą całkowicie rozdzielone - tj. żaden z pracowników X Polska nie będzie świadczył usług na rzecz "A". Analogicznie, żaden z pracowników "A" nie będzie świadczył usług na rzecz X Polska.

Dla kompletności, Wnioskodawca zwraca uwagę, że jedynie w sytuacji, gdy zatrudnienie odrębnego pracownika nie byłoby uzasadnione z perspektywy biznesowej, dana funkcja wykonywana będzie przez pracownika w ramach jednej spółki, natomiast druga spółka będzie nabywała te usługi od pierwszej spółki (niemniej, takie transakcje odbywać się będą na warunkach rynkowych, jak pomiędzy niezależnymi podmiotami). Z tego względu, obecnie planowane jest, iż funkcja związana z obsługą listy płac po Podziale może być realizowana przez "A" na rzecz X na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług.

W zależności od zapotrzebowania, "A" oraz X Polska będą również nabywać usługi od Shared Service Centre - tj. podmiotu powiązanego zlokalizowanego w Poznaniu (np. usługi fakturowania, rozliczeń i inne), a także od innych podmiotów powiązanych. Wszelkie takie usługi będą nabywane przez każdą ze spółek we własnym zakresie. Spółki mogą przy tym korzystać z tych samych dostawców usług (w tym ze spółek powiązanych z "A" oraz X Polska).

Wnioskodawca zaznacza, że do Dnia Wydzielenia Spółka Dzielona będzie prowadzić regularną działalność gospodarczą, co oznacza, że w tym okresie będą następowały zmiany w składzie i strukturze aktywów i pasywów. W ogólności, jakiekolwiek nowe aktywa, prawa lub zobowiązania, w tym także wierzytelności, należności i roszczenia wobec osób trzecich, związane z prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalnością w ramach Działu Z, jak również wynikające z lub uzyskane w wyniku realizacji praw i zobowiązań przypadających zgodnie z planem podziału Spółce Przejmującej, staną się składnikami majątku przenoszonego na X Polska. W pozostałym zakresie nowe aktywa, prawa i zobowiązania pozostaną w Spółce Dzielonej.

Jak wskazano powyżej, w systemie księgowym przychody i koszty co do zasady ewidencjonowane są zgodnie z miejscem ich powstawania (w ramach Działów można wyróżnić miejsca powstawania kosztów, dzięki którym możliwe jest przypisanie przychodów i kosztów bezpośrednich do danego Działu). Ponadto, możliwe jest przyporządkowanie kosztów pośrednich (oraz zobowiązań) do danego Działu (np. kosztów administracyjnych). Przy czym, niektóre koszty ogólne mogą być przypisane do poszczególnych Działów tylko przy zastosowaniu odpowiednich kluczy alokacji (dotyczy to również kosztów pracowników back office wykonujących zadania zarówno dla Działu Y jak i Działu Z przed Podziałem). W zakresie części umów wspólnych dla obu działów tj. umów zawartych z dostawcami obu Działów, "A" dokonuje alokacji zobowiązań wynikających z tych umów pomiędzy Dział Z i Dział Y na podstawie odpowiedniego klucza alokacji, co jest odpowiednio dokumentowane przez "A" dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej Grupy. Jak wskazano powyżej, zdecydowana większość umów z klientami dotyczy jedynie Działu Z lub Działu Y, a należności wynikające z tych umów są przypisane odpowiednio do danego Działu. W zakresie umów wspólnych z klientami (podmiotami powiązanymi), dokonuje się alokacji należności pomiędzy Dział Z i Dział Y na podstawie rzeczywistej sprzedaży według informacji wskazanych na fakturach. Dodatkowo, w systemie księgowym SAP, każdy środek trwały oraz wartość niematerialna i prawna wykorzystywana obecnie przez "A" jest alokowana do odpowiedniego centrum kosztów przypisanego do Działu Z lub do Działu Y. Na tej podstawie, Wnioskodawca jest w stanie sporządzić dla potrzeb sprawozdawczości wewnętrznej osobny bilans oraz osobny rachunek zysków i strat dla obu Działów.

Oddzielnie dla obu Działów przygotowywane są również zestawienia przygotowywane na potrzeby zarządcze tj. budżety oraz plany sprzedaży.

W związku z powyższym, zarówno Dział Z, jak i Dział Y, jako wyodrębnione części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, będą w stanie samodzielnie planować, inicjować, kontrolować i realizować swoje działania gospodarcze, w tym w szczególności zawierać i realizować umowy z kontrahentami (tj. klientami oraz dostawcami), przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu pracowników i kadry zarządzającej.

Po Podziale, "A" będzie kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności Działu Y. W konsekwencji, po Dniu Wydzielenia Wnioskodawca nie będzie produkować ani sprzedawać produktów związanych z Działem Z oraz nie będzie uzyskiwać przychodów bądź ponosić kosztów w związku z jego funkcjonowaniem. Działalność w zakresie Działu X będzie bowiem realizowana wyłącznie przez Spółkę Nowo Zawiązaną.

Jednocześnie, po Dniu Wydzielenia X Polska będzie prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie Działu Z. W konsekwencji, po Dniu Wydzielenia, Z Polska nie będzie produkować ani sprzedawać produktów związanych z obszarem działalności Działu Y oraz nie będzie uzyskiwała przychodów bądź ponosiła kosztów związanych z funkcjonowaniem ww. Działu. Działalność w tym zakresie będzie bowiem realizowana wyłącznie przez "A".

Po Dniu Wydzielenia, z wyjątkiem kwestii związanych z umowami z zewnętrznymi dostawcami niektórych usług oraz z niektórymi klientami będącymi spółkami powiązanymi z Wnioskodawcą, nie będzie konieczne podejmowanie dodatkowych działań zmierzających do wyposażenia Spółki Dzielonej czy też Spółki Przejmującej w dodatkowe aktywa, czy też zatrudnianie dodatkowych pracowników. Takie działania mogą wynikać wyłącznie z bieżących potrzeb i rozwoju działalności, niezwiązanych z samym procesem Podziału.

Podział "A" przez wydzielenie zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, jego celem nie będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wydzielany ze Spółki Dzielonej majątek związany z Działem Z będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym dokonanie Podziału nie doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla "A" na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydzielany ze Spółki Dzielonej majątek związany z Działem Z będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, a tym samym dokonanie Podziału nie będzie skutkować dla "A" powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są rzeczy oraz ich części, jak również wszelkie postacie energii. W myśl przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W konsekwencji transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wyrażenie "transakcja zbycia" użyte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego.

Stanowisko to zostało potwierdzone w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 13 sierpnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.349.2018.1.AKO) stwierdził, że: "Użyte przez ustawodawcę w powyższym przepisie pojęcie »transakcji zbycia« należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu »dostawy towarów« w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem »zbycie« obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej". Dodatkowo, wskazuje się również, że ze względu na treść przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT powinien być on interpretowany ściśle, w związku z czym ma on zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział przez wydzielenie powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku, co oznacza że na gruncie ustawy o VAT powinien być rozumiany jako transakcja zbycia.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie miała miejsce transakcja przeniesienia majątku związanego z Działem Z przez "A" do Spółki Przejmującej w ramach podziału przez wydzielenie w trybie opisanym powyżej (tj. zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT - transakcja wydzielenia majątku związanego z Działem Z poprzez przeniesienie go do Spółki Przejmującej nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli w jej ramach dojdzie do przeniesienia na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Zaprezentowane rozumowanie Wnioskodawcy potwierdzają m.in. wymienione poniżej interpretacje indywidualne dotyczące braku opodatkowania podatkiem VAT podziału przez wydzielenie:

* interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.91.2018.1.JN),

* interpretacja indywidualna z dnia 8 marca 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.836.2017.3.M),

* interpretacja indywidualna z dnia 19 lutego 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.39.2018.1.KBR),

* interpretacja indywidualna z dnia 11 grudnia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.413.2017.1.k.c.),

* interpretacja indywidualna z dnia 14 kwietnia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 2461-IBPP3.4512.40.2017.2.KG);

* interpretacja indywidualna z dnia 28 marca 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.9.2017.1.AK),

* interpretacja indywidualna z dnia 9 sierpnia 2018 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0114-KDIP4.4012.315.2018.3.AKO).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wnioskodawcy pragną zwrócić uwagę, że powyższa definicja jest tożsama z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT oraz na gruncie ustawy o VAT należy zatem rozumieć tak samo, a uznanie określonego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o CIT będzie powodowało, iż zespół ten stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa także na gruncie ustawy o VAT. W związku z tym, wydzielenie Działu Z do Spółki Przejmującej nie będzie przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy o VAT pod warunkiem, że działalność ta będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o CIT, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Na gruncie powyższych regulacji, w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych, jak również orzecznictwo sądów administracyjnych, przesłankami uznania danego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa są:

* istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie oraz przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* wyodrębnienie organizacyjne zespołu tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie:

* wyodrębnienie finansowe zespołu tych składników w istniejącym przedsiębiorstwie;

* wykazanie, że zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W celu wykazania, że dane składniki majątkowe stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa konieczne jest odniesienie się do każdej z nich osobno. Należy zauważyć, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych wielokrotnie podkreślały, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz jest to pewien określony zespół tych składników. Tym samym, podstawowym wymogiem dla uznania zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.388.2017.1.IZ) wskazał, że: "zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)".

Zbieżne stanowisko zostało również zaprezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej m in. w interpretacjach indywidualnych:

* z dnia 12 czerwca 2017 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.38.2017.2.JKT,

* z dnia 8 czerwca 2018 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.133.2018.1.BS,

* z dnia 20 lutego 2018 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.419.2017.3.AK.

Podobne stanowisko wyrażają również sądy administracyjne, przykładowo:

* Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt II FSK 808/16,

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Po 988/17,

* Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Go 6/17,

* Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1823/15.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym majątek związany z Działem Z będzie na Dzień Wydzielenia stanowił zespół składników majątkowych wyodrębnionych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo w ramach "A", który będzie mógł stanowić niezależne, samodzielnie działające przedsiębiorstwo, zdolne do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu i, tym samym, na moment podziału będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (mając na uwadze tożsamość definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT z definicją wskazaną w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT) prawidłowość powyższego stanowiska Spółki Dzielonej (dotycząca uznania Działu Z za zorganizowaną część przedsiębiorstwa na Dzień Podziału w rozumieniu ustawy o VAT) znajduje potwierdzenie w argumentacji opisanej wcześniej w niniejszym wniosku w ramach uzasadnienia do pytania 1. W szczególności, Wnioskodawca zwraca uwagę na przedstawioną uprzednio argumentację potwierdzającą wyodrębnienie organizacyjne, finansowe i funkcjonalne w rozumieniu ustawy o CIT Działu Z (który ma zostać wydzielony do X Polska) na Dzień Podziału.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podkreśla, że jego zdaniem Dział Z będzie stanowił (na Dzień Wydzielenia) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, ponieważ:

* zostanie do niego przypisany zespół składników materialnych/niematerialnych/ osobowych, obejmujący również zobowiązania;

* będzie wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie "A";

* będzie wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie "A";

* zespół składników przypisany do Działu Z będzie przeznaczony do prowadzenia oraz realizacji określonych zadań gospodarczych odrębnych od działalności Działu Y w "A";

* ma zdolność do bycia samodzielnym przedsiębiorstwem.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wyodrębniany ze Spółki Dzielonej majątek związany z Działem Z będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a tym samym dokonanie Podziału nie doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług dla "A" na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy podatku od towarów i usług natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl